Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZATKO
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Zarys kariologii
Autorzy: Piątowska Danuta, Paul-Stalmaszczyk Małgorzata, Brauman-Furmanek Stefania, Ciesielski Piotr, Szatko Franciszek, Malenta-Markiewicz Ewa, Cynkier Jarosław, Kuźmiński Maciej, Borczyk Dariusz
Opracowanie edytorskie: Piątowska Danuta (red.).
Źródło: - Warszawa, Med Tour Press International Wydaw. Medyczne 2002, 266 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 741,333

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia


  2/6

  Tytuł oryginału: Dwie strony ludzkiego mózgu.
  Tytuł angielski: Two sides of the human brain.
  Autorzy: Grabowska Anna, Nowicka Anna, Szatkowska Iwona, Bednarek Dorota, Rymarczyk Krystyna
  Źródło: Dział. Nauk. PAN 2002 (14) s.52-54, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 801,551

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/6

  Tytuł oryginału: Stan zdrowia jamy ustnej dzieci 12-letnich w Polsce w roku 2000.
  Tytuł angielski: The state of oral health in 12-year-old children in Poland in 2000.
  Autorzy: Wierzbicka Maria, Szatko Franciszek, Adamowicz-Klepalska Barbara, Rucińska-Szysz Katarzyna, Zawadziński Marcin, Dybiżbańska Elżbieta, Strużycka Izabela
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (7) s.409-417, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Prezentowane badania są częścią ogólnokrajowych badań wykonywanych od 1997 r. Ich celem była ocena stanu zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 12 lat w populacji polskiej. Badaniem objęto 3391 dzieci z 16 województw, w wieku 12 lat obojga płci zamieszkujących w regionach o charakterze miejskim i wiejskim. Badanie wykonano wg kryteriów Oral Status/Euro. Rejestrowano wartości poszczególnych składowych wskaźnika DMFT oraz DS i FS, a także liczbę zębów stałych u każdego z badanych. Wyniki wykazały, że u 12,1 proc. badanych nie występowały objawy próchnicy. Średnia wartość wskaźnika DMFT wynosiła w kraju 3,8. Wyższą średnią wartość wskaźnika DMFT stwierdzono w regionach wiejskich oraz wśród dziewcząt (4,0) niż wśród mieszkańców miast i chłopców (odpowiednio 3,7 i 3,6). Łącznie w kraju zaobserwowano 6,5 proc. dzieci w wieku 12 lat z usuniętym z powodu próchnicy zębem stałym.

  Streszczenie angielskie: The presented study is part of a nation-wide epidemiological survey since 1997. The aim of the study was to evaluate the oral health of 12-year-old Polish children. The study group was selected by stratified random sampling of 12-year-old children coming from 16 administrative regions. The study covered 3391 12-year-old children of both sexes, living in urban and rural regions. The clinical examination was performed under standard conditions according to WHO criteria. The valve of DMFT and its components, and DS, FS and number of permanent teeth, was registered. The results showed that 12.1 p.c. of examined children were caries-free. The mean DMFT value was 3.8, and it was higher in rural regions and among girls (4.0) than in urban regions and among boys (3.7 and 3.6, rspectively). There were 6.5 p.c. of children with a permanent tooth extracted due to caries.


  4/6

  Tytuł oryginału: Opinie nauczycieli dotyczące szkolnego programu stomatologicznej edukacji prozdrowotnej.
  Tytuł angielski: Teachers opinions on a school-based programme of oral health education.
  Autorzy: Szatko Franciszek, Wierzbicka Maria, Dybiżbańska Elżbieta, Adamowicz-Klepalska Barbara, Piekarczyk Janusz, Strużycka Izabela, Zawadziński Marcin
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (11) s.714-719, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie opinii nauczycieli pierwszych klas szkół podstawowych dotyczących przeprowadzonego w Polsce szkolnego programu stomatologicznej oświaty prozdrowotnej. W badaniu uczestniczyło 235 nauczycieli wybranych na drodze losowania wielowarstwowego, którzy wypełnili anonimowy kwestionariusz. Materiały programowe otrzymało 74 proc. nauczycieli. Ponad 66 proc. nauczycieli uczestniczyło w realizacji programu. Około 60 proc. nauczycieli zgadzało się ze stwierdzeniem, że program jest poprawnie skonstruowany pod względem edukacyjnym, że obliguje ucznia i nauczyciela do podjęcia pozytywnych zachowań zdrowotnych oraz że forma i treść programu jest inspiracją dla nauczyciela do tworzenia podobnych zajęć w innych obszarach zdrowotnych. Prawie połowa wyraziła jednak obawę, że program robi wrażenie swoistego rodzaju akcji, która przestanie po jakimś czasie funkcjonować.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to investigate the opinions of first-year primary school teachers on the programme of school-based oral health education implemented in Poland. The study covered 235 teachers, chosen by stratified random sampling procedures, who replied to an anonymous questionnaire. Programme materials reached 74 p.c. of teachers. Over 6 p.c. of teachers agreed with the statement that the programme was adequately prepared from an educational viewpoint, that it obliges pupils and teachers to undertake positive heakth behaviour, and that the form and content of the programme are an inspiration to teachers to prepare similar activities connected with other areas of health promotion. However, nearly half expressed the concern that the programme seemed to be a short-term action which may finish after a while.


  5/6

  Tytuł oryginału: Ekspresja protoonkogenu c-kit na komórkach blastycznych w ostrych białaczkach szpikowych.
  Tytuł angielski: C-kit protooncogene expression on blastic cells in acute myeloid leukaemia.
  Autorzy: Szatkowski Damian, Lewandowski Krzysztof, Prejzner Witold, Hellmann Andrzej
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (4) s.431-441, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Receptor c-kit (CD117) o charakterze kinazy tyrozynowej odgrywa zasadniczą rolę w procesie hemopoezy. Ekspresję białka c-kit wykazano zarówno na zdrowych komórkach szpiku kostnego, jak i w komórkach blastycznych w ostrych białaczkach szpikowych. Mutacje aktywujące w obrębie genu c-kit mogą być ważnym czynnikiem sprawczym onkogenezy w ostrych białaczkach szpikowych. Podjęto próbę określenia częstości występowania CD117 na komórkach blastycznych w ostrych białaczkach szpikowych, oceny zależności poziomu ekspresji c-kit od podtypu wg klasyfikacji FAB, wykazania zależności między obecnością na komórkach antygenu CD117 a antygenów CD34, CD13, CD15, CD33. Wśród 76 zdiagnozowanych chorych obecność antygenu c-kit stwierdzono u 68 osób (89 proc.). Występował on we wszystkich 8 przypadkach zdiagnozowanej AML M1, wszystkich 20 AML M2, wszystkich 8 AML M3, 22 z 23 przypadków AML M4, 8 z 15 AML M5 (3 z 6 AML M5a i 5 z 9 AML M5b) i 2 z 2 przypadków AML M6. Wykazano również wysoką dodatnią korelację między ekspresją CD117 a CD34 (r=0,5169), średnią korelację między CD117 a CD13 (r=0,3964), wysoką negatywną między CD117 a CD15 (r=-0,5526) i słabą negatywną między CD117 a CD33 (r=-0,2247).

  Streszczenie angielskie: C-kit receptor (CD117) with tyrosine kinase activity plays an important role in hematopoiesis. C-kit expression has been discovered on the bone marrow healthy cells and also on the blastic cells in acute myeloid leukaemia (AML). Activating mutations of the c-kit gene could cause oncogenesis in acute myeloid leukaemia. In this study we tried to determine CD117 expression on the blastic cells in AML, evaluate the dependence of c-kit expression level on the FAB classification subtype, and estimate correlation between CD117 and CD34, CD13, CD15, CD33 expression. 76 patients were diagnosed with AML and c-kit antigen was present in 68 of them (89 p.c.). It was found in all 8 cases of AML M1, all 20 of AML M2 all 8 of AML M3, 22 of 23 cases of AML M4, 8 of 15 AML M5 (3 of 6 AML M5a and 5 of 9 AML M5b) and both 2 cases of AML M6. The positive correlation between CD117 and CD34 (r=0.5169), between CD117 and CD13 (r=-0.3964), negative between CD117 and CD115 )r=-0.5526) and between CD117 and CD33 (r=-0.2247) were demonstrated.


  6/6

  Tytuł oryginału: Wzrokowa i ilościowa ocena zmian EEG u pacjentów chorych na schizofrenię nie leczonych i w czasie farmakoterapii. Opracowanie wstępne.
  Autorzy: Wierzbicka Aleksandra, Trojecka Anna, Antczak Jakub, Musińska Iwona, Szatkowska Eugenia, Czasak Krystyna, Jernajczyk Wojciech
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.249-258, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wykonano badania EEG 41 pacjentom z rozpoznaniem schizofrenii nie leczonym oraz w 10-14 dniu leczenia. Zapisy EEG oceniano wzrokowo oraz wykonano analizę automatyczną wybranych kanałów (FFT). Wyniki opracowano statystycznie. Ocena wzrokowa zapisów EEG wykazała zwolnienie rytmu alfa w czasie terapii neuroleptykami. Wzrasta także ilość nieprawidłowych zapisów EEG u osób leczonych. Najwyraźniej dezorganizują czynność bioelektryczną neuroleptyki atypowe. Analiza automatyczna wykazała zwolnienie rytmu alfa, najwyraźniejsze w prawej okolicy ciemieniowo-potylicznej oraz przyśpieszenie rytmu theta w lewej okolicy czołowo-skroniowej.

  Streszczenie angielskie: This paper is another one presenting the influence of neuroleptics on human EEG. There were performed routine EEG recording of 41 non-medicated schizofrenic patients. The same patients were examined once again on the 10-14th day of pharmacotherapy. The EEG recording were evaluated visually as well as using automatic analysis of chosen channels (FFT). The results were analysed statistically. The visual estimation revealed the slowing of alpha rythm and increase of abnormalities in EEG in the patients under the therapy with neuroleptics. The bioelectrical activity was desorganized particularly by atypical neuroleptics. The automatic analysis also showed the slowing of alpha rythm, particularly in the right parietooccipital region, as well as increase of fast theta activity in the left fronto-temporal region.

  stosując format: