Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STĘPNIK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Małoinwazyjna metoda chirurgicznego leczenia wrodzonych skrzywień prącia.
Tytuł angielski: Small invasive method of surgical treatment of congenital penile curvature.
Autorzy: Urban Marek, Bar Robert, Klijer Robert, Stępnik Dariusz
Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (2) s.26-30, il., tab., bibligor. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,054

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena własnych wyników leczenia wrodzonych skrzywień prącia metodą fałdowania osłonki białawej ciał jamistych z miejscowym dostępem do osłonki. Materiał i metoda. W latach 1999 - 2000 u 10 pacjentów w wieku od 17 do 25 lat., obarczonych wrodzonym skrzywieniem prącia wykonano chirurgiczną korektę wady. Kąt skrzywienia wynosił od 30ř do 70ř, kierunek zagięcia w siedmiu przypadkach był brzuszny w trzech zaś boczny. Wszystkich pacjentów poddano operaacji fałdowania osłonki białawej zmodyfikowaną metodą Esseda-Schr”dera z założeniem na osłonkę od 2 do 6 odwróconych szwów ósemkowych z niewchłanialnego materiału. Stosowano podłużne cięcie po wypukłej stronie prącia w miejscu największej krzywizny, uzyskując miejscowy dostęp do osłonki. Nie wykonywano cięcia okrężnego, denudacji i obrzezania. Badania kontrolne przeprowadzano po 10 - 14 dniach od operacji oraz w okresie od 10 do 1 6 miesięcy po zabiegu. Wyniki. Całkowite wyprostowanie prącia uzyskano u siedmiu (70 proc.) pacjentów, u trzech (30 proc.) pozostało nieznaczne skrzywienie o kącie 10ř - 15ř. Wszyscy podawali możliwość bezbolesnego odbycia stosunku. Żaden z pacjentów nie zaobserwował znaczącego skrócenia prącia. Pięciu pacjentów odczuwało nieznaczny dyskomfort w miejscu szwów. U żadnego z leczonych nie stwierdzono istotnych powikłań. Wnioski. Operacja faldowania osłonki białawej ciał jamistych z miejscowym dostępem jest minimalnie inwazyjnym, prostym technicznie zabiegiem, obarczonym niewielkim ryzykiem ...

  Streszczenie angielskie: Objective. To evaluate our own resutls in management of congenital penile curvature with the method of tunica albuginea plication with the local access to the tunica. Materials and method. In 1999 - 2000 10 patients (age: 17 - 25) with congenital penile deviation underwent a surgical correction of a malformation. The angel of the deviation ranged from 30ř to 70ř, the direction was ventral in 7 cases and lateral in 3. All patients were subjected to the operation of tunical albuginea plication with the modified Essed-Schr”der method using 2 - 6 nonabsorbable inverting interrupted sutures. Longitudinal incision in the plaace of the greatest curvature on the convex side of the penis was perforemd. Neither cirucmeferential incision with denudation nor circumcision was applied. Postoperative examination was performed 10 - 14 days after surgery and follow-up was from 10 to 16 months. Results. A total straightening of the penis was achieved in 7 patients (70 p.c.), 3 patients (30 p.c.) had insignificant deviation (10ř - 15ř). All patients reported possibility of painless vaginal intromission. Significant penile shortening was not noticed, 5 patients felt small discomfort at the place of palpable sutures. Significant complications were not observed. Conclusions. Tunica albuginea plication with the local access to the tunica is a minimal invasive, simple procedure with low risk rate of complications. In treatment of congenital penile curvature this method gives good functional ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Respiratory allergy and inflammation due to ambient particulate - a European-wide assessment (RAIAP) - Polish experience.
  Tytuł polski: Procesy alergiczne i zapalne wywołane działaniem pyłów środowiskowych - europejskie badania przekrojowe (RAIAP) - doświadczenia własne.
  Autorzy: Rydzyński K[onrad], Hałatek T., Stępnik M., Tarkowski M.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.161-166, il., tab., bibliogr. 19 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Występowanie astmy u dzieci i młodzieży w ciągu ostatnich dwudziesięcioleci w wielu uprzemysłowionych krajach powiększyło się trzy lub czterokrotnie. Powszechność występowania astmy w krajach wysoko uprzemysłowionych kontrastuje z mniejszą częstością ujawnianą w krajach o niższym standardzie. Wpływ czynników środowiskowych w chorobach o podłożu alergicznym jest wielce prawdopodobny. W wykonywanej w projekcie RAIAP weryfikacji toksyczności pyłów środowiskowych pyły zebrane na różnych stanowiskach europejskich (Oslo, Rzym, Bilthoven, Łódź), wykazujące prozapalne działanie w badaniach in vitro, poddane zostaną badaniom in vivo na szczurach. W pracy zaprezentowano wstępne badania in vivo przeprowadzone w celu validacji i uzyskania danych referencyjnych po dotchawiczej instalacji zawiesiny małych dawek pyłów standardowych PM10.

  Streszczenie angielskie: The prevalence of asthma in children and young adults has tripled and quadrupled in many industrialised countries during the last two decades. However, the prevalence of allergic disease in highly industrialized regions contrasts to rates in countries with lower living standards. Environmental influence on the expression of allergic diseases is very likely. In order to verify the toxicity of ambient particulate material which has been identified to show airway inflammation potential in the in vitro screening RAIAP studies, samples collected in different European location (Oslo, Rzym, Bilthoven, Łódź) will be examined in an in vivo animal model. In preliminary in vivo studies performed to validate the system and obtain the refernce data the inflammatory effects were determined using the technique of intratracheal instillation of small samples of resuspended standards PM 10 particulates.


  3/3

  Tytuł oryginału: Roles of nitric oxide in carcinogenesis. Protumorigenic effects.
  Autorzy: Stępnik Maciej
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (3) s.219-227, bibliogr. 69 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Nitric oxide (NO) is a small gaseous molecule involved in many physiological and pathophysiological processes in the human organism. Reports published so far indicate its multiple and not fully understood role in tumor initiation and progression. The paper reviews basic mechanisms of protumorigenic effects of NO: genotoxicity and mutagenicity, the results of the studies on nitric oxide synthases activity and expression in human tumors of different origin, as well as the main mechanisma of NO-mediated processes responsible for tumor progression (tumor cell growth, angiogenesis, invasiveness and metastatic activity). Because the effects of NO in cancer development are not clearly defined after the revire of protumorigenic effects, some data, which indicate the antitumorigenic effects of NO are also presented.

  stosując format: