Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZAFLARSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/20

Tytuł oryginału: Realizacja szczepień ochronnych w opinii rodziców regionu kujawsko-pomorskiego.
Tytuł angielski: Realisation of prophylactic vaccinations in the opinion of parents from the Kujawy-Pomerania region.
Autorzy: Szaflarska-Szczepanik Anna, Maćkowska Maria, Wika Lidia
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.99-105, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza realizacji szczepień ochronnych w opinii rodziców dzieci regionu kujawsko-pomorskiego, ich wiedzy na ten temat i źródeł jej pochodzenia. Badaniami objęto matki 6-24-miesięcznych dzieci w trakcie ich hospitalizacji w klinice lub wizyty w poradni rejonowej. Podstawową metodą badawczą była 24-pytaniowa ankieta własnego autorstwa zawierająca pytania dotyczące szczepień ochronnych. Ankietę wypełniło 309 matek. Prawie połowa z nich (41,8 proc.) swoją wiedzę na temat szczepień ochronnych oceniła jako małą lub żadną. Większość z nich (67,3 proc.) zgłasza potrzebę edukacji w tym zakresie. Źródłem wiedzy o szczepieniach są najczęściej rozmowy z pielęgniarką środowiskową (50.2 proc.), lekarzem rodzinnym (39,8 proc.) i innymi rodzicami (30,7 proc.). Co piąte dziecko (23 proc.) było zwalniane ze szczepień ochronnych zazwyczaj z powodu zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych. Co 7 dziecko (15,5 proc.) było szczepione dodatkowo, tylko dwoje z nich (0,6 proc.) - dwoma szczepionkami zalecanymi w tej grupie wiekowej. Szczepienia dodatkowe wykonywane były częściej w rodzinach, w których matka miała wykształcenie średnie medyczne lub wyższe oraz w rodzinach zamożniejszych. Głównym źródłem wiedzy o szczepieniach ochronnych w tych rodzinach były materiały reklamowe, fachowa literatura medyczna oraz ogólnodostępne czasopisma o zdrowiu i pielęgnacji dzieci. Głównymi przyczynami rezygnacji ze szczepień dodatkowych były: nieznajomość tych szczepień (29,8 proc.), ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the analysis of realisation of the prophylactic vaccinations in the opinion of parents from the Kujawy-Pomerania region, their information about this topic and its source. Mothers of children aged from 6 to 24 months, were enrolled in the study during their children's hospitalisation or follow-up as outpatients. The basic study method was our original questionnaire that consisted of 24 questions about prophylactic vaccinations. 309 mothers filled out the questionnaire. Almost half of them (41.8 p.c.) assessed their own information on prophylactic vaccinations as little or none. The most popular suorces of information on vaccinations were talks with a social nurse (50.2 p.c.), general practitioner (39.8 p.c.) and other parents (30.7 p.c.). Twenty-three percent of the studied children did not undergo vaccinations, usually because of infections of the upper and lower airways. Every seventh child (15.5 p.c.) underwent additional vaccinations, but only in two cases (0.6 p.c.) were recommended vaccines used. Additional vaccinations were carried out more frequently in affluent families and in families with mothers with secondary medical education or higher education. The main sources of information on prophylactic vaccinations in these families were advertisments, professional medical literature and publication available worldwide on health and child care. The main causes of resignation of additional vaccinations were ignorance of these vaccinations ...


  2/20

  Tytuł oryginału: Assessment of iron metabolism in children with chronic hepatitis B - prognostic factor in interferon alpha therapy.
  Autorzy: Chrobot Andrzej, Chrobot Agnieszka Monika, Szaflarska-Szczepanik Anna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (4) s.CR269-CR273, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study was to assess iron metabolism in children with chronic hepatitis B and to establish whether it had any influence on the results of interferon alpha therapy. Material/Methods: The study was carried out in a group of 38 children aged from 2 to 16 years with chronic hepatitis B diagnosed according to serological, biochemical and histopathological criteria. All the patietns were treated according to the commonly adopted schedule: interferon alpha administered subcutaneously three times a week at 3 MIU doses for 20 weeks. During the therapy and one-year follow-up after its completion, biochemical liver function parameters, serological HBV markers, and iron and ferritin levels were monitored. Results: The therapy resulted in obtaining seroconversion in the HBe system in 9 patients (23.68 p.c.). Liver bioptates in that group of patients demonstrated more advanced changes due to inflammatory activity and fibrosis processes, significantly higher values of alanine aminotransferase, lower serum levels of iron and ferritin with more pronounced difference in ferritin levels, although the differences reached no statistical significance. Conclusions: No disturbances of iron metabolism were observed in children with chronic hepatitis B. In the group of patietns with detectable seroconversion in the Hbe system resulting from interferon alpha therapy, lower serum levels of iron and ferritin were observed. Reoutine determinations of serum iron and ferritin levels as a prognostic factor for positive response to interferon alpha seem to be of little use, especially in children, in whom no iron accumulation in liver tissue is observed in histopathological assessment of liver bioptates.


  3/20

  Tytuł oryginału: Analiza porównawcza wybranych parametrów układu fibrynolizy u pacjentów z celiakią przestrzegających i nieprzestrzegających diety bezglutenowej.
  Tytuł angielski: Comparison of selected parameters of the fibrynolytic system in patients with coeliac disease complying and not complying with a gluten-free diet.
  Autorzy: Szaflarska-Szczepanik Anna, Krenska-Wiącek Anna, Kulwas Arleta, Kotschy Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.209-215, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie wybranych parametrów układu fibrynolizy u dzieci i młodych dorosłych z celiakią w zależności od rodzaju stosowanej diety. Badaniami objęto 69 dzieci i młodych dorosłych w wieku od 10 do 25 lat z celiakią rozpoznaną zgodnie z kryteriami ESPGHAN zakwalifikowanych do grpu I (35 pacjentów przestrzegających dietę bezglutenową) lub II (34 pacjentów nie przestrzegających diety bezglutenowej). W osoczu krwi wszystkich pacjentów oznaczono: stężenie antygenu tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA Ag), inhibitora tkankowego aktywatora plazminogenu (PAI-I), plazminogenu, ŕz-antyplazminy, ŕ1-antytrypsyny, kompleksów plazminu-ŕ2-antyplazmina (PAP), fibrynogenu, D-dimerów. Średnie wartości większości badanych parametrów mieściły się w granicach normy, jedynie stężenie fibrynogenu i PAP u pacjentów z grupy I było nieco obniżone, jednak podobnie niskie jak u chorych z grupy II. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic średnich poziomów tPA Ag, PAI-I, plazminogenu, D-dimerów, ŕ1-antytrypsyny u pacjentów z bou grup. Różnice stężeń ŕ2-antyplazminy, PAP i fiberynogenu były istotne statystycznie, ale u wszystkich badanych znajdowały się na dolnych granicach normy lub nieco poniżej normy. Wnioski: U pacjentów z celiakią nie obserwuje się upośledzenia funkcji wątroby w zakresie syntezy czynników układu fibrynolizy ani aktywacji układu fibrynolizy. Rodzaj stosowanej diety u dzieci z celiakią nie wpływa znacząco na układ fibrynolizy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to compare the selected parameters of the fibrinolytic system in children and young adults with coeliac disease on the different kind of the diet. The study included 69 children and young adults aged 10 to 25 years (44M, 25F) with coeliac disease diagnosed during the childhood according to ESPG:HAN criteria divided into 2 groups: Group I (35 children on the strict gluten-free diet) and roup II (34 children on unrestricted gluten-free-diet). In paltel-poor plasma obtained from all patients selected fibrinolytic parameters were determined: tissue plasminogen activator antigen level (tPA Ag), plasminogen activator inhibitor I level (PAI-I), plasminogen activity, ŕ2-antiplasmin activity, ŕ1-antitripsin level, plasmin-ŕ2-antiplasmin complex level (PAP), fibrinogen level and D-dimer level. medium levels of the most of the fibrinolytic parametrs in both gourps were within normal range, excluded fibrinogen and PAP level, which were decreased in group I, but similar low to group II. No significant differences between medium levels of tPA Ag, PAI-I, plasminogen, D-dimer and ŕ1-antigripsin in two analysed group were found. Differences between medium level of ŕ2-antiplasmin, PAP and fibrinogen in group I and II were statistically significant, but in both gourps were at the upper normal range. Conclusion. In children with coeliac disease liver function of the synthesis of the fibrinolytic proteins was not impaired and no activation of the fibrinolytic systemwas observed. The influence on the kind of the diet on the fibrinolytic parameters was not confirmed.


  4/20

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka zakażeń HGV u dzieci ze schorzeniami wątroby.
  Tytuł angielski: Risk factors of HGV infections in children with liver diseases.
  Autorzy: Łoś-Rycharska Ewa, Szaflarska-Szczepanik Anna, Chrobot Andrzej
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.285-291, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie czynników ryzyka zakażenia HGV w grupie dzieci z wybranymi chorobami wątroby. Badaniem objęto 150 dzieci w wieku od 2 do 15 lat, z chorobami wątroby, którym w surowicy krwi oznaczano obecność HGV-RNA. Analizowano dokumentację lekarską badanych dzieci, uwzględniając wywiad dot. czynników ryzyka zakażenia drogą parenteralną, obciążeń rodzinnych, obciążenia chorobą nowotworową. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że zakażenie wirusem G zapalenia wątroby u dzieci z chorobami wątroby jest częste i wynosi 20,7 p.c. Nie wykazano zależności częstości występowania zakażenia od przebytych hospitalizacji, zabiegów z przerwaniem ciągłości tkanek, obciążenia chorobą nowotworową czy przetoczeń, jednak uznano, że wszystkie badane dzieci, ze względu na konieczność stałej opieki hepatologa są pacjentami z grupy ryzyka zakażeń drogą parenteralną. Nie wykazano też zależności częstości występowania zakażeń od obciążonego chorobą wątroby wywiadu rodzinnego.

  Streszczenie angielskie: Hepatitis G virus (HGV) described in 1995 still presents a problem for clinicians. The high incidence of infection is an undeniable fact. Aim of study: the aim of the study was to evaluate risk factor of HGV infections in a group of children with selected liver diseases. Material and methods: 150 children aged from 2 to 15 years with liver diseases were enrolled in the study. The presence of HGV-RNA in serum of children was determined. Medical documentation of children was analysed in the contex of risk factors of parenteral infection, liver diseases in their family, neoplasmic disorders. Results: Hepatitis G infection was found to be frequent in children with liver diseases (20.7 p.c.) and not dependent on past hospitalizations, operations, neoplasmic disorders or transfusions. Because all of these children require permanent hepatologic care they are considered patients with a high risk of parenteral infections. The incidence of HGV infections was not determined to depend on liver diseases occurring in the families of these children.


  5/20

  Tytuł oryginału: Zaniedbana postać choroby trzewnej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Neglected coeliac disease - case report.
  Autorzy: Szaflarska-Szczepanik Anna, Sakson Agnieszka, Kłubo-Gwieździńska Joanna
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (4) s.333-336, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 13 letniej dziewczynki, u której rozpoznano zaniedbaną postać choroby trzewnej. Dieta normalna została wprowadzona zgodnie z zaleceniem lekarza, który nieobecność uprzednio stwierdzanych przeciwciał antyendomyzjalnych w surowicy oraz normalizację obrazu histopatologicznego śluzówki jelita cienkiego zinterpretował jako wyleczenie z choroby trzewnej. Celem pracy było przedstawienie obrazu klinicznego zaniedbanej postaci celiakii oraz przypomnienie, że celiakia jest chorobą wymagającą stosowania diety bezglutenowej przez całe życie, a normalizacja wyników badań serologicznych i histopatologicznych jest dowodem skuteczności zastosowanego leczenia, a nie wyleczenia.

  Streszczenie angielskie: A case of a 13-year-old girl recognized neglected coeliac disease is presented. A normal diet was instituted according to a doctor's recommendation. Lack of previously presented serum antiendomysial antibodies and the normalisation of small bowel mucosa were interpreted by him as recovery from coeliac disease. The first aim of our study was to present the clinical picture of neglected coeliac disease. Secondly, we wanted to draw attention to the fact that coeliac disease requires a gluten-free diet for the entire life time. Normalisation of serological and histopathological examinations is only confirmation of the effectiveness of the treatment and not evidence of recovery from the disease.


  6/20

  Tytuł oryginału: Opóźnione rozpoznanie choroby Dhringa jako niemej postaci celiakii - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Delayed diagnosis of dermatitis herpetiformis as a silent form of coeliac disease - case report.
  Autorzy: Szaflarska-Szczepanik Anna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.506-508, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono trudności w rozpoznaniu niemej postaci choroby trzewnej u dorosłej bliskiej krewnej pacjenta z celiakią klasyczną, z objawami pozajelitowymi i jelitowymi. Celem pracy jest zwrócenie uwagi lekarzy nie będących pediatrami na coraz częstsze występowanie celiakii u osób dorosłych.

  Streszczenie angielskie: We report a difficulty in the diagnosis of silent form of coeliac disease in adult first degree relative with enteral and parenteral symptoms. The aim of the report was to attract non-paediatrician's attention to more frequent occurrence of coeliac disease in adults.


  7/20

  Tytuł oryginału: Ocena cytofluorymetryczna wartości odsetkowych subpopulacji limfocytów we krwi obwodowej u dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka i dwunastnicy ze współistniejącym zakażeniem oraz bez zakażenia Helicobacter pylori.
  Tytuł angielski: Flow cytometric analysis of peripheral blood lymphocytes in children with chronic gastroduodenitis with and without Helicobacter pylori infection.
  Autorzy: Krenska-Wiącek Anna, Szaflarska-Szczepanik Anna, Wysocki Mariusz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.107-110, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W przewlekłyn zapaleniu błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wskazuje się na duży udział układu odpornościowego. Badaniom poddano 70 dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, w tym 42 dzieci z zakażeniem H. pylori (grupa I) i 28 dzieci bez zakażenia H. pylori (grupa II). Wykorzystując metodę cytofluorymetrii przepływowej przed i po leczeniu wartości subpopulacji limfocytów we krwi obwodowej. Na podstawie analizy materiału własnego w obu badanych grupach zarówno przed, jak i po leczeniu stwierdzono niższe wartości odsetkowe limfocytów T CD3 i CD8, komórek NK CD56 oraz wyższą wartość stosunku limfocyrtow T CD4 do CD8 w porównaniu z dziećmi zdrowymi. Porównując wartości odsetkowe subpopulacji limfocytów u dzieci z zakażeniem i bez zakażenia H. pylori, stwierdzono, że w grupie I występował wyższy odsetek limfocytów T CD4, niższy limfocytow T CD8, a tym samym wyższa wartość stosunku limfocytów T CD4 do CD8.

  Streszczenie angielskie: The immune system plays an important role in chronic gastroduodenitis. A group of 70 children with chronic gastroduodenitis were subjected to examinations, including 42 children with H. pylori infection (group I) and 28 children without H. pylori infection (group II). Applying the method of flow cytometry, the per cent values of peripheral blood lymphocytic subpopulations were determined before and after treatment. The obtained results of examinations in group I were compared with those obtained in group II and were also compared with the standards given by Zeman for healthy children. On the basis of analysis of own material it was found that in both studied groups before and the treatment lower per cent values were observed of CD3 and CD8 T-cells, NK CD56 cells and higher value of CD4 to CD8 T-cell ratio was disclosed as compared to healthy children. Comparing the per cent values of lymphocytic subpopulations in children with and without H. pylori infection it was found that in group I a higher per cent of CD4 T-cells, lower per cent of CD8 T-cells and , therefore, higher value of CD4 to CD8 T-cell ratio were present.


  8/20

  Tytuł oryginału: Aktywność farmakologiczna balsamu miodowego oceniana standardowym modelem Hoekstra : praca doktorska
  Autorzy: Kabała-Dzik Agata, Szaflarska-Stojko Ewa (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Farmaceutyczny i Oddział Medycyny Laboratoryjnej, Katedra i Zakład Patologii w Sosnowcu
  Źródło: 2002, 120 k. : il., tab., bibliogr. 171 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie


  9/20

  Tytuł oryginału: Wartość przeciwciał skierowanych przeciwko transglutaminazie tkankowej (IgAtTG) w rozpoznawaniu choroby trzewnej u dzieci.
  Tytuł angielski: Anti tissue transglutaminase antibodies (IgAtTG) for diagnosing of coeliac disease in children.
  Autorzy: Szaflarska-Szczepanik Anna, Romańczuk Wrzesław, Odrowąż-Sypniewska Grażyna, Dymek Grażyna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.339-342, tab., bibliogr. 20 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Transglutaminaza tkankowa została zidentyfikowana w 1997 roku jako główny autoantygen reagujący z przeciwciałami antyendomyzjalnymi obecnymi w surowicy pacjentów z nie leczoną chorobą trzewną. Cel pracy: Celem pracy była ocena wartości badania przeciwciał skierowanych przeciwko transglutaminazie tkankowej (IgAtTG) w diagnozowaniu choroby trzewnej u dzieci. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 21 dzieci w wieku od 10 miesięcy do 18 lat (średnia wieku 8 lat), w tym 14 dziewczynek i 7 chłopców z chorobą trzewną rozpoznaną zgodnie z obecnie obowiązującymi kryteriami ESPGHAN. W surowicy krwi wszystkich pacjentów oznaczano poziom całkowitej IgA, miano przeciwciał antyendomyzjalnych w klasie IgA, a w przypadku obniżonego poziomu całkowitej IgA również w klasie IgG oraz poziom przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej w klasie IgA przy użyciu testu Eu-TG IgA (Eurospital) lub testu immunoenzymatycznego (Pharmacia-Upjohn). Wyniki: PRzeciwciała antyendomyzjalne w klasie IgA obecne były w surowicy 17 pacjentów (81 proc.), w tym u 16 dzieci z prawidłowym i jednego chłopca obniżonym poziomem całkowitej IgA. Przeciwciała IgAEmA były nieobecne w surowicy pozostałych 4 pacjentów (19 proc.), u których poziom IgA był obniżony. Wynik oznaczenia przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej był dodatni u wszystkich pacjentów z obecnymi surowiczymi IgAEmA (81 proc.). U pozostałych czterech pacjentów z nieobecnymi surowiczymi IgAEmA oraz obniżonym poziomem całkowitej IgA (19 proc.) wynik badania IgAtTG był negatywny. U grupie pacjentów ze świeżo rozpoznaną celiakią wykazano pełną korelację wyników obu testów serologicznych...


  10/20

  Tytuł oryginału: Kompleksy trombina-antytrombina III (TAT) jako markery generacji trombiny u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C.
  Tytuł angielski: Thrombin-antithrombin III complexes (TAT) as a marker of thrombin generation in children with chronic viral hepatitis B or C.
  Autorzy: Adamska Inga, Szaflarska-Szczepanik Anna, Chrobot Andrzej, Kulwas Arleta, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.377-382, tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • hematologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Wątroba pełni zasadniczą rolę w procesach krzepnięcia, a ostre i przewlekłe schorzenia wątroby objawiają się przede wszystkim zaburzeniami hemostazy. Celem pracy była ocena stopnia zaburzeń w układzie hemostazy u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby (p.w.z.w.) typu B lub C w oparciu o pomiar poziomu kompleksów TAT, D-dimerów, współczynnika INR i długości czasu kaolinowo-kefalinowego. Badaniem objęto 100 dzieci z rozpoznanym p.w.z.w. typu B lub typu C w wieku od 3 do 17 lat. Ocenę histopatolgoiczną bioptatów wątroby przedstawiono według zmodyfikowanej klasyfikacji Scheuera. U każdego pacjenta oznaczono poziom we krwi kompleksów TAT, D-dimerów oraz współczynnik INR i długość czasu kaolinowo-kefalinowego. Wyniki: W grupie dzieci chorych stwierdzono znacznie wyższe poziomy kompleksów TAT, D-dimerów oraz krótszą długość czasu APTT w stosunku dod dzieci grupy porównawczej. Nie stwierdzono różnic istotnych statystycznie w zakresie badanych parametrów krzepnięcia krwi u dzieci z p.w.z.w. B i p.w.z.w. C w zależności od stopnia aktywności zapalnej i stopnia włóknienia wątroby. Wniosek: U dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby. Wniosek: U dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby obserwuje się zwiększoną krzepliwość krwi z cechami podprogowego zespołu wewnątrznaczyniowego wykrzepiania, która w początkowych okresach zaawansowania klinicznego choroby nie wykazuje związku ze stopniem aktywności zapalnej i stopniem włóknienie wątroby.


  11/20

  Tytuł oryginału: Inhibitory fibrynolizy a zmiany zapalne w wątrobie u dzieci chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C.
  Tytuł angielski: Fibrinolysis inhibitors and inflammatory changes of liver in children with chronic viral hepatitis type B or C.
  Autorzy: Michalska Kinga, Szaflarska-Szczepanik Anna, Dymek Grażyna, Kotschy Maria, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.387-391, il., bibliogr. 28 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Układ fibrynolizy uczestniczy w procesach związanych z migracją komórek: embriogenezą, przebudową tkanek, zapaleniem, naciekaniem komórek nowotworowych. Plazmina hamowana m.in. przez inhibitor aktywatorów plazminogenu typu 1 (PAI-1) i ŕ2-antyplazminę (ŕ2-AP) działa bezpośrednio lub pośrednio, poprzez aktywację innych proteaz, proteolitycznie na białka macierzy zewnątrzkomórkowej. Cel pracy: Celem rpacy była próba wyjaśnienia udziału procesu fibrynolizy we włóknienieu wątroby u dzieci chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C. Materiał: Grupę analizowaną stanowiło 98 dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby (p.w.z.w.) typu B (54 w wieku średnio 9,8 ń 3,5) lub C (44 w wieku średnio 10,2 ń 3,4) lat. Metody: Oznaczono: stężenie PAI-1 - met. ELISA oraz aktywność ŕ2-AP - met. chromogenną. W bioptatach wątroby oceniono aktywnośc zapalną oraz włóknienie wg Scheuera w skali od 0 do 4. Wyniki: W analizowanej grupie chorych na p.w.z.w. stwierdzono ujemną korelację pomiędzy aktywnością zapalną a aktywnośćią ŕ2-AP (r = -0,32, p 0,003) oraz pomiędzy aktywnością zapalną a PAI-1 (r = -0,28, p 0,08). U dzieci z aktywnością ŕ2-AP poniżej mediany stwierdzono większe włóknienie wątroby - rzadziej występował 1 stopień oraz częściej 2. Wniosek: Należy przypuszczać, że aktywnosć zmian zapalnych w wątrobie u dzieci chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C jest ograniczana przez inhibitory fibrynolizy: PAI-1 oraz ŕ2-AP.


  12/20

  Tytuł oryginału: Wpływ zakażenia HGV na obraz morfologiczny wątroby u dzieci z zapaleniami wątroby.
  Tytuł angielski: HGV infection influence on morfology of liver in children with hepatitis.
  Autorzy: Łoś-Rycharska Ewa, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Szaflarska-Szczepanik Anna, Chrobot Andrzej
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.393-397, tab., bibliogr. 28 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W świecie medycznym trwają spory na temat chorobotwórczości i tropizmu tkankowego wirusa G zapalenia wątroby (HGV). Nie ustaolno z całą pewnością czy ma on patogenny wpływ na wątrobę. Cel pracy: Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu zakażenia HGV na obraz histopatologiczny wątroby u dzieci z zapaleniami wątroby. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 74 dzieci w wieku od 2 do 15 lat z zapaleniami wątroby. Badanym dzieciom pobierano krew w celu oznaczenia w surowicy obecności materiału genetycznego wirusa, tj. HGV-RNA, a następnie analizowano wyniki badania histopatologicznego bioptatu wątroby. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że zakażenie HGV nie zmienia w istotny sposób obrazu morfologicznego wątroby w przebiegu zapaleń tego narządu, jednak zmiany morfologiczne w izolowanych zakażeniach HGV są możliwe. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonej analizy nie można jednoznacznie potwierdzić ani też wykluczyć uszkadzającego wpływu HGV na wątrobę.


  13/20

  Tytuł oryginału: Assessment of correlation between the presence of antiendomysial antibodies and small intestine mucosal villous atrophy in the diagnostics of celiac disease.
  Autorzy: Szaflarska-Szczepanik Anna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (3) s.CR185-CR188, il., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of the study was to analyze the degree of correlation between the presence of serum antiendomysial antibodies and villous atrophy in small intestine mucosa in patients with celiac disease. Material/Methods: Retrospective analysis carried out in a group of 88 children and young adults (28 males, 60 females aged from 2 to 23) hospitalized in the Clinic from 1990 to the present with positive results of serum antiendomysial antibody test performed because of suspected celiac disease. The IgA - EmA test was performed after determination of whole IgA level in the serum using indirect immunofluorescence technique with monkey esophagus as an antigen. All patients underwent endoscopic small intestine biopsy with histopathological assessment of mucosal bioptates using standard hematoxylin and eosin staining. Results: The serum levle sof IGA in all investigated patietns were normal. The levels of antiendomysial antiboides expressed in IF units ranged from 10 to 40960. Histopathological assessment of small intestine mucosal bioptates revealed partial (in 13.6 p.c. of patients) or total (in 86.4 p.c. of patients) villous atrophy. Conclusion: The study demonstrated complete correlation between the presence of serum antiendomysial antibodies and villous atrophy in the small intestine mucosa.


  14/20

  Tytuł oryginału: Obserwacje doświadczalne nad osłonowym działaniem SEPOLU P w stosunku do płodu narażonego na związki embriotoksyczne. Kwas acetylosalicylowy.
  Tytuł angielski: Experimental observations of the standarized load of the SEPOL P in the model of embriotoxicity. Acetylosalicylic acid.
  Autorzy: Góras-Hetmańczyk Lucyna, Szaflarska-Stojko Ewa, Kabała-Dzik Agata, Stojko Rafał
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 50/51 s.25-34, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  15/20

  Tytuł oryginału: Obserwacje doświadczalne nad osłonowym działaniem SEPOLU P w stosunku do płodu narażonego na związki embriotoksyczne. Buserelina - syntetyczny analog gonadoliberyny.
  Tytuł angielski: Experimental observations of the standarized load of the SEPOL P on a fetus in the model of embriotoxicity. Busereline - the syntetic analog of gonadoliberyne.
  Autorzy: Góras-Hetmańczyk Lucyna, Szaflarska-Stojko Ewa, Stojko Rafał, Kabała-Dzik Agata
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 50/51 s.35-44, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  16/20

  Tytuł oryginału: Badania doświadczalne nad osłonowym działaniem Sepolu P w stosunku do miąższu wątroby.
  Tytuł angielski: Experimental observations of the use of standarized load of pollen on the hind bee leg as shielding in relation to liver - perenchyma.
  Autorzy: Góras-Hetmańczyk Lucyna, Stojko Rafał, Szaflarska-Stojko Ewa, Kabała-Dzik Agata, Marquardt Wojciech
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 52/53 s.7-10, bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  17/20

  Tytuł oryginału: Obserwacje doświadczalne nad osłonowym działaniem Sepolu P w stosunku do płodu narażonego na związki embriotoksyczne. Tetrachlorek węgla.
  Tytuł angielski: Experimental observations of the use of standarized load of Pollen on the hind bee leg as shielding preparation in the model of investigation of embriotoxicity. Carbon tetrachloride.
  Autorzy: Góras-Hetmańczyk Lucyna, Szaflarska-Stojko Ewa, Stojko Rafał, Kabała-Dzik Agata, Marquardt Wojciech
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 52/53 s.11-19, tab., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  18/20

  Tytuł oryginału: Morphological evaluation of the pancreas in rats with fluoride - induced hyperglycemia.
  Autorzy: Stawiarska-Pięta Barbara, Szaflarska-Stojko Ewa, Grążewska-Starak Joanna, Grucka-Mamczar Ewa
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 52/53 s.35-40, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta


  19/20

  Tytuł oryginału: Przeciwnowotworowa aktywność monocytów człowieka : interakcje subpopulacji CD14+/CD16+ z komórkami nowotworoworymi : praca doktorska
  Autorzy: Szaflarska Anna, Zembala Marek (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Immunologii Klinicznej i Patologii, Zakład Immunologii Klinicznej w Krakowie
  Źródło: 2002, 66 k., [20] k. tabl. : bibliogr. k. 48-64, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  20/20

  Tytuł oryginału: Rola angiogenezy i czynników wzrostowych w chorobie wrzodowej.
  Tytuł angielski: Role of angiogenesis and growth factors in chronic peptic ulcer disease.
  Autorzy: Pałgan Krzysztof, Bartuzi Zbigniew, Pałgan Izabela, Szaflarska-Szczepanik Anna, Dziedziczko Andrzej
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (3) s.211-217, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Rozwój nowych naczyń krwionośnych u człowieka w okresie postembrionalnym może występować w warunkach fizjologicznych (faza folikularna cyklu menstruacyjnego, tworzenie łożyska, gojenie ran) oraz towarzyszyć takim chorobom jak nowotwory, retinopatia proliferacyjna występująca w cukrzycy, choroba wrzodowa, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, łuszczyca, miażdżyca oraz choroby reumatyczne. Gojenie przewlekłych wrzodów żołądka i dwunastnicy przebiega z udziałem czynników wzrostowych, które stymulują powstawanie tkanki ziarniczej. Do czynników wzrostowych uczestniczących w gojeniu owrzodzeń należą zasadowy fibroblastyczny czynnik wzrostu (basic fibroblast growth factor, bFGF), transformujący czynnik wzrostowy alfa (transforming growth factor-ŕ, TGF-ŕ), czynnik wzrostowy naskórka (epidermal growth factor, EGF) oraz czynnik wzrostowy pochodzenia płytkowego (platelet derived growth factor, PDGF). Wymienione czynniki stymulują migrację i proliferację komórek śródbłonka naczyniowego oraz nasilają podziały mitotyczne fibroblastów - komórek odgrywających wiodącą rolę w procesie gojenia owrzodzeń. Zarówno rozwój ziarniny jak i powstawanie nowych naczyń krwionośnych wspomaga nadtlenek azotu (NO/EDRF), który poprawia ukrwienie brzegów owrzodzenia. W pracy omówiono również wpływ niektórych leków oraz palenia tytoniu na angiogenezę w chorobie wrzodowej.

  stosując format: