Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STENDERA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Współczesne protezy stałe
Autorzy: Rosenstiel Stephen F., Land Martin F., Fujimoto Junhei
Opracowanie edytorskie: Tomankiewicz Marek (tł.), Panek Halina (tł.), Sosiński Andrzej (tł.), Drobek Wojciech (tł.), Chmiel Grzegorz (tł.), Rancewicz Michał (tł.), Stendera Piotr (tł.), Krawczykowska Honorata (tł.), Dobies Krystyna (red.).
Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, XIV, 882 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 802,554

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/4

  Tytuł oryginału: Wykonanie koron wspartych na implantach w przypadkach niekorzystnego usytuowania długiej osi wszczepu.
  Tytuł angielski: Crowns retained on implants in cases of unfavourable position of implants axis.
  Autorzy: Stendera Piotr, Spiechowicz Eugeniusz, Ciechowicz Barbara, Gawor Ewa, Feder Tomasz
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (6) s.357-361, il., bibliogr. 10 poz., sum. - 19 Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Jastrzębia Góra 12-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pojedyncze braki zębowe coraz częściej uzupełniane są koronami wspartymi na wszczepach śródkostnych. Wykonanie koron cementowanych jest metodą prostą, ale obarczoną ryzykiem odcementowania korony. W przypadkach konieczności dokręcenia śruby mocującej łącznik mogą się pojawić również problemy związane ze zdjęciem uzupełnienia. Wykonanie koron przykręcanych wydaje się być metodą pozbawioną powyższych wad, ale dla estetycznego wykonania uzupełnienia otwór wlotowy dla śruby (będący przedłużeniem długiej osi wszczepu) powinien być usytuowany na powierzchni żującej lub podniebiennej, na co nie zawsze pozwalają warunki podłoża kostnego. W pracy przedstawiono własne doświadczenia w wykonawstwie koron przykręcanych do wszczepów w przypadkach niekorzystnego usytuowania długiej osi wszczepu. Istnieją dwie podstawowe możliwości wykonania takich uzupełnień - albo otwór dla śruby na powierzchni przedsionkowej zostaje zamknięty materiałem kompozytowym o wysokich walorach estetycznych, albo należy zmodyfikować klucz, którym przykręcona zostaje korona. W pracy przedstawiono przypadki kliniczne, w których zastosowano powyższe rozwiązania.

  Streszczenie angielskie: Crowns retained on endosseous implants are more and more popular treatment of choice for patients with single teeth missing. Cemented crowns are simple solution but there is still risk of loosing of retention or some problems with removing the crown when it is necessary to tighten the abutment screw. Screw-retained crowns seem to be free from those disadventages but for the aesthetic reasons the screw hole (that is same as long axis of implant) sholud be situated on occlusal or palatal surface that is not always possible due to the bone conditions. The paper presents own experience in application of screw-retained crowns in cases of unfavourable position of implants axis. There are two main possibilities: the screw hole is closed with composite resin with good aesthetic quality or it is necessary to modify the key used for crown tightening. The paper presents some clinical cases with application of mentioned solutions.


  3/4

  Tytuł oryginału: Uzupełnienia typu All-on-One w przypadkach częściowych braków uzębienia.
  Autorzy: Stendera Piotr, Mateńko Dariusz, Grochowski Piotr
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (2) s.9-14, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przy wykonywaniu wieloczłonowego uzupełnienia stałego wspartego na wszczepach śródkostnych niezwykle istotnym zagadnieniem jest idealna precyzja uzupełnienia i jego kontaktu ze wszczepami. Brak "pasywnego dopasowania" konstrukcji protetycznej może spowodować powstanie powikłań, z utratą wszczepów włącznie. W okresie wcześniejszym powyższe zagrożenia eliminowane były dzięki stosowaniu łączników (jako strefy buforowej, niwelującej niedokładności tzw. "suprastruktury") i wykonywaniu części metalowej uzupełnienia ze stopów na bazie złota, co w przypadkach niedokładności odlewu umożliwiało cięcie i lutowanie. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod wykonawstwa laboratoryjnego w chwili obecnej istnieje możliwość wykonania uzupełnienia przykręcanego bezpośrednio do implantów z częścią metalową ze stopu na bazie tytanu, której precyzja wykonania gwarantuje dokładności dopasowania bez wywierania niekorzystnych sił na implanty. Jedną z takich technik jest wprowadzony przez Nobel Biocare system All-in-One, w którym część metalowa mostu zostaje wykonywana przy użyciu sterowanej przez komputer obrabiarki, wycinającej konstrukcję uzupełnienia z jednego bloku tytanu, odlanego wcześniej w warunkach przemysłowych. Większość obecnie dostępnych opracowań dotyczy mostów okrężnych wykonanych tą techniką, a wielu klinicystów nie zdaje sobie ciągle sprawy z tego, iż istnieje możliwość wykonania uzupełnienia o niskiej masie, dobrej biokompatybilności i niższym koszcie. Wykonano 8 mostów ...

  Streszczenie angielskie: Perfect fit between the framework and implants is extremely important for multi-unit restoration retained on implants. Lack of "passive fit" of the framework can cause some complications, including loss of implants. The risk mentioned was previously eliminated due to the use of abutments (as "misfit eliminating zone") and casting of the framework with gold alloys, which allowed cutting and soldering in the cases of misfit. Thanks to the use of modern laboratory methods it is now possible to produce restoration retained directly on implants with the metal part made of titanium alloy, whose precision ensures perfect fitting without any bending forces exerted on implants. One of such methods is the All-in-One system (Nobel Bciocare), in which the metal part of the restoration is made of one piece of commercially cast titanium, with the use of a computerized milling machine. The majority of currently available specifications deal with the fixed total restorations obtained with this method; many dentists cannot realize the possibility of taking advantage of the system for smaller bridges, at the same time obtaining restoration of reduced weight, good biocompatibility and at lower price. Were made 8 bridges for 5 patients. The paper describes: - the basics of the All-in-One system with its advantages and disadvantages and its use for partially edentulous patients, - clinical procedures with a precise description of the impression technique, - differences in clinical steps ...


  4/4

  Tytuł oryginału: Korony przykręcane do implantu wykonane z użyciem łącznika Ti-Adapt.
  Tytuł angielski: Screw-retained implant crowns produced with the use of TiAdapt abutment.
  Autorzy: Stendera Piotr, Mateńko Dariusz, Grochowski Piotr
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (3) s.28-33, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Równolegle z koncepcją Sipmler in Practice firma Nobel Biocare wprowadziła łącznik typu TiAdapt jako podbudowę dla koron cementowych. Zarówno korony cementowane, jak i przykręcane mają swoje wady i zalety. Istieje wiele uwarunkowań decydujących o wyborze rozwiązania protetycznego w różnych przypadkach klinicznych. Ciągle jednak uzupełnienia przykręcane są uważane za rozwiązania bezpieczniejsze, a usuwanie wszelkich powikłań i uszkodzeń mechanicznych w przypadkach takich koron jest dużo łatwiejsze. W systemie Branemarka istniej możliwość wykonania korony przykręcanej do implantu przy zastosowaniu ceramicznego łącznika CerAdapt lub złotego łącznika AurAdapt z możliwością dolania stopu na bazie złota. Łącznik typu TiAdapt wykonany jest z tytanu i dla regularnej platformy wszczepu produkowany jest w siedmiu różnych kształtach. Producent zaleca indywidualną korektę kształtu łącznika i nie ma przeciwwskazań do napalania na łącznik porcelany zgodnie z zasadami licowania ceramiką stopów na bazie tytanu. Dlatego w przypadkach prawidłowej integracji wszczepów, w okolicach braku pojedynczych zębów w odcinkach bocznych, zdecydowano się na wykonanie przykręconych do implantów koron, których część metalową stanowił zmodyfikowany łącznik typu TiAdapt. Wycisk z poziomu wszczepu pobierany był za pomocą przenośnika wyciskowego. Na modelu, wykonanym przy użyciu repliki wszczepu i sztucznego dziąsła, dokonywano korekty kształtu dobranego łącznika TiAdapt, na który następnie napalana ...

  Streszczenie angielskie: Nobel Biocare introduced TiAdapt for cemented crowns, simultaneously to Simpler in Practice concept. Both of them, cemented and screw-retained crowns, have some advantages and disadvantages and there are a lot of circumstances which determine the choice of a different prosthetic solution in a different clinical case. However screw-retained restorations are still considered as more secure and the elimination of any complications and damages is much easier with those restorations. In Branemark system is possible to make screw-retained crowns with the usage of a ceramic CerAdapt abutment or with an AurAdapt abutment (after additional gold alloy casting). TiAapt abutment is made of titanium. it is produced in 7 designs for regualr platform. Individual reshaping is recomended and there are no contraindications for porcelain fusing on it according to the rules of porcelain veneering of titanium alloys. Therefore in the cases of proper osseointegration of implants installed in the region of single tooth missing, it was decided to make screw-retained crowns with metal part made of modified TiAdapt abutment. Impression from the implant level was made with the usage of the impression transfer. On master model, made of implant replica and artificial gum, an appropriate reshaping of TiAdapt abutment was made and the porcelain was fused on it. The crowns were attached directly on implants in the patients' mouths with the abutment screws and conta-angle with torque control. This ...

  stosując format: