Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STĘPLEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego".
Tytuł angielski: Scientific conference "Silesian days of social medicine and public health".
Opracowanie edytorskie: Stęplewski Zygmunt (Red.).
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Spoˆecznej i Zdrowia Publicznego". s.621-1020, il., tab., bibliogr. [przy ref.], sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  2/8

  Tytuł oryginału: Ocena rozkładu parametrów rozwoju somatycznego (wagi, wzrostu, BMI) w populacji studentów I roku Śląskiej Akademii Medycznej.
  Tytuł angielski: The evaluation of the spread of the somatic development parameters (weight, height, BMI) over the population the first-year students of the Medical University of Silesia.
  Autorzy: Kasperczyk Janusz, Stęplewski Zygmunt, Miarczyńska-Jończyk Halina, Jaskólecki Henryk
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.718-722, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

  Streszczenie polskie: Wobec szerzącego się narastania w naszym społeczeństwie odsetka ludzi z nadwagą, szczególnie cenne jest wczesne zwrócenie uwagi ludziom młodym na istnienie tego problemu. W pracy wykorzystano mierniki pozytywne rozwoju somatycznego (wagę i wzrost) do oceny stopnia nadwagi i otyłości. Badaniu poddano 518 kobiet i 323 mężczyzn, studentów I roku studiów, zgłaszających się do Poradni Studenckiej ŚAM w latach 1989 - 1993. Oceniono procent nadwagi za pomocą indeksu masy ciała BMI oraz wyliczając zawartość tkanki tłuszczowej według wzoru. Nadwagę ocenianą wartością BMI stwierdzono u 9,6 proc. badanej populacji, przyczym odsetek studentów z nadwagą był ponad dwukronie wyższy niż odsetek studentek (15,2 proc.; 5,8 proc.). Stopień otyłości wyliczony matematycznie ze wzoru na zawartość tkanki tłuszczowej nie pokrywa się z wynikami oceny otyłości za pomocą wskaźnika BMI ze względu na zbyt szeroki przedział kategorii nadwagi. Kontynuacja rozpoczętych badań pozwoli, być może, na zwrócenie uwagi studentom medycyny na zagrożenie otyłością, będącą czynnikiem ryzyka wielu chorób.

  Streszczenie angielskie: Because of spreading increase of the percentage of obese people in our society, there exists a need to draw attention of young people to this problem. In the investigation the positive measures of somatic growth (weigth and height) in the assessment of the intensity of overweight, or obesity were used. In the research 518 women and 323 males were involved, first year students of Medical University of Silesia, admitted in Student's Ambulatory of Medical University of Silesia in years 1989 - 1993. The level of overweight was estimated by use of Body Mass Index BMI, and by calculation of amount of fat tissue. The overweight estimated by BMI was found in 9.6 p.c. of surveyed population, the percentage of males with overweight over two times outnumbered the percentage of women - 15.2 p.c. and 5.8 p.c. respectively. Level of obesity estimated by mathematical calculation by use of a formula for amount of fat tissue is not convergent with BMI results because of very broad range of dispersion of the overweight. The continuation of started research may draw the attention of medical students to problems of obesity, one of the most important risk factors of their future diseases.


  3/8

  Tytuł oryginału: Simultaneous radiotherapy and radioimmunotherapy of malignant gliomas with anti-EGFR antibody labelled with iodine 125. Preliminary results.
  Autorzy: Wygoda Zbigniew, Tarnawski Rafał, Brady Luther, Stęplewski Zenon, Bażowski Piotr, Wojtacha Maciej, Stępień Tomasz, Kula Dorota, Składowski Krzysztof, Kokocińska Danuta, Wygoda Andrzej, Pawlaczek Agnieszka, Etmańska Aleksandra, Larysz Dawid, Jarząb Barbara
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (1) s.29-33, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • neurologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: In this paper we present the preliminary results of a prospective trial of the efficacy of simultaneous radiotherapy and anti-EGFR 125I radioimmunotherapy of maligant gliomas with 2 years' total survival as the end-point, raising the question whether anti-EGFR 125I radioimmunotherapy influences the disease-fee survival in these patients. Material and methods: Patients with anaplastic astrocytoma or primary glioblastoma were previously treated by a macroscopically radical neurosurgical approach and randomized either to radiotherapy + radioimmunotherapy arm or treated by radiotherapy alone. Seven patients were included in the group with radioimmunotherapy, among them five with GBM and two with AA, and five patients in the control arm. Patients were irradiated to 60 Gy using three-dimensional conformal noncoplanar techniques. Anti-EGFR 125I monoclonal antibody 425 radioimmunotherapy (50 mCi/course) was started during 4th week of radiotherapy and was repeated three times in one week intervals. Results: Time of follow-up ranges between 2 and 10 months in the anti-EGFR 125I radioimmunotherapy arm and 4 and 9 months in the control arm. Recurrence was diagnosed in all patients in the EGFR 125I group with a lethal outcome in two of them and in 4 patients in the control group. Median time to recurrence was 2 and 5 months respectively. Conclusions: Taking into account early recurrences observed, we propose to continue the studies on the efficacy of adjuvant anti-EGFR 125I radioimmunotherapy in a selected group of patients in whom the greates benefit may be expected on the basis of molecular studies, among them EGFR expression investigation.


  4/8

  Tytuł oryginału: Zróżnicowanie poziomu wiedzy studentów Śląskiej Akademii Medycznej o chorobach cywilizacyjnych.
  Tytuł angielski: Differentiation of students' knowledge on civilisation-related diseases.
  Autorzy: Jaskólecki Henryk, Tyrpień Mirosław, Stęplewski Zygmunt, Malara Beata, Woźniak Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.157-163, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było sprawdzenie i porównanie aktualnego stanu wiedzy studentów o przyczynach i występowaniu chorób cywilizacyjnych, w aspekcie wykonywanego w przyszłości zawodu lekarza (lekarza stomatologa, menedżera ochrony zdrowia). Ankieta zawiera 15 pytań "zamkniętych" dotyczących szeroko pojętego problemu chorób cywilizacyjnych. W odróżnieniu od większości publikowanych prac tego typu, przyjęto jednolitą metodę oceny, zgodnie z założeniami pomiaru dydaktycznego. Obliczano: rozstęp, modalną, medianę, średnią arytmetyczną, wariancję, odchylenie standardowe, łatwość zadania, trudność zadania, frakcję opuszczeń, moc różnicującą zadania oraz współczynnik rzetelności testu. Obliczenia przeprowadzono wykorzystując własną modyfikację programu Excel dla potrzeb pomiaru dydaktycznego. Badaniami objęto 104 studentów III i 116 studentów IV roku Oddziału Stomatologicznego, 31 studentów studiów licencjackich z ratownictwa medycznego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, 18 studentów podyplomowych studiów zarządzania i administracji w ochronie zdrowia Wydziału Lekarskiego w Zabrzu i Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz 151 studentów IV i 121 studentów VI roku Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Wykazano istotne różnice w stanie wiedzy pomiędzy poszczególnymi grupami (zadziwiająco niski poziom u przyszłych menedżerów ochrony zdrowia), jak i różną skalę trudności poszczególnych pytań w zależności od reprezentowanego przez respondentów kierunku i roku studiów.

  Streszczenie angielskie: The goal of the study was to check and compare the current condition of students' knowledge on civilisation-related diseases in relation to their future career as doctors, dentists, health care managers. The questionnaire consisted of 15 closed questions concerning civilisation-related diseases. As opposed to majority of studies referring to this problem uniform method of assessment in accordance with the principles of didactic measurement was applied. The following test components were measured: Range, Mode, Median, Arithmetic Mean, Variance, Standard Deviation, Task Simplicity, Task Compexity, Reliability. Calculations were carried out using our own updated Excel programme. Study group consisted of 104 III year students of Division of Dentistry, 116 students of IV year Division of Dentistry, 31 students of Licentiate Faculty of Emergency Medicine in Zabrze, 18 students of Postgraduate Course in Management and Administration in Health Care Medical Faculty in Zabrze and Technical University in Gliwice, 151 IV year students of Medical Faculty in Zabrze and 121 VI year students of Medical Faculty in Zabrze. Significant differences between individual groups (suprisingly low level among future menagers of health care) as well as different degree of difficulty of questions depending on the faculty and the year of study.


  5/8

  Tytuł oryginału: Wpływ gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na indukcję astmy u dzieci.
  Tytuł angielski: The influence of gas and dust air pollutants on induction of asthma among children.
  Autorzy: Kasperczyk Janusz, Stęplewski Zygmunt
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.217-222, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • ochrona środowiska
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Astma oskrzelowa należy do dużej grupy chorób, których podłożem są reakcje alergiczne i zapalne. Mimo długotrwałych badań, nadal niewiele wiadomo na temat czynników indukujących astmę oskrzelową u dzieci, co podyktowało kierunek badań. Badaniami objęto 5945 10-11 letnich dzieci z 86 szkół podstawowych województwa katowickiego. Oceniano wpływ narażenia na zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na indukcję astmy. Dane o narażeniu uzyskano z kwestonariuszy, raportów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz badań lekarskich. Analizę zależności przeprowadzono przy użyciu pakietów statystycznych Statistica i BUGS. Analiza wykazała, że długotrwałe narażenie na SO2 powodowało zwiększenie częstości astmy u dzieci (korelacja R = 0,95 przy p 0,05), natomiast aktualne stężenia SO2 nie korelowały z częstością astmy (p 0,05). Stężenia pyłu zawieszonego nie korelowały z częstością astmy (p 0,05). Narażenie na NOx powodowało znamiennie częstsze występowanie astmy (R = 0,098 przy p 0,05). Narażenie na CO w przeszłości nie wpływało na częstość astmy (p 0,05), natomiast jego aktualne stężenia korelowały z częstością astmy oskrzelowej u dzieci (R = 0,918 przy p = 0,001). Uzyskane wyniki wskazują na znaczący wpływ długotrwałego narażenia na tlenki azotu oraz siarki na późniejszy rozwój astmy (porównanie stężenia tych gazów z przeszłości do obecnego stanu zdrowia), mniej jednoznaczne wyniki obserwuje się w przypadku oceny wpływu obecnie występujących stężeń ...

  Streszczenie angielskie: Bronchial asthma belongs to a large group of illness of allergic and inflammatory origin. Despite long-term studies still not much is known about the factors inducting children bronchial asthma. This fact influenced the line of the research. The research included 5945 children of 10-11 from 86 primary schools of the Katowice province (presently Silesian province). The factor evaluated was the influence of the exposure to air pollution on asthma induction. The data concerning the exposure was obtained from questionnaires, reports of the Institute of Meteorology and Water Management and medical examinations. The dependence analyses were conducted with the use of statistical packets Statistica and BUGS. The analysis proved that long-term exposure to SO2 caused an increased number of cases of children's asthma (correlation R = 0,95 with p 0.05), whereas the current concentration of Sos did not correlate with the number of asthmatic children (p 0,05). The concentration of dust did not correlate with occurrence of asthma (p 0.05). The exposure to NO2 caused a significant increase in incidence of asthma (R = 0.98, with p 0.05). Previous exposure to CO did not influence the occurrence of asthma (p 0.05) whereas its present concentration correlated with the number of cases of children's bronchial asthma (R = 0.918 with p = 0.001). The results obtained point to significant influence of long-term exposure to nitrogen and sulphur oxides on later development of asthma ...


  6/8

  Tytuł oryginału: Wpływ narażenia na dym tytoniowy na indukcję i przebieg kliniczny astmy oskrzelowej u śląskich dzieci.
  Tytuł angielski: The influence of exposure to cigarette smoke on induction and clinical course of bronchial asthma among the Silesian children.
  Autorzy: Kasperczyk Janusz, Stęplewski Zygmunt
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.223-229, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Astma oskrzelowa należy do grupy chorób o podłożu alergicznym i zapalnym. Mimo licznych badań wyniki prezentowane w piśmiennictwie są bardzo rozbieżne, dlatego też postanowiono dokładnie przebadać wpływ różnorodnych czynników na indukcję i przebieg kliniczny astmy oskrzelowej u dzieci. Badaniami objęto 5945 dzieci 10 - 11 letnich z 86 szkół podstawowych województwa katowickiego. Oceniano wpływ narażenia na dym tytoniowy na indukcję astmy i jej przebieg kliniczny. Dane o narażeniu uzyskano z rozmów z rodzicami. Analizy zależności przeprowadzono przy użyciu pakietów statystycznych Statistica i BUGS. Palenie papierosów w domu dekarowano aż w 3594 przypadkach (68,5 proc.), niepalenie w 1637 (31,2 proc.). Prawdopodobieństwo rozwoju astmy jest stałe w zakresie od 0 do 40 wypalanych dziennie papierosów, następnie dość szybko rośnie (R = 0,794, p = 0,011). Przebieg kliniczny astmy oceniano na podstawie stwierdzanego świszczącego oddechu, ucisku w klatce piersiowej, duszności i kaszlu. W badanej populacji jedynie prawdopodobieństwo wystąpienia ucisku w klatce piersiowej było skorelowane z liczbą wypalanych papierosów (R = 0,86, p = 0,014), w przypadku pozostałych objawów powiązania były znamienne statystycznie. Uzyskane wyniki wykazały istotny wpływ dymu tytyniowego na rozwój astmy. Wskazuje to na konieczność higienizacji pomieszczeń mieszkalnych, a zwłaszca eliminację z nich dymu tytoniowego. Mniej jednoznaczne wyniki uzyskano badając jego wpływ na przebieg kliniczny astmy. ...

  Streszczenie angielskie: Bronchial asthma belongs to the group of illnesses of allergic and inflammatory origin. Despite numerous research divergent results are described in literature, that is the reason why a decision was made to conduct a careful study of the influence of various factors on induction and clinical course of bronchial asthma among children. The research included 5945 children of 10 - 11 from 86 primary schools of the Katowice province (presently Silesian province). The factor evaluated was the influence of the exposure to tobacco smoke on asthma induction and its clinical course. The data concerning the exposure were obtained from the children's parents. The dependence analyses were conducted with the use of statistical packets Statistica and BUGS. Smoking was declared in 3549 cases (68.5 p.c.), and non-smoking were 1637 people (31,2 p.c.). The probability of developing asthma is constant within the range of 0 - 40 cigarettes smoked daily; then it grows quite rapidly (R = 0,794, p = 0,011). The clinical course of asthma was evaluated on the basis of appearing wheezing respiration, pressure in chest, dyspnoea and cough. In the investigated population/group only the probability of pressure in chest incidence correlated with the number of cigarretes smoked (R = 0,86, p = 0.014), in case of the remaining symptoms the correlation was statistically insignificant. The obtained results have proved a substantial influence of tobacco smoke on the development of asthma. This indicates ...


  7/8

  Tytuł oryginału: Ocena stanu wiedzy studentów Śląskiej Akademii Medycznej na temat roli i znaczenia kas chorych.
  Tytuł angielski: The appreciation of the Silesian Medical Academy students' knowledge concerning the role and importance of medical care funds.
  Autorzy: Tyrpień Mirosław, Jaskólecki Henryk, Stęplewski Zygmunt, Miarczyńska-Jończyk Halina, Woźniak Joanna, Malara Beata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.531-539, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było sprawdzenie i porównanie aktualnego stanu wiedzy studentów (różnych wydziałów i lat studiów) o roli kas chorych w dotychczasowym systemie opieki zdrowotnej oraz prawach pacjenta w aspekcie wykonywanego w przyszłości zawodu lekarza, lekarza stomatologa, menedżera ochrony zdrowia i ratownika medycznego. Ankieta zawierała 15 pytań dotyczących problemu funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej po wprowadzonej w 1999 r. reformie służby zdrowia. W odróżnieniu od większości publikowanych prac tego typu przyjęto jednolitą metodę oceniania zgodnie z założeniami pomiaru dydaktycznego. Obliczono: rozstęp, modalną: medianę, średnią i asymetryczną; wariancję; odchylenie standardowe; łatwość zadania; frakcję opuszczeń; moc różnicującą zadania; współczynnik rzetelności testu. Obliczenia przeprowadzono wykorzystując własną modyfikację programu Excel do potrzeb pomiaru dydaktycznego. Badanie przeprowadzono na 104 studentach III roku Oddziału Stomatologicznego, 116 studentach IV roku Oddziału Stomatologicznego, 31 studentach licencjackich studiów ratownictwa medycznego Wydziału Lekarskiego w Zabrzu, 18 studentach podyplomowych studiów zarządzania i administracji w ochronie zdrowia przy Wydziale Lekarskim w Zabrzu i Politechnice Śląskiej, 151 studentach IV roku Wydziału Lekarskiego w Zabrzu oraz 121 studentach VI roku Wydziału Lekarskiego w Zabrzu. Wykazano istotne różnice w stanie wiedzy pomiędzy poszczególnymi grupami (wysoki poziom u przyszłych menedżerów ochrony ...

  Streszczenie angielskie: The purpose of this research was vertification and comparison of the present state of knowledge among the students of different departments and years of study. The questions concerned the role of Medical Care Funds in the up-to-now healthcare system and the patient's right as far as the students' future professions as doctors, dentists, healthcare managers and medical rescuers is concerned. The questionnaire included 15 questions referring to the problem of functioning of the medical care institutions after the reform of healthcare services introduced in 1999. Distinct from most of the published works of this kind, the authors adopted a uniform "assessment" method following the principles of didactic measurement. The researches calculated: Range, Modal, Mediana, Arithmetic Average, Variance, Standard Deviation, Easiness of the Task, Difficulty of the Task, Skip Fraction, the Task's Differentiating Power, Reliability Coefficient of the Test. The calculation was conducted with the use of the Excel programme modified by the researchers to suit the needs of didactic measurement. The survey included 104 students of the 3rd of Dental Department, 116 of the students 4th year of Dental Department, 31 students of Bachelor's Medical Rescue Studies by the Medical Department in Zabrze, 18 students of Post-Graduate Management and Administration in Healthcare by the Medical Department in Zabrze and Silesian Technical University, 151 4th year students of the Medical Department in ...


  8/8

  Tytuł oryginału: Samoocena stanu odżywienia studentów medycyny a rzeczywiste mierniki oceny rozwoju somatycznego.
  Tytuł angielski: Self-assessment of medical students' state of nutrition and the real measures of somathic development estimation.
  Autorzy: Miarczyńska-Jończyk Halina, Malara Beata, Woźniak Joanna, Stęplewski Zygmunt, Jaskólecki Henryk, Tyrpień Mirosław
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.341-346, tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zainteresowanie problemem "epidemii otyłości" jest coraz powszechniejsze, jednak wiedza na jej temat jest płytka i rozwija się w sposób nieodpowiadający skali zjawiska. Wydaje się, że dotyczy to nawet środowiska studentów medycyny obcujących na codzień z problemami zdrowia i mających w przyszłości czuwać nad zdrowiem społeczeństwa. Piśmiennictwo oceniające zdrowie ludności opiera się na rozpowszechnieniu negatywnych mierników stanu zdrowia. Mniej uwagi poświęca się miernikom pozytywnym, które dzięki swej prostocie, dostępności i jednocześnie niewielkich nakładach finansowych, mogą być użyte w znacznie szerszym zakresie do badań epidemiologicznych nad otyłością. Celem pracy była ocena stopnia otyłości wśród studentów medycyny oraz porównanie deklarowanej samooceny z rzeczywistym stanem odżywienia wyrażonym wskaźnikiem BMI (body mass index). Badaniem objęto 416 studentów III-VI roku medycyny i stomatologii ŚAM. Zastosowano metodę anonimowej ankietyzacji przy użyciu kwestionariusza. Analizowano obiektywne wartości wskaźnika BMI, zawartość tkanki tłuszczowej, samoocenę oraz satysfakcję studentów ze swego stanu odżywienia. Analizy statystycznej dokonano za pomocą programu statystycznego Epi Info v. 5,01 Ib. Analiza zgromadzonego materiału wykazała niedowagę u 10,3 proc., nadwagę u 12 proc., a otyłość II stopnia u 1,9 proc. populacji studentów. U osób ze stwierdzoną otyłością tylko kobiety miały tego stuprocentową świadomość, natomiast 44,2 proc. mężczyzn uznało swoją ...

  Streszczenie angielskie: Problem of "obesity epidemic" is still very common, but the knowledge about this is limited and it develops very slowly. Probably it even concerns medical students who are in touch with health problems every day and who will watch over society's health in the future. Available literature estimating people's health is mainly connected with negative measures of human health condition. Positive measures are rarely used, although they are simply inuse and accessible (including financial accessibility). This kind of measures should be used in widest range to epidemiological investigation of obesity. The aim of this study was to estimate the level of medical student's obesity and to compare declared self-asssessment expressed by BMI. In the research 416 III - VI year students of Medical University in Silesia were involved. We used a number of anonymous questionnaires to receive required information. We analyzed objective value of BMI, fat tissue capacity, student's self-assessment and student's satisfaction of their state of nutrition. Statistic analyzes were done using Epi Info v. 5,0 1b program. Distribution of abnormal body weight among students under research was following: underweight - 10,3 p.c. of the students, overweight - 12 p.c. and IIř obesity - 1,9 p.c. of investigated population. Among people with confirmed obesity only 100 p.c. of women realized this fact and 44,2 proc. of men found their overweight as normal. Students' satisfaction of state of nutrition ...

  stosując format: