Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STASIOŁEK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Rak sutka - wybrane czynniki ryzyka prewencja pierwotna.
Tytuł angielski: Breast cancer - selected risk factors, primary prevention.
Autorzy: Stasiołek Dorota, Kwaśniewska Magdalena, Drygas Wojciech
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.26-30, tab., bibliogr. 49 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W wielu krajach rozwiniętych ekonomicznie rak sutka zajmuje jedno z pierwszych miejsc w strukturze zgonów z powodu chorób nowotworowych u kobiet, stanowiąc istotny problem medyczny, społeczny i ekonomiczny. Sytuacja ta dotyczy również Polski. Jedynie około 5 - 10 proc. ogółu przypadków tej choroby wiążane jest z uwarunkowaniami genetycznymi. Większość przypadków raka sutka jest prawdopodobnie związana z czynnikami środowiskowymi i stylem życia. Bezpośrednie przyczyny powstawania tej choroby pozostają wciąż nieznane. W pracy przedstawiono analizę związku pomiędzy wybranymi czynnikami a ryzykiem wystąpienia raka sutka. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy modyfikacja czynników ryzyka a zwłaszcza stosowanie właściwej diety i regularna aktywność ruchowa może przyczynić się do ograniczenia zagrożenia rakiem sutka. Ocenia się, że eliminacja bądź też modyfikacja znanych czynników ryzyka raka sutka związanych ze stylem życia może zapobiec wystąpieniu nawet 50 proc. przypadków tego nowotworu. Efektywna walka z rakiem sutka wymaga szeroko zakrojonych działań prewencyjnych. Szczególnie istotne jest przeprowadzenie programów edukacyjnych i profilaktycznych obejmujących min. wczesną diagnostykę raka sutka.

  Streszczenie angielskie: Breast cancer is the most common cancer among women and a major public health problem in industrialized contries. Only 5 - 10 p.c. of breast cancer is attributable to genetic susceptibility. Most cases of this disease are probably related to lifestyle or environmental factors. It is difficult to define which factors exactly affect the risk of breast cancer. The aim of this work was to analyze the relationship between selected factors including diet, physical activity and breast cancer risk. According to some scientific investigations, proper diet and regular physical activity may decrease risk of death from this cancer. It is estimated that more than 50 p.c. of breast cancer cases could have been prevented if our current knowledge of risk factors were successfully implemented to reduce risk factors prevalence. It can be achieved by elaborating effectiv educational and early diagnostic programs.


  2/4

  Tytuł oryginału: Aktywność ruchowa mężczyzn po zawale mięśnia sercowego.
  Autorzy: Stasiołek Dorota, Jegier Anna
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.83-91, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem badania była charakterystyka struktury aktywności ruchowej mężczyzn po zawale mięśnia sercowego biorących udział w rehabilitacji kardiologicznej i nie biorących udziału. Badaniem objęto 56 mężczyzn po zawale mięśnia sercowego. Połowa z nich (n = 28) w wieku 54 ń 7 lat uczestniczyła średnio 5,0 ń 3,3 roku w programie rehabilitacji kardiologicznej ambulatoryjnej (grupa A). Grupę tę porównano z grupą mężczyzn (n = 28) po zawale mięśnia sercowego w wieku 53 ń 6 lat, którzy nie uczestniczyli w treningu rehabilitacyjnym (grupa B). Aktywność ruchową badanych oceniono za pomocą kwestionariusza aktywności ruchowej SDPAR (Seven Day Physical Activity Recall). Całkowity tygodniowy wydatek energetyczny w grupie A wynosił 253,8 ń 23,4 kcal/kg/tydzień i był istotnie statystycznie wyższy niż w grupie B 231,1 ń 6,5 kcal/kg/tydzień (p 0,0001). Aktywność rychowa w czasie wolnym od zawodowej o umiarkowanej intensywności stanowiła 14,1 proc. całkowitego tygodniowego wydatku energetycznego w grupie A uczestniczącej w treningu rehabilitacyjnym vs 3,7 proc. w grupie B (p 0,001). Reakcja aktywność fizyczna o umiarkowanej intensywności stanowiła 10,9 proc. całkowitego tygodniowego wydatku energetycznego w grupie A w porównaniu z 1,1 proc. w grupie B (P 0,001). Około połowy badanych z grupy B nie brało udziału w żadnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych, a ich tygodniowy wydatek energetyczny na zajęcia rychowe o charakterze sportowo-rekreacyjnym wynosił 0,0 kcal. Spośród pozostalych badanych z grupy B żadna osoba nie wydatkowała na ten rodzaj aktywności ruchowej więcej niż 500 kcal/tydzień.


  3/4

  Tytuł oryginału: Rola komórek dendrytycznych w regulacji odpowiedzi immunologicznej w stwardnieniu rozsianym : praca doktorska
  Autorzy: Stasiołek Mariusz Paweł, Selmaj Krzysztof (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Neurologii w Łodzi
  Źródło: 2002, [1], 106 k. : il., tab., bibliogr. k. 84-102, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20139

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy


  4/4

  Tytuł oryginału: Charakterystyka aktywności fizycznej studentów medycyny oraz wychowania fizycznego i zdrowotnego w Łodzi.
  Tytuł angielski: Physical activity in medical students.
  Autorzy: Stasiołek Dorota, Woźniak Anna, Jegier Anna
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (4/5) s.226-229, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem badania była charakterystyka aktywności ruchowej dorosłych młodych osób o wyższej niż przeciętna wiedzy na temat znaczenia aktywności fizycznej w promocji zdrowia i prewencji chorób. Metodyka. W badaniu wzięło udział 239 studentów, w tym 179 studentów ostatniego roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi (114 kobiet i 65 mężczyzn), średnia wieku 25,2 ń 0,6 lat oraz 60 studentów ostatniego roku Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego Uniwersytetu Łódzkiego (WFiZ - 30 kobiet i 30 mężczyzn), średnia wieku 23,2 ń 0,8 lat. Aktywność ruchową oceniano za pomocą kwestionariusza Seven-Day Physical Activity Recall (SDPAR). Wyniki. Całkowity tygodniowy wydatek energetyczny studentów medycyny (grupa A) był istotnie niższy niż studentów WFiZ (grupa B) i wynosił średnio 260,4 ń 22,7 kcal/kg/tydzień vs 338,4 ń 26,4 kcal/kg/tydzień (p 0,001). Sportowo-rekreacyjna aktywność ruchowa, w czasie wolnym od umiarkowanej intensywności, stanowiła 2,9 proc. całkowitego tygodniowego wydatku energetycznego w grupie A vs 20,0 proc. w grupie B (p 0,001). Ponadto wśród 17,79 proc. badanych studentów medycyny tygodniowy wydatek energetyczny na sport i rekreację wynosił 0.0 kcal/tydzień i żaden ze studentów nie podejmował rekreacyjnej aktywności fizycznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, wymagającej wydatku energetycznego przekraczającego 1000 kcal/tydzień. Natomiast 80 proc. studentów WFiZ wydatkowało na ten rodzaj aktywności ruchowej 1000 lub więcej kcal/tydzień. Wnioski. ...

  Streszczenie angielskie: Aim. The aim of this study was to assess the physical activity of young adults possessing a higher than normal level about the role of physical activity in the promotion of health and the prevention of chronic diseases. Methods. This study was conducted on a group of 239 students consisting of 179 students of Łódź Medical University (114 women and 65 men, mean age 25.2 ń 0.6 years old) and 60 final year students of Physical and Health Education at the University of Łódź (30 women and 30 men, mean age 23.2 ń 0.6 years old). Physical activity was determined by the interviewer-administrated Seven-Day Physical Activity Recall (SDPAR) method. Results. Total weekly energy expenditure among medical students (group A) was significantly lower than among the physical education students (group B) 260.4 ń 22.7 kcal/kg/wk vs 338.4 ń 26.4 kcal/kg/wk (p 0.001). The proportion of moderate energy expenditure on sport activities out of the mean total weekly energy expenditure in kcal/kg/week was 2.9 p.c. in group A vs 20.0 p.c. in group B (p 0.001). Moreover, about 17.9 p.c. of the medical students reported 0.0 kcal/wk energy expenditure for leisure time activities. Not one of them expended 1000 kilocalorie or more per week purely on physical training. By contrast 80 p.c. of the studies from group B reported the expenditure of 1000 kilocalorie or more per week on physical training. Conclusions. This study demonstrates that medical students unlike students of Physical and Health ...

  stosując format: