Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STRZELCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Wybór metody operacyjnej w nieresekcyjnych guzach głowy trzustki.
Tytuł angielski: Type of surgical procedure in case of uresectable pancreatic head cancer.
Autorzy: Strzelczyk Janusz, Szymański Dariusz, Nowicki Michał, Wasiak Janusz
Opracowanie edytorskie: Puchalski Zbigniew (koment.).
Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.15-22, il., tab., bibliogr. 24 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,570

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają chirurgiczne zabiegi paliatywne stosowne w leczeniu chorych z niresekcyjnym guzem trzustki, ze szczególnym uwzględnieniem operacji typu triple by-pass. Celem pracy jest ustalenie czy u chorego z nieresekcyjnym guzem, głowy trzustki wykonanie operacji odbarczającej zarówno drogi żółciowe, jak i żołądek - w porównaniu z operacją odbarczajacą tylko drogi żółciowe - wiąże się ze zwię szeniem ryzyka powikłań okołooperacyjnych. Materiał i metodyka. Poddano analizie 92 chorych operowanych z powodu guza głowy trzustki, u których wykonano zespolenia omijające. Zabiegi wykonano w naszej klinice od stycznia 1995 do marca 2001 r. U 69 chorych w czasie operacji stwierdzono nieresekcyjność zmiany bez naciekania dwunastnicy. Chorych podzielono na dwie grupy - u 46 wykonano zespolenie odbarczające drogi żółciowe, u 23 wykonano dodatkowo zabieg drenujący żołądek. Porównano częstość występowania powikłań chirurgicznych i śmiertelność w obu grupach chorych. Wyniki. Chorzy po operacji omijającej połączonej z profilaktycznym zespoleniem żołądkowo-jelitowym przebywali w szpitalu średnioo 20 ń 8,9 dnia, po operacji zespolenia żółciowego 19,2 ń 8,8 dnia. Nie było między tymi grupami różnic istotnych statystycznie. Również częstość powikłań pooperacyjnych i śmiertelność w obu grupach były zbliżone. Wniosek. Zabieg omijający drogi żółciowe i dwunastnicę u chorego z nieresekcyjnym guzem głowy trzustki jest obarczony takim samym ryzykiem operacyjnym jak zbieg omijający tylko drogi żółciowe.

  Streszczenie angielskie: The authors discuss surgical palliative procedures in unrescetable tumours of pancreatic head, with special attention for triple by-pass procedures. Aim of the study is to establish whether the risk of postoperative complications of palliative biliary and gastric by-pass procedures in unresectable pancreatic head tumour is higher than biliary by-pass only. Material and methods. The analysis of 92 cases of palliative by-pass procedures for pancreatic head tumors performed in Departament of General and Transplant Surgeery of the Medical University in Łódź from January 1995 to March 2001 was conducted. In 69 of the aforementioned cases unresectable tumors without duodenal involvement were found. The patients were divided into two groups - in 46 cases only biliaryy by-pass procedure has been performed, in remaining 23 - on the top of above procedure gastroenterostomy was done. We compared the frequency of postoperative complications and mortality rate in both groups. Results. Patients after combined biliary and gastric by-pass remained in hospital for 2 ń 8.9 days, after biliary by-pass 19.2 ń 8.8 days. There were no statistically significant difference between the two groups. Likewise the frequency of postoperative complications and mortality rate were similar. Conclusion. The surgical risk of combined biliary and gastric by-pass in case of unresectable pancreatic head tumor is similar to biliary by-pass only.


  2/10

  Tytuł oryginału: Cisatrakurium w dawce intubacyjnej 0,2 mg kg**-1 m.c. u pacjentów z otyłością znacznego stopnia podawane na wagę należną.
  Tytuł angielski: The dosage of cisatracurium (O.2 mg kg**-1) for intubation in morbidly obese patients should be based on the ideal body weight.
  Autorzy: Tokarz Andrzej, Gaszyński Tomasz, Strzelczyk Janusz, Gaszyński Wojciech
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.15-19, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie, czy cisatrakurium w jednorazowym wstrzyknięciu dożylnym w dawce wstępnej 0,2 mg kg**-1 m.c. w przeliczeniu na należną masę ciała zapewnia skuteczność, bezpieczeństwo oraz dobre warunki atraumatycznej intubacji po 90 sekundach od podania środka u pacjentów z otyłością znacznego stopnia (BMI 35 kg m**-2). Grupę badaną stanowiło 31 pacjentów o BMI 36-57,7 kg m**-2 (43,23 ń 8,9), grupę kontrolną - 53 pacjentów o BMI poniżej 36 kg m**-2. Oceniano zmiany ciśnienia tętniczego skurczowego, rozkurczowego i średniego oraz zmiany częstości tętna. Stopień uzyskanego zniesienia przewodnictwa nerwowo-mięsniowego mierzono za pomocą pojedynczego pobudzenia aparatem TOF-Guard. Mierzono czas do uzyskania 75 proc., 95 proc., i 100 proc. zniesienia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, stopień uzyskanego zniesienia przewodnictwa w 90 sekundzie od podania cisatrakurium oraz czas do powrotu 25 proc. odpowiedzi na ciąg czterech pobudzeń. Aby uzyskać 75 proc. zniesienia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego w badanej potrzeba było średnio o 4,8 s więcej niż w grupie kontrolnej; czs do uzyskania 95 proc. był średnio krótszy o 2 s; czas do uzyskania 100 proc. był średnio o 5,3 s krótszy w stosunku do grupy kontrolnej (p 0,05). Nie stwierdzono istotnej różnicy w szybkości narastania zwiotczenia w porównywalnych grupach (p 0,05). W 90 sekundzie od podania cisatrakurium obserwowano nieznamienną statystycznie różnicę (p 0,05) w natężeniu uzyskanej blokady nerwowo-mięśniowej pomiędzy grupami (2,56 proc siły) na korzyść grupy badanej. Czas powrotu przewodzenia ...

  Streszczenie angielskie: We have assessed neuromuscular blockade and intubation condition in thirty-one morbidly obese patients (BMI 36-57.7 kg m**-2, mean 43.2 ń 8.9) after 0.2 mg kg**-1 of ideal body weight, calculated from the Garrow's scale. Fifty-three patients with BMI 36 kg m**-2 severed as a control. Neuromuscular transmission was assessed with a single twitch (TOF Guard, Organon-Teknika, Holland). We measured time to 75 p.c., 90 p.c., 100 p.c. twitch depression, in 25 p.c. recovery as well as twitch height at 90 secs after cisatracurium injection. In the study group the tinme to 75 p.c. twitch depression was 4.8 secs longer, to 95 p.c. depression - 2 secs shorter and to 100 p.c. - 5.3 secs shorter. Twitch returned to 25 p.c. 15.5 secs earlier compared to the control group. Intubation conditions were equal in both groups. We conclude that calculation of the dosee of cisatracurium based on the ideal body weight basis in morbidly obese patients is a safe method, providing within 90 secs adequate condition for intubation without significant histamine release.


  3/10

  Tytuł oryginału: Znieczulenie ogólne z użyciem remifentanylu u chorych z zespołem Pickwicka. Opis przypadków.
  Tytuł angielski: Remifentanil for anaesthesia in the Pickwick syndrome patient. Case report.
  Autorzy: Gaszyński Tomasz, Tokarz Andrzej, Strzelczyk Janusz, Gaszyński Wojciech
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.265-267, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają postępowanie anestezjologiczne u dwóch mężczyzn z zespołem Pickwicka (BMI 61 i 46,3) do operacji żołądkowego zespolenia omijającego. Chorzy ci wymagają ostrożnego dawkowania leków nasenncyh, przeciwbólowych i zwiotczających z uwagi na możliwość wystąpienia niedrożności dróg oddechowych i zatrzymania oddechu nawet przy minimalnych dawkacah. Z uwagi na to opisanych chorych znieczulono ciągłym wlewem remifentanylu (0,2 - 0,75 mcg kg-1 min-1) oraz frakcjonowanymi dawkami midazolamu (2 mg co godzinę) i cis-atrakurium (po 0,03 mg kg-1 wagi należnej) Ok. 30 minut przed końcem operacji i anestezji podano 10 mg morfiny; blok nerwowo-mięśniowy odwrócono podaniem neostygminy. Chorych bezpośrednio po operacji oceniono na 14 p. w skali Aldreda; przebieg pooperacyjny był niepowikłany. Przeciwbólowo po operacji podawano ciągły wlew morfiny oraz frakcjonowane dawki tramadolu. Uważamy, że opisany sposób postępowania jest optymalny w tej grupie chorych.


  4/10

  Tytuł oryginału: Przebieg sepsy gronkowcowej po artroskopowej meniscektomii - opis przypadku
  Autorzy: Strzelczyk P[iotr], Tramś M[arek]
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.223-224, il., bibliogr. 10 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  5/10

  Tytuł oryginału: Zastosowanie różnych elementów mocujących przeszczep więzadła krzyżowego przedniego
  Autorzy: Świąder Piotr, Kuś Wojciech Maria, Wiśniewski Włodzimierz, Strzelczyk Piotr, Górecki Andrzej
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.225-226, tab., bibliogr. 5 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/10

  Tytuł oryginału: Wpływ współistniejących uszkodzeń stawu kolanowego na wyniki rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego
  Autorzy: Strzelczyk Piotr, Kuś Wojciech Maria, Świąder Piotr, Górecki Andrzej
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.227-228, tab., bibliogr. 6 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/10

  Tytuł oryginału: Kłębczak - obraz kliniczny i leczenie operacyjne
  Autorzy: Strzelczyk P., Matuszewski T., Pykało R.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.330-331, il., bibliogr. 12 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/10

  Tytuł oryginału: Prevalence of markers of hepatotropic viruses A, B, C and the efficacy of vaccination against hepatitis A and hepatitis B among medical students.
  Autorzy: Jabłkowski Maciej, Kuydowicz Jan, Strzelczyk Janusz, Białkowska Jolatna
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (11) s.CR762-CR766, tab., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Hepatitis A and B can be prevented by active immunization. The purpose of our study was to estimate the prevalence of viral markers of hepatitis A, B, and C among medical students, to assess the efficacy of vaccination against HBV infection after 4 years, and to evaluate the efficacy of vaccination against HAV infection. Material/Methods: The study group consisted of 150 medical students, who were vaccianted with ENgerixtm B at the beginning of medical studies. From this population we identified a subgroup of 45 students, in whom the presence of anti-HAV was not confirmed; they were then vaccinated with HAVRIXtm 1440. Viral markers for HAV, HBV, HCV were determined in this group. Results: In the group of 150 persons, we found anti-HBc in 8 students (5.3 p.c.), and HBsAg in 1 (0.7 p.c.), who did not have either HBeAg or anti-HBe. Anti-HBs antibodies were found in 146 students (97.3 p.c.); anti-HCV in 3 cases (2 p.c.), and anti-HAV in 15 cases (10 p.c.). After 2-fold vaccination against viral hepatitis A, 100 p.c. of the students presented with anti-HAV. Conclusion: The incidence of HBsAg and anti-HCV among our students is the same as in the general population, while the incidence of anti-HAV is much lower (10 p.c.). The presence of anti-HBs 4years after vaccination was detected in 97.3 p.c. of the students, and anti-HAV 1 month after the complete course of vaccination in 100 p.c. of cases.


  9/10

  Tytuł oryginału: Ocena osi somatotropinowej u kobiet po menopauzie z astmą oskrzelową stosujących hormonalną terapię zastępczą : praca doktorska
  Autorzy: Strzelczyk Jarosław, Kos-Kudła Beata (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra Patofizjologii i Endokrynologii, Klinika Endokrynologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, 92 k. : il., bibliogr. 171 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  10/10

  Tytuł oryginału: Technologia i zastosowanie bio-chipów w diagnostyce laboratoryjnej.
  Tytuł angielski: Biochips technology and applications in clinical laboratory diagnostics.
  Autorzy: Strzelczyk Joanna, Wiczkowski Andrzej
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (3) s.319-331, il., bibliogr. 66 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Streszczenie polskie: Technologia bio-chipów staje się jedną z ważniejszych technologii funkcjonalnej genomiki. Jednym z rodzajów bio-chipów są chipy DNA. Chip DNA jest to płytka zawierająca wiele uporządkowanych sond DNA, umożliwiających badanie dużej liczby cząsteczek równocześnie. Sondy są syntetycznymi oligonukleotydami lub innymi krótkimi cząsteczkami DNA, takimi jak komplementarny DNA (cDNA). Technologia ta oparta jest o proces hybrydyzacji kwasów nukleoinowych znajdujących się na powierzchni płytki i w badanej próbce. W przedstawionej pracy dokonano przeglądu technik i zastosowań bio-chipów.

  Streszczenie angielskie: Biochips technology is becoming one of the important technologies for functional genomics. One of the types of biochips are DNA chips (DNA arrays). The DNA chip is a plate which consists of many well ordered DNA probes, allowing the investigation of numerous molecules simultaneously. The synthetic oligonucleotide or the other short DNA sequences, such as complementary DNA (cDNA) are probes. This technology is based on nucleic acid hybridization being on the surface of the plate and in the investigated sample. In the presentation paper, a review about biochips technology and applications was performed.

  stosując format: