Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STAŃCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 17Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/17

Tytuł oryginału: " Pabianice - Zdrowe Miasto".
Tytuł angielski: " Pabianice - A Healthy Town".
Autorzy: Stańczyk Teresa A., Lesman Jarosław M.
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.895-898, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest prezentacja założeń merytorycznych i ideowych programu "Pabianice - Zdrowe Miasto", zainicjowane przez samorząd tego miasta. W 1994 r. radni miasta Pabianice podjęli działania mające na celu włączenie miasta do Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Podstawą przynależności był długofalowy program "Pabianice - Zdrowe Miasto", oparty na następujących przesłankach: 1. Polska jest jednym z krajów Europy o wysoce niekorzystnych wskaźnikach środowiskowych, zdrowotnych i demograficznych. 2. Medycyna naprawcza nie jest w stanie w pełni wpłynąć na polepszenie zdrowotności i zmniejszenie zachorowalności społeczeństwa. 3. Należy obniżyć zachorowalność i podnieść zdrowotność ludności miasta poprzez objęcie wszystkich jego mieszkańców kompleksowymi działaniami w zakresie promocji zdrowia. Praktyczną realizację programu "Pabianice - Zdrowe Miast" podjęto m.in. poprzez: program CINDI, przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz program proekologiczny. Zakres i stopień realizacji wymienionych programów jest przedmiotem oddzielnych doniesień.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study is presenting crucial and idealistic assumptions of the project "Pabianice -A Healthy Town" initiated by the self-governing body of this town. In 1994 the members of the Town Council took up activities foucused on inclusion of the town into the Association of Healthy Towns in Poland. The basis for membership was logitudinal project "Pabianice - A Healthy Town" based on the following assumptions: 1) Poland is one of the European countries with highly unfavourable environmental, health and demographic indices; 2) repairing medicine is not able to influence the improvement the health condition fully and reduce morvidity of the society; 3) reduction of morbidity and increase of health condition of the town inhabitants by including all of the inhabitants in comprehensive activities focused on health promotion. A practical realization of the project "Pabianice - A Healthy Town" was achieved through: CINDI Project, combating alcoholism, pro-ecological project. The extent and degree of realization of the listed projects constitute the subjects of separate papers.


  2/17

  Tytuł oryginału: Realizacja programu CINDI jako elementu kompleksowego programu "Pabianice - Zdrowe Miasto".
  Tytuł angielski: Realisation of CINDI project as an element of comprehensive project "Pabianice - A Healthy Town".
  Autorzy: Stańczyk Teresa A., Lesman Jarosław M.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.899-905, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie realizacji programu CINDI przez Zespół Ośrodków Medycyny Pracy w Pabianicach, w ramach programu "Pabianice - Zdrowe Miasto". Badania przeprowadzono w latach 1995 - 1999 wśród pracowników zakładów znajdujących się na terenie miasta Pabianice. Badania koncentrowały się na kompleksowych badaniach prowadzonych przez lekarzy medycyny pracy we współpracy z konsultantami innych specjalności oraz na badaniach laboratoryjnych krwi, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu cholesterolu, trójglicerydów oraz glukozy. Przeprowadzone badania pozwoliły na wczesne wykrycie chorób i podjęcie stosownego leczenia, a także promowanie zdrowia i właściwą edukację zdrowotną wśród pracowników pabianickich zakładów pracy.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the paper is to present the realization of CINDI Project by a group of Centers of Medicine of Work Pabianice within the project "Pabianice - A Healthy Town". The study was carried out during 1995 - 1999 among the employees of the plants operating in the town of Pabianice. The study focused on: comprehensive medical examinations performed by the physicians of occupational medicine in co-operation with other specialist consultants, blood sampling with particular emphasis on the level of cholesterol, triglicerides and glucose. The examinations allowed an early detection of diseases and appropriate treatment as well as health promotion and health education among the employees of the institution Pabianice.


  3/17

  Tytuł oryginału: Realizacja programu proekologicznego jako elementu kompleksowego programu "Pabianice - Zdrowe Miasto".
  Tytuł angielski: Realisation of pro-ecological project as the element of comprehensive project "Pabianice - A Healthy Town".
  Autorzy: Stańczyk Teresa A., Lesman Jarosław M.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.906-908, bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie realizacji programu proekologicznego, który polegał na poprawie stanu ekologicznego miasta Pabianice. Program ten stanowił jeden z elementów kompleksowego programu "Pabianice - Zdrowe Miasto", realizowanego w ramach międzynarodowej sieci Zdrowych Miast. W latach 1994 - 1998 przeprowadzono wśród uczniów arbitralnie wybranych szkół podstawowych akcje, w ramach których organizowano konkursy ekologiczne, prace porządkowe na ulicach, trawnikach i w parkach, przedstawienia teatralne oraz gazetki okolicznościowe. W podsumowaniu autorzy przedstawiają własną ocenę stopnia realizacji tego programu.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the paper is to present the realistion of the pro-ecological project concerning improvement of ecological condition of the town of Pabianice. This project was a part of a comprehensive project "Pabianice - A Healthy Town", realised within international Network of Healthy Towns. During 1994 - 1998 the following activities were realised among the pupils of some arbitatily selected schools: ecological contests, cleaning the streets, lawn, parks, collecting plastic wrappings; presentation of performances by pupils, editing brochures. In conclusion the authors give their evaluation of the realisation of the realisation of the project.


  4/17

  Tytuł oryginału: Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi jako elementu kompleksowego programu "Pabianice - Zdrowe Miasto".
  Tytuł angielski: Realisation of a project on combating alcoholism as the element of comprehensive project "Pabianice - A Healthy Town".
  Autorzy: Stańczyk Teresa A., Lesman Jarosław M.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.909-913, tab., bibliogr. 18 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie realizacji i wniosków z wdrożonego programu zwalczania alkoholizmu wśród społeczności miasta Pabianice w latach 1994 - 1998. Koordynatorzy programu "Pabianice - Zdrowe Miasto" podjęli szereg działań zmierzających do zminimalizowania, a w konsekwencji wyeliminowania nadmiernego spożycia alkoholu przez mieszkańców miasta, poprzez organizowanie adresowanych do rodziców, pedagogów oraz uczniów zajęć edukacyjnych w szkołach, spotkań informacyjno-szkoleniowych z pracownikami pabianickich zakładów pracy oraz poświęconych tematyce patologii alkoholowej wystaw.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the paper is to show the methods of realisation of the project for combating alcoholism among the inhabitants of Pabianice during 1994 - 1998. The coordinators of the project "Pabianice - A Healthy Town" took up a series of activities to reduce and eliminate excessive alcohol consumption by the Pabianice community. The project included the following activities: educational courses in schools addressed to parents, pedagogues, pupils; informative-training meetings with the employees of plants in Pabianice; exhibitions devoted to pathology of alcoholism in th Municipal Centre and Museum in Pabianice. In conclusion some recommendations have been presented for continuation of such activities.


  5/17

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/17

  Tytuł oryginału: Dolegliwości subiektywne, a zaburzenia rytmu serca u dzieci z wypadaniem płatka zastawki mitralnej.
  Tytuł angielski: Clinical symptoms and cardiac arrhythmias in children with mitral valve prolapse.
  Autorzy: Zygmunt Agnieszka, Lipiec Józef, Stańczyk Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.165-168, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena dolegliwości subiektywnych i zaburzeń rytmu serca u dzieci z pierwotnym wypadaniem płatka zastawki dwudzielnej. Dolegliwości obejmowały głównie uczucie kołatania serca, bóle w katce piersiowej, zasłabnięcia, męczliwość, uczucie duszności, zawroty głowy. Dolegliwości subiektywne występowały z większą częstością u dzieci z zaburzeniami rytmu, niż u dzieci bez zaburzeń rytmu. W obu grupach częstość odczuwania dolegliwości klinicznych była bardzo wysoka ( 85 proc.), różnił się natomiast rodzaj zgłaszanych dolegliwości.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was the assessment of the clinical symptoms and cardiac arrhythmias in children with primary mitral valve prolapse. Clinical symptoms included mostly palpitation, chest pain, fainting, fatigue, shortness of breath, dizziness. Clinical symptoms were more frequent in children with arrhythmias than in children without arrhythmias. The incidence of clinical symptoms was high in both groups ( 85 p.c.) however, these symptoms were different in each group.


  7/17

  Tytuł oryginału: Problemy infekcyjne u noworodków z chorobami serca.
  Tytuł angielski: Infection problems in the neonates with cardiac pathology.
  Autorzy: Kierzkowska Beata, Pokuszyńska Kalina, Pierzchała Magdalena, Stańczyk Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.82-86, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: przedstawienie problemów infekcyjnych u nowroodków z inną patologią kardiologiczną niż przewodozależne wady wrodzone serca oraz wpływu zakażenia (zapalenia płuc, infekcji wewnątrzmacicznej) na manifestację kliniczną objawów ze strony układu krążenia. Materiał i metody: analizą retrospektywną objęto 45 noworodków hospitalizowanych w Klinice Kardiologii Dziecięcej IP AM w Łodzi w latach 1998-2001. Wyniki: u 60 proc. noworodków przyczyną hospitalizacji była wada wrodzona serca (w 56 proc. przypadków - VSD), u 24 proc. - zaburzenia rytmu serca (w tym skurcze dodatkowe nadkomorowe w 46 proc. przypadków), u 16 proc. nie potwierdzono rozpoznania wstępnego dotyczącego patologii układu krążenia. Zapalenie płuc, najczęściej śródmiąższowe, stwierdzono u 67 proc. analizowanych pacjentów. Wywiad dotyczący zakażenia wewnątrzmacicznego potwierdzono u 36 proc. noworodków z zaburzeniami rytmu serca. Przeprowadzona anliza materiału klinicznego pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków. Wnioski: 1. Wśród wad wrodzonych serca, najczęstszą przyczyną hosptializacji noworodków w Klinice Kardiologii Dziecięcej był ubytek w przegrodzie międzykomorowej, natomiast najczęstszym rodzajem zaburzeń rytmu serca były skurcze dodatkowe nadkomorowe. 2. Wrodzone wady serca nie należące do wad przewodozależnych oraz zaburzenia rytmu serca zwykle nie wymagają leczenia kardiologicznego w okresie noworodkowym. Dotyczy to również noworodków ze współistniejącym śródmiąższowym zapaleniem ...

  Streszczenie angielskie: Objectives: The infection problems in neonates with cardiological anomaly different than ductus dependant congenital heart disease and the influence of infection like pneumonia or intrauterine infection on the clinical presentation of the cardiological symptoms are described in this study. Materials and methods: Retrospective analysis covered 45 newborns hosptialized in Department of Pediatric Cardiology, Institute of Pediatrics, Medical University of Łódź in years 1998-2001. Results: The congenital heart defect was the direct reason of admission in 60 p.c. of newborns (VSD was diagnosed in 56 p.c.). Arrhythmias (including supraventricular extrabeats - 46 p.c.) caused hosptialization of 24 p.c. of neonates. In this group 36 p.c. of patients suffered from intrauterine infection. The initial diagnosis suggesting cardiac pathology was not confirmed in 16 p.c. In 67 p.c. of analysed patients pneumonia (mostly interstitial) was revealed. Conclusions: 1). VSD appeared to be the main reson of newborns' hosptialization in Department of Pediatric Cardiology among all cases of diagnosed congenital heart diseases. The most common of neonatal arrhythmias were supraventricular extrabeats. 2). Congenital heart defects different than ductus dependent and arrhythmias usually do not need to be treated in neonates, also in cases with concomitant interstitial pneumonia. 3) Newborns with congenital heart disease with increased pulmonary flow sufferring from multifocal pneumonia may ...


  8/17

  Tytuł oryginału: Niedoczynność kliniczna tarczycy po leczeniu skojarzonym raka krtani.
  Tytuł angielski: Hypothyroidism after combined therapy of the larynx cancer.
  Autorzy: Tarnowska Czesława, Stańczyk Dorota, Wink Robert
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.689-693, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • otorynolaryngologia
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono funkcję hormonalną tarczycy u pacjentów z rakiem krtani leczonych metodą skojarzoną (chirurgiczną z następowym napromienianiem), u których podczas laryngektomii: a) częściowej przemieszczono jeden z płatów tarczycy do rekonstrukcji ubytków strukturalnych, b) całkowitej wykonanej po pierwotnie wykonanej laryngektomii częściowej z rekonstrukcją ubytków strukturalnym płatem tarczycy, ze względów onkologicznych usunięto cały gruczoł. Dysfunkcja hormonalna tarczycy wystąpiłą u 7/10 w ten sposób leczonych pacjentów, przy czym u 2 z nich była to pełnoobjawowa niedoczynność tarczycy (NT). W prcy podkreślono konieczność wieloletniego, obligatoryjengo monitorowania czynności hormonalnej tarczycy oraz włączenia leczenia substytucyjnego już w okresie wystąpienia niedoczynności subklinicznej (NS).


  9/17

  Tytuł oryginału: Niepomyślny przebieg pheochromocytoma u 16-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: Unfavourable course of pheochromocytoma in a 16-year-old girl.
  Autorzy: Lipiec Józef, Piotrowski Andrzej, Niwald Marek, Jankowski Zbigniew, Stańczyk Jerzy
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.236-238, bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pheochromocytoma - guz chromochłonny, wydzielający katecholaminy, powstaje z komórek chromofilnych. Obraz kliniczny pheochromocytoma, będący wynikiem nadmiernego i zmiennego wydzielania katecholamin (adrenaliny i noradrenaliny), charakteryzuje się różnorodnością objawów klinicznych - stąd mogą wynikać trudności w postawieniu prawidłowego rozpoznania. Autorzy przedstawiają przypadek pheochromocytoma u 16-letniej dziewczynki, u której właściwe rozpoznanie ustalono w końcowej fazie choroby, gdy wystąpiły nieodwracalne zmiany w mięśniu sercowym i nasilona niewydolność krążeniowo-oddechowa.


  10/17

  Tytuł oryginału: Gorączka reumatyczna - choroba zapomniana.
  Tytuł angielski: Rheumatic fever - a forgotten disease.
  Autorzy: Brózik Henryka, Smolewska Elżbieta, Biernacka-Zielińska Małgorzata, Niewiadomska-Jarosik Katarzyna, Pokuszyńska Kalina, Stańczyk Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.641-647, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • reumatologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono analizę 29 przypadków gorączki reumatycznej u dzieci zarejestrowanych w Poradni Reumatologicznej i/lub leczonych w Klinice Kardiologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Łodzi w okresie 1991-2001 r. Dwoje spośród 29 dzieci przebyło więcej niż jeden rzut choroby. Rozpoznanie gorączki reumatycznej oparto na kryteriach Jonesa. Najczęściej obserwowano postać stawową (45,2 proc.), następnie stawowo-sercową (29,0 proc.) i sercową (16,1 proc.). Rozpoznawano również pląsawicę (9,7 proc.) oraz zapalenie wszystkich warstw serca (6,5 proc., których to postaci choroby nie obserwowano od wielu lat. Posługując się dużymi objawami z kryteriów Jonesa porównano obecny przebieg kliniczny gorączki reumatycznej z analogicznym danymi z lat 1975-1984 r. Stwierdzono, że chociaż obecnie nieco rzadziej rozpoznawano zapalenie serca (carditis), to dwukrotnie częściej niż uprzednio stwierdzono trwałe następstwa w postaci wady nabytej serca. W podsumowaniu podkreślono, że przy ogólnej tendencji zniżkowej, występują okresy większej zachorowalności na gorączkę reumatyczną o cięższym przebiegu klinicznym. Prawdopodobną przyczyną występowania gorączki reumatycznej u dzieci jest niedoskonała diagnostyka paciorkowcowych zakażeń górnych dróg oddechowych, niewłaściwe ich leczenie częsty subkliniczny przebieg tych zakażeń.

  Streszczenie angielskie: Cases of rheumatic fever in 29 children from the Rheumatology Outpatient Clinic and/or Department of Pediatric Cardiology in the years 1991-2001 were analyzed. Two of those children have had more than one bout of the disease. The diagnosis of rheumatic fever was based on teh Jones criteria. Arthritis was the most frequent clinical presentation (45.2 proc.), both rheumatic carditis and arthritis were seen in 29.0 p.c. and carditis in 16.1 p.c. Chorea and pancarditis were also observed (9.7 p.c. and 6.5 p.c., respectively) - these symptoms have not been reported for many years. The present clinical course of rheumatic fever was compared to data from the years 1975-1984 according to the major symptoms of the jones criteria. It was found that although carditis is now less frequent, it leads to acquired heart disease twice as often as before. It is emphasized that despite decreasing frequency there are periods of increased numbers of cases of rheumatic fever with a more severe clinical course. The most probable cause of rheumatic fever among children is unsatisfactory diagnosis of streptococcal upper respiratory tract infections, improper treatment and frequent subclinical course of these infections.


  11/17

  Tytuł oryginału: Przypadek kardiomiopatii zastoinowej u dziecka z mukowiscydozą.
  Tytuł angielski: Congestive cardiomyopathy in child with cystic fibrosis - a case report.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Korzeniewska Aleksandra, Ruszczyk-Bilecka Teresa, Niewiadomska-Jarosik Katarzyna, Stańczyk Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.985-988, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wtórne zmiany w układzie krążenia w przebiegu mukowiscydozy są dobrze udokumentowane. W piśmiennictwie opisywane są również zmiany w układzie krążenia, występujące u najmłodszych chorych na mukowiscydozę i nie będące następstwem procesu chorobowego w układzie oddechowym. Opisano dziecko, u którego w 16 miesiącu życia rozpoznano mukowiscydozę z towarzyszącą kardiomiopatią zastoinową.


  12/17

  Tytuł oryginału: Ocena zmienności rytmu zatokowego u dzieci z omdleniami neurogennymi : praca doktorska
  Autorzy: Zygmunt Agnieszka, Stańczyk Jerzy A. (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Pediatrii, Klinika Kardiologii Dziecięcej w Łodzi
  Źródło: 2002, 103 k. : il., tab., bibliogr. 181 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20137

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/17

  Tytuł oryginału: Ocena indukowanej apoptozy synowiocytów chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów w relacji do nasilenia eksperesji cyklooksygenazy-2 w tych komórkach : praca doktorska
  Autorzy: Stańczyk Joanna, Kowalski Leszek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej w Łodzi
  Źródło: 2002, [3], 95 k., [20] k. tabl. : il., tab. bibliogr. 131 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20070

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • in vitro


  14/17

  Tytuł oryginału: Skapulektomia z zachowaniem kończyny w leczeniu niektórych nowotworów złośliwych łopatki
  Autorzy: Wasilewski Andrzej, Chrobrowski Krzysztof, Stańczyk Jerzy, Szmania Andrzej
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.216-220, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska


  15/17

  Tytuł oryginału: Klub "Amazonek" - grupa wsparcia dla kobiet po mastektomii
  Autorzy: Stańczyk Teresa
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.245-249, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  16/17

  Tytuł oryginału: Wsparcie udzielane przez pielęgniarki w ocenie kobiet po mastektomii
  Autorzy: Stańczyk Teresa
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.263-266, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  17/17

  Tytuł oryginału: Kardiologia dziecięca.
  Autorzy: Kawalec Wanda, Stańczyk Jerzy
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (2) s.65-67, 89, bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: