Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SZADKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Kancerogenne działanie sztucznych włókien mineralnych - dowody w badaniach epidemiologicznych.
Tytuł angielski: Cancerogenic effect of occupational exposure to man-made mineral fibres: a review of epidemiological evidences.
Autorzy: Szadkowska-Stańczyk Irena, Stroszejn-Mrowca Grażyna
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (2) s.137-143, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy opisano wielkość i technologię produkcji sztucznych włókien mineralnych w Polsce oraz zanalizowano wyniki badań kliniczno-kontrolnych i kohortowych oceniających ryzyko występowania nowotworów złośliwych układu oddechowego badź zgonów z tego powodu w populacjach narażonych zawodowo na pyły zawierające sztuczne włókna mineralne. Najwięcej badań dotyczyło skutków ekspozycji na włókna szklane. Ich wyniki nie wskazują na wzrost ryzyka nowotworów złośliwych u pracowników narażonych. Spośród badań oceniających ekspozycję na włókna wełny skalnej i żużlowej tyle samo wykazało podwyższone ryzyko nowotworów układu oddechowego co i tego nie potwierdziło. W większości nie stwierdzano zależności poziomu ryzyka od okresu ekspozycji ani też dawki skumulowanej. Jedynie podkreślono związek z okresem latencji powyżej 20 lat. Osłabia to znacznie wnioskowanie przyczynowo-skutkowe, podobnie jak i fakt, iż w większości badań nie kontrolowano palenia tytoniu oraz ekspozycji na inne kancerogeny układu oddechowego. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż istnieje potrzeba podjęcia badań oceniających ryzyko dla zdrowia w wyniku ekspozycji na sztuczne włókna mineralne, ale tylko takich, w których poza oceną ekspozycji na włókna będzie kontrolować narażenie na inne współistniejące czynniki rakotwórcze.

  Streszczenie angielskie: The size and technology of the man-made mineral fibres production in Poland is presented. The results of the case-referent and cohort studies aimed at assessing risk for or mortality from respiratory system cancers in populations occupationally exposed to dust containing artificial mineral fibres are also analyzed. The majority of studies focused on the exposure to glass fibres, however, their results revealed no increased risk for cancers in those exposed. As to the increased risk for respiratory system cancers induced by exposure to glass and slag wool fibres, the same proportion of positive and negative results was found in the literature. Most of the studies showed no association between the risk level and the exposure period or cumulative dose. The association with latency period of more than 20 years was only emphasized. This together with the fact that in the majority of studies neither smoking histories nor exposure to other respiratory carcinogens were considered significantly undermine the cause-effect inference. Bearing this mind, it should be concluded that there is an urgent need to undertake further studies with the aim to assess the health risk of exposure to man-made mineral fibres, but only such studies in which besides exposure to fibers, it will be possible to analyze exposure to other coexisting carcinogenic agents.


  2/7

  Tytuł oryginału: Albuminuria u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Albuminuria in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus.
  Autorzy: Szadkowska Agnieszka, Pietrzak Iwona, Czerniawska Elżbieta, Toedorczyk Aleksandra, Bodalski Jerzy
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.126-130, 132, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nefropatia cukrzycowa należy do najpoważniejszych powikłań naczyniowych występujących u osób chorych na cukrzycę typu 1 i jest najczęstszą przyczyną niewydolności nerek u osób dorosłych. Jednym z czynników predysponujacych do rozwoju pełno objawowej nefropatii cukrzycowej jest stała mikroalbuminuria. Z tego powodu monitorowanie wielkości wydalania albumin z moczem pozostaje integralną częścią postępowania diagnostycznego u pacjentów chorych na cukrzycę. Celem pracy była analiza wielkości albuminurii u dzieci i młodziezy z cukrzycą typu 1. U 33 spośród 391 badanych (8,4 proc.) stwierdzono mikroalbuminurię. U kolejnych 30 osód (7,67 p.c.) wartości albuminurii mieściły się w granicznym zakresie 15-19,9 ćg/min. Stwierdzono zwiększanie się częstości występowania wczesnej nefropatii cukrzycowej wraz z wydłużeniem się czasu trwania choroby. Odnotowano także zależność występowania wczesnej nefropatii cukrzycowej wraz z wydłużeniem się czasu trwania choroby. Odnotowano także zależność występowania mikroalbuminurii od stopnia wyrównania metabolicznego cukrzycy, stadium pokwitania i od obecności zaburzeń lipidowych.

  Streszczenie angielskie: Diabetic nephropathy is one of the most serious microvascular complications and a leading cause of end-stage renal failure in type 1 diabetic patients. Microalbuminuria may precede the development of overt proteinuria by over a 5-10 year period. The monitoring of albuminuria should be an integral part of the diagnostic management in diabetic patients. The aim of the study was to investigate the rate of albuminuria in type 1 diabetic children and adolescents. Microalbuminuria was found in 33 (8,4 p.c.) out of 391 patietns. In next 30 individuals (7,7 p.c.) the rate of albuminuria was 15-19,9 ćg/min. Statistically significant correlation between microalbuminuria and duration of diabetes, metabolic control, pubertal stage, and lipid abnormalities was found.


  3/7

  Tytuł oryginału: Wpływ ciśnienia tętniczego krwi na czynność nerek u dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1.
  Tytuł angielski: The influence of systemic blood pressure on renal function in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus.
  Autorzy: Pietrzak Iwona, Szadkowska Agnieszka, Kozłowski Janusz, Kowalewska-Pietrzak Magdalena, Bodalski Jerzy
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.359-361, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Podwyższone ciśnienie tętnicze krwi jest jednym z podstawowych czynników ryzyka rozwoju nefropatii cukrzycowej. Celem pracy była ocena wpływu ciśnienia tętniczego krwi na czynność nerek u dzici i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1. U 59 chorych z prawidłowymi wynikami wyrywkowych pomiarów ciśnienia tętniczego wykonano pomiar całodobowy automatyczny oraz oceniono czynność nerek (GFR ERPF, FF, renoscyntygrafia, wydalanie albumin z moczem). Chorych podzielono na trzy grupy wg kryterium ładunku ciśnienia krwi. Grupa I (do 40 proc. wartości ciśnienia skurczowego - SBP i rozkurczowego - DBP przekraczających 90. percentyl dla płci, wieku, wzrostu i masy ciała) liczyła 26 chorych, grupa II (powyżej 40 proc. wartości DBP przekraczających 90. percentyl) - 25 badanych, grupa III (powyżej 40 proc. wartości SBP i DBP przekraczających 90. percentyl) - 8 chorych. Badania wskazują, że całodobowy automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego umożliwia wczesne wykrywanie przypadków jego podwyższenia, co wiąże się z częstszym występowaniem hiperfiltracji kłębkowej. Podwyższonemu ciśnieniu rozkurczowemu towarzyszy najniższa filtracja kłębkowa i frakcja filtracyjna.

  Streszczenie angielskie: The elevated systemic blood pressure is one of the most important risk factor of diabetic nephropathy. The aim of the study was to estimate the influence of systemic blood pressure on renal function in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. 59 patients with no evidence of arterial hypertension were recruited. In all patients 24 hours automatic blood pressure monitoring and renal examination (GRF, ERPF, FF, renoscintigraphy, urinary albumin excretion) were performed. The patients were divided into three groups according to the blood pressure load: group I (less than 40 p.c. systolic blood pressure - SBP and diastolic blood pressure - DBP above 90 pc for sex, age, height and body weight) - 26 persons, group II (more than 40 p.c. DBP above 90 pc) - 25 persons, group III (more than 40 p.c. SBP and DBP above 90 pc) - 8 persons. The study suggests that 24 hour automatic blood pressure monitoring is useful to early detection of increased blood pressure in diabetic children and adolescents. The patietns with elevated both systolic and diastolic blood pressure had more frequently glomerular hyperfiltration. The persons with elevated only diastolic blood pressure had the lowest glomerular filtration and filtration fraction.


  4/7

  Tytuł oryginału: Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego dla czynników rakotwórczych. Z. 15
  Autorzy: Czerczak Sławomir, Konieczko Katarzyna, Soćko Renata, Stetkiewicz Jan, Szadkowska-Stańczyk Irena, Szymczak Wiesław, Szymczyk Iwona, Wnuk Mirosława; Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera Zakład Informacji Naukowej w Łodzi
  Źródło: - Łódź, ZIN IMP 2002, 92 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
  Sygnatura GBL: 801,021

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia


  5/7

  Tytuł oryginału: Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego dla czynników rakotwórczych. Z. 14
  Autorzy: Czerczak Sławomir, Grunt Hanna, Hanke Wojciech, Sitarek Krystyna, Starek Andrzej, Szadkowska-Stańczyk Irena, Szymczak Wiesław, Szymczyk Iwona, Wnuk Mirosława; Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera Zakład Informacji Naukowej w Łodzi
  Źródło: - Łódź, ZIN IMP 2002, 108 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 29 cm.
  Sygnatura GBL: 801,021

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia


  6/7

  Tytuł oryginału: Podstawy epidemiologii : podręcznik dla słuchaczy studiów przed- i podyplomowych oraz słuchaczy Szkoły Zdrowia Publicznego
  Autorzy: Beaglehole R., Bonita R., Kjellstr”m T.
  Opracowanie edytorskie: Hanke Wojciech (tł.), Starzyński Zygmunt (tł.), Szadkowska-Stańczyk Irena (tł.), Szeszenia-Dąbrowska Neonila (tł.), Wilczyńska Urszula (tł.).; Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr J. Nofera w Łodzi
  Źródło: - Łódź, Oficyna Wydaw. IMP 2002, 204 s. : il., tab., bibliogr. s. 199-204, 24 cm. - Tyt. oryg. Basic epidemiology
  Sygnatura GBL: 735,562

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna


  7/7

  Tytuł oryginału: Czynność mioelektryczna żołądka u dzieci z cukrzycą typu 1 i zakażeniem Helicobacter pylori - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Gastric myoelectrical activity in children with diabetes mellitus type 1 and Helicobacter pylori infection - preliminary report.
  Autorzy: Toporowska-Kowalska Ewa, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Bodalski Jerzy, Szadkowska Agnieszka
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.347-349, il., bibliogr. 22 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • mikrobiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Powikłania ze strony przewodu pokarmowego u chorych z cukrzycą manifestować się mogą zaburzoną czynnością mioelektryczną żołądka. Jednocześnie badania wskazują na wyższą częśtość infekcji Helicobacter pylori (H.p.) w tej grupie chorych. Celem pracy jest ocena zależności między czynnością mioelektryczną żołądka a wykładnikami infekcji Helicobacter pylori u dzieci z cukrzycą typu 1 (IDDM). Badaniami objęto 60 dzieci z IDDM i 20 osobową H.p.-ujmeną grupę kontrolną. U wszystkich badanych wykonano przezskórną elektrogastrografię (EGG) oraz przeprowadzono badanie skriningowe w kierunku infekcji H.p. (mocznikowy test oddechowy - UBT). Wyniki: UBT był dodatni u 20,58 proc. dzieci z cukrzycą typu 1. Procent bradygastrii w okresie przedposiłkowym był u dzieci z cukrzycą znamiennie wyższy, niż w grupie kotnrolnej (p 0,01). występowanie bradygastrii przedposiłkowej było częstsze u dzieci z cukrzycą H.p. dodatnich, w porównaniu z grupą H.p.-ujemną i kontrolną. Wnioski. 1. Wyniki badań wskazują, iż u dzieci z cukrzycą typu 1 dominują zaburzenia czynności mioelektrycznej żołądka w okresie przedposiłkowym. 2. Infekcja Helicobacter pylori może być czynnikiem wpływającym na wtórną gastropatię u pacjentów z cukrzycą typu 1.

  stosując format: