Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STANISZEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Mammografia w Łodzi - dawki dla pacjentek a stan aparatury diagnostycznej.
Tytuł angielski: Mammography in Łódź: doses received by patietns and condition of diagnostic facilities.
Autorzy: Staniszewska Maria Anna, Papierz Sylwia
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (4) s.307-310, tab., bibliogr. 2 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Mammografia jest od lat znaną i cenioną techniką rentgenodiagnostyczną, lecz przynosi ona korzyść jedynie wówczas, gdy jakość obrazu umożliwia poprawną diagnozę, a dawka otrzymana przy tym przez pacjentkę jest racjonalnie niska. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów dawek przeprowadzonych u pacjentek badanych 12 mammografami używanymi w łódzkich pracowniach. Pomiary wykonano przy użyciu dozymetrów termoluminescencyjnych, które umieszczane były bezpośrednio na piersi pacjentek podczas zdjęcia w projekcji kranio-kaudalnej. Pomimo, iż pomiary wykonywano jedynie u pacjentek o grubości piersi po uciśnięciu zbliżonej do 5 cm, co odpowiada standardowi przyjętemu dla fantomu akredytacyjnego, to i tak ekstremalne wartości dawek różniły się blisko 6-krotnie (od 4 do 23 mGy). Dla 9 mammografów przeprowadzono ponadto testy kontroli jakości według protokołu zogdnego z zaleceniami Komisji Europejskiej, a opracowanego w Zakładzie Ochrony Radiologicznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością (w 7 na 9 mamografów) było niepoprawne działanie systemu automatycznej kontroli ekspozycji, zwłaszcza w odniesieniudo doboru ilości emitowanego promieniowania do grubości badanego obiektu. W sytuacji, gdy tzw. automatyczna opcja pracy jest wykorzystywana podczas ogromnej większości badań, może to oznaczać złą jakość obrazu lub zbyt wysoką dawkę otrzymaną przez pacjentkę, a nawet - nieprawidłową diagnozę. Ponadto, dla 3 mammografów stiwerdzono niezadowalającą ...

  Streszczenie angielskie: Mammography is a radiodiagnostic technique that has been long recognized and highly praised, nevertheless it should be remembered that it is beneficial only if the X-ray picture quality ensures correct diagnosis and the dose received by patients is reasonably low. The authors present the results of dose measurement in patietns. The study covered 12 mammographs used in teh Łódź radiolgical laboratories. Thermoluminescent dosmeters placed directly on the patient's breast during the examination in cranio-caudal projection were used for dose measurements. Although the measurements were taken only in patietns with the compressed breast thickness close to 5 cm - a standard adopted for accreditation phantom - a sixfold difference between extreme dose values was observed (ranging from 4 to 24 mGy). Nine mammographs were also tested for quality control according to the protocol consistent with the recommendations of the European Commission, and elaborated by the Department of Radiological Protection o the Nofer Institute of Occupational Medicine in Łódź. An improper functioning of the automatic exposure control, especially with respect to the selectio of the amount of emitted radiation in relation to the thickness of the object examined, was found to be the most frequent defect (in 7 of the 9 mammographs). Regarding that so called automatic optiono f the apparatus is used in a large majority of examinations, this may denote poor picture quality or too high dose received by ...


  2/6

  Tytuł oryginału: Narażenie pacjentów jako jedno z kryteriów uzasadnienia ekspozycji w badaniach radioizotopowych (in vivo).
  Tytuł angielski: Exposure of patients as a criterion justifying radioisotope examinations (in vivo).
  Autorzy: Staniszewska Maria Anna, Kilian Tamara, Obrzut Marzanna
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (5) s.381-386, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Narażenie pacjentów jest nieuniknionym następstwem diagnostycznych i terapeutycznych zastosowań promieniowania jonizującego czyli tzw. ekspozycji medycznych, której jednym z rodzajów są badania radioizotopowe in vivo. W niniejszej pracy przedstawiono ocenę diagnostycznych badań radioizotopowych in vivo jako źródła narażenia dla pacjentów z diagnostyką rentgenowską (rtg) jako najpowszechniejszym rodzajem ekspozycji medycznych oraz metodami diagnostycznymi wykorzystującymi inne niż promieniowanie jonizujące czynniki fizyczne (ultradźwięki, pole magnetyczne). Zestawienie tych informacji ma dostarczyć argumentów do racjonalnych rozstrzygnięć o wyborze metody diagnostycznej, w sytuacji, gdy kilka metod jest dostępnych i wybór taki istnieje. Na podstawie szczegółowych danych jakie zebrano w 21 pracowniach oszacowano częstość badań radioizotopowych w Polsce w latach 1998-2000 na ok. 3 badania w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Najczęściej wykonywane są badania tarczycy, kośćca i serca. W oparciu o zgromadzone informacje i dane z piśmiennictwa obliczono średnią dawkę przypadającą na jednego mieszkańca Polski; wartości te wynoszą odpowiednio: średnia dawka efektywna na jedno badanie 9,6 mSv, średnia dawka efektywna na jednego mieszkańca 0,033 mSv. Należy zaznaczyć, iż poza badaniami tarczycy przy użyciu 1311 (16 proc. w ogólnej liczbie badań) pozostałe badania powodują średnią dawkę efektywną równą zaledwioe 2,2 mSv. Na zakoń zcenie pracy przedstawiono zestawienie danych o narażeniu pacjentów w badaniach radioizotopowych i innych metodach diagnostycznych, wskazując, iż wiele...


  3/6

  Tytuł oryginału: Odczyn tkanek po implantacji hydrofilowej protezy naczyniowej DALLON H w ubytek aorty piersiowej. Badania doświadczalne.
  Tytuł angielski: Tissue reaction following the implantation of a DALLON H vascular prosthesis in the thoracic aorta defect. Experiemntal test.
  Autorzy: Milewski Andrzej, Staniszewska-Kuś Jolanta, Rutowski Roman, Solski Leszek, Pielka Stanisław
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (1/2) s.23-40, il., bibliogr 38 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Obecnie najczęściej stosowane są protezy naczyniowe wykonane z włókien poliestrowych lub politetrafluoroetylenowych. Poliestrowe protezy tkane są szczelne po implantacji, ale wywołują duży odczyn tkankowy. Protezy poliestrowe dziane powodują mniejszą reakcję tkanek, ale wymagają uszczelniania podczas operacji. Stąd prowadzone są liczne badania nad ich udoskonaleniem. W firmie TRICOMED S.A. (Polska) zmodyfikowano własną dzianą obustronnie welurową protezę naczyniową. Zmieniono jej cechy fizykochemiczne i wykorzystano zjawisko hydrofilności, co powoduje, że do nasączenia tej protezy potrzeba niewiele krwi, a jej szczelność osiąga się w ciągu kilkunastu sekund. W Zakładzie Chirurgii Eksperymetnalnej i Badania Biomateriałów Akademii Medycznej we Wrocławiu przeprowadzono ocenę właściwości chirurgicznych oraz procesu wgajania się modyfikowanej dzianej hydrofilowej protezy naczyniowej DALLON H. Porównano ją ze standardową dzianą obustronnie welurową poliestrową protezą naczyniową DALLON. Badania wykonano na 16 warchlakach rasy polskiej, w wadze 25 - 35 kg i w wieku około 2,5 miesiąca. Ustalono dwa okresy obserwacji zwierząt po wykonanych operacjach - 3 i 6 miesięcy. W oparciu o to kryterium zwierzęta podzielono na dwie grupy. W każdej grupie sześciu warchlakom wszyto w ubytek aorty piersiowej sześciocentymetrowy odcinek protezy DALLON H, a dwóm - sześciocentymetrowy odcinek protezy DALLON R. Ocenę właściwości chirurgicznych obu rodzajów protez przeprowadzono podczas ...

  Streszczenie angielskie: Vascular prostheses made of polyester or polytetrafluoroetylene fibres are most frequently used nowadays. Woven polyester prostheses are sealed following the suturing in the circulatory system, but they cause a tissue reaction. Knitted polyesters grafts cause a lesser tissue reaction, but demand intraoperative sealing. Thus numerous tests to improve them are conducted TRICOMED S.A. (Poland) has modified the company's own double velour knitted vascular prosthesis. The graft's physical and chemical features have been changed and hydrophilia has been used, due to which dripping the graft takes little blood and its tightness is achieved in a dozen or so seconds. The evaluation of surgical qualities as well as the healing-in process of the modified knitted hydrophilic prosthesis DALLON H has been conducted at the Department of Experiemntal Surgery adn Biomaterails of Wrocław Medical University. DALLON H prosthesis was compared to DALLON, a standard double velour knitted prosthesis. The tests were performed on 16 Polish breed piglets with 25 - 35 kg of wieght and 2.5 months of age. Two follow-up periods of 3 and 6 months were estblished following the surgeries. In each group six piglets had a 6-cm-long segment of DALLON H prothesis sutered in the thoracic aorta defect, whereas two piglets received a 6-cm-long segment of DALLON prosthesis. The eavulation of surgical qualities of both kinds of grafts was performed intraoperatively. The main emphasis was put on the conditions ...


  4/6

  Tytuł oryginału: Współpraca między lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej a specjalistami w opinii lekarzy rodzinnych i ich pacjentów.
  Tytuł angielski: Cooperation between primary care physicians and specialists in the opinion of family doctors and their patients.
  Autorzy: Staniszewski Andrzej, Krause Grażyna, Staniszewska Jadwiga
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (4) s.395-398, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jednym z kluczowych zagadnień w praktyce lekarzy rodzinnych jest efektywna współpraca między nimi a specjalistami z innych dziedzin medycyny. Celem pracy była ocena tej współpracy, dokonana przez samych lekarzy rodzinnych oraz ich podopiecznych. Badaniami ankietowymi objęto 85 lekarzy oraz 54 pacjentów. Pytania dotyczyły: częstotliwości korzystania z konsultacji specjalistycznych, dostępu do specjalisty oraz wiarygodności otrzymywanych od niego informacji. Na podkreślenie zasługuje fakt, że prawie 100 proc. respondentów-lekarzy uważa, że ich podopieczni kierowani są do specjalistów rzadko lub bardzo rzadko. Potwierdziło to jednak tylko 68,5 proc. pacjentów, podczas gdy 15 proc. twierdzi, że byli konsultowani często, a z kolei 11 proc. uważa, iż wcale nie byli kierowani do specjalisty. W opinii lekarzy rodzinnych 58,8 proc. miało łatwy dostęp do specjalisty, podczas gdy 29,4 proc. określiło go jako trudny. Poglądy pacjentów były bardziej optymistyczne: tylko 3,7 proc. (w porównaniu z 17,7 proc. lekarzy) uskarżało się na brak możliwości skorzystania z konsultacji specjalistycznej. Prawie połowa spośród lekarzy (47,1 proc.) oceniła odpowiedzi zwrotne ze strony specjalistów oraz porozumienie z nimi jako dość dobre, jednak takiego samego zdania było tylko 28 proc. pacjentów. W podobnym odsetku (26 proc.) uważali oni, że nigdy nie otrzymali od specjalisty wiarygodnej, pisemnej informacji. Wnioski: współpraca między lekarzami rodzinnymi a specjalistami nie jest oceniana ...

  Streszczenie angielskie: One of the key issues in family doctors' practice is an effective cooperation between family physicians and specialists. Better collaboration communication and continuity in contact between primary care physicians and specialists can improve clinical practice and cost-containment, and result in skills enhacement. AIM: To evaluate the relationship between consulting specialists and family doctors. Material and methods: A questionnaire survey conducted among 85 family physicians and a sample of 54 patients. Respondents were asked about their views on the frequency of specialist consultations, specialists' accessibility, and a reliability of reciprocal information. Results: It should be stressed that according to nearly 100 p.c. of family doctors, their patients were referred to specialists rarely or very rarely. On the contrary, only 68,5 p.c. of patients confirmed this fact, whereas 15 p.c. were referred frequently, but 11 p.c. wer not consulted at all. The accessibility to the specialist was assessed as good by 58.8 p.c. of family doctors, and 29.4 p.c. of them defined it as poor. The patients' view was more optimistic: only 3.7 p.c. (as compared to 17.7 p.c. of doctors) complained about the lack of possibility to be consulted. Feedback and rapport between family doctors and consultant were regarded as fairly good by almost half of family doctors (47.1 p.c.) and only by 28 p.c. of patients. Interstingly, 26 p.c. of responding patients throught that they never got a ...


  5/6

  Tytuł oryginału: Radiodiagnostyka i inne metody obrazowania w chorobach reumatycznych.
  Tytuł angielski: Radiodiagnostic and another methods of imaging in rheumatic diseases.
  Autorzy: Staniszewska-Varga Jadwiga
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (11/12) s.1189-1192, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Publikacja przedstawia różne metody obrazowania oraz ich zastosowanie i przydatność w diagnozowaniu chorób reumatycznych.

  Streszczenie angielskie: The range of various imaging modalities as well as their application and diagnostic value in rheumatic diseases are being reviewed.


  6/6

  Tytuł oryginału: Badania właściwości biologicznych produktów glikacji białek : praca doktorska
  Autorzy: Staniszewska Magdalena, Gamian Andrzej (promot.).; Polska Akademia Nauk Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 159 s. : il., tab., bibliogr. 145 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20564

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  stosując format: