Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STÓS
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Zabiegi chirurgiczne stosowane w zespołowym leczeniu pacjentów z zatrzymanymi kłami.
Tytuł angielski: Surgical procedures used in the complex treatment of patients with impacted canines.
Autorzy: Romankiewicz Piotr, Majewski Piotr, Stós Wojciech
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.237-241, il., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono zespołowe postępowanie chirurgiczno-ortodontyczne w leczeniu zatrzymanych kłów ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych zabiegów chirurgicznych. Przedstawiono opis przypadków klinicznych dla zilustrowania różnych sposobów wykonywania chirurgicznej części leczenia, w zależności od położenia zatrzymanego kła. Na podstawie doświadczenia własnego i danych z piśmiennictwa podkreślono konieczność ścisłej współpracy pomiędzy ortodontą i chirurgiem zarówno na etapie planowania sposobu leczenia, jak i podczas wykonywania zabiegów chirurgicznych.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the complex surgical and orthodontic treatment of impacted canines, with particular emphasis being given to surgical procedures. A description of several clinical cases has been presented to illustrate different methods of surgical treatment, depending on the position of the impacted canine. In the light of their own experience and data from the literature, the authors emphasise the necessity for close co-operation between the orthodontist and the surgeon, both at the treatment planning stage and during the surgical procedures.


  2/7

  Tytuł oryginału: Możliwości wykorzystania zdjęć cefalometrycznych w rehabilitacji protetycznej pacjentów bezzębnych z nadmiarnym wzrostem żuchwy.
  Tytuł angielski: The possibilities of using cephalometric analysis in the prosthetic treatment of edentulous patients with excessive anterior growth of the mandible.
  Autorzy: Wieczorek Aneta, Stós Barbara, Stós Wojciech
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.260-266, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ocena zdjęć cefalometrycznych wykorzystywana jest w ortodoncji m.in. do odróżnienia wad morfologicznych od czynnościowych. Autorzy niemieccy zastosowali tę metodę do zaplanowania i oceny poprawności rejestracji zwarcia u bezzębnych pacjentów. W pracy przedstawiono procedurę zastosowania cefalometrii w protetyce na przykładzie dwóch pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Evaluation of cephalometric X-rays is used in orthodontics in order to differentiate between morphological and functional disorders. German authors have used this method in the planning and evaluation of the correctness of centric registration in endentulous patients. In this paper, a procedure using cephalometrics in prosthodontics has been presented on the example of two patients.


  3/7

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia wad zgryzu u pacjentów dorosłych.
  Tytuł angielski: The long term results of molocclusion treatment in adult patients.
  Autorzy: Stós Barbara, Wieczorek Aneta, Gronkiewicz Krzysztof
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (4) s.213-216, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie 8-13-letniej obserwacji dokonano oceny odległych wyników zespołowego leczenia wad zgryzu u pacjentów dorosłych oraz trwałości zastosowanych uzupełnień protetycznych. W szczególności zaś oceniano utrzymanie wyników leczenia wad zgryzu w zakresie zwarcia centrycznego i ekscentrycznego, stopień zużycia protez, stan podłoża protetycznego oraz estetykę protez.


  4/7

  Tytuł oryginału: Katedra Protetyki Stomatologicznej w Krakowie po wydzieleniu nauk medycznych z Uniwersytetu Jagiellońskiego i utworzeniu w 1950 r. Akademii Medycznej.
  Autorzy: Wiśniewska Grażyna, Stós Barbara
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (4) s.40-41
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  5/7

  Tytuł oryginału: Spiralna tomografia komputerowa - nowoczesna technika radiologiczna w diagnostyce zębów zatrzymanych.
  Autorzy: Siegel Renata, Stós Wojciech, Dyras Marta, Urbanik Andrzej, Sztuk Stanksław, Siegiel Wiktor, Wojciechowski Wadim
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (3) s.22-25, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono nowoczesną technikę obrazowania - tomografię komputerową i jej zastosowanie w diagnostyce zębów zatrzymanych. Jako przykład wykorzystania tej techniki przedstawiono dwa przypadki zatrzymanych kłów w szczęce.


  6/7

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja protetyczna pacjenta po wieloodłamowym złamaniu żuchwy.
  Autorzy: Łącki Marcin, Stós Barbara
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (7) s.23-26, il., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono leczenie protetyczne pacjenta z licznymi nieprawidłowościami w zakresie układu stomatognatycznego oraz zaburzeniami w rysach twarzy, powstałymi na skutek komplikacji w procesie gojenia wieloodłamkowego złamania żuchwy.


  7/7

  Tytuł oryginału: Kliniczna i radiologiczna ocena stanu przyzębia chirurgiczno-ortodontycznie leczonych zatrzymanych kłów w szczęce na podstawie piśmiennictwa.
  Autorzy: Zalewska Anna, Dyras Marta, Stós Wojciech, Siegel Renata
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (6) s.16-18, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano przeglądu dostępnego piśmiennictwa na temat oceny stanu przyzębia zatrzymanych kłów w szczęce po ich chirurgicznym odsłonięciu i leczeniu ortodontycznym. Porównano poszczególne parametry charakteryzujące wydolność tkanek przyzębia zębów zatrzymanych z grupą kontrolną, którą stanowiły kły samoistne wyrznięte po przeciwnej stronie łuku zębowego.

  stosując format: