Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STRYJSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Przydatność Vivacult N Testu w ocenie Candida albicans w ślinie chorych z nowotworami głowy i szyi poddanych radioterapii.
Tytuł angielski: The usefulness of Vivacult N Test in the evaluation of Candida albicans in the saliva of patients with head and neck tumours treated by radiotherapy.
Autorzy: Borysewicz-Lewicka Maria, Stryjski Artur
Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (1) s.16-20, il., tab., bibliogr. s. 19-20, sum.
Sygnatura GBL: 313,097

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U pacjentów poddanych radioterapii z pwodu nowotworów głowy i szyi często pojawiają się w jamie ustnej zakażenia grzybicze (szczególnie z grupy Candida), które mogą mieć wpływ na dalsze leczenie, a nawet powodować czasowe lub całkowite przerwanie napromieniowania. Istotne jest zatem podjęcie działań profilaktycznych i leczniczych zapobiegających lub zmniejszających możliwość występowania tego powikłania. U 25 osób zastosowano Wivacult N Test; otrzymane wyniki porównano z danymi pochodzącymi z posiewu na specyficzne podłoże Candida ID. Uzyskanie prawie identycznych wyników potwierdza dużą przydatność tego testu w warunkach ambulatoryjnych.

  Streszczenie angielskie: Patients after radiotherapy caused by head and neck tumours show mycotic infections (especially from the Candida Group) in the oral cavity that might influence further treatment, or even cause a temporary or total break in the irradiation. For this reason, prevention and treatment are essential to avoid or reduce the possibility of such complications. Vivacult N Test was applied to 25 people and the results were compared with data from culture on medium specific for Candida ID. Almost identical results prove, that this test is very useful in out-patient conditions.


  2/3

  Tytuł oryginału: Ocena efektywności leczenia przeciwgrzybiczego w trakcie uzupełniającej radioterapii u chorych na raka jamy ustnej i gardła środkowego.
  Tytuł angielski: Evaluation of efficacy of antifungal treatment during radiotherapy of patients with oropharynx cancer.
  Autorzy: Stryjski Artur, Milecki Piotr, Stryjska Małgorzata, Karczewska Aldona
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (6) s.400-404, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W zaawansowanych nowotworach rejonu głowy i szyi radioterapia, obok zabiegu operacyjnego stanowi podstawową metodę leczenia. Wiąże się to jednak z szeregiem objawów ubocznych, ujawniających się w napromienianej okolicy, określanych łącznie jako ostry odczyn popromienny błony śluzowej. Odczyn ostry może ulec znacznemu nasileniu w wyniku zakażenia grzybiczego błony śluzowej. Z tego też względu efektywne leczenie zakażeń grzybiczych stanowi ważne zagadnienie w terapii wspomagającej leczenie promieniami. W pracy dokonano analizy efektywności leczenia zakażeń grzybiczych u 120 chorych (101 mężczyzn i 19 kobiet) poddanych radioterapii uzupełniającej. Pierwotna lokalizacja guza obejmowała jamę ustną i/lub gardło środkowe. Leczenie operacyjne prowadzone było w Klinice Laryngologii lub w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Poznaniu. Uzupełniająca radioterapia była prowadzona od stycznia 2000 r. do grudnia 2001 r. w Zakładzie Radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Średni wiek chorych poddanych analizie wynosił 56,4 lat (34 - 70 lat). Stan ogólny chorych zakwalifikowanych do analizy wynosił co najmniej 70 wg skali Karnofskiego. Średnia dawka terapeutyczna zadana na okolicę loży po usuniętym guzie wynosiła 62 Gy, a na węzły szyi 50 Gy. W trakcie leczenia u 111 chorych zaobserwowano ostry odczyn popromienny IIř, a u 9 chorych IIIř wg skali RTOG. Leczenie przeciwgrzybicze wdrażano w przypadku potwierdzenia zakażenia grzybiczego w posiewie ...

  Streszczenie angielskie: The radiotherapy of head and neck cancer is connected with many side effects. Acute mucositis is the most important one and occurs in each case of irradiation. Moreover, fungal infection additionally increases the acute effects, which might even lead to the occurrence of gaps during the course of radiotherapy. The aim of this paper is to evaluate the effectiveness of anti-fungal treatment of fungal infection in oral cavity and pharynx in the group of patients irradidated due to the head and neck cancer. The surgery was performed in ENT at the University School of Medical Sciences and Maxilla-Facial Department of the University School of Medical Sciences in Poznań. Between January 2000 and December 2001 the postoperative radiotherapy was performed at the Department of Radiotherapy of Great Poland Cancer Centre in Poznań. One hundred twenty patients with confirmed diagnosis if squamous cell carcinoma were entered into analysis. The mean age of patients was 56,4 years. All patients were in a good performance status evaluated according to Karnofsky scale as 70 or more. Radiotherapy in a conventional way was administered to the tumor bed to the median total dose of 62 Gy and the neck to the total dose of 50 Gy. In each case of a clinical suspicion of fungal infection the smear from inflammation area was taken. An anti-fungal treatment in the case of confirmation of fungal inflammation was introduced. Also the prophylactic anti-fungal treatment was administered, in the ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Zagrożenie zakażeniami grzybami drożdżopodobnymi u chorych leczonych radioterapią z powodu nowotworów głowy i szyi.
  Tytuł angielski: The risk of yeast-like funge infections in patient treated by radiotherapy because of head and neck neoplasma.
  Autorzy: Stryjski Artur, Adamski Zygmunt, Borysewicz-Lewicka Maria
  Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (3) s.125-129, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,181

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • onkologia
 • radiologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Leczenie promieniami joinizującymi powoduje pojawienie się/lub nasilenie istniejących objawów ubocznych. Cel: Analiza przydatności badania miana przeciwciał przeciwko Candida albicans i oznaczenie antygenu Candida albicans w wykryciu i ocenie stopnia zagrożenia zakażeniem grzybiczym. Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone na grupie 50 pacjentów z nowotworami głowy i szyi leczonych w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, którzy zostali poddani radioterapii w dawce 600-7000 cGy przez okres 6-7 tygodni. W trakcie badania dwukrotnie (przed i po leczeniu) wykoanano badania mikologiczne posiewowe na podłożu Candida ID oraz badania serologiczne oznaczenie poziomu miana przeciwciał przeciwko Candida albicans i badanie antygenu Candida. Wyniki: Przed radioterapią ujemny wynik mikologiczny hodowlany uzyskano u 40 proc. chorych, a po radioterapii u 38 proc. W badaniu serologicznym tylko u 1 osoby stwierdzono obecność antygenu Candida albicans i to przed rozpoczęciem leczenia. Dodatnie miano przeciwciał przeciwko Candida albicans miało 5 chorych przed rozpoczęciem terapii promieniami jonizującymi, a po leczeniu 8. U wszystkich chorych z dodatnim mianem przeciwko Candida albicans stwierdzono także dodatnie wyniki mikologiczne hodowlane. Wnioski: Otrzymane wyniki świadczą o negatywnym, wpływie leczenia promieniami jonizującymi na jamę ustną pacjentów z nowotworem głowy i szyi. Jednocześnie trzeba stwierdzić, że wykonane badania dodatkowe, w tym badania serologiczne nie zawsze jednoznacznie potrafią określić wystąpienie zakażenia grzybiczwego, szczególnie w okresie początkowym.

  stosując format: