Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STROSZEJN-MROWCA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Kancerogenne działanie sztucznych włókien mineralnych - dowody w badaniach epidemiologicznych.
Tytuł angielski: Cancerogenic effect of occupational exposure to man-made mineral fibres: a review of epidemiological evidences.
Autorzy: Szadkowska-Stańczyk Irena, Stroszejn-Mrowca Grażyna
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (2) s.137-143, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy opisano wielkość i technologię produkcji sztucznych włókien mineralnych w Polsce oraz zanalizowano wyniki badań kliniczno-kontrolnych i kohortowych oceniających ryzyko występowania nowotworów złośliwych układu oddechowego badź zgonów z tego powodu w populacjach narażonych zawodowo na pyły zawierające sztuczne włókna mineralne. Najwięcej badań dotyczyło skutków ekspozycji na włókna szklane. Ich wyniki nie wskazują na wzrost ryzyka nowotworów złośliwych u pracowników narażonych. Spośród badań oceniających ekspozycję na włókna wełny skalnej i żużlowej tyle samo wykazało podwyższone ryzyko nowotworów układu oddechowego co i tego nie potwierdziło. W większości nie stwierdzano zależności poziomu ryzyka od okresu ekspozycji ani też dawki skumulowanej. Jedynie podkreślono związek z okresem latencji powyżej 20 lat. Osłabia to znacznie wnioskowanie przyczynowo-skutkowe, podobnie jak i fakt, iż w większości badań nie kontrolowano palenia tytoniu oraz ekspozycji na inne kancerogeny układu oddechowego. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż istnieje potrzeba podjęcia badań oceniających ryzyko dla zdrowia w wyniku ekspozycji na sztuczne włókna mineralne, ale tylko takich, w których poza oceną ekspozycji na włókna będzie kontrolować narażenie na inne współistniejące czynniki rakotwórcze.

  Streszczenie angielskie: The size and technology of the man-made mineral fibres production in Poland is presented. The results of the case-referent and cohort studies aimed at assessing risk for or mortality from respiratory system cancers in populations occupationally exposed to dust containing artificial mineral fibres are also analyzed. The majority of studies focused on the exposure to glass fibres, however, their results revealed no increased risk for cancers in those exposed. As to the increased risk for respiratory system cancers induced by exposure to glass and slag wool fibres, the same proportion of positive and negative results was found in the literature. Most of the studies showed no association between the risk level and the exposure period or cumulative dose. The association with latency period of more than 20 years was only emphasized. This together with the fact that in the majority of studies neither smoking histories nor exposure to other respiratory carcinogens were considered significantly undermine the cause-effect inference. Bearing this mind, it should be concluded that there is an urgent need to undertake further studies with the aim to assess the health risk of exposure to man-made mineral fibres, but only such studies in which besides exposure to fibers, it will be possible to analyze exposure to other coexisting carcinogenic agents.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena stężeń pyłu na stanowiskach pracy w zakładzie porcelany z zastosowaniem pyłomierza laserowego GRIMM.
  Tytuł angielski: Dust exposure in a pottery plant assessed using GRIMM dust monitor.
  Autorzy: Woźniak Helena, Stroszejn-Mrowca Grażyna, Kita Natalia
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.405-411, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W jednym z zakładów porcelany stołowej, w którym pylice płuc były jedyną stwierdzoną chorobą zawodową (16 przypadków w okresie 1984-1997), wykonano za pomoca pyłomierza laserowego GRIMM pomiary stężeń pyłu frakcji wdychalnej, torakalnej i respirabilnej na typowych stanowisk na typowych stanowiskach pracy. Najwyższe stężenia wszystkich frakcji pyłu stwierdzono na stanowisko zestawiacza mas ceramicznych (szlamowania); stężenia średnie kształtowały się następująco: pył wdychalny - 7231,8 mg/m3, frakcja torakalna - 4834,9 mg/m3, frakcja respirabilna - 1402,2 mg/m3. Wysokie stężenia wszystkich frakcji pyłu stwierdzono także na stanowisku robotnika transportu międzywydziałowego, usuwajacego odpady masy ceramicznej z formowni i odlewni. Wśród pracowników szlamowni (zatrudnionych około 20 osób) stwierdzono w analizowanym okresie najwięcej - 7 przypadków pylicy płuc, a wśród pracowników transportu międzywydziałowego - 4 przypadki (zatrudnionych 4 osoby). Na pozostałych stanowiskach (w odlewni, formowni, palarni) stężenia pyłu kształtowały się następująco: wdychalny od 1175 mg/m3 do 3232 mg/m3, torakalny od 726 do 2001 mg/m3, a respirabilny od 146 do 549 mg/m3. Zawartość wolnej krtystalicznej krzemionki (SiO2) w pyle pobranym z powietrza wynosiła od 3 proc. (palarnia) do około 50 proc. (szlamownia) głównie w postacikwarcu, krystobalit stwierdzono w pyle pobranym w palarni. Główną frakcję pyłu wdychalnego stanowiła frakcja tchawiczo-oskrzelowa od 43,1 do 48,2 porc., frakcja ekstratorakalna wynosiła od 32,8do 42,3 proc. a frakcja respirabilna od 11,8 do 21,6 proc. Na stanowisku...

  stosując format: