Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STANASZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Zgodność wyników analizy włosów z wywiadem lekarskim pacjentów poddawanych detoksykacji i terapii substytucyjnej metadonem.
Tytuł angielski: Correlation between self-reported drug use and the results of hair analysis in detoxification and methadone treatment patients.
Autorzy: Stanaszek Roman, Piekoszewski Wojciech, Karakiewicz Beata, Kozielec Tadeusz
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.347-350, il., bibliogr. 6 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analiza włosów daje możliwość uzyskania informacji na temat historii używania substancji odurzających w okresie kilku tygodni lub miesięcy od dnia pobrania próbki do badań. Znajduje to zastosowanie w monitorowaniu pacjentów uzależnionych od środków odurzających. Celem pracy było wykorzystanie metod oznaczania opiatów i amfetamin we włosach do weryfikacji danych uzyskanych w trakcie wywiadu lekarskiego od pacjentów poddawanych detoksykacji oraz uczestników terapii substytucyjnej w ramach programu metadonowego. Do oznaczania opiatów wykorzystano metodę chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS), a do oznaczenie amfetamin zastosowano chromatografię cieczową sprzężoną ze spektrometrią mas z jonizacją chemiczną pod ciśnieniem atmosferycznym (LC/MS-APCI). Najwięcej niezgodności wystąpiło w grupie pacjentów poddawanych detoksykacji. Stwierdzono także m. in. cztery przypadki udziału w programie metadonowym podczas gdy analiza włosów na obecność opiatów dała wynik ujemny.

  Streszczenie angielskie: Hair analysis offers the possibility of revealing an individual's recent history of drug exposure beginning at sampling day and dating back over a period of weeks or months. This feature of hair analysis can be applied in clinical setting for monitoring drug use by dicted patients being rehabilitated. The aim of this study was to apply determination of major opiates and amphetamines in hair to confirm medical interview made by a physician in detoxification and methadone treatment patients. These assays used gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC/MS) for opiates and liquid chromatography coupled to atmospheric pressure chemical ionisation mass spectrometry (LC/MS-APCI) for amphetamines. Most unconfirmed interview data were in the gorup of detoxification patients. Four methadone patients were negatiave for opiates.


  2/3

  Tytuł oryginału: Health and social problems of addicted persons on methadone treatment program.
  Tytuł polski: Problemy zdrowotne i społeczne osób uzależnionych objętych programem metadonowym.
  Autorzy: Karakiewicz Beata, Kozielec Tadeusz, Durska Grażna, Stanaszek Roman
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (3) s.365-369, il., tab., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przeanalizowano wybrane problemy zdrowotne i społeczne u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Badaniem objęto 70 osób - pacjentów oddziału detoksykacyjnego oraz programu metadonowego SPS ZOZ-u Psychiatrycznego "Zdroje" w Szczecinie. Z przeprowadzonych badń wynika, że mężczyźni częściej uzależniają się od substancji psychoaktywnych niż kobiety. Osoby uzależnione od narkotyków mają niski poziom wykształcenia i często są bezrobotne (bez prawa do zasiłku). U większości badanych osób w przebiegu uzależnienia wystąpiły dodatkowe problemy zdrowotne. Terapia substytucyjna programu metadonowego osób uzależnionych od opiatów w sposób znaczący wpływa na redukcję szkód zdrowotnych i społecznych narkomanii.

  Streszczenie angielskie: The paper contains analysis of chosen social and health problems in psychoactive substance abusers in Szczecin, Poland. Seventy psychoactive substance dependent individuals were enrolled into the study (patients from the Detoxification Ward and patients participating in methadone program). The results of the study showed higher uncidence of psychoactive substance abuse in males than in females. Low educational level and unemployment were found in the studied population. Drug dependent individuals frequently had criminal record. The following additional health problems were found in psychoactive substance abusers: epilepsy, inflammatory skin disease, central nervous system injuries, HIV and hepatotropic viruses cerrier state. Methadone program allows reduction of health and social harms in opiate dependent patients.


  3/3

  Tytuł oryginału: Zatrucia p-metoksyamfetaminą (PMA) oraz innymi fenyloalkiloaminami. Opisy przypadków.
  Tytuł angielski: P-metoxyamphetamine (PMA) and other phenylakylamine intoxications. Case reports.
  Autorzy: Lechowicz Wojciech, Chudzikiewicz Ewa, Janowska Ewa, Stanaszek Roman
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (1) s.29-36, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy opisano wyniki badań dotyczące przypadków śmiertelnego zatrucia p-metoksyamfetaminą (PMA). Tego typu przypadki zanotowano w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie po raz pierwszy w roku 2000, podczas rutynowych analiz, wykonanych w ramach przeprowadzonych ekspertyz. Spośród trzech takich zdarzeń, w dwóch stwierdzono wysokie stężenie tej substancji, które w krwi pełnej wynosiły 20,1 oraz 10,2 mg/ml. Do identyfikacji pochodnych amfetaminy zastosowano technikę chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas chemiczną jonizacją pod ciśnieniem atmosferycznym (LC/MS-APCI). Stosowano monitorowanie wybranych jonów pseudomolekularnych (SIM). We krwi wykryto ponadto obecność amfetaminy oraz efedryny. Podobny skład jakościowy stwierdzono w nielegalnych tabletkach zawierających PMA, które również badano w Instytucie. Tabletki z logo "Mitsubishi" zawierały 16 proc. (w/w) PMA, 4 proc. (w/w) efedryny oraz 1 proc. (w/w) amfetaminy. Zawierały one ponadto p-metoksymetamfetaminę PMMA o stężeniu wagowym porównywalnym ze stężeniem PMA.

  Streszczenie angielskie: The paper desacribes the results of study concernig cases of fatal intoxication by p-methoxyamphetamine (PMA). The cases were noted for first time in 2000 during the routine investigations at the Intitute of Forensic Research. There such cases were noted in total, of which two concerned high concentrations of the drug, in whole blood respectively 20,1 and 10,2 mg/ml. Liquid chromatography atmospheric pressure chemical ionization mass spectrometry was used for identification of amphetamines (LC/MS-APCI). Acquisition was performed in selected ion monitoring mode (SIM). Moreover amphetamine and ephedrine were identified in the whole blood and urine. A similar drugs profile (to that of blood) was found in illicit tablets containing PMA analysed at the institute. The examined pills stamped with "Mitsubishi" logo contained 16 p.c. (w/w) PMA, 4 p.c. (w/w) ephedrine and 1 p.c. (w/w) amphetamine. Nethertheless PMMA was found in a similar to PMA concentration.

  stosując format: