Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STASIAK-PIKUŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Odchylenia w badaniach tomografii komputerowej głowy u kobiet ciężarnych z towarzyszącymi objawami neurologicznymi w nadciśnieniu tętniczym indukowanym ciążą. Doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Computer tomography in the pregnancy induced hypertension women with neurological lesions.
Autorzy: Michalska-Krzanowska Grażyna, Stasiak-Pikuła Elżbieta, Drobnik Leon
Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.5-8, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,376

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki tomografii komputerowej głowy z objawami neurologicznymi u kobiet ciężarnych z indukowanym ciążą nadciśnieniem tętniczym. Ciśnienie u tych kobiet pojawiło się po 25. tygodniu ciąży. Każda z nich miała ciśnienie tętnicze powyżej 160/90 mm Hg (21,3/12 kPa). Najczęstszymi objawami neurologicznymi były: bóle głowy, drżenia mięśniowe, zaburzenia widzenia, drgawki i utrata świadomości. Po konsultacji neurologicznej wykonano tomografię komputerową głowy, w której stwierdzono zmiany w strukturach ośrodkowego układu nerwowego. Kontrolne badanie CT głowy wykazały częściowe cofnięcie się zmian po 3-5 dniach, a całkowite po 9-14 dniach.

  Streszczenie angielskie: We present CT-scan analysis of three women with pregnancy induced hypertension that appeared arounds 25 weeks of pregnancy. All patients demonstrated markedly increased arterial blood pressure (over 21.3/12 kPa) and various degree neurological symptoms (headache, muscle tremor, vision lesions, convulsions or loss of consciousness). CT-scans revealed: low density areas, reduction of ventricles, brain oedema and small ischemic area. The picture returned to normal within 14 days.


  2/4

  Tytuł oryginału: Zastosowanie preparatu rekombinowanego czynnika VIIa w leczeniu krwotoku pooperacyjnego w oddziale intensywnej terapii. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Recombinant activated factor VIIa for severe haemorrhage. Case report.
  Autorzy: Michalska-Krzanowska Grażyna, Sajdak Renata, Stasiak-Pikuła Elżbieta
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (1) s.24-26, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stosowanie preparatu rekombinowanego czynnika VIIa w przypadkach masywnych krwawaień nie reagujących na inne leczenie jest obecnie przedmiotem wielu badań i dyskusji. Autorzy przedstawiają przypadek 54-letniej kobiety, u której standardowe postępowanie przeciwkrwotoczne nie przyniosło zadowalajacego wyniku. Efekt przeciwkrwotoczny uzyskano po zastosowaniu dwukrotnej dawki preparatu Novoseven. Dalszy przebieg leczenia nie odbiegał od przyjętych ogólnie standardów. Chora zmarła wskutek niewydolności wielonarządowej.

  Streszczenie angielskie: The use of recombinant activated factor VIIa (rFVIIa) in treatment of severe haemorrhage remains controversial. We describe a case of 54-yr-old women, operated upon iliac artery thrombosis, complicated with surgical bleeding. Since it was not possible to stop the bleeding using standard treatment, two doses of rFVIIa (Novoseven, NovoNordisk, Denmark), 20 mcg kg**-1 each were administered. Haemorrhage was stopped and patient became stabilized. Most unfortunately, she died three days after because of multiorgan failure.


  3/4

  Tytuł oryginału: Sposoby utrzymywania stałej ciepłoty ciała podczas znieczulenia ogólnego do przeszczepu wątroby - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: How do we maintain normothermia during anaesthesia for liver transplantation? A retrospective study.
  Autorzy: Michalska-Krzanowska Grażyna, Stasiak-Pikuła Elżbieta, Kowalczyk Piotr, Pakulski Cezary
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.178-181, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • gastroenterologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Śródoperacyjna hipotermia jest częstym i istotnym powikłaniem przeszczepów wątroby. Pacjenci są narażeni na straty ciepła z dużego pola operacyjnego na drodze parowania, promieniowania i konwekcji. Porównaliśmy retrospektywne dwa protokoły zapobiegania utracie ciepła. Czterech pacjentów z grupy ogrzewaliśmy trzema małymi materacykami wodnymi i kocem elektrycznym okrywającym kończyny dolne. 10 pacjentom z grupy B zapewniono następujące warunki: ogrzewanie sali operacyjnej do 28-30řC, układanie chorego na materacu ogrzewającym, ogrzewanie i nawilżanie gazów oddechowych przy użyciu filtrów, przetaczanie płynów i preparatów krwi przez aparat do szybkiej infuzji (Level 1, Hoyer, USA) przepłukiwanie przeszczepianej wątroby ogrzaną 5 proc. albuminą. Najniższą temperaturę stwierdzono podczas reperfuzji i zapobiegania utratom ciepła w tym okresie uważamy za jeden z najważniejszych momentów, na równi z ogrzewaniem szybko przetaczanych płynów. Ogrzewanie pacjenta powinno być kontynuowane w okresie pooperacyjnym.

  Streszczenie angielskie: Hypothermia is an important and frequent problem complicationg liver transplantation. The patient undergoing this kond of surgery is especially vulnerable because of large operating field, extensive heart loss from the peritoneum due to radiation, vaporisation and convection. We have compared two heating regimens: A - patients (4) were warmed using three small water mattresses and an electric and an electric blanket placed over lower part of the body. All fluid admonistered were warmed in a water bath. B - operating theatre was warmed to 28 - 30řC, patients (10) were warmed with an electric under blanket, anaesthetic gases were admoinistered via a filter, all fluids admonistered were warmed with a warmer (Level 1, Hoyer, USA), the transplant was flushed prior to implantation with warmed human albumin. Maximal core temperature reduction has occurred in both groups after reperfision of the transplant and its was significantly less in the group B. Since reperfusion of a cold transplant may be a crucial point during surgery, we regard the warm flush as a method of major importance, equal to an-line wariming system. The heat loss prevention regimen is to be multifactorial and should be continued after surgery.


  4/4

  Tytuł oryginału: Stan przedrzucawkowy - próba oceny szczelności bariery krew-mózg w połączeniu z badaniem tomografii komputerowej głowy.
  Tytuł angielski: Pregnancy-induced arterial hypertension (PIH) - and attempt to evaluate hermetic aspects of the brain blood barrier connected with skull computed tomography.
  Autorzy: Michalska-Krzanowska Grażyna, Drobnik Leon, Stasiak-Pikuła Elżbieta
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.815-819, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Autorzy podjęli próbę oceny szczelności bariery krew-mózg w stanie przedrzuczwkowym. Po konsultacji neurologicznej, w określonych przypadkach, wykonali badania TK głowy. Łącznie przeprowadzili obserwacje 6 kobiet ciężarnych: 4 z objawami stanu przedrzucawkowego (G1 do G4) i 2 zdrowych kobiet (K1, K2). Poród rozwiązywano drogą cięcia cesarskiego w znieczuleniu podpajęczynówkowym. Jednoczasowo pobierano 15 ml krwi żylnej i 4 ml płynu mózgowo-rdzeniowego. W zabezpieczonych od każdej ciężarnej próbkach krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego oznaczano stężenia albuminy i immunoglobuliny G (IgG) w surowicy oraz mikroalbuminy i IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym. W oparciu o wyniki oznaczeń obliczano wskaźnik przenikania dla albuminy (Qalb) i wskaźnik przenikania dla IgG (QIgG). Na podstawie wartości tych wskaźników oraz tzw. indeksu IgG określano stan czynnościowy bariery krew/płyn mózgowo-rdzeniowy. U kobiet G1 do G4 zaobserwowano znamienny wzrost wskaźnika Qalb i QIgG. Świadczyć to może o naruszeniu szczelności bariery krew-mózg. Badania tomograficzne przeprowadzone u położnic, u których wystąpiły poważne poiwkłania neurologiczne, wykazały obszary patologiczne o niskiej gęstości. Zaobserwowano częściowe cofanie się zmian w ciągu 3 - 5 dni, a całkowite ich ustąpienie w ciągu 9 - 14 dni.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was to study the influence of pregnancy induced arterial hypertension (PIH) on hermetic aspects of the blood-brain barrier. Neurological consultaiton was followed by cranial computed tomography which revealed changes within structures of central nervous system. The observations were performed in 6 pregnant women, assigned to control group - C, and study group - G. All women had caesarean section performed in conductive anaesthesia. The method included collection of 15 ml venous blood and 4 ml cerebrospinal fluid (CSF). Albumin and immunoglobulin G (IgG) serum concentrations, micro-albumin and IgG CSF concentrations, and permeability indexes for albumin and IgG - Qalb and QIgG, were estimated. In contrast to group C, increased Q alb and Q IgG indexes proved lack of integrity of blood-brain barrier in the group G. Control cranial CT scans revealed partial subsidence of chagnes after 3 - 5 days, and complete subsidence after 9 - 14 days.

  stosując format: