Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STOKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Występowanie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej u osób po 55. roku życia z makroregionu północno-wschodniej Polski.
Tytuł angielski: Occurence of oral mucosa disorders in people over 55 years of age living in the north-eastern region of Poland.
Autorzy: Tokajuk Grażyna, Stokowska Wanda, Miksza-Żyłkiewicz Róża
Źródło: Gerontol. Pol. 2002: 10 (4) s.178-181, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,484

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem przeprowadzonych badań epidemiologicznych było zbadanie częstości występowania zmian na błonie śluzowej jamy ustnej z uwzględnieniem płci i wieku badanych zamieszkujących północno-wschodni region Polski. Na ogólną liczbę 591 zbadanych, zmiany stwierdzono u 149 osób, częściej występowały u mężczyzn i w najmłodszej grupie badanych. Najczęściej notowanymi dolegliwościami były żylaki języka (41,6 proc.), leukoplakia (7,4 proc.) oraz afty i niespecyficzne owrzodzenia (6,04 proc.). Ze względu na częste występowanie zmian należy zwracać szczególną uwagę na dokładną ocenę błony śluzowej jamy ustnej podczas badania stomatologicznego i ogólnolekarskiego.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was the determine the occurrence of pathological changes in oral mucosa in a group of patients from the north-eastern region of Poland. We found mucosal abnormalities in 149 of 591 evaluated patients; the lesions occurred more often in males and in younger age groups. The most frequent changes were various of tongue (41,6 p.c.), leucoplakia (11,4 p.c.), xerostomia (7,4 p.c.), aphtae and nonspecific ulcerations (6,04 p.c.). Because of high frequency of mucosal abnormalities, oral mucosa should be thoroughly evaluated during each dental and medical examination.


  2/10

  Tytuł oryginału: Wstępna ocena działania lakierów w profilaktyce próchnicy u dzieci 12-letnich.
  Tytuł angielski: An initial evaluation of the effectiveness of different varnishes in caries prevention of 12 years old children population.
  Autorzy: Klepacka Joanna, Choromańska Magdalena, Stokowska Wanda
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.55-57, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to compare the effectiveness of Fluor Protector, Carvitec and Seal & Protect in a caries prevention. The population of 12-years old children was treated in 3 months periods of time. After six and twelve months Fluor Protector occurred to be the most effective.


  3/10

  Tytuł oryginału: Zastosowanie lakieru Seal & Protect w znoszeniu nadwrażliwości zębiny.
  Tytuł angielski: Use od Seal & Protect Varnish in reducing dentine hypersensitivity.
  Autorzy: Bagińska Joanna, Choromańska Magdalena, Stokowska Wanda
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.32-35, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W badaniu oceniano skuteczność lakieru Seal & Protect w znoszeniu nadwrażliwości zębiny u pacjentów z ubytkami pochodzenia niepróchnicowego i z obnażeniem korzeni. Oceniano reakcję na bodźce termiczne, chemiczne i dotykowe według skali 4-stopniowej. Po 6 miesiącach wykazano wysoką skuteczność lakieru Seal & Protect w znoszeniu nadwrażliwości zębiny.


  4/10

  Tytuł oryginału: Materiał złożony SureFil - roczna ocena wypełnień w zębach bocznych.
  Tytuł angielski: Composite packable material SureFil - the one-year assessment of posterior teeth restorations.
  Autorzy: Wilczyńska-Borawska Magdalena, Bagińska Joanna, Błahuszewska Katarzyna, Król Beata, Klimiuk Anna, Stokowska Wanda
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (6) s.51-53, tab., bibliogr. [12] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie miało na celu ocenę jakości wypełnień ubytków klasy I i II zębów bocznych, wykonanych z materiału kompozytowego SureFil (Dentsply DeTrey). Tuż po założeniu 113 wypełnień uzyskało ocenę O wg skali Ryge'a uwzględniającej jakość powierzchni wypełnienia, kształt anatomiczny i przyleganie brzeżne. Po 12 miesiącach zbadano 92 wypełnienia, kształt anatomiczny i przyleganie brzeżne. Po 12 miesiącach zbadano 92 wypełnień (81 proc. wykonanych). 72 proc. wypełnień uzyskało notę O, a pozostałe 1 wg skali Ryge'a. Te ostatnie wymagały jedynie niewielkich korekt. Podsumowując, SureFil jest właściwym materiałem do wypełniania ubytków w zębach bocznych.


  5/10

  Tytuł oryginału: Przyszyjkowe ubytki pochodzenia niepróchnicowego.
  Tytuł angielski: Paracervical non-caries defects.
  Autorzy: Waszkiel Danuta, Dąbrowska Ewa, Kierklo Anna, Stokowska Wanda
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.745-750, bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przyczyn powstania, możliwości zapobiegania i leczenia przyszyjkowych ubytków niepróchnicowego pochodzenia. Powstanie ubytków próchnicowych przebiega z udziałem płytki nazębnej (dental plaque), ubytki zaś niepróchnicowego pochodzenia są wynikiem działania czynników mechanicznych lub chemicznych. Profilaktyka polega na eliminacji przyczyn oraz stosowaniu zabiegów remineralizacji. Leczenie obejmuje uzupełnianie brakujących tkanek zęba nowoczesnymi materiałami stomatologicznymi o wysokiej adhezji. Jednocześnie eliminuje się zaburzenia zgryzowe i parafunkcje.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the description of origin and treatment of paracervical, non-caries defects. Dental plaque is involved in the formation of caries defects, while those of non-caries origin are produced due to the action of mechanical and chemical factors. The treatment consist in wide fluoride prophylaxis (elimination of causes) and in the application of mineralization procedures and restoration of missing dental tissue using modern dental highly-adhesive materials. At the same time occlusion disorders and parafunctions are eliminated.


  6/10

  Tytuł oryginału: Ocena populacji limfocytów B i T oraz subpopulacji limfocytów T we krwi obwodowej pacjentów z różnymi formami zapaleń przyzębia.
  Tytuł angielski: Evaluation of peripheral blood B and T lymphocyte populations and T lymphocyte subsets in patients with different forms of periodontitis.
  Autorzy: Pietruska Małgorzata, Żak Janusz, Lipska Alina, Jaworowska Barbara, Wysocka Jolanta, Stokowska Wanda
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.553-558, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań była ilościowa ocena limfocytów: T (CD3) i B (CD19) oraz subpopulacji limfocytów T: pomocniczych (CD4) i supresorowych (CD8) we krwi obwodowej pacjentów z różnymi postaciami zapaleń przyzębia. Oznaczenia populacji i subpopulacji limfocytów wykonano metodą cytometrii przepływowej. W grupie z przewlekłym zapaleniem przyzębia stwierdzono istotne zmniejszenie liczb bezwzględnych limfocytów CD3, CD19 i CD4 w porównaniu z grupą kontrolną. W grupie ze zlokalizowanym agresywnym zapaleń przyzębia statystycznie istotnie obniżony był odsetek limfocytów CD19. Różnice w składzie limfocytarnym krwi obwodowej pomiędzy grupą z uogólnionym zapaleniem przyzębia i grupą kontrolną dotyczyły odsetka i liczby bezwzględnej limfocytów, liczby bezwzględnej populacji CD3 i CD19 oraz subpopulacji CD4 i CD8. Najniższy wskaźnik CD4/CD8 o wartości 1,21 występował u osób ze zlokalizowanym agresywnym zapaleniem przyzębia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was a quantitative assessment of peripheral blood T (CD3) and B (CD19) lymphocytes and T lymphocyte subsets: helper (CD4) and suppressor (CD8), in patients with different forms of periodontitis. Determination of lymphocyte populations and subsets was achieved with the use of flow cytometry. In the group with chronic periodontitis, absolute numerical values of CD3, CD19 and CD4 were found to be significantly lower as compared to controls. In the localized aggressive periodontitis group the percentage of CD19 lymphocytes was statistically significantly decreased. The differences in lymphocytic blood composition between generalized aggressive periodontitis and control groups concerned the percentage and absolute numerical value of lymphocytes, the absolute numerical values of CD3 and CD19 populations, and CD4 and CD8 subsets. The lowest CD4/CD8 index, with a value of 1.21, was found in patients with localized aggressive periodontitis.


  7/10

  Tytuł oryginału: Determinanty uczestnictwa dzieci z rozpoznanymi wadami postawy w procesie leczenia zachowawczego.
  Tytuł angielski: Participation of children with diagnosed faulty postures in the process of conservative therapy.
  Autorzy: Stokowska Elżbieta, Raczkowski Jan W., Kilian Zdzisław, Słowiańska Anna
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.211-215, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem przeprowadzonych badań była próba odpowiedzi na pytania dotyczące oceny postaw rodziców i dzieci wobec stwierdzonych u dzieci wad postawy oraz próba wskazania czynników warunkujących uczestnictwo w procesie leczenia zachowawczego i programach profilaktycznych. Badania przeprowadzone w wylosowanych łódzkich szkołach podstawowych wykazały, iż jedynie 66 proc. dzieci z rozpoznanymi wadami postawy uczęszcza na gimnastykę korekcyjną w szkole. Oznacza to, że proces leczenia zachowawczego dla tych dzieci zakończył się na pierwszym ogniwie, a mianowicie na diagnozie. Prawie połowa rodziców dzieci, u których rozpoznano wadę postawy, nie jest w stanie powiedzieć, jaka to wada. W 26 proc. zgodność wady określonej przez rodziców z rozpoznaniem lekarza jest niezupełna, a w 15,3 proc. rodziców wskazuje na wady, których u dziecka nie stwierdzono.

  Streszczenie angielskie: The aim of the carried out examinations was an attempt to answer questions concerning the attitude evaluation of parents' and children's towards faulty postures found in children and an attemptn to indicate factors conditioning participation in the process of conservative therapy and prophylactic programs. The examinations carried out in selected at random Łódź primary schools showed that only 66 p.c. of children with diagnosed faulty postures corrective gimnastics at school. In means that the process of conservative therapy ended for these children on the first stage - diagnosis. Almost half of the parents of children with diagnosed faulty postures are not able to say what fault it is. In 25 p.c. the compatibility of fault defined by parents with physician's diagnosis is incomplete and 15.3 p.c. of parents indicate faults not found in the child.


  8/10

  Tytuł oryginału: Potrzeby w zakresie leczenia próchnicy zębów i jej następstw u 18-letniej młodzieży białostockiej.
  Tytuł angielski: The needs for treatment of caries and its consequences among 18-year-olds from the province of Białystok.
  Autorzy: Łuczaj-Cepowicz Elżbieta, Stokowska Wanda
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (11) s.700-706, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca miała na celu określenie potrzeb w zakresie leczenia próchnicy zębów i jej skutków na podstawie wyników badań epidemiologicznych wykonanych w 1995 roku wśród 18-letniej młodzieży. W badanej populacji zauważono duże potrzeby w zakresie wypełnienia ubytków próchnicowych, średnio u jednej osoby wymagało wypełnienia 3,84 zęba, w tym jednej powierzchni - 2,78 zęba, zaś dwóch lub więcej powierzchni - 1,07 zęba. W trakcie badania stwierdzano także potrzebę leczenia endodontycznego, średnio u jednej osoby 0,27 zęba. W badanej grupie do pokrycia koroną protetyczną zakwalifikowano 51 zębów, średnio 0,17 zęba, zaś do zastąpienia brakującego zęba przęsłem mostu protetycznego - 57 zębów, średnio 0,19 zęba. Liczba zębów zakwalifikowanych do usunięcia wyniosła w całej populacji 60, średnio 0,20 zęba.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to evaluate the needs for treatment of caries and its consequences on the basic of results of an epidemiological study performed in 1995 among 18-year-olds from the province of Białystok. In the population examined, a substantial need was found for the restoration of cavities, with a mean of 3.84 teeth per person requiring restoration, including 2.78 teeth needing a one-surface restoration and 1.07 teeth needing a restoration covering two or more surfaces. During the examination, endodontic treatment needs were also found, with a mean of 0.27 teeth per person needing such treatment. In the examined population, 51 teeth were qualified for restoration with a prosthetic crown (mean 0.17 teeth), and 57 missing teeth (mean 0.19 teeth) were qualified for replacement with a bridge. In the whole population, 60 teeth (mean 0.20 teeth per person) were qualified for extraction.


  9/10

  Tytuł oryginału: Stan uzębienia studentów Oddziału Stomatologii i studentów Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku.
  Tytuł angielski: Dental condition of dental and medical students at the Białysok Medical Academy.
  Autorzy: Wawrzyn-Sobczak Katarzyna, Kozłowska Mariola, Stokowska Wanda
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.32-34, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Głównym założeniem niniejszej pracy była ocena intensywności i frekwencji próchnicy wśród 267 studentow Akademii Medycznej w Białymstoku. Wiek badanych wahał się od 18 do 28 lat. Porównano stan uzębienia studentów I i II roku Oddziału Stomatologii oraz IV roku Wydziału Lekarskiego. Zarówno u studentów Oddziału Stomatologii, jak i Wydziału Lekarskiego stwierdzono w 97 proc. frekwencję próchnicy. Intensywność próchnicy, wyrażona sumą liczby PUW (próchnica, zęby usunięte, zęby wypełnione) podzieloną przez liczbę osób z próchnicą, była najniższa u studentów I roku stomatologii, najwyższa zaś u studentów Wydziału łekarskiego. Stwierdzono również znacznie wyższe średnie liczby PUW u kobiet, niezależnie od kierunku i roku studiów. Wskaźnik leczenia uzębienia dla całej badanej populacji wynosił 0,4.

  Streszczenie angielskie: The main aim of this study was to evaluate the caries intensity and frequency among 267 students at the Białystok Medical Academy. The age of those examined was in the range 18-28 years. A comparison was made of the dental condition of I and II year dental students with IV year medical students. There was found to be a 97 p.c. frequency of caries both in medical and dental students. Caries intensity expressed as the sum of DMF divided by the number of individuals with caries, was lowest in I year dental students and highest in medical students. There was also found to be a significantly raised mean DMF in females, independent of type and year of studies. The Indicator of Treatment Needs for the total population examined was 0.4.


  10/10

  Tytuł oryginału: Białka matrycy szkliwa w leczeniu ubytków śródkostnych - trzyletnia ocena kliniczna i radiologiczna.
  Tytuł angielski: Enamel matrix derivative in the treatment of intrabony defects - clinical and radiographic findings after three years.
  Autorzy: Pietruska Małgorzata, Stokowska Wanda
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.89-93, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem badań była kliniczna i radiologiczna ocena leczenia dwuściennych kieszonek kostnych z zastosowaniem białek matrycy szkliwa. Materiał i metody. Badanie kliniczne polegało na ocenie: głębokości kieszonek dziąsłowych, położenia przyczepu klinicznego i recesji dziąsła. Bdanie radiologiczne uwzględniało pomiar głębokości i szerokości ubytku. Wyniki. Badania kontrolne wykonane w 3 kolejnych latach po zabiegu chirurgicznym wykazały istotne spłycenie głębokości kieszonek dziąsłowych i poprawę położenia przyczepu klinicznego, jak również zmniejszenie głębokości i szerokości ubytków na RTG. Jednocześnie zaobserwowano istotny wzrost wartości określających położenie brzegu dziąsła. Wnioski. Wyniki naszych badań wskazują na dobry efekt kliniczny i radiologiczny w leczeniu defektów śródkostnych po zastosowaniu białek matrycy szkliwa.

  Streszczenie angielskie: Objectives. The aim of the study was clinical and radiographic evaluation of the treatment of two-walled bone defects with the use of enamel matrix derivative. Material and methods. The following clinical parameters were evaluated: probing pocket depth, clinical attachment level and gingival recession. Radiographic assessment included defect depth and width. Results. The follow-up examination performed during three years after surgery found a significant reduction of radiographic defects depth and width. Significnt increase of gingival margin level values were aslo observed. Conclusions. Our results indicate good clinical and radiographic effect following the application of enamel matrix derivative in the treatment of intrabony defects.

  stosując format: