Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Skutki zdrowotne narażenia zawodowego na substancje chemiczne u palaczy tytoniu.
Tytuł angielski: Health effects of occupational exposure to chemical substances in smokers.
Autorzy: Starek Andrzej
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (1) : VIII Sympozjum "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy" s.73-77, il., tab., bibliogr. 35 poz., sum. - 8 Sympozjum pt. Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy Łódź 30.05-01.06. 2001
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • organizacja ochrony zdrowia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Skutki zdrowotne narażenia zawodowego na substancje chemiczne nierzadko są również wynikiem palenia tytoniu. Zjawisko to dobrze udokumentowano w przypadku takich jednostek chorobowych, jak rak płuca, przewlekłe choroby układu oddechowego, zwłaszcza przewlekły nieżyt oskrzeli i choroba zaporowa płuc oraz chorobu układu sercowo-naczyniowego. Łączne narażenie na chemiczne czynniki występujące w środowisku pracy i dym tytonowy z reguły prowadzi do wzrostu ryzyka wymienionych chorób. W pracy przedstawiono dane epidemiologiczne na temat ryzyka chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego u palaczy tytoniu zawodowo narażonych na substancje chemiczne. Zwrócono uwagę na najważniejsze mechanizmy obserwowanych zjawisk oraz konieczność zwalczania nałogu palenia tytoniu wśród pracowników.

  Streszczenie angielskie: Based on the literature, devoted primarily to epidemiological studies, major health effects of combined exposure to chemical and tobacco smoke are discussed. Among various effects, the following are taken into consideration: neoplasm with special concern for lung cancer, respiratory and cardiovascular disease. Relative risks of these diseases and the absolute risk of lung cancer associated wih exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons are presened. In conclusion, smoking history should be taken into account during prophylactic examination of workers.


  2/3

  Tytuł oryginału: Wytyczne szacowania ryzyka zdrowotnego dla czynników rakotwórczych. Z. 14
  Autorzy: Czerczak Sławomir, Grunt Hanna, Hanke Wojciech, Sitarek Krystyna, Starek Andrzej, Szadkowska-Stańczyk Irena, Szymczak Wiesław, Szymczyk Iwona, Wnuk Mirosława; Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera Zakład Informacji Naukowej w Łodzi
  Źródło: - Łódź, ZIN IMP 2002, 108 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 29 cm.
  Sygnatura GBL: 801,021

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia


  3/3

  Tytuł oryginału: A comparative study of the acute hematotoxicity of three ethylene glycol monoalkyl ethers in rats.
  Tytuł polski: Badania porównawcze nad ostrym hematotoksycznym działaniem trzech eterów glikolu etylenowego u szczurów.
  Autorzy: Starek Andrzej, Lepiarz Włodzimierz, Starek-Świechowicz Beata, Jarosz Jolanta
  Źródło: Acta Pol. Toxicol. 2002: 10 (1) s.1-16, il., bibliogr. 19 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 306,438

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie hemolitycznego działania metoksyetanolu (ME), etoksyetanolu (EE) i butoksyetanolu (BE) u szczurów Wistar, samców. ME i EE podawano podskórnie w dawce jednorazowej 2,5, 5,0 i 10,0 mmol/kg, podczas gdy BE w taki sam sposób w dawce 1,25, 2,5 i 5,0 mmol/kg. We krwi obwodowej oznaczono liczbę erytrocytów, hematokryt, średnią objętość krwinek, liczbę retikulocytów, stężenie hemoglobiny całkowitej i osoczowej oraz średnie stężenie hemoglobiny w krwinkach i w pojedynczych erytrocytacgh. Oznaczenie wykonywano do 144 godz. po podaniu badanych związków, a w przypadku BE podanego w dawce 2,5 mmol/kg do 25 dnia po badaniu. Zmiany hematologiczne były najsilniej zaznaczone po 24 godz. po podaniu badanych związkow i utrzymywały się przez długi okres czasu, nawet do 25 dnia po podaniu BE. BE wywierał 8- i 4-krotnie silniejsze działanie hemolityczne w porównaniu kolejno z ME I EE. Po podaniu BE zmiany hematologiczne korelowały z dawką tego związku. Zmiany większości wskaźników hematologicznych wykazywały korelację liniową z liczbą atomow węgla w lańcuchach alkilowych badanych eterów. W pracy zwrócono uwagę na niektore mechanizmy obserwowanych zjawisk.

  Streszczenie angielskie: 2-Methoxyethanol, 2-ethoxyethanol, and 2-butoxyethanol are massively produced and widely used ethylene glycol ethers. This creates a high hazard for humans during their manufacture and use. A single exposure of rats to 2-butoxyethanol caused severe hemolytic anemia. The present studies were undertaken to compare the acute hematotoxicity of 2-methoxyethanol, 2-ethoxyethanol, and 2-butoxyethanol in male rats. Dose-, time-, and total number of ether carbon-dependent hemolytic effect of these chemicals were seen. The hemolytic action of 2-butoxyethanol was 4 and 8-fold higher than in case of 2-ethoxyethanol and 2-methoxyethanol, respectively. In summary, the current studies indicate that the hemolytic effect of ethylene glycol monoalkyl ethers can be attributed to their chemical structure, especially to the length of the carbon chain.

  stosując format: