Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STĘPIEŃ
Liczba odnalezionych rekordów: 31Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/31

Tytuł oryginału: Ocena stanu wiedzy nauczycieli i uczniów szkół średnich województwa śląskiego na temat zasad udzielania pierwszej pomocy.
Tytuł angielski: Evaluation of the knowledge of teachers and high school students in Silesia on the principles of first aid.
Autorzy: Sosada Krystyn, Żurawiński Wojciech, Stępień Tomasz, Makarska Joanna, Myrcik Dariusz
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.883-889, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Udzielenie pierwszej pomocy przez świadka zdarzenia w pierwszych minutach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia, jest kluczowym elementem łańcucha przeżycia, już bowiem po 5 - 6 minutach od zatrzymania krążenia i oddechu dochodzi do nieodwracalnych zmian w mózgu i śmierci. Celem pracy jest ocena znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy w społeczeństwie polskim, na przykładzie grupy młodzieży i nauczycieli szkół średnich. Badanie przeprowadzono wśród uczniów i nauczycieli województwa śląskiego w okresie od listopada 2001 do marca 2002. Badana grupa obejmowała 227 uczniów szkół średnich, w tym 34 chłopców i 193 dziewczęta, oraz 79 nauczycieli szkół średnich, w tym 28 mężczyzn i 51 kobiet. Przeprowadzono badania ankietowe dotyczące znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy. Badane osoby wypełniały anonimową ankietę składającą się z dwóch części: ogólnej i szczegółowej. W grupie uczniów znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy na poziomie bardzo dobyrm wykazało się 7 uczniów, na poziomie dobrym 57 uczniów i na poziomie niedostatecznym 163 uczniów. W grupie nauczycieli nikt nie wykazał się znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy na poziomie bardzo dobrym, na poziomie dobrym 11 nauczycieli, na poziomie niedostatecznym 68 nauczycieli. W zebranym materiale stwierdzono lepszą znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy wśród osób, które odbyły kurs prawa jazdy. Wśród młodzieży szkolnej i nauczycieli wiedza na temat udzielania pierwszej pomocy jest niewystarczająca do skutecznego przeprowadzenia czynności ratujących życie. Poszerzenie programu nauczania szkoły średniej o wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy, znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa naszego społeczeństwa.

  Streszczenie angielskie: Bystander CPR in first minutes after cardiac arrest appears to be a crucial component of the chain of survival. Failure of the circulation for 5 - 6 minutes will lead to irreversible cerebral damage and death. The aim of the study was to evaluate the level of knowledge about first aid among Polish society on the example of secondary school students and teachers. The study was conducted on students and teachers from Silesian voivodeship from November 2001 to March 2002. The study was based on a sample of 227 secondary school students (34 males and 193 females) and 79 secondary school teachers (28 males and 51 females). The anonymous survey evaluating the level of first aid knowledge was carried out. It consisted of general and particular part. 7 of surveyed students achieved an excellent result, 57 a good result and 163 represented inadequate level of knowledge. None of surveyed teachers achieved an excellent result, 11 achieved a good result and 63 represented inadequate level of knowledge. Higher level of knowledge was presented by those with a driving licence. The knowledge of secondary school students and teachers appears to be insufficient to perform basic life support. Education programs in secondary school should be initiated in terms of extending social safety.


  2/31

  Tytuł oryginału: Biopsja stereotaktyczna nieglejowych guzów mózgu - trudności diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Stereotactic biopsy of non-glial brain tumors - diagnostic difficulties.
  Autorzy: Bierzyńska-Macyszyn Grażyna, Wolańska-Karut Joanna, Lech Arkadiusz, Stępień Tomasz, Majchrzak Henryk
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.53-60, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza najczęściej występujących problemów w opracowywaniu materiału i rozpoznawaniu nieglejowych guzów ośrodkowego układu nerwowego pobieranych drogą biopsji stereotaktycznej w porównaniu z guzami glejowymi. Materiał stanowiły bioptaty pochodzące od 130 pacjentow ze zmianami w ośrodkowym układzie nerwowym, zdiagnozowanych w naszym ośrodku. Rozpoznanie oparte było o ocenę preparatów cytologicznych oraz histopatologicznych, wykonanych z materiału utrwalonego i przeprowadzonego w sposób rutynowy. W grupie guzów nieglejowych znacznie częściej, w porównaniu z grupą glejaków, konieczne do postawienia precyzyjnego rozpoznania było wykonanie barwień wybiórczych i identyfikacyjnych odczynów immunohistochemicznych. Poważnym utrudnieniem w wyborze dodatkowych technik specjalnych jakim poddaje się materiał bywa ograniczoność danych klinicznych na temat przebytych schorzeń, nie pozwalająca na ich ukierunkowanie, a narzucająca konieczność stosowania szerokiego panelu barwień i odczynów. Najpoważniejsze problemy interpretacyjne odnotowano w guzach anaplastycznych, szczególnie w wariantach drobnokomórkowych - wymagały one różnicowania immunohistochemicznego między rakiem, mięsakkiem, chłoniakiem a glejakiem. Znacznym utrudnieniem w diagnostyce była martwica tkanki nowotworowej.

  Streszczenie angielskie: The objective of the paper was to analyse the most frequently occurring problems in material processing and in diagnosing non-glial CNS tumors, sampled by means of sterotactic biopsy compared with the glial tumours. The material consisted of bioptates from 130 patients with tumour diagnosed in our centre. The diagnosis was based on evaluation of cytologic smears and histopathologic slides done from material that was routinely embedded and processed. In the group of patients with non-glial tumors comparing with glial tumors, it was necessary to make often selective staining and immunohistochemistry in order to arrive at an accurate diagnosis, much more frequently than in the glioma group. A major difficulty in the selection of additional techniques the material was subjected to, was the lack of clinical data concerning the past medical history, which did not allow for focusing, and which required a wide panel of stains and reactions to be applied. Interpretation was associated with the greatest problems in the anaplastic tumors, especially in the microcellular variants; they required immunohistochemiocal test: glioma, carcinoma, lymphoma and sarcoma. A significant diagnostic difficulty was associated with tumor tissue necrosis.


  3/31

  Tytuł oryginału: Elevated soluble intercellular adhesion molecule-1 levels in obesity: relationship to insulin resistance and tumor necrosis factor-ŕ system activity.
  Autorzy: Strączkowski Marek, Lewczuk Piotr, Dzienis-Strączkowska Stella, Kowalska Irina, Stępień Agnieszka, Kinalska Ida
  Źródło: Metabolism 2002: 51 (1) s.75-78, il., tab., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 303,583

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) is 1 of the possible factors linking obesity and diabetes with cardiovascular disease, however, the mechanism of the increase in ICAM-1 concentration in obesity remains unclear. Therefore, the aim of the present study was to assess plasma soluble ICAM-1 (sICAM-1) levels on obese subjects with normal glucose tolerance and to evaluate whether those levels may be related to insulin resistance and tumor necrosis factor-ŕ (TNFŕ) system activity. The study was performed in 8 lean and 15 obese subjects. Anthropometric and biochemical parameters were measured, and insulin sensitivity was evaluated using the euglycemic hyperinsulinemic clamp technique (insulin infusion, 50 mU x kg**-1 x h**-1). Obese subjects were markedly more hyperinsulinemic and insulin resistant and had higher plasma soluble TNF receptor 2 (sTNFR2) and sICAM-1 levels. sICAM-1 was related positively to body mass index (BMI), waist-to-hip ratio (WHR), percent of body fat, glycated hemoglobin (HbA1c), plasma insulin and triglycerides (TG), TNFŕ, and sTNFR2 and negatively to insulin sensitivity. Multiple regression analysis showed that only sTNFR2 and insulin sensitivity were independent predictors of sICAM-1 concentrations and were responsible for 66 p.c. of sICAM-1 variability. We conclude that an increase in plasma sICAM-1 concentration in obesity is related to TNFŕ system activation and insulin resistance.


  4/31

  Tytuł oryginału: Angiogenesis of endocrine gland tumours - new molecular targets in diagnostics and therapy.
  Autorzy: Stępień H. M., Kołomecki K., Pasieka Z., Komorowski J., Stępień T., Kuzdak K.
  Źródło: Eur. J. Endocrinol. 2002: 146 (2) s.143-151, tab., bibliogr. 96 poz.
  Sygnatura GBL: 301,344

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Angiogenesis in one of the key stages in the development of neoplastic tumours, in which a small group of mutated cells transforms into a large malignant tumour metastasising to the neighbouring tissues and organs. The studies on the significance of neoangiogenesis in the progression of endocrine gland neoplasms have recently become one of the most rapidly evolving branches of molecular endocrinology. The induction of angiogenesis has been demonstrated to result from the imbalance between positive and negative factors which control this process. Our paper presents the results of current studies on the role of factors such as molecular markers of angiogenesis (e.g. vascular endothelial growth factor and basic fibroblast growth factor), metalloproteinases (which regulate the decomposition of the extracellular matrix) and their inhibitors, and adhesive molecules (e.g. soluble vascular cellular adhesion molecule-1 and soluble intracelular adhesion lecule-1) in the pathogenesis and diagnostics of endocrine gland tumours in humans. Also, we discuss new therapeutic strategies for inhibiting the growth of neoplasms by blocking the formation of blood vessels using angiogenesis antagonists, which inhibit various stages of angiogenesis. More and more data are being accumulated suggesting that these preparations could, in the near future, be used in the pharmacotherapy of some endocrine gland neoplasms.


  5/31

  Tytuł oryginału: Chronobiologiczne aspekty terapii nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Chronobiological aspects of antihypertensive therapy.
  Autorzy: Stępień Mariusz, Stępień Anna
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (4) s.153-156, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Systolic and diastolic blood pressure shows circadian pattern both normotensive and primary hypertensive patients with morning increase, maximal values during day time activity and than nocturnal fall. This rhythm is disturbed in patients with secondary hypertension, diabetes and often in elderly. Automatic ambulatory 24-hour blood pressure monitoring (ABPM) allows to estimate circadian blood pressure variability. It has diagnostic and prognostic value. Ambulatory blood pressure recording allows also to assess treatment of hypertension. Antihypertensive drugs have different impact on circadian blood pressure variability and rhythm. The most often used antihypertensive drugs are discussed from chronobiological point of view. New perspectives of chonotherapy of hypertension are also presented.


  6/31

  Tytuł oryginału: Genetyka molekularna
  Autorzy: Bartnik Ewa, Chorąży Mieczysław, Fikus Magdalena, Gajewski Wacław, Jachymczyk Witold, Jerzmanowski Andrzej, Krzanowska Halina, Lipińska Barbara, Ostoja-Zagórski Włodzimierz, Staroń Krzysztof, Stępień Piotr, Szala Stanisław, Taylor Alina, Taylor Karol, Węgleński Piotr
  Opracowanie edytorskie: Węgleński Piotr (red.).
  Wydanie: - Wyd. 5
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Naukowe PWN SA 2002, 497, [3] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 734,936

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka


  7/31

  Tytuł oryginału: Circulating E-selectin, vascular cell adhesion molecule-1, and intercellular adhesion molecule-1 in men with coronary artery disease assessed by angiography and disturbances of carbohydrate metabolism.
  Autorzy: Kowalska Irina, Strączkowski Marek, Szelachowska Małgorzata, Kinalska Ida, Prokop Jolanta, Bachórzewska-Gajewska Hanna, Stępień Agnieszka
  Źródło: Metabolism 2002: 51 (6) s.733-736, tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 303,583

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: It is hypothesized that adhesion molecules could be an early predictor of coronary artery diseases. Therefore we investigated the relationship between the concentrations of soluble forms of adhesion molecules and disturbances of glucose metabololism in 78 men referred for coronary angiography but with no previous history of diabetes. The group consisted of 78 men (mean age, 47.6 ń 7.0 years; mean body mass index [BMI], 28.4 ń 3.24 with the symptoms of angina pectoris and positive exercise test. All subjects were given a standard oral glucose tolerance test (OGTT) with glucose and insulin estimations. Fasting plasma concentrations of the soluble (s) forms of E-selectin, intercelular adhesion cell molecule-1 (ICAM-1), vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1), and total cholesterol (TC), high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C), triglycerides (TG), and HbA1c were also measured. According to the OGTT, 10.2 p.c. of the patients (n = 8) fulfilled the criteria for type 2 diabetes mellitus and 44.9 p.c. (n = 35) for impaired glucose tolerance (IGT). The highest concentrations of sE-selectin were observed in patients with type 2 diabetes mellitus and were significantly higher in comparison to the group with normal glucose tolerance and IGT. The concentration of sVCAM-1 increased with the progression of disturbances of glucose metabolism and remained the highest in type 2 diabetic patients. sICAM-1 concentration was not significantly different. sE-selectin concentration correlated significantly with fasting glucose (r = 0.23, P = .041), postload glucose (r = 0.39, P = .001), and postload...


  8/31

  Tytuł oryginału: Ocena efektu przeciwbólowego fluwoksaminy w porównaniu ze skutecznością imipraminy oraz tramadolu w leczeniu rwy kulszowej - badanie otwarte.
  Tytuł angielski: Assessment of analgetic effect of fluvoksamine in comparison with impramine and tramadol in treatment of ischialgia.
  Autorzy: Kwasucki Janusz, Stępień Adam, Maksymiuk Grzegorz, Olbrych-Karpińska Barbara
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.42-50, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD) są obecnie istotnym elementem terapii bólu przewlekłego. W przeciwieństwie jednak do leków przeciwdepresyjnych nowej generacji, będących selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, wywołują wiele objawów niepożądanych. Celem pracy byla ocena efektu przeciwbólowego w rwie kulszowej leku przeciwdepresyjnego nowej generacji - fluwoksaminy (Fevarin) - i jego porównanie z efektem przeciwbólowym imipraminy oraz agonisty receptorow opioidowych - tramadolu. Badaniem objęto 70 chorych z rwą kulszowa. Chorych podzielono losowo na trzy grupy. Pierwszą leczono tramadolem (22 osoby - 18 mężczyzn i 4 kobiety, średnia wieku 42,9 roku), drugą imipraminą (24 osoby - 18 mężczyzn i 6 kobiet, średnia wieku 43,2 roku), a trzecią fluwoksaminą (24 osoby - 15 mężczyzn i 9 kobiet, średnia wieku 42,3 roku). Czas trwania obserwacji wynosił 19 dni. Natężenie bólu oceniano w 4-stopniowej skali opisowej. W grupach otrzymujących imipraminę i fluwoksaminę oceniano kliniczne objawy depresji przed i po leczeniu za pomocą skali samooceny depresji Zunga. Porównując efekt przeciwbólowy zastosowanych leków nie stwierdzono znamiennych statystycznie różnic pomiędzy skutecznością imipraminy i fluowoksaminy. W przypadku grupy poddanej kuracji fluwoksaminą zaobserwowano znacząco mniejszą liczbę objawów niepożądanych. Wniosek: fluwoksamina, lek przeciwdepresyjny nowej generacji, wykazuje podobną skuteczność w terapii bólu jak imipramina, dlatego też ...

  Streszczenie angielskie: At present time tricyclic antidepressant (TA) are important tools in therapy of chronic pain. However administration of TA produce a number of side effects. Antidepressants of new generation, selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI) induce less side effects in patients than TA. The aim of the study was to estimate an analgetic effect of antidepressant of new generation - fluvoksamine (Fevarin) in treatment of ischialgia and comparison with an analgetic effect of impramine and tramadol - opoid receptors antagonist. 70 patients with sociatic neuralgia were included to the research. They were at random divided into three groups. First one was treated with tramadol consisted of 22 persons (18 men and 4 women, average age - 42,9 y.), second one treated with impramine consisted of 24 persons (18 men and 6 women, average age - 43,2 y.) and third one treated with fluvoksamine consisted of 24 persons (15 men and 9 women, average - 42,3 y.). Observation time was 19 days. Pain intensity was evaluated in four degree descriptive scale. Before and after treatment clinical symptoms of depression were estimated in groups of patients treated with imipramine or fluvoksamine by Zung's Depression Scale. There were no statistically significant differences in analgetic effect after treatment with fluvoksamine or imipramine. There was meaningly few number of side effects in the group treatd with fluvoksamine. Conclusion: Fluvoksamine and imipramine have similar effectiveness in ...


  9/31

  Tytuł oryginału: Zakażenie Chlamydia pneumoniae - metody diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Chlamydia pneumoniae infections - diagnostic methods.
  Autorzy: Stępień Ewa, Pieniążek Piotr, Branicka Agnieszka, Bożek Maria
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.142-146, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Chlamydia pneumoniae jest bakterią Gram-ujemną wyodrębnioną w 1989 roku, wywołującą u człowieka ostre i przewlekłe infekcje górnych dróg oddechowych. Opisano związek pomiędzy przebytymi infekcjami C. pneumoniae, a rozwojem miażdżycy naczyń i choroby niedokrwiennej serca. Celem pracy jest przybliżenie problemów związanych z wykrywaniem i diagnostyką C. pneumoniae, a także przedstawienie różnorodności metod stosowanych w praktyce laboratoryjnej. Wydaje się, że spośród wielu różnych metod detekcji najbardziej obiektywne są oznaczenia serologiczne, a w tym test immunoenzymatyczny (EIA) oraz metody biologii molekularnej (amplifikacja DNA metodą PCR, hybrydyzacja), które może potwierdzić poprzez hodowle komórkowe lub bezpośrednią detekcję (DFA). Metody te pozwalają na wykrycie bakterii w różnego rodzaju materiale klinicznym takim jak wymazy z jamy nosowo-gardłowej, plwocina, tkanka, wypłuczyny oskrzelowe.

  Streszczenie angielskie: Gram-negative bacteria Chlamydia pneumoniae was found in 1989 to cause acute and chronic respiratory tract infections. This agent has been as well associated with other disease: atherogenesis and coronary heart disease. This study is aimed both at making anintroduction to the issues related to C. pneumoniae diagnosis and presenting contemporary laboratory methods. Given the limitations of traditional diagnostics methods, serodiagnosis (EIA) and nucleic acids amplification (PCR, hybridisation) provide the most convincing evidence of C. pneumoniae infections. Culture and direct fluorescence antibody (DFA) may be useful in confirming these results. A variety of methods applied can provide an opportunity to detect bacteria in different clinical samples - incl. sputum, nasopharyngeal and throat swabs bronchoalveolar lavage (BAL) and tissues from biopsy and autopsy.


  10/31

  Tytuł oryginału: Wpływ kortykosteroidów na układ IL-6/IL-6R u chorych z oftalmopatią w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa.
  Tytuł angielski: The influence of corticosteroids on IL-6/IL-6R system in patients with Graves' ophthalmopathy.
  Autorzy: Myśliwiec Janusz, Krętowski Adam, Topolska Jolanta, Stępień Agnieszka, Kinalska Ida
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.739-744, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: IL-6 i jej rozpuszczalny receptor (IL-6R) okazały się miarodajnymi wskaźnikami aktywności procesu zapalengo w chorobach autoimmunologicznych. Celem pracy było oznaczenie zawartości IL-6 i IL-6R w surowicy krwi chorych na chorobę Gravesa i Basedowa powikłaną oftalmopatią podczas kortykosteroidoterapii i ich ocena jako potencjalnych przewodników leczenia immunosupresyjnego. Badanie przeprowadzono w 3 grupach chorych: 18 chorych z klinicznymi objawami oftalmopatii (GO) (CAS ň 3, wywiad GO ň 1 rok), 116 chorych na chorobę Gravesa-Basedowa bez objawów oftalmopatii (Gd) i u 14 zdrowych ochotników. Leczenie kortykosteroidami składało się z dożylnych iniekcji metyloprednizolonu (MP) i następującego po nich doustnego leczenia prednizonem. (P). Surowica krwi pobierana była 24 godz. przed MP, 24 godz. po MP, 14 dnia leczenia prednizonem i na zakończenie leczenia kortykosteroidami. Stężenia IL-6 i sIL-6 R w surowicy oznaczono metodą immunoenzymatyczną (zestaw Quantikine firmy R&D Systems, Mineapolis). Istotność statystyczna określona została za pomocą U-testu Manna-Whitneya. Stężenie IL-6 było istotnie statystycznie wyższe w porównaniu z kontrolą w grupie chorych z GO (12,4 ń 3,7 vs 11,8 ń 3,2; p 0,05). Po leczeniu MP obserwowano istotne obniżenie stężenia sIL-6R w surowicy chorych z dobrym efektem terapii (poprawa CAS ň 1) w stosunku do wartości sprzed leczenia (32,8 ń 4,2 vs 28,6 ń 4,9; p 0,05). Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy stężeniem IL-6 i nasileniem proptozy. ...

  Streszczenie angielskie: Il-6 and its soluble receptor (IL-6R) appeared as reliable markers of inflammation activity in autoimmune diseases. The aim of the study was an estimation of serum IL-6 and sIL-R in patients with Graves's disease with ophthalmopathy during treatment with corticosteroids to assess their potential as a guideline of immunosuppressive therapy. We detected serum HIL-6 and IL-6R in three groups of subjects: 18 patients with clinical symptoms of ophthalmopathy (Clinical Activity Score ň 3, anamnesis of GO ň 1 yr), 16 patients with Graves' disease without ophthalmopathy (Gd) and 14 healthy volunteers. Corticosteroid therapy consisted of intravenous infusions of metyloprednisolone (MP) and subsequent treatment with oral prednisone (P). The serum samples were collected 24 hours before MP, 24 hours before MP, 24 hours after MP , 14 days of treatment with prednisone and after teh end of the corticosteroid therapy. The levels of soluble IL-6 and IL-6R in the serum were determined by the ELISA method (Quantikine kit, R&D Systems, Mineapolis). The statistical significance was estimated by the Mann-Whitney U-test. IL-6 concentration was significantly increased in patients with GO in comparison to the controls (12.4 ń 3.7 vs 11.8 ń 3.2; p 0.05). After MP treatment in corticosteroid-responsive patients (improvement in CAS ó 1) serum concentration of sIL-6R decreased significntly in comparison to pretreatment values (32.8 ń 4.2 vs 28.6 ń 4.9; p 0.05). We found a positive correlation ...


  11/31

  Tytuł oryginału: Idiopatyczne zapalenie osierdzia.
  Autorzy: Wożakowska-Kapłon Beata, Janion Marianna, Stępień Alicja
  Opracowanie edytorskie: Dąbrowska Barbara (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.70-71, il.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  12/31

  Tytuł oryginału: Obsługa pacjentów niepełnosprawnych w aptekach.
  Autorzy: Stępień Bożena
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002 supl. 42: Znane i nieznane aspekty opieki farmaceutycznej w aptece s.107-112, bibliogr. 5 poz. - Konferencja naukowa pt. Opieka farmaceutyczna nad pacjentem szczególnej troski Sosnowiec - Racibórz 22-23.02. 2002
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  13/31

  Tytuł oryginału: Szczepienia ochronne w Polsce w 2001 roku
  Opracowanie edytorskie: Czarkowski Mirosław P. (oprac.), Kondej Barbara (oprac.), Cielebąk Ewa (oprac.), Stępień Ewa (oprac.).
  Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy, Zakład Epidemiologii w Warszawie, Departament Przeciwepidemiczny i Oświaty Zdrowotnej
  Źródło: - Warszawa, PZH ; GIS 2002, [2], IV, 91 s. : il., tab., 29 cm. - Tyt. również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 802,202

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna


  14/31

  Tytuł oryginału: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2001 roku
  Opracowanie edytorskie: Czarkowski Mirosław P. (oprac.), Cielebąk Ewa (oprac.), Stępień Ewa (oprac.), Kondej Barbara (oprac.).
  Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy, Zakład Epidemiologii w Warszawie, Główny Inspektorat Sanitarny Departament Przeciwepidemiczny i Oświaty Zdrowotnej
  Źródło: - Warszawa, PZH ; GIS 2002, [2], XIV, 122 s. : il., tab. + załącznik 6 s., 29 cm. - Tyt. i spis treści również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 802,208

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/31

  Tytuł oryginału: Plasma interleukin-8 concentrations are increased in obese subjects and related to fat mass and tumor necrosis factor-ŕ system.
  Autorzy: Strączkowski Marek, Dzienis-Strączkowska Stella, Stępień Agnieszka, Kowalska Irina, Szelachowska Małgorzata, Kinalska Ida
  Źródło: J. Clin. Endocrinol. Metab. 2002: 87 (10) s.4602-4606, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 310,620

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Obesity is associated with the increased risk of cardiovascular disease; however, mechanisms responsible for such an increase are not fully understood. IL-8 is a cytokine that might have atherogenic properties. Recent in vitro studies revealed that IL-8 is produced and secreted by human adipocytes. The aim of the present study was to evaluate plasma IL-8 concentrations in obese subjects and the realationships between circulating IL-8 and anthropometric and biochemical parameters and TNF-ŕ system. A total of 75 subjects with normal glucose tolerance, 35 lean and 40 obese, were recruited for this study. Plasma IL-8 levels were measured in fasting state, after an oral glucose tolerance test and after the euglycemic hyperinsulinemic clamp. A significant increase in plasma IL-8 was observed in the obese group. In simple regression analysis, performed for the initial evaluation of relationships, plasma IL-8 was related to body mass index, percentage of boody fat, fat mass (FM), and soluble TNF-ŕ receptor 2(sTNFR2) in the obese. In multiple regression analysis, FM, waist-to-hip ratio, gender, sTNFR2, and low density lipoprotein cholesterol were responsible for 44 p.c. of IL-8 variability. During oral glucose tolerance testing, mean plasma Il-8 concentrations increased in booth groups, whereas clamp resulted in a significant increase in plasma Il-8 only in the obese. We conclude that plasma IL-8 levels are increased in obese subjects, and are related to FM and TNF-ŕ system. Increase in circulating IL-8 might be one of the factors linking obesity with greater cardiovascular risk.


  16/31

  Tytuł oryginału: Protokół Eurostar : polskie wyniki
  Autorzy: Zubilewicz Tomasz, Wroński Jacek, Jargiełło Tomasz, Kobusiewicz Wojciech, Żywicki Witold, Stępień Adam, Kęsik Jakub, Brakowiecki Franciszek, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata, Michalak Jerzy
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.129-133, il., tab., bibliogr. 11 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  17/31

  Tytuł oryginału: Kliniczne, biochemiczne i immunologiczne parametry w różnicowaniu cukrzycy typu 1, LADA, typu 2 oraz MODY.
  Tytuł angielski: Clinical, biochemical and immunological characteristic of diabetes type 1, LADA, diabetes type 2 and MODY patients.
  Autorzy: Szepietowska Barbara, Szelachowska Małgorzata, Górska Maria, Stępień Agnieszka, Kinalska Ida
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1177-1184, il., tab., bibliogr 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena parametrów klinicznych, biochemicznych i immunologicznych neizbędnych do różnicowania pomiędzy cukrzycą typu 1, LADA, typu 2 oraz MODY. Badania przeprowadzono w grupie 97 nieotyłych pacjentów (średni wskaźnimik masy ciałą: 26,3 ń 4,9 kg/mý), w wieku od 14 do 70 lat, (średni wiek 43 ń 11,7). 53 kobiet, 44 mężczyzn. Czas trwania cukrzycy wynosił 2,3 ń 4,3 lata. U wszystkich pacjentów oznaczono stężenie peptydu C (ELISA) na czczo i w 6 minucie po dożylnej stymulacji 1 miligramem glukagonu oraz miano przeciwciał przeciwko dekarboksylazie kwasu glutaminowego (antyGAD65), przeciwinsulinowych (IAA) i przeciwko fosfatazie tyrozyny białkowej (antyIA2) - (RIA). Autoimmunologiczną postać cukrzycy (typ1, LADA) rozpoznawano na podstawie obecności dodatniego miana jednego z autoprzeciwciał skierowanych przeciwko antygenom wysp trzustkowych. Wśród badanej grupy najczęściej stweirdzano dodatnie miano przeciwciał anty-GAD 33/97 (34 proc.). Wykazano, że BMI, współwystępowanie chorób autoimmunologicznych oraz stężenia peptydu C zarówno na czczo, jak i po dożylnej stymulacji glukagonem są przydatne w różnicowaniu pomiędzy cukrzycą typu LADA a cukrzycą typu 2. W cukrzycy typu MODY zaobserwowano istotnie mniejsze stężenie peptydu C na czczo, w 6 min, jak i niższy wzrost ponad poziom podstawowy w porównaniu z osobami z typem 2. U 5 pacjentów stwierdzono typ 2 z otyłością w młodym wieku, a u 1 ciemnoskórego pacjenta ustalono rozponanie: ADM (atypical diabetes ...

  Streszczenie angielskie: Right classification of diabetes is important clinical issue. The aim of present study was to compare clinical, biochemical and immunological features, to analyze their practical use and to establish new decision tree which make te distinction between diabetes type 1, LADA, diabetes type 2 and MODY. We studied 97 not obese (mean BMI 26,3 ń 4,9 kg/mý) patietns aged 14 to 70 years, mean age 43 ń 11,7 yeras, 53 women, 44 men. Mean duration of diabetes - 2,3 ń 4,3 years. We measured basal and stimulated C-peptide (6 minutes after 1 mg i.v. glucaton) (ELISA) and antibodies titers to glutamic acid decarboxylase - antiGAD65, tyrosine phosphatase-like molecule - IA2 and insulin - IAA (RIA). Autoimmune diabetes (LADA, type 1) was diagnosed with presence of one or more islet antigen antibodies. The highest frequenceis had anti-GAD antibodies 33/97 (34 p.c.). The most complicated was to sort out group of patietns with LADA. Comparison between this group and patietns with diabetes type 2 have shown that BMI, co-existence of autoimmune disease, autoimmune markers and basal and stimulated C-peptide level measured at entry for the classification were useful in differentiation. Moreover we observed significantly lower C-peptide basal, stimulated and over basal level in group with MODY diabetes in comparison to diabetes type 2 patietns. In the studied gorup were 5 patietns with diabetes type 2 and obesity, in relatively young age. At the end there was one case of ADM (atypical ...


  18/31

  Tytuł oryginału: Styl picia alkoholu w okresie od dorastania do wczesnej dorosłości.
  Tytuł angielski: Alcohol drinking style in the transition from adolescence to early adulthood. P. 1: Patterns of change in alcohol drinking intensity - a follow-up study.
  Autorzy: Stępień Ewa
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (3) s.327-337, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Głównym celem proponowanych analiz było dokonanie ilościowej i jakościowej charakterystyki zmian w zakresie intensywności picia alkoholu w okresie pomiędzy dorastaniem a wczesną dorosłością. Wzory zmian, nazwane stylem picia, rozumiano jako zwiększenie lub zmniejszenie intensywności picia alkoholu we wczesnej dorosłości w porównaniu do intensywności picia przejawianej w dorastaniu. Przedmiotem analizy były dane pozyskane w efekcie dwukrotnego badania (w odstępie 8-9 lat) tych samych 185 osób (108 mężczyzn i 77 kobiet), które podczas pierwotnego badania były uczniami szkół średnich w wieku 15-18 lat. W obu badaniach użyto kwestionariuszy "Ty i Zdrowie" w wersji dla młodzieży (4) oraz w wersji przystosowanej dla młodych dorosłych (12). Wskaźnik intensywności picia alkoholu określano na podstawie częstości picia, ilości zazwyczaj wypijanego alkoholu oraz częstości picia dużych ilości alkoholu. Uzyskane wyniki pokazały, że dla badanej próby charakterystyczne były cztery różne style picia alkoholu w omawianym okresie życia: 1 - utrzymywanie małej intensywności picia, 2 - radykalne (dwukrotne) zwiększenie intensywności, 3 - zmniejszenie intensywności picia, 4 - utrzymywanie dużej intensywności picia w okresie pomiędzy dorastaniem a wczesną dorosłością.

  Streszczenie angielskie: The main aim of the analyses presented in the paper was to obtain both quantitative and qualitative characterization of changes in alcohol drinking intensity in the period between adolescence and early adulthood. Patterns of change, called alcohol drinking style, were defined here as either an increase or decline in alcohol drinking intensity in early adulthood as compared to that in adolescence. Participants in the study were 185 respondents (108 males and 77 females) examined twice at the interval of 8-9 years, who during the first stage of the study had been secondary school students aged 15-18. In both stages the "You and Health" questionnaires were used in the first stage - a form for adolescents (Frączek and Stępień 1991), while in the second one - a version adapted for young adults (Stępień 1999). The index of alcohol drinking intensity was based on the frequency of drinking, the amount of alcohol consumed on one occasion, and frequency of consuming large amounts of alcohol. The following four alcohol drinking styles were found to be characteristic of the sample under study: 1 - maintenance of low-intensity drinking, 2 - a dramatic (twofold) increase in alcohol drinking intensity, 3 - a decline in alcohol drinking intensity, and 4 - maintenance of a high intensity of alcohol drinking over the follow-up period.


  19/31

  Tytuł oryginału: Styl picia alkoholu w okresie od dorastania do wczesnej dorosłości.
  Tytuł angielski: Alcohol drinking style in the transition from adolescence to early adulthood. P. 2: Socio-demographic correlates of changes in alcohol drinking intensity - a follow-up study.
  Autorzy: Stępień Ewa
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (3) s.339-353, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W prowadzonych badaniach katamnestycznych, na podstawie porównania intensywności picia z okresu dorastania (pierwotny pomiar) do intensywności picia stwierdzonej w czasie drugiego pomiaru (dokonanego po 8-9 latach) wyodrębniono cztery style picia alkoholu w okresie pomiędzy dorastaniem a wczesną dorosłością uwzględniające wielkość i kierunek zmian w odniesieniu do poziomu wyjściowego. Prezentowane analizy miały na celu opisanie związku pomiędzy określonym stylem picia a niektórymi właściwościami badanych, które charakteryzowały ich sytuację socjodemograficzną w dorastaniu i we wczesnej dorosłości. Przedmiotem analizy były dane pozyskane od 185 osób przy pomocy kwestinariuszy "Ty i Zdrowie" przeznaczonego dla młodzieży i "Ty i Zdrowie 2" - dla młodych dorosłych. Wyniki analizy pokazały, że tylko niektóre spośród badanych zmiennych w istotny sposób wiążą się ze stylem picia. Należą do nich płeć badanych, typ szkoły średniej w dorastaniu, wykształcenie ojca oraz wykształcenie własne osiągnięte w momencie powtórnego badania. Natomiast takie czynniki jak poziom wykształcenia matki, miejsce zamieszkania (w dorastaniu i w dorosłości), stan cywilny lub posiadanie dzieci występowały w podobnych proporcjach w każdym stylu picia.

  Streszczenie angielskie: In the reported follow-up study four types of alcohol drinking style in the transition from adolescence to early adulthood were distinguished by means of a comparison of alcohol drinking intensity in adolescence (stage one) and in early adulthood (i.e. at follow-up, on measurement repeated after 8-9 years), while both the amount and direction of change in relation to the initial level were accounted for. The aim of the analyses presented in this part of the report was to describe the relationship between particular alcohol drinking styles and certain socio-demographic characteristics of the subjects in their adolescence and early adulthood. Data analyzed were obtained from 185 respondents using the "You and Health" questionnaire for adolescents, and "You and Health 2" - for young adults. Only some of the variables under study turned out to be significantly related to the respondents' drinking style, namely - gender, type of secondary school attended in adolescence, paternal education level, and own education level attained at follow-up. On the other hand, such factor as maternal education level, place of residence (in adolescence and adulthood), marital status, and having children were found to be associated in similar proportions with all the four drinking styles.


  20/31

  Tytuł oryginału: Zmiany twardzinopodobne w przebiegu porfirii skórnej późnej.
  Tytuł angielski: The morphea-like lesions in the course of porphyria cutanea tarda.
  Autorzy: Żmudzińska Maria, Pawlaczyk Mariola, Bowszyc-Dmochowska Monika, Stępień Bogumiła
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (4) s.243-247, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Porfiria skórna późna (porphyria cutanea tarda, PCT) jest najczęściej występującą postacią porfirii. Obok charakterystycznych zmian pęcherzykowych, pęcherzykowych, zanikowych blizn, przebarwień, odbarwień, w przebiegu PCT mogą wystąpić stwardnienia skóry. Często dominują one w obrazie klinicznym upodobniając PCT do sclerodermii ograniczonej. Przedstawiono przypadek 55-letniego chorego, u którego wystąpiły ogniska stwardnień otoczone różową obwódką obok typowych dla porfirii wykwitów skórnych.

  Streszczenie angielskie: Porphyria cutanea tarda (PCT) is the most common of porphyrias. Besides characteristic vesicle, bullae, atrophic scars, hyperpigmentations and depigmentations, the sclerodermatous lesions may occur in the course of PCT. They often predominate in the clinical picture resulting in the resemblance of PCT and morphea. The 55 year-old patient with pink ring surrounded indurations coexisting with typical for porphyria skin lesions is presented.


  21/31

  Tytuł oryginału: Zespół Huntera - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Hunter Syndrome - a case report.
  Autorzy: Materna-Kiryluk Anna, Ziemiańska Monika, Hendzel Małgorzata, Stępień Bogumiła
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (3) s.194-196, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 5-letniego chłopca chorującego na zespół Huntera. Charakterystyczne zmiany skórne były objawem, który pozwolił na wstępne ustalenie rozpoznania i ukierunkowanie diagnostyki. Dziecko spełnia prawie wszystkie kryteria rozpoznania tej rzadkiej choroby.

  Streszczenie angielskie: The authors present a case of five years old boy suffering from Hunter Syndrome. Typical skin lesions allowed establishing the preliminary diagnosis and indicated further diagnostic tests. The child meets almost all diagnostic criteria of this rare disease.


  22/31

  Tytuł oryginału: Testing for non-lineaarity in EEG signal of healthy subjects.
  Autorzy: Stępień Robert A.
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (4) s.277-281, il., bibliogr. s. 281
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Spontaneous EEG of 21 healthy human subjects obtained by standard procedure of recording is analysed using non-linear prediction methods to check whether the signals were generated by a non-linear dynamics process or by a linear stochastic process. The test for non-linearity is performed by surrogate data method with non-linear prediction error as the test statistic. The null hypothesis that EEG signal (in rest, with eyes closed) is generated by linear stochastic process can be rejected in 17 cases (5 p.c.) out of the 336 (21 subjects, 16 channels) studied epochs. However, most of these rejections concern 3 subjects. The 88 p.c. of rejections of the null hypothesis concern frontal channels. The null hypothesis is not rejected for epochs recorded with eyes open and during photostimulation.


  23/31

  Tytuł oryginału: Tryptany w leczeniu napadów migreny.
  Tytuł angielski: Triptans in migraine treatment.
  Autorzy: Stępień Adam
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (4) s.12-15, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Epidemiologic studies indicate that about 15-18 p.c. women and 6 p.c. of men suffer from migraine. The triptans, selective serotonin 5HT1B/D agonists, are the most effective drugs in the treatment of acute migraine attack. These drugs act by constricting dilated cranial blood vessels and inhibiting the release of sensory neuropeptides from perivascular trigeminal afferents. The individual triptans are not identical with regard to their pharmacokinetics properties, efficacy, or side effects. The new triptans will offer additional therapeutic alternatives to patients.


  24/31

  Tytuł oryginału: Thyrotropin receptor antibodies detected by the human recombinant TBII assay - a surrogate marker for autoimmune activity in Graves' ophthalmopathy?
  Autorzy: Myśliwiec Janusz, Krętowski Adam, Stępień Agnieszka, Mirończuk Katarzyna, Kinalska Ida
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.MT159-MT162, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Recently a new very sensitive and specific commercial method for detection of TSHR-Ab bas become available: TBII assay using human recombinant TSHR. The aim of this study was to assess the potential of this novel TBII assay as a guideline for immunosuppressive therapy in patients with Graves' ophthalmopathy (GO). Material/Methods: We detected serum TBII level in three groups of subjects: 17 patients with clinical symptoms of GO, 14 patients with Graves' disease without ophthalmopathy (Gd), and 13 healthy volunteers. Corticosteroid therapy consisted of intravenous infusions of methylprednisolone (MP) and subsequent treatment with oral prednisone (P). Serum samples were collected 24 hours before MP, 24 hours after MP, after 14 days of P treatment and after the end of corticosteroid therapy. Results: The levels of TBII were significantly increased in both GO and Gd individuals as compared to the controls (p 0.001 and p 0.01 respectively). There was also a signficant difference in serum TBII between GO and Gd patients (p 0.01). We observed elevated pretreatment TBII serum levels in corticosteroid-resistant individuals as compared to corticosteroid - responsive patients. Corticosteroids caused a signficiant decrease in TBII serum levels in GO patients. Conclusions: The lack of clinical improvement despite decreased TBII level in our study suggests that the humoral immune response is not crucial in the pathogenesis of early GO. However, measurement of TSHR-Ab by the novel h-TBII assay may have prognostic value in the treatment of patients with severe GO as a surrogate marker of autoimmune activity.


  25/31

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Bóle głowy związane ze snem].
  Autorzy: Stępień Adam
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (12) s.88, il. - Tł. artyk. z czas. Current Treatment Options in Neurology 2002; 4(2) : 121
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  26/31

  Tytuł oryginału: Interaction of monoamine transporter genes and personality dimensions.
  Autorzy: Rybakowski Filip, Samochowiec Jerzy, Zakrzewska Marzena, Czerski Piotr, Stępień Genowefa, Pełka-Wysiecka Justyna, Hauser Joanna, Horodnicki Jan, Rajewski Andrzej, Rybakowski Janusz K.
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (2) s.17-24, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: There is evidence for an association between allelic wariants of the monoamine transporter genes and the temperamental personality traits. Recent findings show that also an interaction of the different genes may contribute to the personality factors. Character dimensions of personality, which theoretically depend mainly on the ontogenetic development, were suggested to be under the genetic influence as well. We studied the association between personality dimensions measured with Temperament and Character Inventory (TCI) and polymorphism of the dopamine (DAT), norepinephrine (NET) and serotonin (5-HTT) transporter genes. The sample studied consisted of 128 healthy volunteers: 76 females and 52 males, mean age 23.8 ń 1.7 years, derived from two cities in the western part of Poland. We found statistically significant association between character dimension of Self-Directedness (SD) and NET polymorphism. There was a statistically significant effect of the interaction of NET and DAT polymorphisms on the dimension of Self-Transcedence (ST). The temperamental dimension of Reward Dependence (RD) was associated with interaction of 5-HTT and DAT polymorphisms. Character dimensions of personality, Self-Directedness and Self-Transcendence were associated with genetic differences. Interaction effect of the transporter polymorphisms was demonstrated in the Self-Transcendence and Reward Dependence dimensions. These findings warrant further study on the interplay of the different genes contributing to the complex traits.


  27/31

  Tytuł oryginału: Badanie scyntygraficzne przełyku u chorych z twardziną układową; korelacje z objawami klinicznymi ze strony przełyku zgłaszanymi przez chorych.
  Tytuł angielski: Esophageal scintigraphy in patients with systemic sclerosis; clinical symptoms corrleated with the esophagus noted by the patients.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Stępień Artur, Lipko-Godlewska Sylwia, Wielowieyska-Szybińska Dorota, Żabińska-Płazak Ewa, Kiełtyka Agnieszka
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.973-976, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Twardzina układowa (Systemic sclerosis, SSc) jest chorobą tkanki łącznej o wielonarządowych objawach, w której istotą jest nadmierne odkładanie się składników macierzy zewnątrzkomórkowej. U 90 proc. chorych z zaawansowaną SSc występują różnie nasilone zaburzenia motoryki przełyku, klinicznie manifestujace sie w około 50 proc. przypadków. Celem pracy była ocena powiązania pomiedzy subietkywnymi objawami ze strony przełyku, a wynikami badań scyntygraficznych. Badaniem objeto 30 chorych z twardziną układową. U każdego chorego wykonano badanie scyntygraficzne przełyku, wypełniono ankietę dotyczącą rodzaju, nasilenia i częstości zaburzeń motoryki, a także oceniono stwardnienie skóry wg zmodyfikowanej skali Rodnana. Badanie potwierdziło przydatność klniczną zmodyfikowanej skali Rodnana. Niezależnie od zgłaszanych przez chorych dolegliwości związanych z zaburzeniami motoryki przełyku, aż u 97 proc. chorych z SSc stwierdzono zmiany w badaniu scytnygraficznym. Zaburzenia motoryki przełyku dotyczyły najczęściej dolnego jego odcinka. Zmiany motoryki dotyczące środkowego odcinka przełyku występowały znamiennie częściej u chorych z rozpoznaniem ISSc.

  Streszczenie angielskie: Systemic sclerosis (SSc) is a multisystem connective tissue disorder characterized by excessive accumulation of the extracellular matrix. About 90 p.c. of the patients with SSc have detectable gastrointestinal tract involvement, 50 p.c. of these patietns have clinically important manifestations. The aim of the study was estimation of the connection between subjectvie symptoms from the esophagus and results of the esophageal scintigraphy. 30 patients with systemic sclerosis were comprised to the study. Esophagel scintigraphy was performed in each patients, as well as questionnaire about type, intensity and frequency of esophageal dysmotility. Also it estimated was stiffness of the skin according to modified Rodnan score. Independent of esophageal dymostility symptoms which were noted by patietns, esophageal scintigiraphy registered changes in 97 p.c. of the patients. The most often esophageal dysmotility was observed in lower part of the esophagus. Statistically Dysmolity of the central portion of the esophagus was observed more often in patients with diagnosed ISSc.


  28/31

  Tytuł oryginału: Simultaneous radiotherapy and radioimmunotherapy of malignant gliomas with anti-EGFR antibody labelled with iodine 125. Preliminary results.
  Autorzy: Wygoda Zbigniew, Tarnawski Rafał, Brady Luther, Stęplewski Zenon, Bażowski Piotr, Wojtacha Maciej, Stępień Tomasz, Kula Dorota, Składowski Krzysztof, Kokocińska Danuta, Wygoda Andrzej, Pawlaczek Agnieszka, Etmańska Aleksandra, Larysz Dawid, Jarząb Barbara
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (1) s.29-33, il., tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • neurologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: In this paper we present the preliminary results of a prospective trial of the efficacy of simultaneous radiotherapy and anti-EGFR 125I radioimmunotherapy of maligant gliomas with 2 years' total survival as the end-point, raising the question whether anti-EGFR 125I radioimmunotherapy influences the disease-fee survival in these patients. Material and methods: Patients with anaplastic astrocytoma or primary glioblastoma were previously treated by a macroscopically radical neurosurgical approach and randomized either to radiotherapy + radioimmunotherapy arm or treated by radiotherapy alone. Seven patients were included in the group with radioimmunotherapy, among them five with GBM and two with AA, and five patients in the control arm. Patients were irradiated to 60 Gy using three-dimensional conformal noncoplanar techniques. Anti-EGFR 125I monoclonal antibody 425 radioimmunotherapy (50 mCi/course) was started during 4th week of radiotherapy and was repeated three times in one week intervals. Results: Time of follow-up ranges between 2 and 10 months in the anti-EGFR 125I radioimmunotherapy arm and 4 and 9 months in the control arm. Recurrence was diagnosed in all patients in the EGFR 125I group with a lethal outcome in two of them and in 4 patients in the control group. Median time to recurrence was 2 and 5 months respectively. Conclusions: Taking into account early recurrences observed, we propose to continue the studies on the efficacy of adjuvant anti-EGFR 125I radioimmunotherapy in a selected group of patients in whom the greates benefit may be expected on the basis of molecular studies, among them EGFR expression investigation.


  29/31

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności samopomiarów ciśnienia tętniczego w ambulatoryjnym monitorowaniu terapii nadciśnienia tętniczego.
  Tytuł angielski: Evaluation of self-measurement of blood pressure in ambulatory monitoring of hypertension therapy.
  Autorzy: Stępień Mariusz, Stępień Anna, Matusewicz Wojciech
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.756-758, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Ocena przydatności i wiarygodności samopomiarów ciśnienia tętniczego (SMBP) skurczowego (SBP) i rozkurczowego (DBP) oraz częstosci tętna (HR) wyknywanych przez pacjentów (SMBP) z nadciśnieniem tętniczym w warunkach ambulatoryjnych w porównaniu z metodą automatycznego całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego (ABPM). Metodyka. Badaniem objęto 51 pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym (19 K, 32 M) w wieku 25-67 lat podzielonych na 3 podgrupy: I-nie otrzymujących leków (n - 13), II-leczonych 1 lekiem (n - 17), III-otrzymujących co najmniej 2 leki hipotensyjne (n = 21). Przez 3 kolejne dni pacjenci dokonywali samodzielnie pomiarów SBP, DBP i HR trzykrotnie co 2 min. w godzinach 6.00 - 8.00, 15.00 - 17.00 i 20.00 - 22.00 przy użyciu aparatu do automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego (BP) Omron HEM-705C. Do obliczenia średnich wartości parametró uwzględniono pomiary dokonane w 2 i 3 dniu. Czwartego dnia dokonywano automatycznego pomiaru SBP, DBP i HR co 15 min. od 6.00 do 22.00 za pomocą aparatu Tycos QUiet Trak. Porównano średnie wartości ocenianych parametrów uzyskanych dla przedziału czasowego 6.00 - 22.00 przy użyciu obu metod. Wyniki. Uzyskano znamienne statystycznie wartości współczynnika korelacji pomiędzy ocenianymi parametrami w grupach I, II i III (dla SBP r = 0,81; 0,80; 0,82; dla DBP r - 0,61; 0,62; 0,83; dla HR r = 0,53; 0,69; 0,81). Stwierdzono natomiast w zależności od testu statystycznego znaczące różnice dla SBP, DBP i HR (3,9 mmHg, ...

  Streszczenie angielskie: Objectives. The aim of this study was to compare the usefulness and credibility of ambulatory self-measurement of blood pressure (SMBP) by hypertensive patients to automatic ambulatory blood pressure monitoring (ABPM). Methods. The study was performed in 51 patietns with primary hypertension (19 F, 32 M), aged 25-67 y divided into 3 groups: I-without treatmetn (n = 13), II-receiving monotherapy (n = 17) and III-treated at least with 2 hypotensive drugs (n = 21). For three consecutvie days, patients measured their systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP) and heart rate (HR) three times a day at 2 minute intervals during the following periods 06:00 - 08:00, 15:00 - 17:00 and 20:00 - 22:00. Afterwards, the process was repeated for three days using the automatic OMRON HEM-705C device. Results obtained on teh second and third days were included in the calculation of SBP, DBP and HR mean values for the period 06:00 - 22:00. On the fourth day of the study, ABPM was performed iwth a Tcos Quiet Trak recorder. The parameters were measured every 20 minutes between 06:00 adn 22:00. The average values for SBP, DBP and HR that were obtained with these two methods of blood pressure monitoring using the time period 06:00 - 22:00, were then compared. Results: There was a significant correlation between SMBP and ABPM for SBP, DBP and HR in groups I, II and III (for SBP r - 0.81; 0.80; 0.82; for DBP r = 0.61; 0.62; 0.83; for HR r - 0.53; 0.69; 00.81). According to ...


  30/31

  Tytuł oryginału: Biochemiczne markery niedokrwienia mięśnia sercowego w diagnostyce okołooperacyjnego uszkodzenia serca.
  Tytuł angielski: Biochemical markers in diagnostics of perioperative cardiac injury.
  Autorzy: Stępień Ewa, Śnieżek-Maciejewska Maria, Szajna-Zych Marta, Sadowski Jerzy
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (4) s.135-142, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mechanizmy uszkodzenia mięśnia sercowego w związku z operacją kardiochirurgiczną mogą być różnorodne i wynikać z samej techniki operacyjnej, niepełnej ochrony kardiomiocytów lub anoksji podczas krążenia pozaustrojowego, zatorów do tętnic wińcowych i pomostów oraz zaawansowania procesu chorobowego pacjenta. Następstwem tych zjawisk jest uszkodzenie kardiomiocytów, co przejawia się uwolnieniem z komórek ich zawartości, w tym także białek będący markerami niedokrwienia mięśnia sercowego. Żaden z markerów biochemicznych nie pozwala na jednoznaczne odróżnienie uszkodzenia spowodowanego ostrym zawałem od uszkodzenia związanego z samym zabiegiem operacyjnym. Jednak poznana zależność między większym stężeniem markera sercowego a obszarem uszkodzonego miokardium pozwala na ocenę stopnia uszkodzenia, niezależnie od jego mechanizmów. W pracy omówiono przydatność biochemicznych markerów uszkodzenia serca w diagnostyce zawału okołooperacyjnego z podkreśleniem cech, jakimi powinien się charakteryzować idealny marker. Omówiono akutalne piśmiennictwo w tej dziedzinie oraz odwołano się do własnych doświadczeń.

  Streszczenie angielskie: There are several mechanisms responsible for perioperative cardiac injury: operative procedure, insufficient cardiac protection by cardioplegia, anoxia during cardiopulmonary bypass perfusion, arterial emboli and individual case history. These factors may induce ischemic myocardial damage resulting in irreversible injury and observed as cell content leakage e.g. cardiac proteins. The specific cardiac proteins released after myocardial damage are commonly used as biochemical markers of cardiac injury. However, these markers are not specific to distinguish perioperative acute myocardial infarction from perioperative cardiac injury. Given these features, the quantitation of cardiac markers and their correlation with rate and size of myocardial injury is crucial for postoperative diagnosis. The present study presents clinical requirements for ideal cardical markers and their value in the diagnosis of perioperative acute myocardial infarction.


  31/31

  Tytuł oryginału: Możliwości pokrycia recesji dziąsła powstałej po chirurgiczno-ortopedycznym leczeniu zębów zatrzymanych - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Possibility of coverage of gingival recession induced by surgical-orthodontic treatment of unerrupted teeth - case series.
  Autorzy: Dominiak Marzena, Zaremba Anna, Skośkiewicz Katarzyna, Pyka Ewa, Stępień Paweł
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.323-329, il., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zęby zatrzymane, zwłaszcza w przednim odcinku szczęki lub żuchwy, są najczęstszą przyczyną skojarzonego postępowania ortodontyczno-chirurgicznego, umożliwiającego przywrócenie ich funkcji fizjologicznych, biostatycznych i estetycznych w wyniku uwolnienia ich z głębi tkanki kostnej i sprowadzenia do łuku zębowego. Celem pracy było przedstawienie etiopatogenezy recesji dziąsła jako potencjalnego powikłania związanego z chirurgiczno-ortodontycznym sprowadzeniem zębów zatrzymanych do łuku oraz możliwości jej eliminacji. Postępowanie terapeutyczne, zależnie od miejscowych warunków recesji i towarzyszących złożonych czynników przyczynowych, może być oparte na wykorzystaniu współczesnych metod chirurgicznego leczenia recesji, tj. przeszczepu wolnego płata dziąsłowego, przeszczepu podnabłonkowej tkanki łącznej oraz sterowanej regeneracji tkanek. Autorzy przedstawili trzy przypadki leczenia recesji dziąsła powstałej po chirurgiczno-ortopedycznym sprowadzeniu zębów zatrzymanych do łuku za pomocą różnych metod postępowania chirurgicznego, zależnie od warunków miejscowych i zaawansowania recesji.

  Streszczenie angielskie: Unerrupted canines, particulary in anterior maxillae or jaw, are the most often causes of the combination surgical-orthodontic treatment aford possibilities for return their physiological, biostatical, and esthetical function in result realse their from deep of the bone and lead them to the dental arch. The aim of this work was to show the etiopatology of the gingival recessions as the complication of the surgical-orthodontic putting of the unerrupted teeth to the arch and possibility their elimination. The therapeutic procedure according of the recession's location condition and combination causes factors can be leaning on the using modern surgical methods of the gingival recession for instance: free ginvival grafts, subepithelial connective tissue graft and guided tissue regeneration. The authors showed three clinical cases of gingival recession induced by surgical-orthodontic putting of unerrupted teeth to the arch treated. Depending on the location factors and promotion recession, three different therapeutic methods were used.

  stosując format: