Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STELMACH
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/31

Tytuł oryginału: Ocena sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób układu krążenia w populacji województwa łódzkiego.
Tytuł angielski: An assessment of the epidemiological situation concerning cardiovascular diseases in the population of the Łódź voivodeship.
Autorzy: Bryła Marek, Maniecka-Bryła Irena, Stelmach Włodzimierz, Stelmach Iwona
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.639-645, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było wskazanie na niekorzystną ocenę epidemiologiczną w zakresie chorób układu krążenia (ChUK), które w regionie łódzkim stanowią najważniejszy problem zdrowotny. Na koniec 1999 r. województwo łódzkie zamieszkiwało 2 652 999 osób. w 1999 r. zmarły 32 572 osoby, w tym 15 773 z powodu ChUK (48,43 proc.). Oznacza to, że współczynnik zgonów z powodu tych chorób wyniósł 593 na 100 000 mieszkańców województwa. Współczynnik ten był wyższy dla kobiet niż dla mężczyzn (603 w stosunku do 581). Choroby układu krążenia były przyczyną 43,35 proc. zgonów mężczyzn i 54,03 proc. zgonów kobiet. Na koniec 2001 r. ludność województwa łódzkiego liczyła 2 632 879 osób. Spośród 31 007 zgonów, z powodu ChUK zmarło 14 977 osób (48,30 proc.). Zatem współczynnik zgonów z powodu tych schorzeń na 100 000 w 2001 r. wyniósł 569. Wart odnotowania jest fakt, że - podobnie jak w 1999 r. - analogicznie obliczony współczynnik był wyższy dla kobiet niż dla mężczyzn (585 w stosunku do 551). W strukturze zgonów z powodu ważniejszych przyczyn, z powodu ChUK zmarło 42,32 proc. mężczyzn i 55,01 proc. kobiet. Odniesiono się do liczby zgonów według dziesięciu grup tych schorzeń, zgodnie z ICD - 10. W artykule przedstawiono także szczegółowe współczynniki umieralności z powodu ChUK według płci i wieku w województwie łódzkim.

  Streszczenie angielskie: The paper aims at indicating the disadvantageous epidemiological situation concerning cardiovascular diseases, which constitutes the most important health problem in the Lodz region. At the end of 1999, 2 652 999 people inhabited the Lodz voivodeship. In 1999, 32 572 died, including 15 773 (48.43 p.c.) due to cardiovascular diseases. Therefore, the mortality rate concerning this group of diseases amounted to 593 out of 100 000 inhabitants of the voivodeship. It was higher among females than males (603 compared with 581) Cardiovascular diseases caused 43.35 p.c. of male deaths and 54.03 p.c. of female deaths. At the end of 2001, the Lodz voivodeship had 2 632 879 inhabitants. Out of 31 007 deaths, 14 977 (48.30 p.c.) were caused by cardiovascular diseases. Therefore, the mortality rate for this group of diseases amounted to 569 out of 100 000 in 2001. It is worth noting that the rate was higher among females than males (585 compared with 551) again. 42.32 p.c. of males 55.01 p.c. of females that died lost their lives because of cardiovascular diseases. The number of deaths was calculated according to ten groups of these diseases as defined by the ICD - 10. Our paper contains a detailed presentation of the mortality rates because of cardiovascular diseases by sex and by age in the Lodz voivodeship.


  2/31

  Tytuł oryginału: Epidemiologia zakażeń wywołanych przez grzyby drożdżopodobne w szpitalu klinicznym.
  Tytuł angielski: Epidemiology of yeast-like fungal infections in a university-affiliated hospital.
  Autorzy: Wróblewska Marta, Swoboda-Kopeć Ewa, Stelmach Ewa, Łuczak Mirosław
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.84-86, bibliogr. 7 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/31

  Tytuł oryginału: C. glabrata - zagrażający patogen w oddziałach intensywnej terapii medycznej.
  Tytuł angielski: C. glabrata - emerging pathogen in the intensive care units.
  Autorzy: Swoboda-Kopeć Ewa, Wróblewska Marta, Łuczak Mirosław, Rudnicka Jolanta, Stelmach Ewa
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.124-125, bibliogr. 7 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/31

  Tytuł oryginału: Badania migracji i ocena jakości zdrowotnej opakowań żywności.
  Tytuł angielski: Testing migration and health quality evaluation of food packaging.
  Autorzy: Ćwiek-Ludwicka Kazimiera, Jurkiewicz Małgorzata, Stelmach Agnieszka, Półtorak Hanna, Mazańska Małgorzata
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.47-58, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Streszczenie polskie: Omówiono badania migracji z opakowań żywności wykonanych z tworzyw sztucznych do płynów modelowych oraz podano kryteria oceny wyrobów w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego w świetle ustawodawstwa.

  Streszczenie angielskie: According to legislation the producer is responsible for the product. Products placed on the market must be safe and the relevant documentation confirming the conformity of the product with the accepted limits of global and specific migration must be available from the producer. The provisions concerning acceptable migration limits (global and specific), simulants and testing methods are set by the relevant regulations. Distilled water, 3 p.c. acetic acid, 10 p.c. ethanol and olive oil are used as simulants of foodstuffs. The choice of an appropriate simulant and testing conditions depends on the type of food expected to come in contact with packing. According to provisions testing should be performed in the conditions, which possibly closely reflect actual or expected use of the packaging material, taking into account storage of the product as well as possible thermal processing. The methods for global migration into simulants using the cell, pouch, by immerse or by article filling are recommended. The criteria used to choose an appropriate testing method are set in European Standards EN 1186. A product meets the quality criteria as set by the legislation if the global migration from the packaging into simulants does not exceed value of 10 mg/dmý or 60 mg/kg and if the specific migration limit (SML), set for given substance is not exceeded.


  5/31

  Tytuł oryginału: Wpływ wziewnej heparyny na poleukotrienowy skurcz oskrzeli u dzieci chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: The effect of inhaled heparin on postleukotriene bronchoconstriction in children with asthma.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Jerzyńska Joanna, Bobrowska Monika, Brzozowska Agnieszka, Majak Paweł, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.95-98, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przypuszcza się, że heparyna oprócz właściwości antykoagulacyjnych wywiera wielokierunkowe działanie na procesy zapalne, lecz mechanizmy tego działania nie są jeszcze wyjaśnione. Wykazano, że heparyna hamuje wczesną i późną reakcję zapalną oraz poalergenowy skurcz oskrzeli w astmie. W badaniu uczestniczyło czternaścioro dzieci z astmą łagodną. Było to badanie randomizowane, przeprowadzone metodą "cross-over" z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo. Na pierwszej wizycie wykonano test nieswoistej prowokacji z leukotrienem D4. Na wizycie drugiej - po 14. dniach - dzieci inhalowały heparynę lub placebo, a następnie wykonano ponownie test prowokacji z leukotrienem. Na trzeciej wizycie - po 14 dniach chorzy, którzy wcześniej inhalowali heparynę inhalowali placebo, bezpośrednio po inhalacji przeprowadzono test prowokacji leukotrienem. Dziesięciu chorych ukończyło badanie; jeden wycofał zgodę na badanie, trzech nie mogło kontynuować badania ze względu na zostrzenie astmy. Pojedyncza dawka wziewnej heparyny statystycznie istotnie obniżyła nadreaktywność oskrzeli na leukotrien (p=0,005) u dzieci z astmą łagodną. Wartość PC20L po podaniu heparyny wzrosła u 8. chorych, u 2. zmniejszyła się. Metacholina, histamina i leukotrieny odgrywają znaczącą rolę w napływie eozynofilów do dróg oddechowych. Mediatory te działają na komórki poprzez receptory związane z białkami G, jest więc możliwe, że heparyna wypierając białka eozynofilowe a połączeń z receptorami związanymi z białkami ...

  Streszczenie angielskie: Heparin besides its anticoagulant properties, possesses anti-inflammatory actions. Inhaled heparin has been shown to reduce early and late phase of asthmatic reaction and suppresse allergen induced rise in bronchial hyperreactivity. The exact mechanism of heparine action in bronchial asthma remains obscure. The mechanism involved in the control of bronchial hyperreactivity by heparin has been studied little and is yet poorly understood. The purpose of the present study was to investigate the effect of inhaled heparin on the airway response to leukotriene D4 Fourteen children with typical history of mild atopic asthma participated in this randomized, double-blind, placebo controlled and cross-over study. At the first visit subjects underwent provocation challenge test with leukotriene D4. Patients came back 14 days later to inhale heparin or placebo followed by provocation test with leukotriene. The third study day was 14 days after the second day and provocation test was performed in the same manner except for that patients who inhaled heparin at the second visit, now were administered placebo and opposite. Ten patients completed the study. One patient was withdrawn from the study because of consent withdrawal and three patients were unable to complete the provocation test because of asthma exacerbation. Single dose of inhaled heparin significantly decreased bronchial hyperreactivity to leukotriene in children with mild asthma (p=0.005), PC20L after heparin ...


  6/31

  Tytuł oryginału: Wpływ acetonidu triamcinolonu, montelukastu, nedokromilu sodu, formoterolu na stężenia sICAM-1 i sIL-2R w surowicy oraz przebieg kliniczny astmy u dzieci.
  Tytuł angielski: Effect of triamcinolone acetonide, montelukast, nedocromil sodium, formoterol on serum levels of sICAM-1, sIL-2R and clinical parameters of asthma in children.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Jerzyńska Joanna, Majak Paweł, Grzelewski Tomasz, Górski Paweł, Stelmach Włodzimierz, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.99-103, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Jedną z charakterystycznych cech astmy jest zmienność procesu zapalnego. Dlatego ciągłe jego monitorowanie, np. poprzez pomiary stężenia markerów we krwi obwodowej jest bardzo istotne. Aby ocenić wpływ terapii na zapalenie alergiczne dokonaliśmy pomiarów stężeń sIL-2R, aICAM-1 w surowicy oraz parametrów klinicznych przed i po 4. tygodniach terapii triamcinolonem, montelukastem, nedokromilem i formoterolem. Było to 8-tygodniowe, randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie ślepe badanie 158. dzieci chorych na astmę oskrzelową umiarkowaną. Chorzy zostali przydzieleni do grup otrzymujących 400 ćg triamcinolonu (n=28) lub 5-10 mg (zależnie od wieku) montelukastu (n=27) lub 16 mg nedokromilu (n=30) lub 24 ćg formoterolu (n=29) lub placebo (n=44). Badanie ukończyło 140 dzieci. Stężenia sIL-2R i sICAM-1 w surowicy uległy statystycznie istotnemu obniżeniu po leczeniu triamcinolonem, montelukastem, nedokromilem, czemu towarzyszyła poprawa parametrów klinicznych; terapia triamcinolonem miała najsilniejszy wpływ na większość parametrów (poza FEV1). Średnie stężenia sIL-2R w surowicy przed i po terapii triamcinolonem wynosiły odpowiednio 724,1 i 486,1 pg/ml (p 0,001); nedokromilem odpowiednio 760,2 i 596,7 pg/ml (p 0,001); montelukastem odpowiednio 617,9 i 491,2 pg/ml (p 0,001); formoterolem odpowiednio 705,4 i 698,9 pg/ml (p=0,8). Średnie stężenia sICAM-1 w surowicy przed i po terapii triamcinolonem wynosiły odpowiednio 262,4 i 210,4 ng/ml (p 0,001); nedokromilem odpowiednio ...

  Streszczenie angielskie: One of the characteristics of asthma is the variability of inflammation. Thus, it is important to monitor inflammation serially in asthma, e.g. by the use of peripheral blood markers. To evaluate the effect of treatment on allergic inflammation, we measured serum levels of sIL-2R, sICAM-1 and clinical parameters before and after 4 weeks treatment with triamcinolon, montelukast, nedocromil and formoterol. It was 8 week, placebo-controlled and randomized, double blind trial of 158 children with moderate atopic asthma. Patients were randomly allocated 400 ćg triamcinolon (n=28), 5 or 10 mg) according to age) montelukast (n=270, 16mg nedocromil (n=30), 24 ćg formoterol (n=29) or placebo (n=44). 140 children completed the study. After treatment with triamcinolon, montelukast and nedocromil sIL-2R and sICAM-1 serum level significantly decreased, and all clinical parameters improved, treatment with triamcinolon had the strongest effect on most parameters (except of FEV1). Mean sIL-2R before and after treatment with triamcinolon were 724.1 pg/ml and 486.1 pg/ml respectively (p 0.001); with nedocromil were 760.2 pg/ml and 596.7 pg/ml respectively (p 0.001); with montelukast were 617.9 pg/ml and 491.2 pg/ml respectively (p 0.001); with formoterol were 705.4 pg/ml and 698.9 pg/ml respectively (p=0.8). Mean sICAM-1 serum levels before and after treatment with triamcinolon were 262.4 ng/ml and 210.4 ng/ml respectively (p=0.001); with nedocromil were 292.9 ng/ml and 258.4 ng/ml ...


  7/31

  Tytuł oryginału: Grzyby drożdżopodobne jako czynniki etiologiczne zakażeń krwi pacjentów hospitalizowanych w latach 1998-1999.
  Tytuł angielski: Yeast-like fungi as etiological agents of blood infections in patients hospitalized in 1998-1999.
  Autorzy: Swoboda-Kopeć Ewa, Sawicka-Grzelak Anna, Rokosz Alicja, Wróblewska Marta, Sulik-Tyszka Beata, Stelmach Ewa, Łuczak Mirosław
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (2) s.167-171, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przebadano w automatycznym systemie BacT/Alert próbki krwi pobrane od pacjentów hospitalizowanych w oddziałach zabiegowych i zachowawczych SP CSK AM w Warszawie. Próbki krwi pobierano od chorych bezpośrednio z żyły lub za pomocą cewnika naczyniowego. Wyhodowano 38 szczepów grzybów drożdżopodobnych z krwi obwodowej i 20 szczepów z krwi pobranej przy użyciu cewnika naczyniowego. Gatunkami dominującymi były: C. albicans, C. glabrata i C. parapsilosis.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the analysis of frequency of yeast-like fungi as etiological agents of fungemias in patients hospitalized in operative and conservative wards of Medical Academy Central Clinical Hospital in Warsaw in 1998-1999. Peripheral blood samples and collected from vascular catheters were incubated in BacT/Alert system (Organon Teknika, USA). Positive blood samples were inoculated on Sabouraud medium with chloramphenicol (bioMerieux, France) (the time of cultivation from 48 h to 7 days at 30 C) and on chromogenic medium BBL CHROMagarTM Candida (Becton Dickinson, USA). Fungal strains were identified by standard mycological procedures using ID 32 C strips (ATB system, bioMerieux, France) and tests of Sanofi Diagnostics Pasteur (France). The total number of positive blood cultures was 1724. Fifty eight strains were isolated from blood samples (3.36 p.c.). Strains belonged to 4 genera: Candida (55), Trichosporon (1), Saccharomyces (1) and Pichia (1). Thirty eight fungal strains were isolated from peripheral blood samples. Forty seven fungal strains were cultured from patients hospitalized in operative wards. Among fungi isolated from peripheral blood samples C. albicans (10), C. glabrata (9) and C. parapsilosis (5) strains dominated. From blood samples collected from vascular cathetesrs most often C. albicans (7), C. glabrata (4) and C. parapsilosis (3) were isolated.


  8/31

  Tytuł oryginału: Stężenie IL-10 w surowicy dzieci chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: IL-10 serum levels in children with moderate asthma.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Jerzyńska Joanna, Bobrowska Monika, Brzozowska Agnieszka, Majak Paweł, Kuna Piotr
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.25-33, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Levels of an interleukin 10 (IL-10) are reduced in asthmatic patients in comparison to healthy subjects. Fact, that IL-10 is produced by Th1 and that inhibits cytokine production by Th2 lymphocytes has led to the concept that IL-10 might be beneficial in mitigating allergic inflammation. The purpose of this study was to define the effect of 4 weeks monotherapy with triamcinolone acetonide or nedocromil sodium on the serum level of IL-10, bronchial hyperresponsiveness and clinical parameters in atopic asthma children. It was an 8 week, randomised, double-blind trial of 37 children with moderate asthma allergic to house dust mite. Patients were randomly allocated to receive 200 mcg triamcinolone twice daily (n = 18), or 0.004 g nedocromil foue times daily (n = 19). Thirty children completed the study. After treatment with triamcinolone the level of IL-10 in blood serum significantly increased, bronchial hyperreactivity significantly decreased, and all clinical parameters improved. Mean IL-10 levels in serum before and after treatment with triamcinolone were 7.5 pg/ml with 95 p.c. Cl 6.79 p.c. - 8.22 p.c. and 14.21 pg/ml with 95 p.c. Cl 11.33 p.c. - 17.09 p.c. respectively (p 0.001). After treatment with nedocromil, clinical symptoms improved significantly, IL-10 serum levels and bronchial hyperreactivity did not change significantly (p = 0.094 and p = 0.09 respectively). This study demonstrated that one possible way by which triamcinolone contribute to inhibition of inflammation is by effect on IL-10.


  9/31

  Tytuł oryginału: Immunologiczne i biochemiczne markery zapalenia w krwi obwodowej u pacjentów chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Immunological and biochemical markers of inflammation in peripheral blood of asthmatic persons.
  Autorzy: Stelmach Iwona
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.9-10, 12, 14-16, bibliogr. 62 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Astmę charakteryzuje odwracalny skurcz dróg oddechowych, nadreaktywnoścci i zapalenie. Proces zapalny wywołany jest przez komórki takie jak eozynofile, limfocyty, mastocyty i neutrofile. Uwalniają one mediatory w miejscu zapalenia, które z kolei powodują napływ następnych komórek zapalnych. Praca ta jest przeglądem aktualnego piśmiennictwa dotyczącego markerów zapalenia (komórek i produktów ich wydzielania) we krwi obwodowej jako wskaźników toczącego się procesu zapalnego w astmie. Potencjalny marker powinien spełniać odpowiednie kryteria aby być optymalnym wskźnikiem. Obecnie badanymi markerami krwi obwodowej są: eozynofilia, ECP, EPX, sIL-2R, IL-4, IL-5, poziom histaminy, MPO, sICAM-1 oraz E-selektyna. Markery krwi obwodowej mogą pomóc w kontrolowaniu zapalenia i leczenia astmy, ale powinny one być lepiej zbadane, a ich pomiar powinien być uproszczony i bardziej dostępny. Potrzebne są również wieloośrodkowe badania na dużych populacjach aby zweryfikować dotychczasową wiedzę.

  Streszczenie angielskie: Asthma is defined by reversible airway obstruction, airway hyperresponsiveness, and airway inflammation. Airway inflammation consists of infiltration by inflammatory cells as eosinophils, lymphocytes, mast cells and neutrophils. These cells contribute to the physiologic changes in asthma by release of mediators in the local microenviroment that result in the recruitment of additional inflammatory cells. In this article we focus on the potential, meaning and clinical application of measurements of inflammatory markers (cells and their secretory products) in peripheral blood, as markers for ongoing airway inflammation in asthma. There are certain criteria required for peripheral blood markers. According to current knowledge, possible markers in serum are: eosinophil blood count, ECP, EPX, sIL-R, IL-5, histamine levels, MPO, sICAM-1 and E-selectin. The peripheral blood markers may help to evaluate airways inflammation but they should be studied further and their measurement should be simplified. Also larger multicentre studies need to be carried out.


  10/31

  Tytuł oryginału: A randomized, double-blind trial of the effect of treatment with montelukast on bronchial hyperresponsiveness and serum eosinophilic cationic protein (ECP), soluble interleukin 2 receptor (sIL-2R), IL-4, and soluble intercellular adhesion molecule 1 (sICAM-1) in children with asthma.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Jerzyńska Joanna, Kuna Piotr
  Źródło: J. Allergy Clin. Immunol. 2002: 109 (2) s.257-263, il., tab., bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 301,408

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Anti-inflammatory properties of leukotriene modifiers and their on bronchial hyperresponsiveness have npt been studied in children with asthma. Objective: The primary objective of this study was to determine the changes in serum levels of inflammatory mediators, clinical efficacy, and bronchial hyperresponsiveness after treatment with montelukast. Methods: In this double-blind, randomized, placebo-controlled trial, 39 children with mild-to-moderate atopic asthma were randomly allocated to receive montelukast or placebo or 6 weeks. Main outcome measures were changes in serum concentrations of soluble interleukin 2 receptor (sIL-2R), IL-4, and soluble intercellular adhesion molecule 1 (sICAM-1); peripheral blood eosinophil count; and eosinophilic cationic protein (ECP). Asthma severity score, FEV1, and bronchial hyperreactivity (BHR) for histamine were secondary end points. Results: Compared to placebo, serum concentrations of IL-4 sICAM-1, and ECP and eosinophil blood counts significantly decreased after 6 weeks of treatment with montelukast. Montelukast significantly improved asthma control and FEV1. Montelukast resulted in within-group significant decrease in levels of serum sIL-2R (611 vs 483 pg/mL), IL-4 (0.123 vs 0.102 pg/mL), sICAM-1 (280 vs 244 ng/mL), and ECP (74 vs 59 ćg/mL) and in eosinophil blood counts (349 vs 310 cells/mm3). Mean FEV1 value changed from 85 p.c. of predicted to 95 p.c. (P .001) and for histamine (PC20H) from 2.8 mg/L to 3.8 mg/mL (P .001) after treatment with montelukast...


  11/31

  Tytuł oryginału: Możliwości trójwymiarowej endosonografii w ocenie dolnych dróg moczowych u kobiet z nietrzymaniem moczu.
  Tytuł angielski: The value of three-dimentional endosonography in the assessment of the lower urinary tract in stress incontinent women.
  Autorzy: Sudoł-Szopińska Iwona, Cendrowski Krzysztof, Jakubowski Wiesław, Sawicki Włodzimierz, Stelmachów Jerzy
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.11-12, 14-16, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Problem nietrzymania moczu dotyczy milionów kobiet. Powszechność schorzenia nakazuje poszukiwanie metod zapewniających jego dokładną diagnostykę i związane z tym skuteczne leczenie. Wprowadzenie badań ultrasonograficznych pozwoliło wyeliminować w większości przypadków inwazyjne badania radiologiczne i w znaczący sposób poszerzyć i uściślić diagnostykę nietrzymania moczu. W pracy przedstawiono ocenę zastosowania standardowych badań ultrasonograficznych w diagnostyce zaburzeń trzymania moczu u kobiet oraz nowe możliwości rozpoznawania nietrzymania moczu przy zastosowaniu trójwymiarowej endosonografii.

  Streszczenie angielskie: Urinary incontinence affects millions of women. Generality of this problem emphasizes the need for accurate diagnosis and effective, adequate treatment. Implement of the ultrasound examinations has led to elimination of the invasive radiological methods and markedly extended its diagnostics which initially has been primarily based on the pressure measurements. This study presents applications of standard ultrasound methods in the diagnosis of lower urinary tract disfunction and new possibilities of the three-dimiension endosonography.


  12/31

  Tytuł oryginału: Ponowny rozwój mięśniaków po operacjach oszczędzających macicę.
  Tytuł angielski: Recurrence of uterine myomas after surgical treatment preserving the uterus.
  Autorzy: Wyględowski Jerzy, Osuch Beata, Szałkowski Andrzej, Mażdziarz Agnieszka, Stelmachów Jerzy
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.43-44, 46, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przeanalizowano nawroty mięśniaków u 121 kobiet, operowanych w sposób oszczędzający macicę w Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1987-1997. Stwierdzono ponowny rozwój mięśniaków wynoszący 18,18 proc. Odsetek ten zwiększał się w miarę upływu czasu od operacji. Częstość nawrotów nie zależala od liczby i wielkości usuniętych pierwotnych zmian.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was analysis the risk of recurrence of uterine myomes in 121 patients who underwent myomectomy between 1987 and 1997 at the Chair and Department of Obstetrics and Gyneacplogy II Faculty of Medicine Medical University of Warsaw. The cumulative 10-years recurrence rate was 18,18 p.c., and this increased steadly up to the end of the observation period. Differences were not observed in frequency of recurence by numbers and diameter myomas.


  13/31

  Tytuł oryginału: Antyportery sodowo-protonowe i aktywność prokoagulacyjna płytek krwi u chorych na cukrzycę typu 1.
  Tytuł angielski: Sodium-proton exchangers and plateled procoagulant activity in type 1 diabetic patients.
  Autorzy: Telejko Beata, Tomasiak Marian, Stelmach Halina, Kinalska Ida
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.533-537, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W przedstawionej pracy dokonano pomiaru aktywności płytkowych antyporterów sodowo-protonowych i zależnej od fosfolipidów aktywności prokoagulacyjnej w grupie 31 pacjentów z cukrzycą typu 1 (średni wiek 32,3 ń 10,1 lat) oraz 35 osób zdrowych (średni wiek 35,4 ń 9,4 lat). Z badań wykluczono pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz nefropatią cukrzycową. Aktywność antyporterów Na+/H+ oznaczano w osoczu bogatopłytkowym metodą optyczną, wg Rosskopfa i wsp. Aktywność prokoagulacyjną mierzono w osoczu bogatopłytkowym, ubogopłytkowym oraz filtrowanym (bezpłytkowym), z użyciem jadu Ruselli (wg Jy i Horstmana) i kalibrowano za pomocą L-ŕ-fosfatydyloetanolaminy owczej. Stwierdzono, że aktywność antyporterów Na+/H+ była istotnie wyższa u chorych na cukrzycę (p = 0,0009) w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto korelowała ona dodatnio z aktywnością prokoagulacyjną we wszystkich frakcjach osocza. Nie obserwowano natomiast korelacji z badanymi patametrami metabolicznymi, chociaż u pacjentów z wartościami HbAlc 7,5 proc. notowano wyższą aktywność antyporterów sodowo-protonowych. Całkowita aktywność prokoagulacyjna nie była znamiennie podwyższona u chorych na cukrzycę, stwierdzono jednak istotny wzrost aktywności w osoczu ubogopłytkowym i filtrowanym. Należy przypuszczać, że jej źródłem są bogate w fosfolipidy mikropęcherzyki odrywające się od błony płytkowej w procesie aktywacji. Nasze badania sugerują, że podwyższona aktywność płytkowych antyporterów Na+/H+ i wzmożona aktywność ...

  Streszczenie angielskie: Plateled sodium-proton exchange rate and phospholipid dependent procoagulant activity were measured in 31 type 1 diabetes (mean age 32.3 ń 10.1 years) and 35 healthy subjects (mean age 35.4 ń 9.4 years). The activity of plateled Na+/H+ exchanger was measured in plateled rich plasma, using an optical swelling assay, according to Rosskopf et al. Plateled procoagulant activity was measured in platelet rich plasma, platelet poor plasma and platelet/microparticles filtrated plasma, using Russell's viper venom (according to Jy and Horstman) and calibrated with ship L-ŕ-phosphatidylethanolamine. We found that Na+/H+ exchange rate was significantly higher in diabetic patients in comparison to the controls (p = 0.0009). There was also a positive correlation between the activity of Na+/H+ exchanger and phospholipid dependent procoagulant activity in all plasma fractions. We did not find a significant association between Na+/H+ exchanger activity and metabolic parameters studied, however in patients with HbAlc level 7.5 p.c. higher Na+/H+ exchange rates were noted. Total procoagulant activity did not rise significantly in diabetic patients, but was markedly higher in plateled poor and plateled filtrated plasma. It was supposed that it originated from platelet derived microparticles, enriched in phospholipids. Our results suggest that an increased platelet Na+/H+ exchange rate and raised procoagulant activity connected with platelet microparticles may enhance the risk of ...


  14/31

  Tytuł oryginału: Wybrane markery zapalenia w krwi obwodowej u dzieci chorych na astmę oskrzelową : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Stelmach Iwona; Akademia Medyczna Instytut Pediatrii, Samodzielny Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii w Łodzi
  Źródło: - Łódź, AM 2002, 159, [1] s. : il., tab., bibliogr. 384 poz., 22 cm.
  Sygnatura GBL: 735,014

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/31

  Tytuł oryginału: Stężenie alergenu karalucha Bla g 2 w mieszkaniach łódzkich.
  Tytuł angielski: Cockroach allergen Bla g 2 levels in the houses in Łódź.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Jerzyńska Joanna, Stelmach Włodzimierz, Majak Paweł, Chew Ginger, Bobrowska Monika, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.462-465, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Streszczenie polskie: Każdego roku wzrasta zachorowalność na astmę, zwłąszcza wśród dzieci. Pośród wielu przyczyn tego zjawiska zwraca się uwagę na dużą ekspozycję na alergeny domowe, gdyż coraz więcej czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych. Wiele doniesień podkreśla znaczący udział alergenów karalucha w tej grupie. Analizie poddano próbki kurzu podchodzące z 39 mieszkań z regiony łódzkiego, pacjentów Poradni Alergologicznej w Zgierzu. W każdym mieszkaniu zebrano jedną próbkę kurzu z kuchni i jedną z sypialni. Stężenie alergenów karalucha w kurzu oznaczano za pomocą gotowych zestawów firmy Indoor Biotechnologies (Wielka Brytania), metodą immunoenzymatyczną ELISA. W 78 próbkach kurzu pobranych z 39 badanych mieszkań stwierdzono występowanie antygenu karalucha Bla g 2 w 43 (55,133 proc.) próbkach, w tym w 62,8 proc. próbkach pobranych z kuchni i 37,2 proc. próbkach z sypialni. We wszystkich 30 mieszkaniach z wykrytym w kurzu antygenem karalucha stężenie antygnu Bla g2 przekaraczało 8 U/g (przynajmniej w jednym z pomieszczeń). W badanej grupie większe stężenia antygenu występowały w starych domach, bez centralnego ogrzewania i w domach o niższym statusie ekonomicznym. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że częstość występowania antygenu karalucha Bla g 2 w kurzu w domach łódzkich jest znacznie większa od wartości stwierdzanych w innych krajach, a stężenia alergenu Bla g 2 wykazują zależność od charakterystyki badanych mieszkań.

  Streszczenie angielskie: Asthma morbidity increase every year, especially among children. The cause of this is multifactorial, but exposure to high levels of indoor allergens is thought to be one important factor, since we spend the large fraction of time indoors. Next to other popular indoor allergens, many studies underline the importance of cockroach allergen. In this study dust samples from 39 homes were collected. Patients were recruited from Allergy Clinica in Zgierz. In each home the sample from kitchen and bedroom were taken. After extraction Bla g 2 concnetration was measured by ELISA assay (Indoor Biotechnologies, Great Britain). Bla g 2 antigen was detected in 43 (55.13 p.c.) out of 78 samples, in 62.8 p.c. kitchen samples and 37.2 p.c. bedroom samples. In all homes with detected cockroach antigen, the levels were higher then sensitization value 8 U/g (at least in one room). The highest levels of Bla g 2 were found in old houses, without central heating and in houses with lowere income. Our results showed that concentrations of Bla g 2 antigen in homes in Łódź region, are higher than previously reported in other countries and is strongly related to the house characteristics.


  16/31

  Tytuł oryginału: Astma oskrzelowa - epidemiologia, problemy społeczne i ekonomiczne.
  Tytuł angielski: Bronchial asthma - epidemiology, public and economical problems.
  Autorzy: Stelmach Włodzimierz, Bryła Marek, Stelmach Iwona, Maniecka-Bryła Irena, Korzeniewska Aleksandra, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.509-514, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pzedstawiono sytuację epidemiologiczną w zakresie astmy oskrzelowej, zwłaszcza w odniesieniu do zgonów z powodu tego schorzenia na świecie i do liczby utraconych lat życia korygowanych niesprawnością (ang. disability adjusted life years). Szczegółowej analizie poddano wieloletnie statystyki zgonów z powodu astmy w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Współczynniki umieralności specyficznej w Stanach Zjednoczonyc zestawiono z analogicznymi współczynnikami obliczonymi dla obszaru działania Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych. Na przykładzie Stanów Zjednoczonych ustosunkowano się także do ekonomicznych skutków astmy oskrzelowej. Wiele uwagi poświęcono także programom zapobiegania i przeciwdziałania astmie, m.in. jednemu z programów polityki zdrowotnej państwa pt. "Program zapobiegania i leczenia astmy i chorób alergicznych".

  Streszczenie angielskie: In this review, authors described epidemiology of asthma in regards to mortality and disability caused by the disease. In particular, longtime statistical analyses of asthma mortality in United States and Great Britain has been shown. Specific mortality factors between United States and Regional Health Authority of Lodz were compared. Economical costs of asthma management were studied, taking United States as an example. The review also focused on variety of preventive and counteraction programs, for example the national health program - "Prevention and treatment of asthma and allergic diseases".


  17/31

  Tytuł oryginału: Wpływ acetonidu triamcinolonu, montelukastu, nedokromilu sodu, formoterolu na eozynofilę krwi obwodowej i stężenie ECP w surowicy oraz przebieg kliniczny astmy u dzieci.
  Tytuł angielski: Effect of triamcinolone acetonide, montelukast, nedocromil sodium, formoterol on eosinophil blood counts, ECP serum levels and clinical parameters in children with asthma.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Grzelewski Tomasz, Stelmach Włodzimierz, Majak Paweł, Jerzyńska Joanna, Górski Paweł, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.208-213, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • hematologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Uszkodzenie nabłonka dróg oddechowych, w którym pośredniczą eozynofile, jest głównym mechanizmem patogenetycznym w astmie. Glikokortykosteroidy mają potwierdzon właściwości przeciwzapalne, natomiast wpływ formoterolu, montelukastu i nedokromilu na mediatory zapalenia jest badany. Liczba eozynofilów we krwi obwodowej i stężenie eozynofilowego białka kationowego (ECP) w surowicy są często używane jako markery klinicznego monitorowania aktywności choroby. Celem tego badania było określenie wpływu terapii triamcinolonem, montelukastem, nedokromilem oraz formoterolem na liczbę eozynofilów w krwi obwodowej i stężenie ECP w surowicy oraz parametry kliniczne. Badanie randomizowane (8-tygodniowe) prowadzone było metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanej placebo i przeprowadzono je u 154, dzieci z umiarkowaną astmą atopową. Chorzy zostali zrandomizowani i rozmieszczeni w grupach otrzymujących 40 ćg triamcinolonu (n - 28); 5 lub 10 mg (zależnie od wieku) montelukastu (n - 27); 24 ćg formoterolu (n - 28); 16 mg nedokromilu sodu (n - 26) lub placebo (n - 45). Badanie ukończyło 140 dzieci. Po leczeniu triamcinolonem i montelukastem eozynofilia krwi obwodowej istotnie obniżyła się, a po leczeniu triamcinolonem, montelukastem i nedokromilem uzyskano obniżenie stężenia ECP w surowicy; parametry kliniczne uległy statystycznie istotnej poprawie po leczeniu każdym lekiem; efekt leczenia triamcinolonem był najsilniejszy. Średnia liczba eozynofilów we krwi obwodowej przed i po leczeniu ...

  Streszczenie angielskie: Eosinophil-mediated damage to the respiratory epithelium is a major pathogenetic mechanism in asthma. Glucocorticoids have confirmed pathogenetic mechanism in asthma. Glucocorticoids have confirmed antiinflammatory properties and effect of formoterol, montelukast and nedocromil on markers of inflammation has been studied. Eosinophil blood counts and eosinophil cation protein (ECP) serum level are often use as markers of clinical monitoring of the disease activity. To evaluate the effect of treatment on allergic inflammation, we measured eosinophil blood counts and ECP serum level, and clinical parameters before and after 4 weeks treatment with triamcinolon, montelukast, nedocromil, formoterol. It was 8 week, placebo-controlled and randomized, double blind trial fo 154 children with moderate atopic asthma. Patients were randomly allocated to receive 400 mg triamcinolon (n = 28), 5 or 10 mg (according to age) montelukast (n = 27), 16 mg nedocromil (n = 26), 24 ćg formoterol (n = 28) or placebo (n = 45). 140 children completed the study. After treatment with triamcinolon and montelukast eosinophil blood counts significantly decreased, after treatment with triamcinolon, montelukast and nedocromil ECP serum level significantly decreased; all clinical parameters improved after treatment with each drug; treatment with triamcinolon had the strongest effect on most parameters (except of FEV1). Mean eosinophil blood counts before and after treatment with triamcinolon were ...


  18/31

  Tytuł oryginału: Wpływ nedokromilu sodu na stężenie IL-4 i IgE w surowicy dzieci chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Nedocromil sodium decreased serum levels of IL-4 and IgE in children with asthma.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Grzelewski Tomasz, Stelmach Włodzimierz, Majak Paweł, Jerzyńska Joanna, Górski Paweł, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.214-217, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W drogach oddechowych ludzi chorujących na astmę zwiększone jest stężenie proalergicznej interleukiny IL-4, która jest podstawową cytokiną regulującą wiele etapów zapalenia alergicznego. IL-4 wraz z IL-13 stanowią główny bodziec do podjęcia przez limfocyty B wytwarzania immunoglobulin klasy E mających ogromne znaczenie w astmie atopowej a taką jest w 90 proc. astma dziecięca. Mechanizm działania nedokromilu sodu, chętnie stosowanego u dzieci, jest dyskutowany. Nasze wcześniejsze badanie na temat wpływu nedokromilu na różne markery zapalenia wykazało obniżenie stężeń IL-4 i IgE w surowicy po monoterapii u 15 dzieci chorych na astmę oskrzelową. Obecnie przeprowadziliśmy badanie na większej grupie chorych. Celem badania było określenie wpływu miesięcznej monoterapii nedokromilem sodu na stężena IL-4 i IgE w surowicy oraz objawy kliniczne i nadreaktywność oskrzeli u dzieci chorych na astmę atopową umiarkowaną. Było to 8-tygodniowe badanie randomizowane, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane przy użyciu placebo, przeprowadzone u 81 dzieci z umiarkowaną astmą atopową, uczulonych na roztocza kurzu domowego. Chorzy zostali zrandomizowani i zakwalifikowani do grup otrzymujących nedokromil sodu w dawce 2 wziewy (0,002 g/wziew) 4 razy dziennie (n = 34) lub placebo (n = 47). Badanie ukończyło 69 dzieci. Po terapii nedokromilem stwierdzono istotne obniżenie stężenia IL-4 oraz IgE w surowicy a także znaczne zmniejszeie objawów klinicznych i nadreaktywności. Średnie stężenia IL-4 w ...

  Streszczenie angielskie: Levels of pro-allergic cytokine IL-4 are increased in asthmatic airways, contributing to allergic inflammation. IL-4 and IL-13 are the most important factors in production of class E immunoglobulin, playing major role in childhood atopic asthma. The mechanism of effect of nedocromil, often prescribed in children, has been discussed. Our previous study on the effect of nedocromil on different inflammatory markers, showed decreased levels of IL-4 and IgE after monotherapy in 15 asthmatic children. The purpose of this study was to define the effect of treatment with nedocromil on serum level of IL-4 and IgE, clinical symptoms and bronchial hyperreactivity (BHR) in children with moderate atopic asthma. It was 8 week, placebo-controlled and randomized, double blind trial of 81 children with moderate atopic asthma allergic to dust mite. Patients were randomly allocated to receive nedocromil sodium two puffs four times daily (0.002 g/puff) (n = 34) or placebo (n = 47).69 children completed the study. After treatment with nedocromil the levels of IL-4 and IgE in blood serum in study group significantly decreased, and all cinical parameters improved. Mean levels of IL-4 in serum before and after treatment with nedocromil were 0.13 pg/ml ń 0.01 and 0.12 pg/ml ń 0.02 respectively (p 0.01). Mean serum levels of IgE before and after treatment with nedocromil were 556.83 IU/ml ń 201,3 and 485 IU/ml ń 200.5 respectively (p 0.02). This study demonstrate that one possible way by ...


  19/31

  Tytuł oryginału: Cockroach allergy and exposure to cockroach allergen in Polish children with asthma.
  Autorzy: Stelmach I., Jerzyńska J., Stelmach W., Majak P., Chew G., Górski P., Kuna P.
  Źródło: Allergy 2002: 57 (8) s.701-705, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 302,302

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bacgriund: Asthma morbidity increases every year, especially among children, and exposure to high levels of indoor allergens is a very important factor. We evaluated the prevalence and exposure to cockroach (CR) allergen in asthmatic children in Poland, and also tested the hypothesis that asthma with allergy to CR is more severe than with allergy to other antigens. Methods: One hundred and sixty children with asthma were examined, had skin prick tests (SPT) with common and CR allergens, underwent spirometry, and provocation tests to histamine. Children with positive SPT to CR had measured specific IgE levels to this antigen and Bla g 2 concentrations were measured in their homes. Results: The most common allergen, was dust mite 51.3 p.c., followed by pollen 48.8 p.c. and CR allergen 24.3 p.c. In children with CR sensitivity, 13 p.c. had mild ashma, 26 p.c. moderate and 61 p.c. had severe asthma. Their levels forced expiratory volume in one second (FEV1), and te provocative concentration of histamine that caused a 20 p.c. fall in FEV1 (PC20), were statistically lower than in the group of children with other than CR allergies. Bla g 2 antigen was detected in 55.13 p.c. samples. The highest levels of Bla g 2 were found in old houses, without central heating, and in houses with lower income. Conclusion: In Polish children, CR allergen is a very important factor of sensitivity. Concentratins of Bla g 2 in homes are higher than previously reported in other European countries, and are strongly related to the houses' characteristics. Also, children with CR hypersensitivity have severe asthma more often than children with other allergies.


  20/31

  Tytuł oryginału: Organizacja opieki nad chorym na mukowiscydozę w województwie łódzkim w roku 2001.
  Tytuł angielski: Organization of health care for patients with cystic fibrosis in Lodz region in year 2001.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Korzeniewska Aleksandra, Podsiadłowicz-Borzęcka Małgorzata, Toporowska-Kowalska Ewa, Kowalska Ewa, Wąsowska-Królikowska Krystyna
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.178-182, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie mukowiscydozy wymaga udziału całego zespołu specjalistów, który może kompleksowo rozwiązywać problemy chorego dziecka i jego rodziny. W związku z tym potrzebna jest właściwa, profesjonalna i łatwo dostępna opieka nad chorym. W artykule przedstawiono cele, założenia działalności i zadania stawiane przed regionalnym, specjalistycznym ośrodkiem leczenia mukowiscydozy. Omówiono rozwiązania organizacyjne i zasady kontraktowania świadczeń z zakresu leczenia i diagnostyki mukowiscydozy w województwie łódzkim w roku 2001. Wskazane zostały główne obszary wymagające odpowiednich regulacji i rozwiązań systemowych. Zwrócono uwagę na konieczność opracowania ogólnokrajowego programu opieki nad chorym z mukowiscydozą.


  21/31

  Tytuł oryginału: Przypadek kardiomiopatii zastoinowej u dziecka z mukowiscydozą.
  Tytuł angielski: Congestive cardiomyopathy in child with cystic fibrosis - a case report.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Korzeniewska Aleksandra, Ruszczyk-Bilecka Teresa, Niewiadomska-Jarosik Katarzyna, Stańczyk Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.985-988, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wtórne zmiany w układzie krążenia w przebiegu mukowiscydozy są dobrze udokumentowane. W piśmiennictwie opisywane są również zmiany w układzie krążenia, występujące u najmłodszych chorych na mukowiscydozę i nie będące następstwem procesu chorobowego w układzie oddechowym. Opisano dziecko, u którego w 16 miesiącu życia rozpoznano mukowiscydozę z towarzyszącą kardiomiopatią zastoinową.


  22/31

  Tytuł oryginału: Zasady kwalifikowania pacjentek z guzami przydatków do operacji laparoskopowych.
  Autorzy: Stelmachów Jerzy, Śpiewankiewicz Beata
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (8) s.116-117
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  23/31

  Tytuł oryginału: Prywatna praktyka urologiczna w Żywcu.
  Autorzy: Stelmach Jerzy T.
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (6) s.77-78, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Niepokój budzi możliwość wypierania rodzimych, niedoinwestowanych praktyk, po wejściu do Unii Europejskiej, przez obcy kapitał, reprezentowany głównie przez kolegów lekarzy powracających do kraju po latach pracy za granicą.


  24/31

  Tytuł oryginału: Profilaktyka i promocja zdrowia w Łódzkiej Regionalnej Kasie Chorych. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w systemie Narodowej Ochrony Zdrowia.
  Autorzy: Stelmach Włodzimierz, Bryła Marek
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.36-46, tab., bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: W opracowaniu podjęto problematykę działalności profilaktycznej kasy chorych. Punktem wyjścia rozważań autorów są pojęcia promocji zdrowia i profilaktyki - jednego z elementów promocji zdrowia. Wiele uwagi poświęcono działalności kas chorych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w aspekcie teoretycznym, wykorzystując bogate piśmiennictwo przedmiotu, a następnie przedstawiono ją od strony praktycznej na przykładzie Łódzkiej Regionalnej Kasy Chorych. Podzielono się doświadczeniami związanymi z kontraktowaniem świadczeń w ramach programów profilaktycznych w latach 1999-2002. W szczególności odniesiono się do kosztów wszystkich programów profilaktycznych finansowanych w kasie łódzkiej, tak w aspekcie wartości kontraktów, jak i ich wykonania. Zwrócono uwagę na trudności związane z prowadzeniem przez kasę chorych działalności profilaktycznej oraz na sposoby ich przezwyciężania, wskazując na znaczenie specjalistycznej wiedzy, między innymi z zakresu metod ewaluacji ekonomicznej, jako jedynego z elementów mogących wywierać decydujący wpływ na osiąganie przez instytucję ubezpieczenia zdrowotnego celów danego programu. Zestawiono zapisy znowelizowanej ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z zapisami ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia w odniesieniu do działalności profilaktycznej i promocji zdrowia, co dało podstawę do wyciągnięcia wniosku o nizemienności celów, jakie powinny być osiągane przez instytucje ubezpieczeń zdrowotnych, niezależnie od ich przyszłej formy ...

  Streszczenie angielskie: The paper deals with prophylactic activities of the regional sickness funds in Poland. At the outset, the nations of health promotion and prophylaxis as one of its essential elements are defined. The theoretical aspects of health promotion and prophylactic activities of the regional sickness funds are devoted considerable space and a rich bibiography of the subject is made use of. Furthermore, the practical side of the issues under study is presented by analysing the example of the Lodz Regional Sickness Fund. The authors share their experiences connected with contracting services in the framework of prevention programmes carried out in the period 1999-2002. In particular, the costs of all these programmes are examined regarding both the control values and their execution. Attention is drawn to the difficulties in conducting the prophylactic activities. Possible ways of overcoming them are indicated with the emphasis on the importance of specialist knowledge, inter alia, in the field of economic evaluation methods, as one of the key factors in accomplishing the aims and objectives of a given programme b a health insurance institution. The fragments of the current health insurance act which concern prophylactic and health promotion activities are compared with their counterparts in the new act on the National Health Care Fund. As a conclusion the constancy of the objectives set in this domain is confirmed regardless the changing organisational structure of the health ...


  25/31

  Tytuł oryginału: Ekonomika zdrowia, etyka medyczna a medycyna oparta na dowodach naukowych
  Tytuł angielski: Health economics, medical ethics, and evidence-based medicine.
  Autorzy: Stelmach Włodzimierz, Bryła Marek, Stelmach Iwona, Denys Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.453-458, bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: Punktem wyjścia opracowania było przyjęcie założenia, że zarządzanie na różnych szczeblach decyzyjnych wymaga nie tylko wiedzy stricte medycznej, ale i umiejętności korzystania z dorobku ekonomiki zdrowia oraz znajomości zasad etyki medycznej i metod badawczych, jakimi posługuje się medycyna oparta na dowodach naukowych. Jak dotąd, w piśmiennictwie nie ma opracowań, które podjęłyby próbę zarysowania wspólnych i rozłącznych cech trzech wymienionych dziedzin. Niniejsza praca stawia sobie za cel wypełnienie tej luki. Przedstawia ona czytelnikowi rys historycznego rozwoju powyższych dyscyplin, ze zwróceniem szczególnej uwagi na funkcjonujące w literaturze definicje i zakres zainteresowań tak ekonomiki zdrowia, jak etyki medycznej oraz medycyny opartej na dowodach naukowych. Autorzy w uwagach końcowych wyrażają przekonanie, że opracowanie przyczyni się także do zainteresowania środowiska medycznego zarysowaną problematyką, stanowiąc pierwszy krok na drodze do wypracowania rozwiązań, które znajdą trwałe zastosowanie m.in. w praktyce klinicznej.

  Streszczenie angielskie: The paper is based on the assumption that the management on different levels of decision-making requires not only strictly medical knowledge, but also the competence to make use of the acquisitions of health economics as well certain knowledge of the principles of medical ethics and research methods applied in the evidence-based medicine. So far the elevant scientific literature lacks any attempts to analyse the common and separate feature of the three fields mentioned above. Therefore, this paper aims at filling this gap. The objective is going to be met by acquainting the reader with the historical development of the three disciplines. Emphasis will be put on the existing definitions and scope of the health economics, medical ethics and evidence-based medicine. The concluding remarks contain the authors' conviction that this paper will contribute to make the medical environment more interested in the presented issues and thus constitute the first step to work out solutions which could be applied in clinical practice in the future.


  26/31

  Tytuł oryginału: Ocena wydolności metody fotodynamicznej - PDD w rozpoznawaniu zmian na tarczy części pochwowej szyjki macicy - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Evaluation of photodynamic diagnosis (PDD) in examination of the cervical lesions.
  Autorzy: Nowakowski Zbigniew, Kietlińska Zofia, Stelmachów Jerzy
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.930-933, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Dokonano porównania wydolności metody PDD i kolposkopii w uściślaniu rozpoznania cytologicznego gr. II wg Papanicolaou. Obok uznanych metod rozpoznawania zmian na szyjce macicy metoda PDD wydaje się być obiecująca jako uzupełnienie dotychczas stosowanych procedur diagnostycznych.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The aim of this study was to evaluate Photodynamic Diagnosis (PDD) effectiveness among patietns with cervical lesions and comparison to effectiveness of colposcopy. Material and methods: 68 patients with cervical lesions underwent cytologic examination, colposcopy and PDD which were followed by histologic examination. Results: In 41 patietns with Pap smear gr. II or IV the result of Pap smear, colposcopy, PDD and histologic result were correlated. Among 27 patietns with Pap smear gr. III the confirmity of the final pathologic result with colposcopic examination was 55,6 p.c. and positive fluorescent effect during PDD was 63 p.c. in patietns with Pap smear gr. III. Conclusion: The efficacy, specifity and sensivity of PDD are similar to those of colposcopy in diagnosis of Pap smear gr. III patients.


  27/31

  Tytuł oryginału: Technetium-99m MIBI imaging in diagnosis of pelvic and abdominal masses in patients with suspected gynaecological malignancy.
  Autorzy: Królicki Leszek, Ćwikła Jarosław B., Timorek Agnieszka, Ruszczyńska Małgorzata, Stelmachow Jerzy, Sawicki Włodzimierz, Kolasińska Agnieszka D., Kupryjańczyk Jolanta, Lieberman Gidon, Buscombe John R.
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (2) s.131-137, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of this study was to determine the diagnostic value of 99mTcMIBI planar dynamic scintigraphy in the diagnosis of gynaecological malignancies and to determine if it has a greater diagnostic accuracy than conventional ultrasound technique (US). Material and methods; A prospective trial was performed to assess the accuracy of 99mTcMIBI scintigraphy and ultrasound in 93 female patients (mean age 50, SD 16; range 17-82 years). Three readers assessed all the imaging independently and this was comparedd with histological eamination in 89 cases and by clinical follow-up and correlative imaging for a minimum of 6 months in 4 patientss. Results: There were 37 patients with cancer of gynaecological origin. Tehre were in addition 56 benign lesions within the pelvis. 99mTcMIBI identified correctly 29 of the 337 malignant tumours localised within the pelvis and also correctly identified 21 of 23 metastases within the abdomen. Conventional US identified correctly 35 of the 37 tumours in the pelvis and 16 sites of metastsaes within the abdomen. The sensitivity and specificity of tumour detection within the pelvis for 99mTcMIBI were as follows: 78 p.c. and 70 p.c.; and for metastases within the abdomen 91 p.c. and 90 p.c. The results of ultrasound for tumour detection within the pelvis: the sensitivity and specificity were 95 p.c. and 79 p.c. and abdominal metastases 70 p.c. and 97 p.c. Analysis of the index area under a receiver operator characteristic (ROC) curve in scintigraphy did not show a ...


  28/31

  Tytuł oryginału: Pomiar aktywności antyportera sodowo-protonowego metodą optyczną w płytkach krwi u chorych na cukrzycę typu 2.
  Tytuł angielski: Determination of plateled sodium activity - proton antiporter in type 2 diabetic patients using an optical swelling assay.
  Autorzy: Telejko Beata, Tomasiak Marian, Stelmach Halina, Kinalska Ida
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.305-311, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy był pomiar aktywności antyportera Na+/H+ (NHE) metodą optyczną w płytkach krwi pacjentów z cukrzycą typu 2. Grupę badaną stanowiło 41 chorych na cukrzycę typu 2 (średni wiek 57 ń 6,5 lat) oraz u 27 osób zdrowych (średni wiek 54 ń 6,1 lata). Aktywność NHE mierzono w osoczu bogatopłytkowym i wyrażano jako stałą szybkości pęcznienia komórek w roztworze propionianu sodu o pH = 6,7. Wykazano, że aktywność płytkowego antyportera Na+/H+ byla istotnie wyższa u chorych na cukrzycę w porównaniu do grupy kontrolnej (k = 4,28 ń 0,68 x 10**-3/s vs 3,20 ń 0,61 x 10**-3/s, p 0,00001). Nie stwierdzono natomisat znamiennych różnic w aktywności NHE pomiędzy pacjentami bez powikłań (k = 4,31 ń 0,68 x 1**-3/s). oraz chorymi z nadciśnieniem (k = 4,28 ń 0,75 x 10**-3/s) oraz pomiędzy chorymi z normoalbuminurią (k = 4,28 ń 0,74 x 1**-3/s) i mikroalbuminurią (k = 4,37 ń 0,87 x 10**-3/s) lub białkomoczem (k = 4,07 ń 0,38 x 10**-3/s). Analiza regresji wieloczynnikowej wykazała, że jedynym czynnikiem wpływającym istotnie na aktywność NHE było: stężenie triglicerydów (á = 0,401, p = 0,027). Nasze badania sugerują że: 1) metoda optyczna pozwala na szybki i powtarzalny pomiar aktywności antyportera Na+/H+ w płtykach krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2; 2) wzmożona aktywność płytkowego antyportera sodowo-protonowego może przyczyniać się do wzrostu ryzyka zmian naczyniowych w tej grupie.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the estimation of platelet sodium - proton exchanger (NHE) activity, using an optical swelling assay in type 2 diabetic patiennts. The studied group consisted of forty-one (41) patients with type 2 diabetes (the mean age 57 ń 6.5 years) and twenty-seven (27) healthy subjects (the mean age 54 ń 6.1 years). The measurements were performed in platelet rich plasma andexpressed as the rate constant of swelling processes in propriate containing medium (pH = 6.7). We found that Na+/H+ exchange rate was significantly higher in diabetic patients, in comparison to that in the controls (4.28 ń 0.71 x 10**-3/s vs 3.20 ń 0.61 x 10**-3/s, p 0.0001). However, there were no significant differences in NHE activity between patients without complications (k =n 4.31 ń 0.68 x 10**-3/s) and the subjects with hypertension (k = 4.28 ń 0.74 x 1-**-3/s) and those with microalbuminuria (k = 4.37 ń 0.87 x 10**-3/s) or overt proteinuria (k = 4.07 ń 0.38 x 10**-3/s). The multiple regression analysis revealed that the only factor, significantly influencing NHE activity, was trigliceryde concentration (á = 0.401, p = 0.027). Our results suggest that: 1) optical swelling assay is a rapid and high reproductible test, allowing for the estimation of NHE activity in platelets of type 2 diabetics; 2) increased platelet Na+/H+ exchanger activity may enchance the risk of vascular damage in this group of patients.


  29/31

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności operacji laparoskopowych w leczeniu kobiet z zespołem pęcherzykowatego zwyrodnienia jajników : praca doktorska
  Autorzy: Piórkowski Robert, Stelmachów Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna II Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii w Warszawie
  Źródło: 2002, 68 k. : il., tab., bibliogr. 120 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20651

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  30/31

  Tytuł oryginału: Differentiation of cellular reaction to alloantigens and bacterial infection in human skin graft - immunosuppressive drugs or antibiotics.
  Autorzy: Mościcka-Wesołowska M., Olszewski W. L., Zolich D., Stelmach E.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.25-27, il., tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • transplantologia
 • dermatologia i wenerologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The human hand transplantations prompted revival of interest in evaluation of the rejection process of the grafted skin and its control with the antirejection drugs [1-3]. In case of first hand transplantation a combined immunsuppressive regimen was applied with currently available drugs resulting in acceptance of the entire composite graft. No major untoward systemic effects of antirejection therapy were observed. The most important clinical conclusion was the allogenic skincan be accepted and function as in a normal extremity, altough the attack of host cells on the graft can not be totally eliminated. Chronic perivascular and subepidermal infiltrates with recipient cells could be seen [4]. Another problem connected with skin transplantion is graft infection. Skin is inhabited by a specific spectrum of bacteria [5]. Allografted skin is more sensitive to bacterial penetration that normal skin due to local damage by the host-versus-graft cellular reaction and comprised immune reactivity to bacterial antigens by the immunosuppressive therapy. The histological pictures of rejecting skin represent a mixture of cellular reaction against the graft and penetrating microbes. Alloreaction requires modification of immunosuppressive regimen and infection is an indication for prolonged antibiotic therapy against skin bacteria flora. The question arises how to discriminate the alloreactive and bacterial changes in the skin graft. We studied the histological pictures of rejecting and infected human skin after transplantation to scid mice.


  31/31

  Tytuł oryginału: The value of Doppler assessment of uteroplacental perfusion in the II and III trimester of pregnancy.
  Autorzy: Sawicki Włodzimierz, Śpiewankiewicz Beata, Cendrowski Krzysztof, Bachanek Michał, Stelmachów Jerzy
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.16-21, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objectives: To evaluate flow resistance in middle cerebral, umbilical, and placental arteries in the second and third trimesters of pregnancy, and set down the initial reference values in the succeeding weeks of the II and III trimesters of pregnancy. Methods: This was a prospective observation study in 326 normal pregnancy between 26 and 40 weeks of gestational age. Serial Doppler measurements were made of the middle cerebral artery, umbilical artery and placental artery and RI, S/D and UA/MCA rations in each vessel were calculate. Rresults: Flow resistance in middle cerebral artery remained about on the same level in consecutive weeks of pregnancy. The RI ranged from 0.72 to 0.82 (mean 0.75 ń 0.08), and S/D from 4.17 to 5.55 (mean 4.69 ń 1.99). They showed a little declined tendency (the r coefficient respectively - 0.53 and - 0.22), but not statistically significant. However, in umbilical artery and placental chorionic plate arteries a gradual decline of flow resistance was reported (the r coefficient for RI and S/D respectively = -0.78 and - 0.88 - p 0.05, and -0.71 and - 0.88 - p 0.05). The mean RI value respectively was 0.57 ń 0.1 and 0.44 ń 0.11, and the mean S/D ratio value = 2.56 ń 0.88 and 1.99 ń 0.51. Similary umbilical/cerebral ratio (UA/MCA) was found out decrease (the r coefficient = -0.74 - p 0.05), with the mean value amounting 0.75 ń 0.16. Conclusions: Resistance to flow in umbilical and placental chorionic artery in normal pregnancy is low and has weaken tendency, unlike in mildde cerebral artery where resistance remains more or less on the same high level in succeding weeks of pregnancy.

  stosując format: