Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STADNICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Program profilaktyki wysiłkowego nietrzymania moczu.
Tytuł angielski: A prophylactic program for strain urinary incontinence.
Autorzy: Stadnicka Grażyna, Iwanowicz-Palus Grażyna J., Bień Agnieszka M.
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.890-894, bibliogr. 8 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie kierunków działań w zakresie profilaktyki wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM). Analiza literatury przedmiotu oraz wyniki badań własnych, zaprezentowanych w pierwszej części pracy wskazują, że program profilaktyki WNM powinien w szczególności obejmować: przygotowanie personelu medycznego (położne, pielęgniarki) do szerzenia wśród kobiet oświaty zdrowotnej na temat zapobiegania WNM, przygotowanie odpowiednich materiałów edukacyjnych w formie broszur, ulotek oraz plakatów informacyjnych na temat objawów, przyczyn i profilaktyki nietrzymania moczu ze wskazaniem ogólnie dostępnych zakładów opieki zdrowotnej, upowszechnianie wiedzy o chorobie w mediach oraz przełamanie stereotypów z nią związanych, opracowanie odpowiednich ćwiczeń mięśni dna miednicy wykonywanych w czasie ciąży, połogu menopauzy w celu utrzymania ich prawidłowych funkcji oraz wskazywanie czynników predysponujących do WNM oraz możliwości ich redukcji bądź likwidacji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to work out a prophylactic program for strain urinary incontinence. Analysis of literature on the subject and results of own investigations presented in the first part of the paper indicate that the program of prophylaxis of strain urinary incontinence should primarily include: 1. Preparation of the medical staff (nurses, midwives) for propagating health education among women on prevention of strain urinary incontinence. 2. Prepartion of adequate educational materials in the form of brochures, leaflets, information posters about symptoms, causes and prophylaxis of urinary incontinence indicating health care institutions available to all women when the disease is suspected or already present. 3. Propagation of problems connected with strain urinary incontinence in the mass media providing information to a wide audience in order to make people realize the significance of this social problem and break stereotypes associated with this disease of "shame". 4. Prepartion of sets of exercises for the muscles of the base of the pelvis to be performed during pregnancy, confinement and menopause to maintain their proper function. 5. Indicating factors predisposing to strain urinary incontinence with focus on possibilities of their reduction or elimination.


  2/5

  Tytuł oryginału: Wysiłkowe nietrzymanie moczu - profilaktyka, leczenie.
  Autorzy: Stadnicka Grażyna, Iwanowicz-Palus Grażyna, Bień Agnieszka
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (10) s.22-24
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  3/5

  Tytuł oryginału: Wysiłkowe nietrzymanie moczu - czynniki ryzyka.
  Autorzy: Stadnicka Grażyna, Iwanowicz-Palus Grażyna, Bień Agnieszka
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (9) s.17-19
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/5

  Tytuł oryginału: Zaangażowanie mężczyzn w rodzicielstwo.
  Tytuł angielski: Involvement of men in parenthood.
  Autorzy: Bień Agnieszka M., Iwanowicz-Palus Grażyna J., Stadnicka Grażyna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.26-33, il., bibliogr. 17 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Znaczenie zaangażowania mężczyzny w dbałość o zdrowie reprodukcyjne swoje i partnerki, a co się z tym wiąże, aktywny udział we wspólnym planowaniu rodziny, zostało dostrzeżone niedawno. W ostatnich latach poszerzyła się znacznie wiedza o pozytywnym wpływie oddziaływań ojca na rozwój dziecka w okresie prenatalnym. Dowiedziono, że już w okresie ciąży rozstrzyga się w sposób, w jaki mężczyzna będzie spełniał rolę ojca. Celem badań była ocena zaangażowania mężczyzn w sprawy związane z rodzicielstwem. Badania przeprowadzono w Lublinie oraz w Brukseli w okresie od lipca do listopada 1999 r. Ogółem objęto nimi 191 mężczyzn, w tym 110 z Polski i 81 z Belgii. Uczestnicy zostali dobrani do badań w sposób całkowicie losowy. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki kwestionariusza ankiety. Zebrany materiał badawczy poddano analizie statystycznej i opisowej. Istotność różnic między badanymi cechami sprawdzano testem chiý. Wykazano, że: 1) większość mężczyzn nie podziela poglądu, iż tylko kobieta powinna zabezpieczyć się przed nieplanowanym poczęciem dziecka (81,5 proc. Belgów i 50,0 proc. Polaków). 2) zdobywanie doświadczeń związanych z przebiegiem ciąży i rozwojem dziecka, poprzez obecność podczas rozmów żony z lekarzem prowadzącym ciążę, uczestnictwo w zajęciach szkoły rodzenia, obecność podczas badania USG, uczestnictwo przy porodzie znacznie częściej angażują się Belgów (różnice między badanymi grupami okazały się statystycznie znamienne ...

  Streszczenie angielskie: The role of men in the care of their own and their partners' reproductive health and connected with it their participation in common family planning was noticed not long ago. In recent years the knowledge about a positive father's influence on child's growth has considerably increased. It has been proved that during pregnancy fathers parental role in already determined. The aim of the study was assessment of men's involvement in problems associated with parenthood. The investigations were carried out in Lublin and Brussels in the period from July to November 1999. They comprised 191 men, including 110 from Poland and 81 from Belgium. Participants were selected in a ompletely random manner. The investigations wre performed by means of diagnostic survey with the use of questionnaire technique. To solve research problems of this paper own research tools were used which allowed to collect information concerning the subject of the study. Collected material was statistically analyzed and analytically described. Significance of difference between investigated characteristics was checked with Xý test. Analysis of study results indicated that: 1. Most men are not of the opinion that only a woman should protect herself against unplanned conception (81.5 p.c. Belgians and 50 p.c. Poles). 2. Belgian men much more frequently get involved in gaining experiences connected with pregnancy and child's growth by the presence during wife's talks with the doctor in charge of pregnancy, ...


  5/5

  Tytuł oryginału: Ocena stanu wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu jako problemu społecznego.
  Tytuł angielski: Assessment of the state of knowledge of women on urinary incontinence as a social problem.
  Autorzy: Stadnicka Grażyna, Iwanowicz-Palus Grażyna, Bień Agnieszka
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.459-465, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nietrzymanie moczu jest jednym z najczęściej występujących problemów polskiego społeczeństwa. Ocenia się, że co szósta kobieta w Polsce cierpi z powodu schorzenia, któremu można zapobiegać stosując odpowiednie działania profilaktyczne. Celem niniejszej pracy była ocena stanu wiedzy kobiet z zakresu profilaktyki wysiłkowego nietrzymania moczu. Badania przeprowadzono w okresie od maja do września 2001 wśród 194 pacjentek hospitalizowanych w oddziale ginekologii operacyjnej jednego ze szpitali klinicznych w Lublinie. Kryterium doboru kobiet do badań był brak objawów wysiłkowego nietrzymania moczu. Analiza wyników przeprowadzonych badań pozwoliła na wysunięcie następujących wniosków: -pomimo, że znajomość pojęcia nietrzymania moczu deklarowała blisko połowa respondentek (42,8 proc.), około dwie trzecie badanych (65,4 proc.) oceniało swój poziom wiedzy w tym zakresie jako niedostateczny, -kobiety wykazują duże zainteresowanie (85,7 proc.) informacjami dotyczącymi nietrzymania moczu, -najbardziej preferowaną formą przekazu informacji w powyższym zakresie stanowią: materiały edukacyjne - broszury, ulotki (58,2 proc.), indywidualna rozmowa z lekarzem, położną (34,8 proc.), pokaz ćwiczeń mięśni dna macicy. Powyższe wnioski pozwalają na stwierdzenie, że osiągnięcie sukcesu w zakresie redukcji a nawet zniwelowania objawów wysiłkowego nietrzymania moczu uzależnione jest od stosownego programu profilaktyki nietrzymania moczu.

  Streszczenie angielskie: Urinary incontinence is also one of the commonest problems of the Polish society. It is estimated that every sixth women in Poland suffers from this disease, which can be prevented by using adequate prophylactic measures. This study aimed at the assessment of the state of knowledge of women on the prophylaxis of strain urinary incontinence. Investigations were carried out from May to September 2001 among 194 patients hospitalized on the ward of operative gynaecology of one of the teaching hospitals in Lublin. The criterion of selection of women for the study was lack of symptoms of strain urinary incontinence. The analysis of results allowed to draw the following conclusions: though the knowledge of the term urinary incontinence was declared by nearly half of the respondents (42,8 p.c.), about two thirds of them (65,4 p.c.) assessed their state of knowledge in this shpere as unsatisfactory, women show great interest (85,7 p.c.) in information on urinary incontinence. The favourite forms of information in this sphere are educational materials - brochures, leaflets (58,2 p.c.), individual talks with a doctor, midwife (34,8 p.c.), demonstration of exercises of the floor of the pelvis (29,9 p.c.). The above conclusions enabled to state that the educational success and oven away with strain urinary incontinence depends on the program of urinary incontinence prophylaxis.

  stosując format: