Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STARZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Analiza poziomów hormonu tyreotropowego u dzieci z niską i bardzo niską urodzeniową masą ciała a celowość przeprowadzenia powtórnego badania przesiewowego noworodków w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy.
Tytuł angielski: TSH levels in newborn with low and very low birth weight vs rescreening for congenital hyperthyroidism.
Autorzy: Tylek-Lemańska Dorota, Kumorowicz-Kopiec Małgorzata, Dziatkowiak Hanna, Rybakowa Maria, Słuszniak Aleksandra, Juroszek Marzena, Starzyk Jerzy
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.114-116, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Stężenie hormonów tarczycy w grupie noworodków z niską i bardzo niską urodzeniową masą ciała znacznie różni się od poziomów u donoszonych noworodków o masie ciała powyżej 2SD od wartości średniej. Celem wykluczenia wyników fałszywie dodatnich oraz późno wykrywanej przemiającej niedoczynności tarczycy dokonano kontrolnego badania poziomu TSH w kropli krwi na bibule. W okresie od 1998-2001 roku w Polsce Południowo-Wschodniej przebadano 4 445 noworodków z masą ciała poniżej 2500g. Stanowiły one 5 proc. wszystkich przebadanych w tym okresie. Badanie TSH w kropli krwi na bibule pobrano rutynowo (3-6 doba) oraz po ukończeniu pierwszego miesiąca życia. Stosowano metodę immunologiczną (Byk Sangtec Diagnostica). U 20 noworodków, co stanowi 0,5 proc., uzyskano w drugim teście wynik powyżej stosowanego w przesiewie punktu odcięcia tzn. 15 mlU//L. Wymagały one różnicowania z wrodzoną niedoczynnością tarczycy. W 10 przypadkach potwierdzono wrodzoną niedoczynność tarczycy, a w 5 hipertyreotropinemię. Wnioski: 1) W grupie noworodków z niską i bardzo niską wagą urodzeniową masą ciała prawidłowy wynik TSH w 3-6 dobie życia nie wyklucza istnienia zaburzeń czynności tarczycy. 2) Powtórne oznaczenie poziomu TSH między 2 a 4 tygodniem życia chroni przed wynikami fałszywie ujemnymi w tej grupie noworodków i pozwala na wyodrębnienie dzieci wymagających diagnostyki w kierunku hipertyreotropinemii oraz pierwotnej trwałej lub przejściowej niedoczynności tarczycy.

  Streszczenie angielskie: A disorder of thyroid function, as stated by various references, is very common among children with low and very low body weight. Also, the concentration of thyroid hormones in this group differs from that of neonates full term with the adequate body weight. In 1998, in southeastern Poland, a repeated screening for TSH level in blood spots on filter paper was introduced among neonates with low and very low-weight. The purpose of this work was the exclusion of late appearing transient hypothyroidism, as well as the verification of alsely positive results in the basic test. Newborns with low and very low birth-weight comprise nearly 5 p.c. of live births in the region. During 1998-2001 4 445 children with body weight below 2500 g were tested. Tests for TSH level in blood on filter paper were carried out in neonates between three and six days of age and also at the end of the first month of life. TSH levels in blood on filter paper were estimated using the LIA method (Byk Sangtec Diagnoastica). The results were divided into two groups: those with correct TSH, that is 15 mIU/L, and those with a raised level 3 15 mIU/l. The repeated test confirmed the correct result in nearly 100 p.c. neonates, while in 20 (0.5 p.c.) showed the increase of TSH level above 15 mIU/L. TSH and fT4 monitoring followed by serum determinations during treatment showed primary hypothyroidism in 10 children and hyperthyrotropinemia in 5 cases. Conclusion: 1) It would appear advisible to introduce a repaeated routibe screening for hypothyrodism in the group of low...


  2/11

  Tytuł oryginału: Rozwój fizyczny noworodków i niemowląt matek chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: The physical development of newborns and infants born to diabetic mothers.
  Autorzy: Tokarska Lidia, Dziatkowiak Hanna, Starzyk Jerzy
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.122-129, il., tab., bibliogr. 42 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była prospektywna ocena rozwoju fizycznego 103 dzieci matek chorych na cukrzycę od okresu noworodkowego do ukończenia pierwszego roku życia. Dzieci zostały podzielone na grupy w zależności od klasy cukrzycy matek wg Skali Whita. Do grupy 1. zaliczono 41 noworodków matek z cukrzycą ciężarnych, do grupy 2. - 44 dzieci matek klas B, C, I do grypy 3. - 18 dzieci matek z ciężką cukrzycą klas D-F. Matki w czasie ciąży leczone były według zasad intensywnej insulinoterapii lub tylko dietą cukrzycową. U każdego noworodka oceniono masę i długość ciała oraz obliczono Symmetry Index, badanie powtórzono w 6. i 12. miesiącu życia dzieci. Wnioski: U noworodków matek chorych na cukrzycę nadal stwierdza się cechy nadmiernego wzrastania. Rozwój fizyczny dzieci ulega normalizacji w czasie pierwszego roku ich życia. Klasa cukrzycy matki ma wpływ na badane wskaźniki rozwoju fizycznego dziecka.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the prospective evaluation of somatic growth of 103 children born to diabetic mothers during 1 years observation. The infants were divided into 3 groups acc.to class of maternal diabetes (acc. to White). Consequently, the following groups were established: 41 infants of GDM mothers, 44 of mothers with class B, C, and the group of 18 children of mothers with severe diabetes class D-F. The maternal diabetes was treated by intensive insulinotherapy or only by diet. Body mass, body lenght were measured and Symmetry index was calculated for each subject after birth, in 6 and 12-months of life. The following conclusions were drawn from the study: 1) the newborns of diabetic mothers still demonstrate excessive physical growth, 2) somatic development normalize up to 12 months of their life, 3) a type of mother's diabetes has a influence on the observed value of morphotic data.


  3/11

  Tytuł oryginału: Progresja od czynnościowego hiposplenizmu do morfologicznego asplenizmu w APECED - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Progression from functional hyposplenism to morphological asplenism in APECED - case presentation and literature review.
  Autorzy: Starzyk Jerzy, Kumorowicz-Kopiec Małgorzata, Kowalczyk Maciej, Starzyk Bożena, Rybakowa Maria, Dziatkowiak Hanna
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.241-245, il., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Siódmy w piśmiennictwie światowym przypadek współwystępowania hiposplenizmu u pacjenti z APECED przedstawiono w 1994 r. w Pediatrii Polskiej, 69,6, 375-477. Obecnie przedstawiamy siedmioletnie wyniki badań naturalnego rozwoju asplenizmu u tej pacjentki. Jakkolwiek współistnienie hipo/asplenizmu opisano tylko w kilku przypadkach, to obecny był on u około połowy badanych w tym kierunku pacjentów. Dlatego podkreślamy konieczność poszukiwania hiposplenizmu u wszystkich pacjentów z APECED przy zastosowaniu scyntygrafii śledziony. Przyczyna zarówno autoimmunizacji, jak i hipo/asplenizmu w APECED jest nieznana. Naszym zdaniem hiposplenizm może być zarówno wynikiem miejscowej dysfunkcji genu AIRE w śledzionie, jak i zależnego od genu AIRE - procesu autoimmunologicznego.

  Streszczenie angielskie: In 1994 we published the seventh case in the word literature of hyposplenism coexisting with APECED (Polish Pediatry, LXIX,6,475-477). Now, we present 7-year follow-up of the natural history of asplenism in our patient. Only a few cases of hypo/asplenism associated wtih APECD have been published, yet hyposplenism has been found in approximately half of the studied patients. Thus we emphasize the necessity of searching for hyposplenism in all patients with APECED, and recommend lien scintigraphy. The cause of both autoimmunization and hyposplenism in APECD is unknown. We hypothesize that hyposplenism primarily depends on local AIRE gene dysfunction in the spleen, and secondarily on an AIRE gene-mediated autoagressive process.


  4/11

  Tytuł oryginału: Zaburzenia regulacji równowagi wodno-elektrolitowej u dziewcząt z jadłowstrętem psychicznym - wyniki wstępne.
  Tytuł angielski: Disturbances of water-electrolyte balance in girls with anorexia nervosa.
  Autorzy: Roztoczyńska Dorota, Starzyk Jerzy, Dziatkowiak Hanna
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (7) s.585-589, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ujemny bilans wodny jest objawem typowym u dzieci z jadłowstrętem psychicznym (j.p.). Może on być spowodowany przez ograniczenie przyjmowania płynów, prowokowanie wymiotów lub stosowanie środków przeczyszczających. Autorzy pracy, na podstawie wstępnej obserwacji dziewcząt chorych na j.p. wykazali tendencję do ujemnego bilansu płynów nawet u dzieci z prawidłową podażą płynów, bez dodatkowych strat. Doniesienia z piśmiennictwa mogą sugerować względny lub bezwzględny niedobór ADH. Obserwowana u naszych pacjentek zmniejszona zdolność do zatrzymania wody po obciążeniowej próbie wodnej może również potwierdzać obecność zaburzenia kompensacyjnego wydzielania lub działania ADH. Obserwowana u badanych dziewcząt obniżona zdolność do zagęszczania moczu w warunkach podstawowych, nasilająca się wraz z czasem trwania choroby, może wskazywać natomiast na trwały i przewlekły charakter niedoboru ADH. Na podstawie obserwacji można wnioskować, że zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej są jednym z typowych objawów jadłowstrętu psychicznego, które pogłębiają się wraz z czasem trwania choroby, niezależnie od niedoboru masy ciała. W okresie poprawy stanu fizycznego i zmniejszania się niedoboru masy ciała, nie następuje jednoczesne wyrównanie zaburzeń regulacji wodno-elektrolitowej, co wskazuje na przewlekły charakter tych zaburzeń.

  Streszczenie angielskie: A negative water-electrolyte balance in children with anorexia nervosa (AN) is a typical sign that may result from restricted fluid intake, provoked vomiting or the use of laxatives. Based on preliminary observations of anorectic girls, the authors demonstrate that even in children with normal fluid intake and no additional fluid loss there is a tendency towards a negative fluid balance. Data from the literature may suggest a relative or absolute ADH deficit. THe decreased capacity of our patietns to accumulate water in their bodies in the course of a water load test may also suggest disturbances of compensatory ADH secretion of functioning. On the other hand, the observed depressed baseline ability to concentrate urine, which is intensified with a prolonged duration of the disease, may indicate a permanent and chronic of ADH deficit. Based on the above observations, one might conclude that disturbances of water-electrolyte balance constitute a typical sign of anorexia nervosa, which is exacerbated by prolonged duration of the disease, regardless of the body weight deficit. When the girl improves physically and the body weight deficit decreases, no accompanying regulatio nof water-electrolyte balance occurs, which poitns to the chronic natur of these disturbances in anorectic children.


  5/11

  Tytuł oryginału: Gruczolaki przysadki u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Pituitary adenoma in children and adolescents.
  Autorzy: Januś Dominika, Starzyk Jerzy, Dziatkowiak Hanna
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (2) s.90-92, 94, 96-97, bibliogr. 55 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Gruczolaki przysadki są to monoklonalne lub poliklonalne guzy wywodzące się z komórek gruczołowych przedniego płata przysadki, w większości przypadków hormonalnie czynne. Prawie wszystkie gruczolaki przysadki są łagodne, jakkolwiek niektóre z nich mogą wykazywać histologiczne cechy agresywności i naciekać otaczające tkanki. Dzięki postępom w endokrynologii i udoskonaleniu takich technik obrazowania, jak tomografia komputerowa, a przede wszystkim rezonans magnetyczny, gruczolaki przysadki u dzieci i młodzieży są coraz częściej rozpoznawane i skutecznie leczone. W zależności od rodzaju i wielkości guza postępowanie lecznicze obejmuje farmakoterapię, leczenie operacyjne i radioterapię. Farmakoterapia jest metodą z wyboru w leczeniu prolaktynoma, stosowana jest przed zabiegiem operacyjnym somatotropinoma oraz w leczeniu pozostałości obu guzów w wypadku nieradykalnej operacji. Leczenie operacyjne to transsfenoidalne usunięcie guza gdy istnieją dobre warunki anatomiczne (wykształcona zatoka klinowa) lub usunięcie drogą kraniotomii czołowej. Gdy powyższe leczenie jest nieskuteczne (nawrotowość guza) wdrażana jest radioterapia. Obserwacja jest zalecana w przypadkach nieaktywnych hormonalnie mikrogruczolaków i incidentaloma, jeśli nie są one przyczyną zaburzeń endkrynologicznych i neurologicznych.

  Streszczenie angielskie: The origin of pituitary adenomas is either policlonal or monoclona. They are derived from cells of the anterior lobe of the pituitary gland, and in the majority of cases are hormonally active. Although almost all pituitary adenomas are benign, some of them can become invasive. Progress in endocrinology and neuroradiology (CT, MRI) has led to an improvement in the diagnosis and treatment of these tumours. The treatment of pituitary adenomas comprises pharmacology, surgery and radiotherapy. Pharmacology is the treatment of choice in prolactinoma, somatotropinoma (prior to surgery) and in residual tumors of both types (after surgery). Surgical management comprises transsphenoidal resection or craniotomy. Radiotherapy should be considered when the above-mentioned methods are not effective. Observation should be considered in case of hormonally inactive microadenoma and incidenthaloma without endocrine and neurological abnormalities.


  6/11

  Tytuł oryginału: Kliniczne znaczenie wykrywanych w badaniu MRI ogniskowych zmian przysadki u dzieci w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Clinical picture of focal MRI lesions of pituitary gland in children - own material.
  Autorzy: Januś Dominika, Starzyk Jerzy, Jeleńska-Szyguła Irena, Dziatkowiak Hanna
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.193-196, 198, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Częstość występowania ogniskowych zmian przysadki o charakterze mikrogruczolaków u dzieci, jak również ich znaczenie kliniczne nie są jeszcze dobrze poznane. Obecność zmiany o charakterze mikrogruczolaka przysadki w badaniu MRI stwierdzono u 17 dzieci, a makrogruczolaka przysadki u 2 dzieci hospitalizowanych w naszej Klinice w okresie od 1995 do 1999 roku. Ocena spoczynkowych i postymulacyjnych stężeń hormonów (GH, PRL, TSH, ACTH, LH, FSH, IGF-1, fTe, T, E2) w surowicy krwi wykazała, że wykryte u dzieci mikro- i makrogruczolaki przysadki nie były czynne hormonalnie w zakresie powyższych hormonów. U wyżej wymienionych dzieci nie stwierdzono również zaburzeń neurologicznych. U co najmniej 14 dzieci stwierdzone badaniem MRI zmiany ogniskowe w przysadce nie wykazywały ponadto związku ze stanem klinicznym dzieci i wydawały się spełniać kryteria incidentaloma. Nie było zatem wskazań do leczenia neurochirurgicznego lub specyficznego dla danego gruczolaka leczenia farmakologicznego. Jednak z powodu nieznanego ryzyka progresji makro- i mikrogruczolaków, w tym także zmian o charakterze incidentaloma, konieczna jest okresowa ocena auksiologiczna, monitorowanie hormonalne oraz wykonanie kontrolnego badania MRI.


  7/11

  Tytuł oryginału: Występowanie przeciwciał przeciw peroksydazie tarczycowej i chorób tarczycy u dzieci i młodzieży ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Thyroid peroxidase antibodies and thyroid diseases in children and adolescents with newly diagnosed type 1 diabetes.
  Autorzy: Kalicka-Kasperczyk Anna, Dziatkowiak Hanna, Bartnik-Mikuta Anna, Pituch-Noworolska Anna, Kasperczyk Krzysztof, Nazim Joanna, Sztefko Krystyna, Starzyk Jerzy
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.509-513, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena występowania TPO Ab oraz chorób tarczycy u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1. Badaniami objęto 153 (85/55,6 proc. dziewcząt) chorych z Polski południowo-wschodniej, w wieku od 11 miesięcy do 17,4 lat, średni wiek 9,5 ń 3,9 lat). Prócz oceny klinicznej u wszystkich dzieci oznaczono stężenie TPO Ab, FT4 i TSH w surowicy, a USG tarczycy wykonano u każdego dziecka z zaburzoną morfologią gruczołu lub/i dodatnim mianem TPO Ab. Dodatnie miano TPO Ab stwierdzono u 45 (29,4 proc.). Spośród nich 26 dzieci cechowało się izolowanym wzrostem stężenia TPO Ab w surowicy, u 18 rozpoznano chorobą Hashimoto, u 1 chorobę Gravesa-Basedowa. U dalszych 12 (7,8 proc.) dzieci rozpoznano wole obojętne. Zaburzenia tarczycowe występowały zatem u 37,2 proc. dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1. Częstość zaburzeń tarczycowych była podobna u obu płci. Dzieci w subklinicznym stadium zapalenia tarczycy typu Hashimoto w porównaniu do dzieci z chorobą Hashimoto cechowały się znamiennie niższym wiekiem (8,9 ń 4,2 vs 12,6 ń 3,1 lat) stężeniem TPO Ab i TSH w surowicy (314,2 ń 232,4 vs 2076,8 ń 1300,8 U/ml i odpowiednio 1,7 ń 0,82 vs 4,1 ń 2,9 ulU/ml). Nieprawidłową czynność tarczycy stwierdzono u 7 (4,6 proc.) dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1. Natomiast, spośród dzieci z cukrzycą typu 1 i dodatnim mianem TPO Ab (7 spośród 45) odsetek chorych z dysfunkcją tarczycy był znamiennie wyższy i wynosił 15,5 proc. U 6 dzieci stwierdzono niedoczynność, a u 1 ...

  Streszczenie angielskie: The objective of the authors was to evaluate the prevalence of TPO Ab and thyroid diseases in children with newly diagnosed type 1 diabetes. The examination included 153 patients (85/55.6 p.c. girls) from southeast Poland aged 11 months to do 17.4 years (mean age 9.5 ń 3.9 years). Apart from clinical assessment, all children had determinations made of serum TPO Ab, FT4 and TSH, while thyroid ultra sound was performed in each patients with abnormal thyroid morphology and/or positive TPO Ab titter. Positive TPO Ab was detected in 45 patients (29.4 p.c.). In this group 26 had isolated serum TPO Ab elevation, 18 had Hashimoto's disease, 1 Graves's disease. Another 12 children (7.8 p.c.) were demonstrated to have euthyroid goiter. Thyroid abnormalities were thus seen in 37.2 p.c. children with newly diagnosed type 1 diabetes. No association was demonstrated between the prevalence of thyroid abnormalities ans sex. Children with subclinical stage of autoimmune thyreoiditis were significantly younger in comparison to patients with Hashimoto's disease (8.9 ń 4.2 vs. 12.3 ń 3.1 years) and had significantly lower serum TPO Ab and TSH levels (314.2 ń 232.4 vs. 2076.8 ń 1300.8 U/ml, 1.7 ń 0.82 vs. 4.1 ń 2.9 ulU/ml, respectively. Thyroid dysfunction was detected in 7 (4.6 p.c.) children with newly diagnosed type 1 diabetes. In comparison to the entire group with positive serum TPO Ab titer in these 7 children the percentage of patients with thyroid dysfunction was significantly ...


  8/11

  Tytuł oryginału: Moczowody olbrzymie pierwotne u noworodków i niemowląt: operować czy leczyć zachowawczo?
  Tytuł angielski: Primary megaureter in newborns and infants - surgical or conservative treatment?
  Autorzy: Urbanowicz Wiesław, Wieczorek-Grohman Maria, Starzyk Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.787-791, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Omówiono definicję, klasyfikację oraz etiologię moczowodów olbrzymich pierwotnych (MOP) u noworodków i niemowląt. Przedstawiono postępowanie u 3 niemowląt leczonych zachowawczo. Na podstawie doświadczenia własnego oraz dostępnego piśmiennictwa podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: kiedy dzieci z MPO należy operować, a kiedy przyjąć postawę wyczekującą wraz z zastosowaniem leczenia zachowawczego przeciwzapalnego.

  Streszczenie angielskie: The report presents the definition, classification and etiology of primary meguareter (PMU) in newborns and infants. Managements is described in three children subjected to conservative treatment. Based on the experience of the authors and available literature an attempt is made to address the question of when patients with PMU should be operated on and when a surgeon should delay the procedure and employ conservative anti-inflammatory treatment.


  9/11

  Tytuł oryginału: Badania przesiewowe noworodków w kierunku wrodzonej niedoczynności a monitorowanie niedoboru jodu w środowisku w Polsce południowo-wschodniej w latach 1985 - 2000.
  Tytuł angielski: Neonatal screening of congenital thyroid deficiency and monitoring of iodine deficiency in south-east Poland (1985 - 2000).
  Autorzy: Tylek-Lemańska Dorota, Rybakowa Maria, Kumorowicz-Kopiec Małgorzata, Ratajczak Ryszard, Dziatkowiak Hanna, Starzyk Jerzy
  Źródło: Endokrynol. Pediatr. 2002: 1 (1) s.37-46, il., tab., bibliogr. 45 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,652

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Hormony tarczycy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. W strefach niewielkiej endemii zaburzeń z niedoboru jodu zaobserwowano niższy ogólny poziom inteligencji całej populacji. W Polsce Południowo-Wschodniej masowe badania przesiewowe noworodków w kierunku wykrycia hipotyreozy rozpoczęto w roku 1985. Materiał i metody. Obszar objęty badaniem to trzy województwa, a populacja badana to 70000 rocznie (do roku 1998 - 50000). W latach 1985 - 2000 przebadano 634179 noworodków. Poziom TSH w kropli krwi na bibule oznaczano kolejno trzema metodami: RIA, FIA i LIA. Wyniki. W latach 1985 - 1990 wykryto 0,5 proc. noworodków z wartością TSH powyżej 20 mIU/L, u których obserwowano hipertyrotropinemię w częstości 1 : 365, hipertyrotropinemię z wolem 1 : 563, a przejśćiową hipotyreozę 1 : 4289. Potwierdzono to badaniami epidemiologicznymi wola u dzieci szkolnych. W roku 1981 zaprzestano profilaktyki jodowej. Od momentu jej wznowienia (1992) obserwowany jest spadek IDD u noworodków. Od roku 1992 do 2000 obserwowano 0,14 proc. IDD (do roku 1991 0,5 proc.). Częstość hypertyrotropinemii uległa obniżeniu do 1 : 7934, a częstość przejściowej niedoczynności tarczycy do 1 : 40010. Od roku 1998 nie obserwowano u noworodków hipertyrotropinemii występującej z wolem. Wnioski: 1. Analiza poziomów TSH u noworodków w badaniu przesiewowym może być wykorzystana do monitorowania niedoboru jodu w środowisku i prawidłowej jego suplementacji. 2. W latach 1985 - 2000 ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Thyroid hormones are very important for the child's mental and physical developmnent. Mild or moderate iodine deficiency lowers teh IQ level of a population living in an iodine deficient area. In southeastsern Poland screening for congenital hypothyroidism detection was established in 1985 and this region is an iodine deficient area. Material and methods. During 1985 - 2000, 634179 newborns were tested. TSH levels in blood spots on filter paper wre estimated using consecutively three methods: RIA, FIA and LIA. Results. In the first five years the incidence of permanent hypothyroidism was 1 : 4000, but IDD was 1 : 272. Thanks to that it was recognized that iodine prophylaxis had been interrupted in 1981 and reintroduced in 1992 and from that time the incidence of ISS in neonates has been evidently lower. During 1992 - 1998, we obseravaed 0.14 p.c. of IDD while until 1991 it had been 0.5 p.c. The incidence of hyper TSH changed from 1 : 590 in 1991 to 1 : 2551 in 1997. During 1998 - 2000, the respective value was 1 : 5420. The incidence of transient hypothyroidism also dropped from 1 : 3920 to 1 : 48474. Conclusions: 1. Based on screening studies carried out since 1985 the analysis of TSH levels may be regarded as a tool for iodine deficiency monitoring and proper iodine supplementation. 2. Between 185 - 2000, a drop in the incidence of IDD in newborns is clearly seen. 3. Investigations carried out in particular years show that even low-grade iodine ...


  10/11

  Tytuł oryginału: Leczenie niedoboru wzrostu w zespole Turnera, potencjalne zagrożenia i wynikający z tego model terapeutyczny : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Starzyk Jerzy; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii, Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży w Krakowie
  Źródło: - Kraków, UJ 2002, 160 s. : il., tab., bibliogr. 297 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,350

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  11/11

  Tytuł oryginału: Waskulopatia w przeszczepionym sercu.
  Tytuł angielski: Heart transplant vasculopathy.
  Autorzy: Starzyk Zbigniew, Sadowski Jerzy, Sobczyk Dorota, Wierzbicki Karol, Plicner Dariusz, Przybyłowski Piotr
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (4) s.169-174, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Waskulopatia jest istotnym czynnikiem pogarszającym odległe wyniki po przeszczepieniu serca. Złożona patogeneza schorzenia powoduje, że brak jednoznacznie skutecznych sposobów zapobiegania i leczenia. W niniejszej pracy przedstawiono aktualne poglądy na temat mechanizmu powstawania, dostępnych metod diagnostycznych i leczenia waskulopatii seca przeszczepionego.

  Streszczenie angielskie: Cardiac allograft vasculopathy is an important factor limiting long-term survival after heart transplantation. Pathogenesis of the disease is complicated, and prophylaxis and treatment strategies are uneffective. In the present paper we present the recent data about mechanism, diagnostic tools and terapeutic strategies of cardiac allograft vasculopathy.

  stosując format: