Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZAFRAŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Zapalenie płuc u noworodka - co się zmieniło w diagnostyce i leczeniu.
Tytuł angielski: Neonatal pneumonia - what have changes in diagnostics and treatment.
Autorzy: Gajewska E[wa], Czyżewska M[ałgorzata], Paluszyńska D., Lachowska M., Bagiński A., Dubik-Jezierzańska M., Świderska B., Szafrańska A.
Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.22-25, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza częstości występowania, czynników ryzyka oraz etiologii wrodzonych zapaleń płuc u noworodków hospitalizowanych w Klinice Neonatologii w latach 1998-99. Analizie retrospektywnej poddano historie choroby 87 noworodków. Czestość występowania zapaleń płuc wynosiła 12,12 proc. Najważniejszymi czynnikami ryzyka zakażenia w badanej grupie były: choroba infekcyjna matki w czasie ciąży oraz przedwczesne odpływanie płynu owodniowego. Do najczęstszych objawów klinicznych należały: zaburzenia w oddychaniu, sinica oraz oraz nasilona żółtaczka. Najczulszym wykładnikiem zakażenia był poziom białka CRP, natomiast rozpoznanie wrodzonego zapalenia płuc zawsze stawiano na podstawie badania rtg klatki piersiowej. Podczas leczenia stosowano, w sposób skojarzony penicylyliny, aminoglikozydy, cefalosporyny oraz karbapenemy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyze frequency, risk factors and etiology of congenital pneumonia in newborns hospitalized in the Department of Neonatology in 1998-99. 87 neonates were analyzed retrospectively. The frequency of inborn pneumonia was 12,12 p.c. Maternal infectious disease and prematue amniorrhea were the most important risk factors of infection. The most frequent clinical symptoms were: breathing disorders, cyanosis and hyperbilirubinaemia. The level of CRP was the most sensitive laboratory marker. Diagnosis of inborn pneumonia was based upon X-ray chest examination. Penicillins, aminoglycosides, cephalosporins or karbapenems were used in treatment of pneumonia.


  2/7

  Tytuł oryginału: Rola IVIG we współczesnej neonatologii.
  Tytuł angielski: The role of IVIG in modern neonatology.
  Autorzy: Gajewska Elżbieta, Czyżewska Małgorzata, Szafrańska Agnieszka, Lachowska Monika
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 supl. s.103-126, bibliogr. [81] poz., sum. - 3 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Rola IVIG we współczesnej medycynie Wrocław 04. 2001
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: A newborn presents capacity to respond to specific antigens, but his immune system is still immature. Deficiency of immune function in the neonate is concerned with both innate and acquired immunity and provides to higher morbidity and mortality at this age of life. Therefore many multicentral studies on this field are performed. In the first part of the paper the authors present the development of humoral response and the role of immunoglobulins in infections of fetuses and newborns. The second part contains current views on immunoglobulin therapy in these children.


  3/7

  Tytuł oryginału: Pomiary przewodności elektrycznej skóry w rozpoznawaniu uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego u noworodków.
  Tytuł angielski: Electric skin conductivity as a test of brain damages for high risk newborn infants.
  Autorzy: Szafrańska Agnieszka, Gajewska Elżbieta, Wawro Józef, Pilecki Edward
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.113-116, il., tab., bilbiogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Badanie przewodności elektrycznej skóry (BPES) w określoncy przez Nakataniego punktach, czyli Ryodoraku nie należy do konwencjonalnych metod diagnostycznych. Praca miała na celu ustalenie przydatności BPES we wczesnym rozpoznawaniau okołoporodowego uszkodzenia OUN u noworodków. Prospektywnymi badaniami (w 1, 3 i 6 miesiącu życia) objęto 96 dzieci: 76 z grupy ryzyka oraz 20 z grupy kontrolnej. Przeprowadzono korelację wyników BPES z uznanymi kryteriami rozpoznwania okołoporodowego uszkodzenia OUN: oceną rozwoju psychomotorycznego wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rowojowej, wynikiem USG oraz słuchowych potencjałów wywołanych. Wykazano istotnie większą liczbę dużych odchyleń od korytarza fizjologicznego w BPES u dzieci z zaburzonym rozwojem w porównaniu z dziećmi rozwijającymi się prawidłowo (p 0,01) oraz istotny statystycznie związek parametru asymetria lewa-prawa z asymetrią w badaniu motoryki spontanicznej i reaktywności odruchowej. Uzyskane wyniki wskazują, że BPES może być pomocne w ocenie OUN, jednak istnieje koneczności dalszych badań przed włączeniem BPES do rutynowej diagnostyki noworodka.

  Streszczenie angielskie: Electric skin conductivity measurements (ESCM) of acupuncture points in the carpal and foot region (Ryodoraku) is an unconventional electrohysiological test developed by Japanese Nakatani. The objective of the study was to to estimate the prognostic value of the ESCM for evaluation of brain damage in high risk newborns. A prospective study was made of 96 infants at the age of 1, 3, 6 months, using ESCM, cranial ultrasound, developmental examination and Brainstem Auditory Evoked Potentials. We found significant correlation between the number of high disbalances in ESCM and neurodevelopmental outcome at the age of 6 months. Theis fact can be helpful for an early diagnosis of the dysfunction of CNS in the neonatal period. THese preliminary results warrant confirmation and indicate the requirement for further investigations before considering ESCM a test of brain damage.


  4/7

  Tytuł oryginału: Zakażenia układu moczowego (ZUM) u noworodków - nadal poważny problem dla neonatologa.
  Tytuł angielski: Urinary tract infections in newborns - still a serious problem for neonatologist.
  Autorzy: Czyżewska M., Szafrańska A[gnieszka], Paluszyńska D., Świderska B., Wichrowska A[nna], Lachowska M[onika], Zaborska J., Gajewska E[lżbieta]
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.133-136, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy byłą retrospektywna analiza epidemiologiczna zakażeń układu moczowego (ZUM) u noworodków hosptializowanych w Klinice Neonatologii AM we Wrocławiu w latach 1998-2000. Grupę badaną stanowiło 90 noworodków leczonych w Oddziale Patologii Noworodka z powodu zakażenia układu moczowego, potwierdzonego badaniami bakteriologicznymi. Za znamienną bakteriurię przyjmownao obecność 10**3 kolonii drobnoustrojów w ml moczu pobieranego metodą cewnikowania pęcherza moczowego. Zaobserwowano, że głównym czynnikiem etiologicznym zum są bakterie. Większość izolowanych szczepów była wrażliwa na penicyliny pólsyntetyczne z inhibitorami betalaktamaz, aminoglikozydy i nitrofurantoinę. Stanowi to podstawę do rozpoczęcia terapii empirycznej, przy podejrzeniu ZUM, jeszcze przezd uzyskaniem antybiogramu i stosowania nitrofurantoiny w leczeniu profilaktycznym u noworodków z powikłanym zum.

  Streszczenie angielskie: The authors presented retrospective analysis of etiologic factors in urinary tract infection (UTI) in neonates treated in Department of Neonatology in Wrocław. most of uti in newborn was caused by bacteria. Penicyllins with inhibitors and aminoglicosides appeared as useful drugs in empirical therapy of uti. Nitrofurantoin should be used in continuation of treatment in neonates with complicated UTI.


  5/7

  Tytuł oryginału: Przebieg zespołu Downa w okresie noworodkowym na podstawie doświadczeń własnych.
  Tytuł angielski: Down's syndrome in neonates in own experience.
  Autorzy: Gajewska Elżbieta, Szafrańska Agnieszka, Wichrowska Anna, Lachowska Monika
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.137-142, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Praca miała na celu przedstawienie problemów klinicznych i diagnostycznych u noworodków z zespołem Downa (ZD) na podstawie doświadczeń własnych. Materiał i metody: Przeprowadzono retrospektywną analizę 26 przypadków ZD, hosptializowanych w Klinice Neonatologii we Wrocławiu w latach 1990-2002. Wyniki: W badanej grupie noworodków stwierdzono większy odsetek hipotrofii i wcześniactwa niż w populacji ogólnej - odpowiednio 19 proc. i 26 proc. 13 (50 proc.) dzieci urodziło się w stanie średnim, a 3 (11 proc.) w ciężkim. U 19 (73 proc.) noworodków z ZD wystąpiła żółtaczka przedwczesna lub nadmierna. W 2 przypadkach stwierdzono konflikt serologiczny w zakresie układu Rh. Częstość zakażeń w 1 miesiącu życia również była wysoka (65 proc.), najczęściej rozpoznawano zapalenie płuc - 16 przypadków, u 3 noworodków stwierdzono zakażenie uogólnione. Wśród wad wrodzonych z najwyższą częstością występowały wady serca (69 proc. - 18 przypadków) oraz wady przewodu pokarmowego (19 proc. - 5 przypadków). W okresie noworodkowym zmarło dwoje dzieci. Wnioski: Noworodki z zespołem Downa wymagają szczegółowej diagnostyki z uwagi na częste występowanie niedotlenienia okołoporodowego, wad wrodzonych, zakażeń i hiperbilirubinemii. Noworodki z ZD i hipotrofią oraz pochodzące z ciąż powikłanych są szczególnie zagrożone istnienim wad wrodzonych.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The results of retrospective analysis of clinical presentation of 26 neonates with Down syndrome (DS), hospitalized at our Department between 1990-2002 are presented. Results: Down's syndrome neonates had a greater risk of prematurity and intrauterine growth restriction (IUGR), then the rest of the population - 19 p.c. newborns were born with signs of IUGR and 26 p.c. were premature. 19/26 (73 p.c.) newborns with DS developed hyperbilirubinemia, in 2 cases Rh hemolitic disease was noted. Complications included severe infections (in16/26 newborn - pneumonia, in 3/26 sepsis). Two newborns died, deaths were attributed to complex congenital heart defects (1) and multi organ failure (1). In our material congenital heart defects were the most frequent (69 p.c. - 18/26), gastrointestinal tract anomalies were in 19 p.c. cases (5/26). Conclusions: Newborn with DS demanded carefull clinical evaluation, because of high incidence of perinatal asphyxia, hyperbilirubinemia, serious infections and congenital defects. In case of intrauterine dystrohy the probability of congenital defect is higher.


  6/7

  Tytuł oryginału: Czy niekonwencjonalne metody diagnozowania ośrodkowego układu nerwowego mogą być przydatne w ocenie stanów zagrożenia u noworodków?
  Tytuł angielski: Can the unconventional CNS diagnosis methods be useful in high risk newborn?
  Autorzy: Gajewska Elżbieta, Szafrańska Agnieszka
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.168-171, il., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Jedną z mało znanych wśród neonatologów i neurologów dziecięcych metod diagnostycznych, które mogłyby być pomocne we wczesnym rozpoznaniu uszkodzeń OUN jest pomiar przewodności elektrycznej skóry w niskoomowych punktach Nakataniego czyli Ryodoraku. Praca ma na celu przybliżenie czytelnikom tego badania i przedstawienie możliwości jego wykorzystania u noworodków.

  Streszczenie angielskie: ELectric skin conductivity measurements of acupuncture points in the carpal and foot retion (Ryodoraku), developed by Japanese Nakatani, is not widely known diagnostic test. The objective of the study was to approach Nakatani method and possibilities of its usage in newborn diagnostics.


  7/7

  Tytuł oryginału: The prevalence of dementia in Poland: a population-based, door-to-door survey in an urban community.
  Autorzy: Gabryelewicz Tomasz, Parnowski Tadeusz, Szafrańska Anita, Matuszewska Elżbieta, Jarkiewicz Elżbieta, Kotapka-Minc Sławomira, Baro Franz
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (1) s.17-26, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The community survey of the Warsaw district Mokotów estimated the prevalence of dementia in a random, population-based sample, stratified for age and sex. The sample of 1000 elderly (65-84 years) was screened at home with the MMSE test. All elderly under the cut-off 24-25/30 was assigned a diagnosis via the CAMDEX and the DSM-IIIR. The prevalence of dementia was estimated at 5.7 p.c. The following age-specific prevalence of dementia was found in the age groups 65-69, 70-74, 75-79, 80-84: 1.9, 5.8, 8.6 and 16.5 p.c. Rates for VD - 2.7 were higher then those for DAT - 2.3, mixed dementia- 0.5, and secondary dementia - 0.2 p.c. In the younger subgroups (65-74 years) VD was the most frequent and in the older subgroups (75-84 years) the most frequent was DAT. The rates of dementia were quite similar to those found in other European studies.

  stosując format: