Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SYRENICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Adrenalektomia wideoskopowa - pięcioletnie doświadczenia własne.
Tytuł angielski: Videoscopic adrenalectomy - five years experience.
Autorzy: Lubikowski Jerzy, Kowalczyk Marek, Pynka Sławomir, Umiński Marek, Syrenicz Anhelli, Molęda Piotr, Mikołajczyk Katarzyna, Wójcicki Maciej, Zeair Samir
Opracowanie edytorskie: Stanek Aleksander (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.335-344, bibliogr. 23 poz. + bibliogr. 6 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie doświadczeń własnych dotyczących 61 laparoskopowych operacji guzów nadnerczy uzyskanych przez autorów w ciącu pięciu lat. Materiał i metodyka. W okresie od sierpia 1995 do grudnia 2000 r. wykonano na naszym oddziale 61 laparoskopowych operacji guzów nadnerczy u 61 chorych (średni wiek chorych 49 lat). Wskazaniem do operacji był: zespół Cushinga (n = 12), zespół Conna (n = 11), guz chromochłonny (n = 4), guzy hormonalnie nieczynne - incydentaloma (n = 32) oraz torbiel nadnercza (n = 1). Wielkość guzów wahała się od 1,5 do 13 cm. Wszyscy chorzy byli operowani w znieczuleniu ogólnym oraz ułożeniu na boku przeciwległym do usuwanego guza. Dostęp przezbrzuszny wykorzystano u 6, a pozaotrzewnowy u 54 chorych. Wyniki. Średni czas operacji wynosił 130 min (od 70 do 370 min). Utrata krwi w wyniku przeprowadzonych zabiegów wynosiła średnio 90 ml. Średni okres hospitalizacji wynosił 2,6 dnia (od 2 do 7 dni). Istotne wahania ciśnienia tętniczego krwi stwierdzono tylko podczas operacji guzów chromochłonnych. Chorzy operowani metodą laparoskopową nie wymagali podawania po zabiegu narkotycznych leków przeciwbólowych. U czterech chorych wykonano konwersję, której powodem było krwawienie śródoperacyjne lub trudności w wypreparowaniu guza. Nie stwierdzono istotnych powikłań pooperacyjnych. Wnioski. 1. Laparoskopowa operacja guzów nadnerczy powinna być zabiegiem z wyboru w większości patologii tego narządu. 2. Zabieg pozwala skrócić czas hospitalizacji, rekonwalescencji i zminimalizować ból pooperacyjny. 3. Chorzy przed zabiegiem powinni być dokładnie zdiagnozowani w oddziale endokrynologicznym.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present the one-centre experience following performence of over 60 laparoscopic adrenalectomies during past five years. Material and method. During the period: August 1995 - December 2000, 61 laparoscopic adrenalectomies were performed on 60 patients at our hospital. All underwent diagnostic at the Pomeranian Medical Academy, Department of Endocrinology. Mean patient age was 49 years. Indications for surgery included: Cushing syndrome (n = 12), Conn syndrome (n = 11), pheochromocytoma (n = 4), adrenal gland cyst (n = 1) and hormonal mute tumors (n = 32). Tumor size ranged between 1.5 and 13 cm. The transperitoneal approach was used in 6 and retroperitoneal in 54 patients. All procedures were performed by two surgeons experienced in laparoscopic and wideoscopic techniques, as well as familar with open adrenal surgery. Results. The average duration of the procedure amounted to 130 min (ranging between 70 - 370 min). Median blood loss during surgery was 90 ml. Average postoperative hospitalization amounted to 2.6 days. Conversion to open adrenalectomy was performed in four cases due to bleeding and problems with gland preparation. There were no postoperative complications. Conclusions. Videoscopic adrenalectomy is the surgery of choice in case of suprarenal gland pathologies. It enables small surgical trauma and shortens hospitalization and convalescence.


  2/9

  Tytuł oryginału: Wpływ paratyreoidektomii na dalsze losy kamicy nerkowej u chorych z gruczolakiem przytarczyc. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Influence of parathyreoidectomy on reduction of litogenezy, among patients with parathyroid adenoma.
  Autorzy: Kosiński Bogusław, Syrenicz Anhelli, Taraszkiewicz Norbert
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.26-28, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Kamica nerkowa jest częstą chorobą, a wskaźnik zachorowalnośći wynosi 0,2 proc. rocznie. Stanowi ona poważny problem społeczny, gdyż dotyczy 1 - 5 proc. populacji w przedziale wiekowym 30-50 lat. W 50 proc. przypadków jest to jeden kamień w ciągu całego życia, natomiast u dalszych 50 proc. chorych następuje nawrót kamicy w ciągu pięciu lat od pierwszego epizodu. Już w 1940 roku zauważono występowanie korelacji pomiędzy kamicą nerkową a pierwotną nadczynnością przytarczyc. Obecnie wśród chorych na kamicę nerkową u 3 - 5 proc. badanych stwierdza się występowanie pierwotnej nadczynności przytarczyc. W tych przypadkach interwencja chirurgiczna w postaci usunięcia przytarczyc prowadziła do stabilizacji parameterów biochemicznych i znacznego zmniejszenia nawrotów epizodów kamicy nerkowej. Cel pracy. Celem pracy jest wykazanie wpływu paratyreoidektomii na zmniejszenie powstawania kamieni nerkowych u chorych z gruczolakiem przytarczyc, obserwowane u wybranych chorych w okresie od 6 do 36 miesięcy od zabiegu operacyjnego. Materiał i metoda. Ocenie poddano 8 chorych po paratyreoidektomii z powodu obecności gruczolaka przytarczyc, u których w badaniach obrazowych i histopatolgicznym potiwerdzono charakter zmiany. Obserwacji dokonano w okresie od 6 do 36 miesięcy od zabiegu operacyjnego, określając stopień normalizacji wykładników biochemicznych pierwotnej nadczynności przytarczyc i zmniejszenia klinicznych objawów kamicy nerkowej potwierdoznych badaniami obrazowymi. Wnioski. Paratyreoidektomia, wykonana u chorych z potwierdzoną obecnością gruczolaka przytarczyc, prowadzi do trwałej normalizacji parametrów biochemicznych i zmniejszenia powstawania nowych kamieni nerkowych w przebiegu wcześniej stwierdzonej kamicy nerkowej.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Nephrolithiasis is the matter of a great concern as it affects 1,5 p.c. of populationin the age between 30 and 50. In 50 p.c. of cases it occurs only one stone during the whole life but the rest of patietns have the recurrence of nephrolitiasis during the first five years from the first episode. Nowadays among patients with nephrolithiasis it is possible to ascertain in 3-5 p.c. of cases occurence of primary hperparathyreoidismus. In this cases removal of parathyroid glands lead to stabilisation of biochemical parameters and considerable reduction of reoccurance of nephrolithiasis episods. Aim of the study. Aim of presented paper is demonstration of parathyroidectomy influence on reduction of lithogenezy among patients with parathyroid adenoma. The influence of parathyroidectomy was observed durign the period of 6 - 36 months since the operation time. Material and method. 8 patietns with conducted parathyreoidectomy - because of parathyroih adenoma where taken into consideration. Patietns were observed during period 6 - 36 months from operation. The normalisation of biochemical parameters and reduction of clincal symptoms of nephrolithiasis were appraised. Concluisons. The aim of presented study demonstrates of influence of parathyreoidectomy on redution of litogenesis, among patients with parthyroid addenoma. The influence of parathyreoidectomy was observed durign the 6 - 36 months period, from the operation time.


  3/9

  Tytuł oryginału: Profil metaboliczny otyłych dziewcząt z przedwczesnym pubarche.
  Tytuł angielski: Metabolic profile in obese girls with premature pubarche.
  Autorzy: Garanty-Bogacka Barbara, Syrenicz Małgorzata, Krupa Beata, Wieczorek Wiesława
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (4) s.28-30, 32, 34, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dziewczęta z przedwczesnym idiopatycznym pubarche, w poźniejszym okresie życia częściej wykazują objawy czynnościowego hiperandrogenizmu pochodzenia jajnikowego z hiperinsulinemią i dyslipidemią. W pracy oceniono wybrane parametry zespołu metabolitycznego u dziewcząt z otyłością prostą i przedwczesnym pubarche. Stwierdzono, że otyłe dziewczynki z pubarche praecox stanowią grupę ryzyka wczesnych powikłań metabolicznych otyłości.

  Streszczenie angielskie: Premature pubarche has been show to be associated with increased incidence of postpubertal functional ovarian hyperandrogenism, hyperinsulinemia and dyslipidemia. In the present study, selected parameters of metabolic syndrome were evaluated. In conclusions, obese girls with premature pubarche may represent a subgroup of obese patients with a high risk for metabolic complications of obesity.


  4/9

  Tytuł oryginału: Ocena tolerancji glukozy i stężenia insuliny we krwi dzieci w wieku przedszkolnym urodzonych przez matki z cukrzycą ciężarnych.
  Tytuł angielski: Glucose tolerance and serum insulin in the pre-school offspring of mothers with gestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Gębala Aneta, Czeszyńska Beata, Garanty-Bogacka Barbara, Syrenicz Małgorzata, Wieczorek Wiesława
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.246-250, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena tolerancji glukozy i insulinemii u dzieci urodzonych przez matki z cukrzycą ciężarnych. Badaniami objęto 57 dzieci w wieku przedszkolnym (31 dziewczynek i 26 chłopców) pochodzących z ciąż powikłanych cukrzycą ciężarnych. Do grupy I zakwalifikowano dzieci matek z cukrzycą G1 (n = 32), do grupy II dzieci matek z cukrzycą G2 (n = 25). W obu grupach przeprowadzono doustny test obciążenia glukozą i oznaczeniem glikemii w czasie 0, 60 i 120 min. oraz insulinemii w czasie 0 i 120 min. Nieprawidłową wartość glikemii na czczo stwierdzono u 7,0 proc. dzieci, nieprawidłową tolerancję glukozy u 20,0 proc. dzieci, cukrzycę rozpoznano u 5,9 proc. dzieci. Nie stwierdzono różnic statystycznych w częstości obserwowanych zaburzeń pomiędzy badanymi grupami. Średnie stężenie glukozy na czczo było istotnie statystycznie wyższe u dzieci z grupy II niż z grupy I. Średnie stężenie insuliny w 0, i 120 minucie testu były zbliżone w obu grupach, a różnice bez cech znamienności statystycznej. Dzieci matek z cukrzycą ciężarnych, szczególnie z grupy G2, wydają się być grupą zwiększonego ryzyka rozwoju nieprawidłowej tolerancji glukozy i cukrzycy w wieku poźniejszym. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej u dzieci matek z cukrzycą ciężarnych mogą występować już w wieku przedszkolnym, co przemawia za koniecznością podjęcia wczesnych działań profilaktycznno-leczniczych u tych dzieci.


  5/9

  Tytuł oryginału: Cukrzyca typu 2 u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Diabetes mellitus type 2 in children and adolescents.
  Autorzy: Garanty-Bogacka Barbara, Syrenicz Małgorzata, Adamczyk Teresa, Wójcik Krystyna, Walczak Mieczysław
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (4) s.413-422, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zasady, epidemiologię, obraz kliniczny oraz zasady profilaktyki i leczenia cukrzycy typu 2 u dzieci i młodzieży.


  6/9

  Tytuł oryginału: Hiperlipidemie u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: The hyperlipidemias in children and adolescents. P. 1: Classification and clinical picture.
  Autorzy: Garanty-Bogacka Barbara, Syrenicz Małgorzata, Syrenicz Anhelli, Walczak Mieczysław
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (4) s.459-464, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono podział i obraz kliniczny najczęściej występujących dyslipidemii z uwzględnieniem odrębności dotyczących wieku rozwojowego.


  7/9

  Tytuł oryginału: Hiperlipidemie u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Hyperlipidemias in children and adolescents. P. 2: Diagnosis, prevention and treatment.
  Autorzy: Garanty-Bogacka Barbara, Syrenicz Małgorzata, Syrenicz Anhelli, Walczak Mieczysław
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (4) s.465-471, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zasady rozpoznawania oraz profilaktyki i leczenia najczęściej występujących hiperlipidemii u dzieci i młodzieży.


  8/9

  Tytuł oryginału: Obraz kliniczny oftalmopatii tarczycowej w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa.
  Tytuł angielski: A clinical picture of Graves' ophthalmopathy.
  Autorzy: Kulig Grzegorz, Pilarska Krystyna, Syrenicz Anhelli, Sewerynek Ewa, Lewiński Andrzej
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.203-211, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U pacjentów z nadczynnością tarczycy, niezależnie od jej etiologii, w wyniku nadmiernej aktywacji układu współczulnego może wystąpić obrzęk powiek i/lub retrakcja powiek oraz nadmierne łzawienie. Zmiany te zwykle ustępuje samoistnie w trakcie leczenia nadczynności tarczycy. Do obrazu klinicznego naciekowej postaci oftalmopatii Gravesa należą zmiany powiekowe, spojówkowe, uszkodzenia rogówki, wytrzeszcz i zaburzenia ruchomości mięśni okoruchowych. U większości pacjentów zmiany obrzękowo-naciekowe w tkankach miękkich oczodołów samoistnie ustępują, u części mogą utrzymywać się przez wiele lat. U 5 - 10 proc. chorych z oftalmopatią Gravesa dochodzi do progresji zmian ocznych i rozwoju ciężkiej naciekowej postaci oftalmopatii, wymagającej skojarzonego leczenia wysokimi dawkami pulsacyjnie podawanych glikokortykosteroidów i napromienieniem przestrzeni pozagałkowej.

  Streszczenie angielskie: Patients with hyperthyroidism, due to enhanced sympathetic stimulation, may have lid retraction, eyelid edema na excessive lacrimation. These symptoms usually withdraw in the course of treatment of hyperthryoidism. A clinical picture of infiltrative Grawes' ophthalmopathy includes eyelid and conjunctival lesions, corneal injury, exophthalmos, and extraocular muscle dysfunction. In most of patients with Graves' ophthalmopathy, the soft tissue inflammatory changes that affect the retroorbital space, may spontaneously regress within several months or may persist for years. In 5 - 10 p.c. patients with Graves' ophthalmopathy, the progress of the disease results in severe, infiltrative opthalmopathy which requres a combined treatment with high-dose steroid pulse therapy and irradiation of the retroorbital space.


  9/9

  Tytuł oryginału: Patogeneza oftalmopatii tarczycowej w przebiegu choroby Gravesa-Basedova.
  Tytuł angielski: Pathogenesis of Graves' ophthalmopathy.
  Autorzy: Kulig Grzegorz, Pilarska Krystyna, Syrenicz Anhelli
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.213-220, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • immunologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Oftalmopatia Gravesa-Basedowa jest przewlekłym procesem autoimmunologicznym obejmującym przestrzeń pozagałkową, mającym ścisły etiologiczny związek z autoimmunologicznymi chorobami tarczycy. W rozwoju oftalmopatii uczestniczą także czynniki środowiskowe i immunogenetyczne. Istnieje zależność pomiędzy paleniem papierosów i występowaniem oftalmopatii. Sposób leczenia choroby Gravesa-Basedowa może przyczynić się również do ujawnienia lub nasilenia objawów oftalmopatii. Autorzy artykułu w oparciu o najnowsze piśmiennictwo przedstawiają mechanizmy odpowiedzi komórkowej i humoralnej związanej z rozwojem oftalmopatii, rolę receptora tyrotropiny i jego ekspresji w obrębie tkanek wypełniających przestrzeń pozagałkową, znaczenie glikozaminoglikanów, fibroblastów i cząsteczek adhezyjnych oraz produkowanych miejscowo cytokin.

  Streszczenie angielskie: Graves' ophthalmopathy is a chronic autoimmune process that affects the retroorbital space and appears to have strong etiological links with autoimmune thyroid disease. Certain genetic and evnironmental factors take part in the development of Graves' ophthalmopathy. There is an association between cigarette smoking and thyroid associated ophthalmopathy. The therapy chosen to treat hyperthyroidism of Graves' disease may affect the development of progression of ophthalmoapthy. The authors present a review of new literature, concerning cellular and humoral mechanisms which are responsible for the development of ophthalmopathy, the role of human thyrotropin receptor, being expressed in retroorbital tissues, glycosaminoglycans, fibroblasts, locally produced cytokines and adhesion molecules.

  stosując format: