Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STANKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 30Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/30

Tytuł oryginału: Zakażenia krwi u pacjentów OIT - czynniki etiologiczne, lekooporność.
Tytuł angielski: Bloodstream infections in patients hospitalized on ICU-ethiological factors, antibiotic factors.
Autorzy: Stankiewicz Maria, Bartoszewicz-Potyrała Marzenna, Słowik Danuta
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.89 - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/30

  Tytuł oryginału: N-acetyltransferase 2 polymorphism in sporadic Parkinson's disease in a Polish population.
  Autorzy: Białecka Monika, Gawrońska-Szklarz Barbara, Droździk Marek, Honczarenko Krystyna, Stankiewicz Jan
  Źródło: Eur. J. Clin. Pharmacol. 2002: 57 (12) s.857-862, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 312,148

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objective: A genetic background of Parkinson's disease has been suggested, including genes implicated in xenobiotic metabolism. So far, many candidate genes responsible for the occurrence of the disease have been enumerated. This study was carried out to determine the presence of N-acetyltransferase 2 polymorphism in Parkinson's disease patients in a Polish population. Methods: Fifty-four patients with diagnosed sporadic Parkinson's disease and 81 healthy individuals were enrolled into the study. The N-acetyltransferase 2 alleles (*4, *5, *6 and *7) were identified using polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism methods with DNA extracted from peripheral blood. Results: A preponderance of slow acetylators in patients with Parkinson's disease was demonstrated. Among 54 subjects with parkinsonism, 64.8 p.c. were homozygous for two mutated alleles responsible for the slow-acetylator phenotype. In the control group, a predominance of fast acetylators was noted. Subjects homozygous and heterozygous with genotypes determining fast acetylation constituting 53 p.c. of subjects, whereas 47 p.c. were slow acetylators. Comparison of the two groups of the study, i.e. Parkinson's disease and healthy individuals, revealed a statistically significant predominance of slow acetylators in Parkinson's disease patients (P 0.05). The risk of Parkinson's disease development was more than two times greater in slow acetylators than healthy subjects. The frequency of point mutations was similar both in patients with Parkinson's disease and the healthy cotrols. Conclusion: Slow-acetylation genotype may be an important factor of individual susceptibility to Parkinson's disease.


  3/30

  Tytuł oryginału: Immunologiczne uwarunkowania skuteczności szczepień ochronnych.
  Tytuł angielski: The immunologic conditions for efficient vaccination.
  Autorzy: Dąbrowski Marek P., Stankiewicz Wanda
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.89-91, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: O wyniku szczepienia, jego skuteczności i bezpieczeństwie, poza jakością szczepionki, decyduje sprawność reagowania układu odpornościoego. Stopień tej sprawności wyznacza granice powodzenia, za którą rozpoczyna się ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. Biorąc pod uwgaę aktualne poglądy na rolę zaburzeń immunoregulujących w powstawaniu chorób alergicznych i autoagresyjnych, autorzy rozpatrują warunki, w których szczepienia ochronne mogą przyczynić się do rozwoju takich zaburzeń.

  Streszczenie angielskie: Th equality of the vaccine and the way of immune response determine the result of vaccination, its safety and efficiency. The border between expected benefits and unexpected adverse side effects is determined by the degree of immunoregulatory competence of immune system. On the grounds of current views on the role of immunoregulatory disorders in development of allergic and auto aggressive diseases, the authors consider the conditions in which the vaccinations may contribute for appearance of erroneous immune responses.


  4/30

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu metody otwartej oraz metody zamkniętej drenowania moczu na częstość występowania szpitalnej bakteriurii u chorych leczonych na oddziale intensywnej terapii.
  Tytuł angielski: Evaluation of the influence of the open and closed urinary drainage system on the frequency of nosocomial bacteriaemia in ICU patients.
  Autorzy: Łysenko Lidia, Stankiewicz Maria, Kbler Andrzej
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (1) s.17-22, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • urologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pacjenci oddziałów intensywnej terapii (o.i.l.) stanowią tylko 5 - 10 proc. ogółu hospitalizowanych, ale tej grupy dotyczy 25 - 31 proc. wszystkich zakażeń szpitalnych (z.sz.). Najczęstszym z.sz. na o.i.l. jest zapalenie płuc. Durgim co do częstości rodzajem zakażenia oprócz zakażeń krwi są zakażenia dróg moczowych (z.d.m.). Do najistotniejszych czynników ryzyka z.dm. należą obecnosć cewnika w pęcherzu moczowym, długi czas utrzymywania cewnika moczowego, rozłączanie cewnika od układu odprowadzającego mocz oraz kolonizacja bakteryjna worka zbierającego mocz (ryzyko zakażenia wstępującego). Ryzyko kolonizacji bakteryjnej dróg moczowych można zmniejszyć m.in. przez stosowanie wielodniowych systemów drenowania moczu, które dzięki wbudowaniu membrany punkcyjnej pozwalają na nierozłączanie układu w celu pobrania próbek moczu do badań oraz uniemożliwiają wstępującą drogę zakażenia w worki zbierającego mocz dzięki obecności komory skraplającej pomiędzy workiem a przewodem odprowadzającym. Cel pracy: Porównanie częstści występowania szpitalnej bakterriurii u chorych na o.i.l., u których stosowano dwa różne systemy przezcewkowego drenażu pęcherza moczowego. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u wszystkich chorych leczonych na 21-łóżkowym o.i.l. w 1995 r. (grupa II). W grupie I stosowano system otwarty drenowania moczu, w grupie II - system zamknięty. W obu grupach stosowano identyczne techniki sterylnego cewnikowania pęcherza moczowego oraz opieki nad cewnikiem moczowym. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Although only 5 - 10 proc. of in-patients are treated in the intensive care units (ICU), they account for 25 - 31 proc. of all nosocomial infections (Nls). Pneumonia is the preodominant NI among ICU patients, however, the rate of urinary tract infections (UTIs) is also very high. The most important risk factors of UTLs at the ICU include indwelling urinary cateheter, long time of the catheterisation, disconnection of the uriary drainage system, bacterial colonisation of the drainage bag (the risk of the ascending infection). The rate of UTIs in ICU can be reduced by the use of closed system of urine drainage with a membrane for obtaining urine samples without disconnection of the drainage system, and with a 'drop-chamber', which cause intermittent flow of the urine to the bag (prevention of ascending infection). The aim of the study was to compare the frequency of nosocomial bacteriuria in ICU patients between two different methods of transurethral bladder catheterisation. Methods: The study was performed in the 21-bed ICU in 1995 (group I) and 1997 (group II). An open system of urine drainage was used in group I and a closed system of urine drainage was used in the group II. In both groups the same sterile techique of catheterisation and the catheter care were performed. Quantitative culture of strains was provided on a standard media (Uriline, bioMerieux) and ATB system (bioMerieux) was used for the identification of bacterial and fungal strains. ...


  5/30

  Tytuł oryginału: Przydatność bakteriologicznych badań posiewu z ucha w diagnostyce i terapii infekcji Enterococcus faecalis u noworodków.
  Tytuł angielski: Usefulness of bacteriological ear culture in diagnosis and therapy of the neonatal E. faecalis infections.
  Autorzy: Mironiuk Małgorzata, Reinholtz-Jaskólska Małgorzata, Kot Anna, Stankiewicz Dorota, Król Marzenna, Jezierska-Kasprzyk Krystyna, Gudyka-Piórkowska Maria
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.73-77, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena współzależności między częstością występowania infekcji u noworodków i obecnością czynników ryzyka infekcyjengo ze strony matki a wzrostem Enterococcus faecalis w badaniu bakteriologicznym wymazu z ucha. Badany materiał stanowiło 220 donoszonych noworodków urodzonych w Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie w latach 1991-2001, u których w badaniu mikrobiologicznym posiewu z ucha pobranym bespośrednio po urodzeniu wyizolowano E. faecalis. U 108 (49,1 proc.) noworodków wystąpiły objawy infekcji o ciężkim (21,3 proc. - 23 przyp.), średnio - ciężkim (25,9 proc. - 28 przyp.) lub łagodnym (52,7 proc. - 57 przyp.) przebiegu klinicznym. Bakteriemię stwierdzono u 7 (6,5 proc.) leczonych dzieci. Obecność czynników ryzyka infekcji ze strony matki stwierdzono u 59 proc. badanych. 51 proc. noworodków skolonizowanych bakterią E. faecalis w chwili urodzenia nie miało żadnych objawów klinicznych i laboratoryjnych infekcji. Wykazano istotną zależność między zachorowalnością noworodków i stopniem ciężkości przebiegu zakażenia a bardzo obfitym wzrostem E. faecalis w posiewie z ucha. Wszystkie izolowane szczepy E. faecalis wrażliwe były na penicylinę G i ampicilinę, w 37 proc. przypadków stwierdzono występowanie szczepów opornych na gentamycynę.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate the correlation between occurrence of infections in newborns, the presence of maternal risk factors for infection, and growth of Enterococcus faecalis in the bacteriological culture from ears. The study group consisted of 220 full-term newborns born at Clinics of Obstetrics and Gynecology in the years 1999-2001, in whom bacterial swab from the ear collected at birth showed growth of E. faecalis. In 108 (49,1) newborns the course of the disease was heavy (21,3 p.c. - 23 causes), middle (25,9 p.c. - 28 causes), or mild (52,7 p.c. - 57 causes). Enterococcal bacteriemia was confirmed in 7 treated children. The presence of maternal risk factors for infection was confirmed in 59 p.c. of causes. 51 p.c. of newborns colonized with Enterococcus faecalis at birth, had no clinical and laoratory signs of infection. Significant correlation between incidence of the disease, the course of it (heavy, middle or mild) and abundant bacterial growth from the ear swab at birth were found. All the isolated strains of Enterococcus faecalis were susceptible to ampicillin and penicillin G, in 37 p.c. resistnace to gentamicin was confirmed.


  6/30

  Tytuł oryginału: Aktywność spontaniczna błon neuronalnych.
  Tytuł angielski: Spontaneous activity of neuronal membrane.
  Autorzy: Stankiewicz Maria, Grolleau Francoise, Kiełbasiewicz Ewa, Panek Izabela, Lapied Bruno, Pelhate Marcel
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.255-262, il., bibliogr. s. 261 - 262, sum. - Konferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne Łódź 07-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Many neurons of the vertebrate and invertebrate central nervous system (CNS) exhibit rhythmic oscillations of membrane potentials in absence of external stimuli. Spontaneous firing of these cells generates the activity in various areas of CNS. Firing patterns produced by autoactive neurons and role of several ionic conductances in driving membrane potential to the threshold of action potential generation is described.


  7/30

  Tytuł oryginału: Refluks żołądkowo-przełykowy jako przyczyna przewlekłego zapalenia krtani.
  Tytuł angielski: Gastro-oesophageal reflux as etiological factor of laryngitis.
  Autorzy: Janiak Maria, Kryszewski Andrzej, Urbańska Grażyna, Stankiewicz Czesław
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.93-97, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Choroba refluksowa przełyku może objawiać się poza typowymi dolegliwościami, takimi jak zgaga, dysfagia czy zwracanie treści żołądkowej również objawami otolaryngologicznymi (nawracająca chrypka, zaleganie wydzieliny w jamie ustnej, uporczywy kaszel). Cel pracy: Celem pracy była ocena znaczenia badań diagnostycznych w rozpoznawaniu choroby refluksowej u pacjentów z przewlekłą chrypką. Materiał i metody: Badaniami objęto 28 osób w wieku 17-40 lat leczonych bez uzyskania poprawy w Klinice Otolaryngologii z powodu nawracającej chrypki. Poza badaniem otolaryngologicznym wzbogaconym o pełne badanie foniatryczne u chorych wykonywano badanie endoskopowe (wraz z oceną histopatologiczną) oraz badanie pH-metryczne przełyku. Wyniki: U 86 proc. badanych stwierdzono obecność kwaśnego refluksu, a u 58 proc. spośród chorych z zarzucaniem od przełyku wykazano również obecność zmian endoskopowych.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Gastroesophageal reflux disease (GERD) may manifest, besides typical complaints such as pyrosis, dysphagia or regurgitation, also with otolaryngological symptoms (recurrent hoarseness, secretion in the mouth, persistent cought). Aim: Evaluation of the significance of different methods in the diagnosis of GERD in patients with chronic hoarseness. Material and methods: 28 patients (17-40 years) treated without improvement because of chronic hoarseness were examined. Besides laryngological and complete foniatric examination, oesophagogastroscopy with biopsy and histopathological examination and 24-hour pH-metry were perforemd. Results: Acid reflux was observed in 86 p.c. of patients, and in 58 p.c. endoscopic changes were demonstrated.


  8/30

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka wystąpienia masywnego krwotoku nadnaczyniówkowego w materiale Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej w Białymstoku w latach 1990-2000.
  Tytuł angielski: The risk factors for massive suprachoroidal hemorrhage in the material of Department of Ophthalmology, Medical Academy in Białystok from 1990-2000.
  Autorzy: Obuchowska Iwona, Mariak Zofia, Stankiewicz Andrzej
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.89-92, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of our study is evaluation of the risk factors for development of expulsive hemorrhage among patients operated in Department of Ophthalmology, Medical Academy in Białystok from 1990 to 2000. Material and methods: This was a retrospective study of 18 patients with massive suprachoroidal hemorrhage occurring in association with cataract and glaucoma surgery. Results: The mean age of patients with expulsive hemorrhage was 69,5 years. There were 10 women (55,6 p.c.) and 8 men (44,4 p.c.). In the population of patients in whom th esuprachoroidal hemorrhage occurred hypertension was present in 5 (27,7 p.c.) and diabetes in 3 (16,6 p.c.). 8 patients (44,4 p.c.) had reported atherosclerotic cardiovascular disease. 7 patients (38,8 p.c.) had a history of glaucoma, 6 (33,3 p.c.) had high myopia. 1 patient had posterior synechiae after uveitis. All surgeries, except one, were performed under local anesthesia. There were no associations between suprachoroidal hemorrhage development and season. Conclusion: The results of our study suggest, that the risk factor for the develpment of massive intraoperative suprachoroidal hemorrhage are: high myopia, glaucoma and systemic cardiovascular disease. A knowledge of these risk factor can help the physican in identifying patients, who are at a greater risk of having massive suprachoroidal hemorrhage.


  9/30

  Tytuł oryginału: Częstość występowania masywnego krwotoku nadnaczyniówkowego w materiale Kliniki Okulistyki Akademii Medycznej w Białymstoku w lataach 1990-2000.
  Tytuł angielski: The evaluation of the incidence of massive suprachoroidal hemorrhage in the material of Department of Ophthalmology, Medical Academy in Białystok from 1990 to 2000.
  Autorzy: Obuchowska Iwona, Mariak Zofia, Stankiewicz Andrzej
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.93-95, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Massive suprachoroidal hemorrhage is a well-known, possibily serious complication of many surgical procedures, including cataract extraction, glaucoma-filtering procedures, penetrating keratoplasty, retinal detachment surgery and pars plana vitrectomy. The aim of our study is evaluation of the incidence of massive suprachoroidal hemoohage among patients operated in Department of Ophthalmology, Medical Academy in Białystok from 1990 to 2000. Material and methods: From 1990 to 2000, 6225 intraocular operations, including 5541 cataract extractions, 195 glaucoma-filtering surgeries, 438 retianl detachment surgeries and 51 multiprocedure surgeries were performed. The criteria for diagnosis were the intraoperative signs of suprachoroidal hemorrhage (shallowing of the anterior chamber, increasing of the intraocular pressure, iris prolapse, expulsion of the lens and vitreous, retinal and choroidal elevation and loss of the red reflex) and postoperative ultrasonic examination. Results: 18 eyes were identified with massive suuprachoroidal hemorrhage, including 16 eyes during cataract extraction and 2 eyes during fitering procedures. The incidence of suprachoroidal hemorrhage for all intraoperative surgeries was 0,29 p.c. It occured in 0,28 p.c. of cataract surgeries and 1,02 p.c. of glaucoma filtering proceduries. There were no incidence of suprachoroidal hemorrhage during retinal detachment surgeries. Conclusion: A massive suprachoroidal hemorrhage is a relatively rare complication of intraocular operations. Most frequently it is associated with glaucoma filtering surgery.


  10/30

  Tytuł oryginału: Dakriocystografia i dakrioscyntygrafia w diagnostyce niedrożności dróg łzowych.
  Tytuł angielski: Dacryocystography and dacryoscintigraphy in diagnosis of naso-lacrimal duct obstruction.
  Autorzy: Różycki Radosław, Kujawa Agnieszka, Stankiewicz Andrzej, Chmielowski Karol, Murawska Małgorzata
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.107-111, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To find the right diagnostic test through checking the drainage of lacrimal ducts. Material and methods: Dacryocystography of lacrimal ducts was performed in 25 patients byusing 0,5 - 1 ml of Lipidiol and conducting X rays in different head positions - 3 - 4 photograph in A-P prjection (exposition's parameters 85 - 90 kV and 12 - 15 mAs, distance lamp - table: 100 - 130 cm, Philips Diagnost 93). For stereo estimation - 2 oblique photographs of head, deviated at 45 towards central body line. Patient is brought on vertical position and after 5 minutes radiography in A - P projection can show remaining contrast in lacrimal duct. Dacroscintigraphy was done in 200 patients by dropping in conjunctival sac 1 drop of sterile 99mTc, in dose 3,7 - 7,4 MBq (100 - 200 uCi). The patients head is immobilized on the support, close to detection head of gamma camera (ediso Nucline TH with LEHR. Distribution of this drug was visible on the monitor and saved in the computer's memory. Data was registered during 10 minutes, summed up into end picture and then evaluated by sight. Results: Many authors consider dacryoscintigraphy and dacryocystography as methods of choice in estabilishing correct diagnosis. High sensitivness and mutual completion of both methods lets us quickly explain the reasons of epiphora and settle further management.


  11/30

  Tytuł oryginału: Translokacja siatkówki w wysiękowej postaci straczego zwyrodnienia plamki.
  Tytuł angielski: Retina translocation in exudative from of age-related macular degeneration.
  Autorzy: Figurska Małgorzata, Stankiewicz Andrzej
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.143-146, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: The paper presnets different techniques of macular translocation in exudative from of AMD, including particularly retinal detachment followed by retinotomy, limited macular translocation with chorioscleral infolding and outfolding by scleral imbrication.


  12/30

  Tytuł oryginału: Patogeneza i leczenie oftalmopatii Gravesa.
  Tytuł angielski: Patogenesis and management of Graves' ophthalmopathy.
  Autorzy: Wierzbowska Joanna, Stankiewicz Andrzej
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (2) s.147-153, il., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The most recent lypothesis on pathogenesis of Graves' Ophthalmopathy (GO) and short characteristics of the disease was presented. Emphasis was placed on the neccesity of coordinated treatment of the thyroid dysfunction and ophthalmopathy. Management of hyperthyroidism and Graves' ophthalmopathy, including the latest methods was described.


  13/30

  Tytuł oryginału: Wybrane wskaźniki zapalenia u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi.
  Tytuł angielski: Seleted inflammatory markers in patients with acute coronary syndromes.
  Autorzy: Kubik Leszek, Gajewski Marek, Stankiewicz Wanda, Płocharski Adam, Skolimowska Barbara, Karpiński Marek, Dąbrowski Marek, Szmigielski Stanisław, Kosior Jarosław, Pęcak Remigiusz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.32-35, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wybranych wskaźników zapalenia u chorych ze stabilną i niestabilną chorobą wieńcową w porównaniu z grupą chorych z dyslipidemią, bez choroby wieńcowej. Zbadano 61 chorych (wiek 37-79 lat). Wyróżniono trzy grupy: grupa I - 26 (43 proc.) chorych z niestabilną chorobą wieńcową, grupa II - 19 (26 proc.) chorych ze stabilną chorobą wieńcową, grupa III - 16 (26 proc.) chorych z dyslipidemią, bez choroby wieńcowej. Oznaczano stężenie cytokin (IL-1á, IL-1Ra, IL-2, IL-6. TNF-ŕ), immunoglobulin (IgG, IgE, IgM), fibrynogenu. CRP, subpopulacje limfocytów T CD4 i T CD8 w surowicy. W grupach stabilnej i niestabilnej choroby wieńcowej stwierdzono niższy odsetek limfocytów CD4 i CD8, wyższe stężenie TNF-ŕ, w grupie z niestabilną chorobą wieńcową niższe stężenie IL-1á, wyższe stężenia fibrynogenu, CRP i IgE w stosunku do chorych bez choroby wieńcowej. Stwierdzone zaburzenia immunoregulacyjne potwierdzają udział mechanizmów immunologicznych w powstawaniu niestabilnej choroby wieńcowej.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the assessment of selected inflammatory markers in patients with stable and unstable angina pectoris, in comparison to patients with dislipidemia without coronary artery disease. The study group included 61 patients (37-79 years old), divided into three subgroups: group I. 26 (43 p.c.) with unstable angina, group II. 19 (26 p.c.) with stable angina, group III. 16 (26 p.c.) dyslipidemia without coronary artery disease. We measured serum levels of cytokines (IL-1á, IL-1Ra, IL-2, IL-6, TNF-ŕ), immunoglobulins (IgG, IgE, IgM), fibrinogen, C-reactive protein and subclass of lymphocytes T CD4 and T CD8. In stable and unstable angina pectoris group we found lower percentage of T CD4, T CD8 and higher level of TNF-ŕ. In unstable angina group the level of IL-1á was lower and the concentration of C-reactive protein, IgE was higher in comparison group without coronary artery disease. Observed immunoregulatory disorders confirm immune mechanism in the origin of unstable angina pectoris.


  14/30

  Tytuł oryginału: Gruczolak wielopostaciowy małych gruczołów ślinowych.
  Tytuł angielski: Pleomorphic adenoma of minor salivary glands.
  Autorzy: Cwalina Piotr, Skorek Andrzej, Narożny Waldemar, Stankiewicz Czesław
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.737-740, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Gruczolak wielopostaciowy (g.w.) jest łagodnym guzem często spotykanym w praktyce otolaryngologicznej, rozwijającym się zarówno w małych, jak i dużych gruczołąch ślinowych. Lokalizacja w małych gruczołach oceniana jest w piśmiennictwie na 5 proc. do 14 proc. Zaprezentowano 16 przypadków g.w. małych gruczołów ślinowych, o umiejscowieniu na podniebieniu, w jamie nosa, na szyi, policzku i wardze dolnej. Przedstawiono dane epidemiologiczno-kliniczne tych guzów. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość zezłośliwienia oraz częstość nawrotów g.w. w małych gruczołach ślinowych, dokonano porównania z g.w. zlokalizowanymi w dużych gruczołach ślinowych. Wyniki porównano z danymi pochodzącymi z piśmiennictwa.


  15/30

  Tytuł oryginału: Kronika nr 61.
  Autorzy: Stankiewicz Andrzej
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.310-313 - 29 Śwatowy Kongres Okulistyczny Sydney 21-25.04. 2002
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • kronika
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  16/30

  Tytuł oryginału: Wykrywalność przeciwciał anty-Mycoplasma pneumoniae z zastosowaniem różnych metod serologicznych u dzieci z atypowym zapaleniem płuc.
  Tytuł angielski: Detectability of Mycoplasma pneumoniae antibodies using different serological methods in children with atypical pneumonia.
  Autorzy: Mączyńska Beata, Chiciak Joanna, Stankiewicz Maria, Przondo-Mordarska Anna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) s.451-456, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Mycoplasma pneumoniae jest jednym z istotnych czynników etiologicznych pozaszpitalnych zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych u dzieci, przede wszystkim zapaleń płuc, które określa się mianem atypowych. Cel pracy. Celem pracy była ocena przydatności metod serologicznych (immunoenzymatycznych i fluorescencyjnej) stosowanych w diagnostyce zakażeń mykoplazmowych, w wykrywaniu swoistych przeciwciał klas IgM i IgG. Materiał i metody. Materiał do badań stanowiły próbki surowicy krwi pobierane w ostrej fazie choroby od dzieci hospitalizowanych w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, na oddziałach Alergologii oraz Kardiologii Dziecięcej. Przeciwciała IgM i IgG oznaczono dwoma różnymi testami ELISA (DiaSorin i Euroimmun) oraz testem immunofluorescencji pośredniej (Euroimmun). Wyniki. W 115 badanych próbkach surowicy uzyskano dość rozbieżne wyniki w poszczególnych testach. Wyniki ujemne we wszystkich metodach uzyskano w 54 proc. badanych. Wyniki dodatnie lub wątpliwe, zgodne we wszystkich 3 testach, otrzymano tylko w 13 proc. przypadków. W zależności od użytego testu uzyskano różny odsetek wyników dodatnich - najwięcej w teście ELISA firmy DiaSorin (32 proc.), nieco mniej metodą immunofluorescencji (24 proc.) i najmniej testem ELISA firmy Euroimmun (10 proc.). Wnioski. W testach serologicznych stosowanych w rutynowej diagnostyce M. pneumoniae mogą występować wyniki fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne. Za najbardziej wiarygodną, czułą i swoistą metodę uznano test immunofluorescencji pośredniej - Euroimmun.


  17/30

  Tytuł oryginału: Rola czynników naczyniowych w rozwoju pourazowej neuropatii nerwu wzrokowego w przebiegu zamkniętego urazu głowy.
  Tytuł angielski: The role of vascular factors in the development of traumatic optic neuropathy in course of closed head injury.
  Autorzy: Mariak Zofia, Obuchowska Iwona, Ustymowicz Andrzej, Sherkawey Nebi, Stankiewicz Andrzej
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.384-390, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • okulistyka
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: This study was undertaken to assess the pathogenesis of traumatic optic neuropathy as a consequence of closed head injury. Material and methods: The clinical material comprised 34 patients (4 women and 30 men, age 14 - 70 years), who developed clinical symptoms of optic neuropathy after head trauma. A full opthalmologic survey and colour Doppler examination of the orbital vessels were performed in all patients. Results: Full blindness of the affected eye, persisting since the injury, was noted in 20 patients. Orbital fracture was diagnosed in 15 person, but 4 patients among them had fracture of the optic canal bones. In 16 cases retrobulbar hematoma was present. In 8 patients, who displayed no light perception after trauma, no flow was observed in the central retinal artery. In 18 other persons there was decreased of blood flow parameters. Only 6 patients had the normal flow in the orbital vessels. Conclusion: The reason of the development of optic neuropathy after head injury is not clear. Our results of the blood flow measurement in the orbital vessels suggest, that disturbance of circulation within the optic nerve is very serious factor in the pathogenesis of traumatic optic neuropathy.


  18/30

  Tytuł oryginału: Masywny krwotok nadnaczyniówkowy jako powikłanie operacji usunięcia zaćmy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Massive suprachoroidal hemorrhage during cataract surgery - case report.
  Autorzy: Obuchowska Iwona, Mariak Zofia, Stankiewicz Andrzej
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.406-410, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A massive suprachoroidal hemorrhage is defined as a hemorrhage in the suprachoroidal space of sufficient volume either to cause extrusion of intraocular contents outside of the eye or to force the inner retinal surfaces into apposition ('kissing'). This is a very rare but one of the most serious complications of the intraocular surgeries. The authors desecribe a sase of 84-year-old woman, who developed a massive suprachoroidal hemorrhage during cataract surgery. In oru case, the main reason of expulsive hemorrhage develpment was a Valsalva meneuver, a sudden increase in venous pressrue may lead to vessel-wall rupture, by an apparently excessive pressure gradient across the vessel wall. We present clinical and echographical study of this patient.


  19/30

  Tytuł oryginału: Ocena ultrasonograficzna mięśni zewnątrzgałkowych u chorych z oftalmopatią Graves'a : praca doktorska
  Autorzy: Mikita Andrzej, Stankiewicz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Okulistyczna w Białymstoku
  Źródło: 2002, 63 k. : il., tab., bibliogr. 143 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19866

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  20/30

  Tytuł oryginału: Ocena potencjału oksydoredukcyjnego u chorych z neuroboreliozą.
  Tytuł angielski: Evaluation of oxidoreductive potential of patients with neuroborreliosis.
  Autorzy: Pancewicz Sławomir A., Skrzydlewska Elżbieta, Hermanowska-Szpakowicz Teresa, Stankiewicz Anna, Kondrusik Maciej
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (3) s.425-433, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 25 chorych z rozpoznaniem neuroboreliozy pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, wykazując w płynie mózgowo-rdzeniowym zaburzenia równowagi oksydoredukcyjnej wyrażające się wzrostem aktywności dysmutazy nadtlenkowej (SOD) oraz obniżeniem aktywności peroksydazy glutationowej (GSH-Px), reduktazy glutationowej (GSSG-R), a wzrostem stężęnia grup -SH i aldehydu malonowego (MDA). W surowicy wykazano wzrost aktywności enzymów SOD, GSH-Px i GSSG-R oraz stężenia grup -SH i MDA.


  21/30

  Tytuł oryginału: Farmakoterapia chorób alergicznych oczu.
  Autorzy: Goś Arkadiusz, Stankiewicz Andrzej
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (4) s.31-32, 34, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Alergiczne choroby oczu są sklasyfikowane jako ostre alergiczne zapalenie spojówek, sezonowe alergiczne zapalenie spojówek, sezonowe zapalenie spojówki i rogówki, atopowe zapalenie rogówki i spojówki oraz olbrzymiobrodawkowe zapalenie spojówek. W zachowawczym leczeniu alergicznych chorób oczu stosuje się następujące grupy leków: leki antyhistaminowe - blokery receptorów histaminowych H1 (często w połączeniu z lekami zwężającymi naczynia krwionośne), stabilizatory komórek tucznych, niesterydowe leki przeciwzapalne, kortykosteroidy, leki immunosupresyjne. Istotne uzupełnienie leczenia przeciwalergicznego mogą stanowić preparaty zwężające naczynia krwionośne. W terapii duże znaczenie ma również stosowanie sztucznych łez - zarówno w usuwaniu czynnika alergizującego, jak również w utrzymywaniu właściwej struktury filmu łzowego.


  22/30

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia bleomycyną leukoplakii błony śluzowej jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Distant results of oral leukoplakia treatment with bleomycin.
  Autorzy: Sieńko Ewa, Płużańska Anna, Stankiewicz Anna
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (3/4) s.135-138, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leukoplakia jest to biała plama lub płytka na śluzówce jamy ustnej, która nie odpowiada klinicznie oraz histologicznie innemu rozpoznaniu. Celem pracy jest ocena skuteczności miejscowego stosowania bleomycyny w leukoplakii jamy ustnej. Bleomycynę podawano na chorobowo zmienione miejsca w postaci przymoczek, na gazikach nasączonych 5 mg bleomycyny w 2 ml fizjologicznego roztworu solu. Zabieg trwał 5 minut. Pełen cykl leczenia obejmował 10 dni. Po miejscowym leczeniu bleomycyną całkowitą remisję uzyskano u 45 proc. badanych. Po 5 latach obserwacji nawrót choroby wystąpił u 35 proc. chorych a u 20 proc. pogorszenie.


  23/30

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia nowotworów złośliwych szczęki : praca doktorska
  Autorzy: Skorek Andrzej, Stankiewicz Czesław (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Uszu, Nosa i Krtani w Gdańsku
  Źródło: 2002, [1], 121 k. : il., tab., bibliogr. 153 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20463

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  24/30

  Tytuł oryginału: Neurookulistyka - regres czy nadzieja?
  Autorzy: Stankiewicz Andrzej
  Źródło: W: Okulistyka polska początku XXI wieku - Warszawa, 2002 s.112-121, il., bibliogr. 46 poz. - 40 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 10-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 802,257

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/30

  Tytuł oryginału: Effect amifostine on lung oxidative stress after cyclophosphamide therapy.
  Autorzy: Stankiewicz Anna, Skrzydlewska Elżbieta, Sulkowska Mariola, Sulkowski Stanisław
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: 46 (1) s.87-94, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • toksykologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The ability of amifostine to protect healthy rat lung cells from cyclophosphamide-induced injury was evaluated. It was shown that cyclophosphamide decreased the activity of superoxide dismutase, gluthatione reductase and catalase as well as the level of reduced gluthatione, vitamin C and total antioxidant status and increased lipid peroxidation measured as malondialdehyde. Amifostine alone did not change or cause the increase in the antioxidative parameters and decrease in lipid peroxidation. Amifostine with cyclophosphamide only partially prevented changes in lung cells caused by cyclophosphamide.


  26/30

  Tytuł oryginału: Terminalna postać zwyrodnienia barwnikowego siatkówki - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Final state of retinitis pigmentosa - case report.
  Autorzy: Kazimierczuk Krystyna, Robaszkiewicz Jacek, Stankiewicz Andrzej
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (4) s.60-63, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Retinitis pigmentosa is genetically determined disease. It leads to a total blindness in final states. We don't have a specificial treatment now, but development of a new genetic technics might have improve the standard patient's live.


  27/30

  Tytuł oryginału: Nowoczesna laseroterapia i laserodiagnostyka w procedurach stomatologicznych.
  Tytuł angielski: Modern lasertherapy and laserdiagnostics in dental procedures.
  Autorzy: Stankiewicz Justyna, Iwanicka-Frankowska Ewa, Żmuda Stanisław, Kamut Tomasz
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 3 s.20-25, tab., bibliogr. [42] poz.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przegląd badań prowadzonych nad zastosowaniami laserów o różnej długości fali w wielu dziedzinach stomatologii. Badania te dotyczyły zarówno najczęściej używanych w Polsce laserów: CO2, Er: YAG i Nd: YAG, jak i innych, mało jeszcze u nas znanych. Ukazano także kierunki dalszego rozwoju laseroterapii i laserodiagnostyki.

  Streszczenie angielskie: The aim of this publication was to desrcibe studies on the use of various lasers in dentistry. Below are presented both the lasers most common used in Poland, such as the CO2, Er: YAG, Nd: YAG lasers and others less well-known. The future direction for the use of lasers in therapy and diagnisis have been described.


  28/30

  Tytuł oryginału: Niedosłuch odbiorczy u chorych z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego.
  Tytuł angielski: Perceptive hypoacusis in patients with chronic otitis media.
  Autorzy: Kuczkowski Jerzy, Kozłowski Jacek, Ożdziński Wojciech, Stankiewicz Czesław
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.75-79, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  29/30

  Tytuł oryginału: Występowanie urazowych uszkodzeń nerwów czaszkowych zaopatrujących aparat wzrokowy.
  Autorzy: Mariak Zofia, Mariak Zenon, Stankiewicz Andrzej, Żywalewski Radosław
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 supl. 2 s.143-147, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Aim. Injuries to cranial nerves, supplying the visual apparatus, often go unnoticed in the dramatic scenario of cranio-cerebral trauma. Current opinion holds that these nerves are rather infrequently damaged in head injury and this inclines some neurotraumatologists to the view that problem is of only minimal importance. This led to undertaking a complex, prospective research study on the prevalence and incidence of traumatic injuries to nerves II-VII. Material and methods: Consecutive patients with head injuries, treated in the Department of Neurosurgeery over the period 1994-1999 were examined personally by the author of this study. Those patients, who on admission presented with clinical signs of damage to one or more cranial nerves II-VII, were followed up. Results: Of 600 consecutive patients with head injury, examination sings of damage to one or more cranial nerves in 19,5 p.c. Such damage was seen in 40 p.c. of severe head injuries, in 20 p.c. of moderate injuries and in 9,7 p.c. of mild head injuries. The following risk factors for susceptibility to nerve damage were identified: the severity of injury as assessed using the Glasgow Coma scale, high energy impact of the injury (i. e. vehicle accident), fracture of the shull base, formation of intracranial haematoma. Age, sex and influence of alcohol did nor appear to correlate with the incidence of post-traumatic injuries to these nerves.


  30/30

  Tytuł oryginału: Epidemiologia w Polsce wobec współczesnych standardów metodycznych, profesjonalnych i kształceniowych : [materiały z sympozjum]
  Opracowanie edytorskie: Kirschner Henryk (przedm.), Brzeziński Zbigniew J. (red.), Biernacka Bogusława (oprac.), Mierzejewska Ewa (oprac.), Stankiewicz Natalia (oprac.).
  Polska Akademia Nauk Wydział Nauk Medycznych, Komitet Epidemiologii i Zdrowia Publicznego, Komisja Epidemiologii w Warszawie - Warszawa, PAN WNM 2002 s.79, tab., 23 cm. - Sympozjum pt. Epidemiologia w Polsce wobec współczesnych standardów metodycznych, profesjonalnych i kształceniowych Warszawa 22.11. 2002 - Załącznik nr 5: Lista uczestników sympozjum s. 77
  Sygnatura GBL: 736,796

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  stosując format: