Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SUPEŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Właściwości hydrofobowe szczepów candida albicans wyodrębnionych z zarażeń wieloogniskowych u partnerów seksualnych.
Tytuł angielski: Hydrophobic properties of Candida albicans strains isolated from multifocal infections in sexual partners.
Autorzy: Kwaśniewska Jolanta, Supeł Agnieszka
Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (3) s.119-124, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 41 Dzień Klinicznej Parazytologii Lekarskiej Łódź 24.05. 2002
Sygnatura GBL: 313,181

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Hydrofobowość powierzchni komórki grzyba jest jedną z cech, wiążących się z jego chorobotwórczością. Tworzenie agregatów nie tylko ułatwia adherencję do komórek, lecz także chroni grzyby przed uszkadzającym działaniem czynników obronnych organizmu żywiciela. Cel: Celem pracy było zbadanie właściwości hydrofobowych powierzchni komórki szczepów grzybów C. albicans, wyodrębnionych z zarażeń wieloogniskowych u partnerów seksualnych oraz próba wykorzystania tej cechy w charakterystyce szczepu grzyba. Materiał i metody: Właściwości hydrofobowe 66 szczepów grzybów oceniono testem wysalania (SAT) z użyciem siarczanu amonu, w środowisku 2 różnych stężeń buforu fosforanowego i 0,9 proc. NaCl. Szczepy autoagregujące tworzyły agregaty w próbie badanej i kontrolnej (+,+), agregujące - tylko w próbie badanej (+,-), nieagregyjące zaś - w żadnej z prób (-,-). Wyniki: Szczepy grzybów C. albicans wyizolowano z 9 materiałów pochodzących od pacjentów z grzybicą nawracającą narządów płciowych. Najwięcej szczepów (63) miało ten sam asymilujący kod liczbowy 2576174. Autoagregację w buforze fosforanowym o wyższym stężenou (0,02 mol/l) wykazało 98,5 proc. szczepów, nie agregowały zaś 1,5 szczepów, brak było szczepów agregujących. W buforze fosforanowym o niższym stężeniu (0,002 mol/l) autoagregację wykazało 28,8 szczepów, agregację - 9,1 proc., nieagregowało - 62,1 proc. W 0,9 proc. roztworze NaCl autoagregację stwierdzono u 15,2 proc. szczepów, agregację u 7,6 proc., nie agregowało natomiast 77,2 proc. Podobną tendencję zaobserwowano, analizując wyniki w odniesieniu do poszczególnych materiałów biologicznych...

  stosując format: