Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STĘPNIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Mukowiscydoza a ciąża.
Tytuł angielski: Cystic fibrosis and pregnancy.
Autorzy: Stępniak-Ziółkiewicz Iwona, Pierzchała Władysław
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.346-350, bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 25-letniej ciężarnej chorej hospitalizowanej z powodu ciężkiej postaci mukowiscydozy powikłanej niestabilną cukrzycą i zespołem paranoidalnym. Dzięki współpracy zespołu (pulmonolog - ginekolog - rehabilitant) ciąża zakończyła się urodzeniem zdrowego dziecka. Stan pacjentki po porodzie był stabilny. Przedstawiony przypadek jest jednym z nielicznych w literaturze, który dotyczy prowadzenia ciąży i porodu u chorej z mukowiscydozą oraz próbuje ustalić zasady postępowania w takich sytuacjach.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper is to present a case of 25-year-old pregnant woman admitted to hospital because of severe cystic fibrosis, unstable diabetes nad paranoid syndrome. Due to the team consisted of pulmonologist, gynaecologist and kinesipathist a healthy baby was born. The condition of the woman after childbirth was stable. The presented case is a rare example in literature concerning the case of pregnant woman suffering from mucoviscidosis as well as the trial of establishing the guidelines of management in these cases.


  2/5

  Tytuł oryginału: Synthesis and some pharmacological properties of 3-(4-phenyl-5-oxo-1,2,4-triazolin-1-ylmethyl)-1,2,4-triazolin-5-thione derivatives.
  Autorzy: Dobosz Maria, Struga Marta, Chodkowska Anna, Jagiełło-Wójtowicz Ewa, Stępniak Krystyna, Kozioł Anna E.
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (4) s.281-290, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: In the reaction of (4-phenyl- or 3,4-diphenyl-5-oxo-1,2,4-triazolin-1-ylmethyl)-carbohydrazide (IIa, IIb) with isothiocyanates the thiosemicarbazide derivatives [IIIa, b - IXa, b] were obtained. Cyclization of those compounds in the presence of 2 p.c. or 10 p.c. NaOH led to formation of derivatives with the 1,2,4-triazolin-5-thione system [Xa, b - XVIa, b]. Molecular structure proposed for this group of compounds was confirmed by X-ray structure analysis of Xa and XIVa. Compounds Xa, XIIa and XIVa were investigated pharmacologically for their central properties in mice. It was shown that only compound XIIa produces antinociceptive effects in mice.


  3/5

  Tytuł oryginału: Ewolucja koncepcji i modelu szkoły promującej zdrowie w Europie.
  Autorzy: Woynarowska Barbara, Stępniak Katarzyna
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (12) s.3-7, il., tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/5

  Tytuł oryginału: Studium bólu fibromialgicznego.
  Tytuł angielski: Study on pain in fibromyalgia syndrome.
  Autorzy: Stępniak Cezary, Targońska-Stępniak Bożena, Szczepański Leszek
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.257-265, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy analizują szczególne cechy bólu w ZFM na podstawie osobistego kontaktu z ok. 1000 chorych na ZFM, katamnestycznych badań ankietowych 115 chorych oraz dokładnych badań stanu zdrowia i jakości życia 86 chorych. Oprócz cech bólu ujętych w kryteriach ACR z 1990 r. (ból uogólniony, trwający co namniej 3 miesiące, ucciskowa tkliwość szczególnych punktów w obrębie mięśni), zwraca uwagę zwykle wieloletni przebieg bólu o okresowo zmiennym natężeniu, lokalizacji, liczby i stopnia tkliwości "tender points", remisje są jednak rzadkie, dolegliwości z zbiegiem lat są coraz silniejsze, ból fibromialgiczny nie jest podobny w odczuciu do bólu somatycznego, dlatego pacjent opisowo próbuje oddać jego charakter, pacjent somatyzuje źródło bólu, wykazuje tendencje do samointerpretacji przyczyn i mechanizmów choroby, jest krytycznie nastawiony wobec lekarskich wyjaśnień, których różnych - i często sprzecznych - słyszał już wiele, ból słabo reaguje na leczenie NLPZ, często towarzyszy mu lęk.

  Streszczenie angielskie: The authors analyse specyfic features of pain in fibormyalgia syndrome (FS) on the grounds of personal contact with aprox. 1000 fibromyalgia patients, questionnaires from 115 patients and detailed assessment of health state and quality of life of 86 patients. Apart from attributes of FS pain mentioned by ACR criteria other ones are emphasized by the authors: chronic, long-term course of the pain with short-term changes of intensity, localisation and number or sensibility of tender points; rare remision, after years of the disease the pain usually increases; NSAID's efficacy is not sufficient; FS pain so different from somatic pain that a patient with FS describe his/her suffers in pictiresque, sometimes strange or funny manner; FS patient has own belives in somatic etiologfy of the disease and its sceptical about doctor's explanations; the pain of often accompained by fear and anxiety. The paper contains from oryginal patients' letters.


  5/5

  Tytuł oryginału: Stan i perspektywy rozwoju rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
  Autorzy: Stępniak Marek
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.155-165, bibliogr. 8 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: