Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STUPIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ocena zaburzeń rytmu metodą Holtera po operacji pomostowania tętnic wieńcowych u chorych leczonych nitrogliceryną lub diltiazemem.
Tytuł angielski: The evaluation of rhythm disturbances with Holter ECG monitoring in patients undergoing coronary artery bypass grafting treated with nitroglycerin or diltiazem.
Autorzy: Stachurski Andrzej, Hirnle Tomasz, Negrusz-Kawecka Marta, Namięta Krzysztof, Stupiński Wojciech, Bross Tadeusz
Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.11-16, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,529

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Zaburzenia rytmu serca występujące w bezpośrednim okresie po operacji pomostowania tętnic wieńcowych mogą istotnie wpływać na stabilność hemodynamiczną chorego i zaburzać przebieg pooperacyjny. Cel: Celem niniejszej pracy było określenie przydatności stosowania nitrogliceryny (NTG) lub ditiazemu w zapobieganiu pooperacyjym zaburzeniom rytmu serca. Materiał i metodyka: Badania wykonano u 49 chorych, u których przeprowadzono CABG (30 mężczyzn i 19 kobiet) w wieku od 38 do 75 lat (śr. 56,5 lat) z chorobą niedokrwienną serca (chns), z prawidłową kurczliwością mięśnia serca. Chorych podzielono losowo na dwie grupy. W gr. I (n=25) zastosowano nitroglicerynę, w gr. II (n=24) diltiazem. Każdy z tych leków podawano przez 24 godz. od momentu wyłączenia krążenia pozaustrojowego (CPB) i wykonywano w tym czasie zapis EKG metodą Holtera. Zaburzenia rytmu określono jako przedwczesne pobudzenia komorowe (VES), pary pobudzeń komrowych (pary), krótkotrwałe częstoskurcze komorowe (VT), przedwczesne pobudzenia nadkomorowe (SVES), napadowe częstoskurcze nadkomorowe (SVT) i napadowe migotania przedsionków (PAF). Zaburzenia rytmu oceniano w ośmiu 3-godzinnych przedziałach czasowych. Wyniki: Średnia liczba VES/1 chorego była podobna w obu grupach. Zwraca uwagę większa liczba VES/1 chorego w gr. II w porównaniu do gr. I w 1 i 2 przedziale czasowym (0-6 godz. po operacji), jakkolwiek nie były to różnice istotne statystycznie. Dokładna analiza przebiegów klinicznych chorych grupy II ...

  Streszczenie angielskie: Objective: Hemodynamic problems resulting from cardiac arrhythmias often occur in patietns undergoing coronaro-artery bypass grafting (CABG) in the early postoperative period. This generally benign problem can increase surgical morbidity and delay recovery. Aim of the study: The aim of this study was to evaluate the antiarrhythmic effects of intravenous diltiazem compared with nitroglycerin (NTG) in patietns undergoing CABG. Material and methods: The study group consisted of 49 patietns (30 men and 19 women, aged 38-75 years, mean mean 56.5 years SD 8.9) with coronary artery disease (CAD) whounderwent CABG. The patients were randomly assigned to NTG (n-25) or diltiazem (n=24). Intravenous medication was started immediately after cardio-pulmonary bypass (CPB). In order to assess the effects of NTG or diltiazem on rhythm disturbances for the period of 24 h ECG Holter monitoring was performed. Arrhythmia was defined as ventricular ectopic systole - VES, couplets, non-sustained ventricular tachycardia - VT supraventricular ectopic systole - SVES supraventricular tachycardia - SVT and paroxysmal atrial fibrillation - PAF. VES, VT, SVES, SVT and PAF were measured in 8 time periods every 3 hours. Results: The two groups did not differ regarding preoperative and operative characteristics. The mean number of VES per one patient was higher in NTG group in the first hours after operation (period 1-3). Since the 4th period to the end of observation the mean number of VES was ...

  stosując format: