Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: STĄŻKA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Zapalenie mięśnia sercowego w okresie noworodkowym - problem diagnostyczno-terapeutyczny.
Tytuł angielski: Myocarditis in neonatal period - diagnostic and therapeutic problem.
Autorzy: Połecka Barbara, Stążka-Gregosiewicz Ewa, Jawniak Renata, Kościesza Artur
Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.117-121, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zapalenie mięśnia sercowego (z.m.s.) u noworodków może mieć różnorodny przebieg, a rozpoznanie choroby nierzadko nastręcza trudności. Celem pracy było: ustalenie etiopatologi z.m.s. u noworodków, określenie przydatności badań laboratoryjncyh w ustaleniu rozpoznania, analiza charakteru artymii, ocena stanu klinicznego dzieci po przebytym z.m.s. w okresie noworodkowym. Materiał i meotda: przeanalizowano 21 noworodków hospitalizowanych z powodu z.m.s. w Klinice Patologii Noworodków, Niemowląt i Kardiologii AM w Lublinie w okresie od lipca 1999 r. do stycznia 2002 r. Oceniano funkcję układu krążenia, rodzaj zaburzeń rytmu serca, wykładniki laboratoryjne procesu chorobowego. Wyniki: arytmia występowała u wszystkich noworodków. U 28,5 proc. z nich wykazano dysfunkcję lewej komory badaniem echokardiograficznym. U 71,2 proc. uzyskano dodatnie posiewy bakteriologiczne. U 19 proc. stwierdzono znamienne miano przeciwciał neutralizujących dla wirusów Coxsackie B. U wszystkich badanych występowała podwyższona aktywność dehydrogenazy mleczanowej (LDH), zaś u 61,9 proc. kinazy kreatynowej (CK) z jej frakcją sercową (CK-MB). Wnioski: Najczęstszym patogenem z.m.s. były gronkowce. Rozpoznanie z.m.s. wymaga kompleksowej oceny klinicznej i diagnostycznej. Przebyte z.m.s. obliguje do systematycznej dalszej kontroli ze wzglęgu na możliwość utrzymywania się procesu zapalengo oraz rozwoju powikłań.

  Streszczenie angielskie: Mycoarditis in neonates can have different course and its diagnosis often poses difficulties. The purpose of the study was to find etiopathogens of myocarditis in neonates and to verify the usefulness of laboratory investigations in diagnosis, to analyse the character of arrhythmia and to evaluate the clinical condition of children who suffered from mycoarditis in the neonatal period. Materials and methods: We investigated 21 neonates hospitalized for mycoarditis in Department of Newborns, Infants Pathology and Cardiology, Medical University School in Lublin in July 1999 - January 2002. The following parameters were assessed: funciton of the circulatory system, type of cardiac arrhythmia and laboratory markers of the pathologic process. Results: Arrhythmia was confirmed in all newborns. Echocardiography detected dysfunction of the left ventricle in 28,5 p.c. of them. Bacteriological cultures were positive in 71,2 p.c. of newborns. The titer of neutralising antibodies for Coxsackie B virus was significant in 19 p.c. The activity of lactic dehydrogenase (LDH) was increased in all patietns, however, creatinokinase (CK) and its cardiac fraction (CK-MB) in 61,9 p.c. cases. Cocnlusions: Staphylococcus was the most common pathogen of myocarditis in our neonates. Diganosis of myocardiditis requires complex evaluation, clicnial as well as laboratory, elektrocardiography, echocardiography and radiological examination. Children who recovered from myocarditis need regular control since the inflammatory process is likely to persist and complications can develop.


  2/9

  Tytuł oryginału: Endothelium-dependent production and liberation of kynurenic acid by rat aortic rings exposed to L-kynurenine.
  Autorzy: Stążka Janusz, Luchowski Piotr, Wielosz Marian, Kleinrok Zdzisław, Urbańska Ewa M.
  Źródło: Eur. J. Pharmacol. 2002: 448 (2/3) s.133-137, il., bibliogr. [19] poz.
  Sygnatura GBL: 312,088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Rat aortic slices produced and liberated the endogenous antagonist of glutamate receptors, kynurenic acid, upon exposure to L-kynurenine. Endothelium-denuded slices did not synthesize any measurable amount of kynurenic acid, indicating its endothelial origin. Aortic kynurenic acid production was diminished by modification of the ionic milieu, hypoxia and hypoglycemia, as well as by L-glutamate and L-aspartate, endogenous glutamate receptor agonists, and aminooxyacetic acid, a non-selective inhibitor of aminotransferase and mitochondrial respiration. These data pave the way for future research aimed to clarify to the role of kynurenic acid in the physiology and pathology of the endothelium and vasculature.


  3/9

  Tytuł oryginału: Techniczne i hemodynamiczne aspekty czasowej nasierdziowej stymulacji komorowej u pacjentów po pomostowaniu tętnic wieńcowych.
  Tytuł angielski: Technical and hemodynamic aspects of temporary epicardial ventricular pacing in patients after coronary artery by-pass grafting.
  Autorzy: Kutarski Andrzej, Stążka Janusz, Wójcik Maciej, Krawczyk Elżbieta, Widomska-Czekajska Teresa
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (2) s.131-146, il., tab., bibliogr. 55 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Korzystne wyniki leczenia niewydolności serca za pomocą stałej jednoczesnej stymulacji obu jego komór sugerują możliwość uzyskania poprawy parametrów hemodynamicznych również u chorych po zabiegach kardiochirurgicznych, u których w celu czasowej stymulacji serca zwykle implantuje się parę elektrod na przedniej ścianie prawej komory. Potencjalne możliwości stymulacji dwukomorowej skłoniły autorów do zmiany sposobu implantacji komorowych elektrod nasierdziowych: jedną z elektrod komorowych umieszczono na przedniej ścianie prawej komory, a drugą - na ścianie lewej komory. Cel pracy: Ocena warunków technicznych nasierdziowej stymulacji komór i stymulacji dwukomorowej oraz zbadanie wpływu różnych typów komorowej stymulacji epikardialnej na wartości podstawowych parameterów elektrofizjologicznych i hemodynamicznych u chorych po zabiegach pomostowania tętnic wieńcowych. Materiał i metody: U 21 pacjentów w wieku 51 - 68 lat (średnia 62,0 lat), w czasie ś ednio 3,2 doby po zabiegu zbadano parametry sterowania i stymulacji komór w różnych konfiguracjach połączeń elektrod. U 6 spośród nich dodatkowo oceniono zmiany rzutu serca oraz wartości ciśnień systemowych podczas różnych sposobów stymulacji. Wyniki: Badania wykazały, że warunki stymulacji i sterowania uzyskiwane z elektrody do czasowej stymulacji serca umieszczonej na lewej komorze nie są istotnie gorsze od analogicznych uzyskiwanych z elektrody prawokomorowej, choć sama implantacja jest nieco bardziej kłopotliwa. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Favourable effects of permanent simultaneous pacing both of ventricles in patients with congestive heart failure suggested possibility of improvement of hemodynamic parameters in patients after cardiosurgery if classic epicardial right ventricualr pacing is replaced with biventricular pacing. It inclined us to place additional (second) ventricular epidardial lead in paraseptal apical region of left ventricle. The aim of the study was evaluation pacing and sensing conditions during temporary right ventricle, left ventricle and both of ventricles pacing using different lead configurations. The second goal of the study was examination and comparison of values of QRS duration and hemodynamic parameters during sinus rhythm and temporary cardiac pacing with different modes in patients after cardiosurgery. Material and methods: In 21 patients aged 51 - 68 years (mean 62 years) during average 3.2 days afte CABG, epicardial ventricular pacing and sensing conditions were tested using different modes and leads configurations; in 6 patients caridac output and arterial pressures were examined during sinus rhythm, atrial pacing adn compared ventricular pacing modes. Results: Left ventricular pacing conditions were comparable to right ventricular ones but location of epicardial left ventricular lead was slightly more terrible. Effective biventricular pacing was possible in most of patients. Due to realitively high pacing threshold during monoventricular pacing (3-4 ...


  4/9

  Tytuł oryginału: Produkcja kwasu kynureninowego przez aortę szczura - badania in vitro : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Stążka Janusz; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Farmakologii i Toksykologii w Lublinie
  Źródło: - Lublin, AM 2002, 110 s. : il., bibliogr. s. 63-77, sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,550

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro


  5/9

  Tytuł oryginału: Comparative analysis of the spirographic and hemodynamic parameters in preoperative evaluation of patients with lung cancer.
  Tytuł polski: Porównawcza ocena wartości badań spirograficznych i parametrów hemodynamicznych w przedoperacyjnej ocenie pacjentów z rakiem płuca.
  Autorzy: Stążka Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.33-41, il., tab., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wykonywane rutynowo przedopoeracyjne badanie spirograficzne, gazometrzyczne i elektrokardiograficzne w sytuacjach chorych w starszym wieku i/lub z towarzyszącym zaburzeniem wydolności krążeniowo-oddechowej zmuszają chirurga do oceny wydolności krążenia płucnego celem ostatecznej kwalifikacji chorych do leczenia operacyjengo. Celem pracy była próba oceny współzależności między wskaźnikami rutynowo wykonywanej spirografii a parametrami hemodynamicznymi krążenia płucnego. Badaniami objęto 50 kolejnych mężczyzn w wieku 21-72 lat (śr. 55,8) z rakiem oskrzela, kwalifikowanych wstępnie do zabiegu resekcji miąższu płucnego. U wszystkich pacjentów wykonano badanie spirometryczne, oznaczając VC proc., FEVV1 proc., FEV1a proc., badanie gazometryczne krwi obwodowej (PaO2, PaCO2, SaO2, pH) i mieszanej krwi żylnej (PvO2, PvCO2, SvO2, pHv). W oparciu o te parametry wyliczono Ci, SVR, PVR, LVSWI, RVSWI. Badania gazometryczne i hemodynamiczne wykonano w warunkach spoczynku i po wysiłku na ergometrze rowerowym przy obciążeniu 50 W przez okres 5 min. Uzyskany materiał poddano analizie statystycznej, wyliczając współczynnik korelacji "r" oraz współczynnik korelacji Spearmana. Badano kształt związku, stosując analizę regresji. Liczono proste regresji dla wskaźników, sprawdzając, czy współczynnik prostej regresji różni się istotnie od zera. Liczono również krzywe ufności przy poziomie istotności 0,01. Na podstawie przeprowadzonych wyliczeń stwierdzono wysoką współzależność miedzy FEV1 ...

  Streszczenie angielskie: Surgery is the recommended treatment for nonmicrocellular lung cancer. The spirometric tests completed with gasometric systemic blood analysis and electrocardciographic investigation are the standard in the evaluation for tolerance of lung tissue resection. The catheterization of the right heart is used to assess circulatory systems efficiency in patients qualified for pulmonary tissue resection. The purpose of the study was to evaluate the correlations between basic spirographic and hemodynamic parameters measured at rest and after exercise. The studied population consisted of 50 consecutive male patients 21 to 72 years old with bronchial carcinoma, considered to be candidates for lung tissue resection. The vital capacity, and one-second forced expiratory volume were obtained. The hemodynamic examination was performed using Swan-Ganz thermodilution catheter. The systolic, diastolic and medium central venous pressure, pulmonary artery pressure and pulmonary wedge pressure were measured. Gasometric examination for peripheral arterial and mixed venous blood was performed - pH, PO2, PaCO2, SaO2. The results were subject to statistical analysis. The corelation between spirographic indicators and hemodynamic parameters were studied. Statistical analysis revealed high level of correlation between the average blood pressure in pulmonary artery, both at rest and after exertion between the average blood pressure in pulmonary artery, both at rest and after exercise, and ratio ...


  6/9

  Tytuł oryginału: Comparative analysis of the gasometric and hemodynamic parameters in preoperative evaluation of patients with lung cancer.
  Tytuł polski: Przedoperacyjna ocena porównawcza parametrów gazometrycznych i hemodynamicznych u pacjentów z rakiem płuca.
  Autorzy: Stążka Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.42-48, tab., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badania spirograficzne, gazometryczne krwi tętniczej oraz elektrokardiograficzne są stosowane rutynowo u pacjentów kwalifikowanych do resekcji miąższu płucnego. U pacjentów z podwyższonym ryzykiem operacyjnym (zaawansowany wiek, współistniejące choroby układu krążeniowo-oddechowego, planowana rozległą resekcja) badania rutynowe należy rozszerzyć o scyntygrafię perfuzyjną płuc, a także o badanie hemodynamiczne krążenia płucnego. Celem badania była porównawcza ocena parametrów gazometrycznych i hemodynamicznych krążenia płucnego oraz próba wyliczenia równań prostych regresji na podstawie stwierdzonych współzależności. Badaniami objęto 50 mężczyzn w wieku 21-72 roku życia z rakiem płuca kwalifikowanych wstępnie do wycięcia tkanki płucnej. U wszystkich pacjentów wykonano badanie gazoemtryczne, mierząc pH, prężność tlenu, prężność dwutlenku węgla, wysycenie tlenem krwi tętniczej oraz mieszanej krwi żylnej, a także badanie hemodynamiczne krążenia płucnego, mierząc PAP, PCWP, CVP. Pomiary wykonywano w spoczynku i po obciążeniu pięciominutowym wysiłkiem 50 W na ergometrze rowerowym w pozycji leżącej. W oparciu o te wyniki obliczono CI, SVR, PVR. Uzyskane parametry poddano analizie statystycznej. Stwierdzono współzależności pomiędzy parametrami gazometrycznymi i hemodynamicznymi krążenia płucnego. Na ich podstawie wyliczono równania prostych regresji, pozwalające wyliczyć przybliżone wartości parametrów hemodynamicznych krążenia płcunego w oparciu o parametry gazometrii krwi tętniczej.

  Streszczenie angielskie: Measurements including spirographic examination, arterial blood gas tensions, standard electrocardiogram are routinely used to define risk factors for patients undergoing lung tissue resection. In some instances routine functional check-ups should be accompanied by the assessment of the hemodynamics of pulmonary circulation. The purpose of the study was to evaluate the correlations between gasometric parameters measured at rest and after exercise. In case of the presence of such correlations I wanted to find the principles to provide pulmonary artery hypertension in order to avoid right heart catheterization. The gasometric parameters in systemic and in mixed venous blood (pH, PaO2, PCWP, CVP) were measured in 50 male patients with lung carcinoma. All measurements were taken at rest and after an exercise test - 5 minutes, 50W workload on cycle ergometer in supine position. CI, PVR and SVR were calculated. The study proved statistically significant correlations beteween gasometric and hemodynamic parameters and made possible to calculate the regression lines equations, which help to predict pulmonary artery pressure before tissue resection.


  7/9

  Tytuł oryginału: Diagnotstic value of electrocardiographic investigations in preoperative evaluation of patients with lung cancer.
  Tytuł polski: Wartość diagnostyczna badania elektrokardiograficzego w przedoperacyjnej ocenie pacjentów z rakiem płuca.
  Autorzy: Stążka Janusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.49-54, tab., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badanie elektrokardiograficzne jest jednym z badań wykonywanych rutynowo u pacjentów z chorobami płuc, a szczególnie kwalifikowanych do leczenia oepracyjengo. Właściwa ocena przedoperacyjna wydolności układów oddechowego i krążenia zmniejsza ryzyko powikłań i zgonu pacjentów po zabiegu resekcji miąższu płucnego, co jest szczególnie istotne w zabiegach operacyjnych pacjentów z rakiem oskrzela. Celem badania było określenie wartosci badania elektrokardiograficznego w ocenie wydolności krążenia płucnego u pacjentów z rakiem płuca, kwalifikowanych do resekcji miąższu płucnego. Badaniami objęto 50 meżczyzn z rozpoznanym rakiem płuca. U wszystkich pacjentów oceniano parametry spirograficzne, hemodynamiczne, gazometryczne, starając się znaleźć współzależności z obrazem krzywej elektrokardiograficznej. Spośró 50 badanych pacjentów u 23 stwierdzono elektrokardiograficzne cechy przerostu prawego serca, przy czym tylko jeden z nich nie wykazywał nadciśnienia płucnego. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej, stwierdzając korelacje między większością parametrów gazometrycznych, średnim ciśnieniem w tętnicy płucnej oraz FEV1 proc.

  Streszczenie angielskie: The pulmnary hypertension and cor pulmonale in patients before lung tissue resection must be predicted even if invasive studies are required. The purpose of the study was to evaluate the diagnsotic value of electrocardiogaphic investigation for patients with lung cancer, considered to be candidates for lung tissue resection. The study comprised 50 male patients with bronchial carcinoma before lung tissue resection. All of them had gasometric, and hemodynamic parameters of pulmonary circulaiton assessed at rest and after exercise. The ECG and spirographic investigations were done in all patients. It was found that 23 of 50 patients had electrocardiographic traits of right ventricle hypertrophy and only one of them had normal pulmonary circulation parameters. There were also found correlations between ECG curve and FEV1 p.c., mos of gasometric and some of pulmonary hemodynamic parameters.


  8/9

  Tytuł oryginału: Results of coronary arteries bypass grafting in patients over 70 years old.
  Tytuł polski: Pomostowanie tętnic wieńcowych u chorych po 70 roku życia - pierwszy rok doświadczeń.
  Autorzy: Stążka Janusz, Janiszewski Wawrzyniec
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.381-386, il., bibliogr. 5 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obecnie z powodu wzrostu średniego wieku społeczeństwa coraz większą grupę chorych wymagających rekonstrukcji krążenia wieńcowego stanowią osoby starsze, które ukończyły 70 lat. W Klinice Kardiochirurgii AM w Lublinie w roku 2000 wykonano 30 operacji CABG u chorych, którzy przekroczyli 70 rok życia. Operacje przeprowadzono przy wykorzystaniu krążenia pozaustrojowego. We wczesnym okresie pooperacyjnym zmarło 3 chorych, u 2 konieczne było zastosowanie mechanicznego wspomagania lewej komory (IABP). 2 pacjentów wymagało reoperacji w dobie zerowej z powodu nadmiernego drenażu. Zabiegi pomosotwoania tętnic wieńcowych u pacjentów po 70 roku życia obarczone są większym ryzykiem pooperacyjnym, wydłużonym okresem rekonwalescencji oraz wyższą śmiertelnością. W świetle przeprowadzonej analizy zdecydowana większość chorych w tej grupie wiekowej uzyskuje poprawę stanu zdrowia oraz jakości życia.

  Streszczenie angielskie: At present, according to the increase of average age in modern societies, the patients who are over 70 years old and require coronary arteries reconstruction constitute a constantly growing group. In the cardiosurgical Clinic of the Medical University of Lublin 30 coronary arterires bypass grafting operations in over 70-year-old patients were performed in 2000. The oeprations were performed using extra-body circulation. In the early postoperation period 3 patietns died (10 p.c.), 2 patietns (6 p.c.) required applying mechanical support of the left ventricle (IABP). 2 patietns (6 p.c.) needed reoperation because of excessive drainage in teh immediate postoperational period. CABG in patients over 70 years of age are connected with higher "perioperational" risk, prolonged recovering period and and higher mortality. According to the results of the survey, the overwhelming majority of patients at that age gets improvement in their health and in the quality of life.


  9/9

  Tytuł oryginału: Fatal intracranial hemorrhage after double valve replacement in infective endocarditis.
  Tytuł polski: Zgon spowodowany krwiakiem śródczaszkowym po wymianie dwóch zastawek serca z powodu zapalenia wsierdzia.
  Autorzy: Stążka Janusz, Czajkowski Marek
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.489-492, il., bibliogr. 5 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zapalenie wsierdzia jest jednostką chorobową występującą rzadko, lecz obarczoną dużym ryzykiem powikłań ze zgonem włącznie. Powikłania zapalenia wsierdzia mogą dotyczyć różnych narządów. Powikłania najczęściej dotyczą serca, ale także pozostałych narządów - układu moczowego, nerwowego, naczyniowego. W pracy przedstawiono przypadek 31-letniego mężczyzny z dwudziestoletnim wywiadem kombinowanej wady mitro-aortalnej, z trwającymi trzy tygodnie objawami zapalenia wsierdzia. Mimo intensywnego leczenia zachowawczego stan pacjenta ulegał stałemu pogorszeniu. Pacjent poddany został zabiegowi operacyjnemu wszczepienia protezy zastawki mitralnej i aortalnej. W przebiegu pooperacyjnym u pacjenta rozwinął się zespół małego rzutu, niewydolność nerek z koniecznością hemofiltracji, niewydolność oddechowa. W dwudziestej piątej dobie po zabiegu operacyjnym pacjent był reoperowany z powodu narastającej niewydolności serca związanej z narastającym przeciekiem okołozastawkowym w obrębie zastawki mitralnej w przebiegu zapalenia wsierdzia (wymiana protezy zastawki mitralnej z pozostawieniam protezy zastawki aortalej). Pacjent zmarł w dziewiątej dobie po reoperacji wśród objawów niewydolności krążenia i krwiaka śródczaszkowego z obrzękiem mózgu.

  Streszczenie angielskie: Endocarditis is a life-threatening disease, although it is relatively uncommon. The complications of infective endocarditis may involve any organ system. Cardiac and extracardiac complications including neurologic, vascular and renal diseases are common and are usually caused by either embolization of vegetation or immune complexes. This case report presents a 31-year-old male with combined mitro-aortic valves defect and infective endocarditis on mitral valve. The replacement of mitral and aortic valves prosthesis were performed. During postoperative period low output heart failure, renal failure and respiratory failure developed. 25 days after the first operation the reoperation was performed because of mitral prosthesis insufficiency and thrombus just under the valve. On 31st day after the first operation patient died because of subdural hematoma and acut ecerebral oedema and encephalomalatia.

  stosując format: