Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SPLIT
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Występowanie parafunkcji u młodzieży szkolnej.
Autorzy: Wierzbicka-Ferszt Anita, Split Wojciech
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.52-57, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie częstości występowania parafunkcji u młodzieży szkolnej oraz określenie ich wpływu na narząd żucia. Badaniom poddano uczniów jednego z liceów ogólnokształcących w Łodzi, wybranego losowo spośród 9, w których łącznie uczyło się 4662 uczniów. Badaniem objęto 557 uczniów, ukończyło je 444, w tym 232 dziewcząt i 212 chłopców w wieku od 15 do 18 lat; różnica między płacią była nieistotna statystycznie, różnica w poszczególnych przedziałach wieku również nie była istotna statystycznie. Grupę porównawczą stanowiło 80 uczniów bez parafunkcji. Metodykę oparto na badaniu klinicznym. Wyniki poddano analizie statystycznej za pomocą programu komputerowego SPSS/PC+.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the incidence of parafunction in school attenders and to describe the effects of the parafunction in the masticatory apparatus. Examinations were carried out in pupils attending one of the lyceums in the Lodz district which was selected by lot from among nine schools with a total of 4662 pupils. The study involved 557 pupils, 444 of these enduring the end and this number included 232 girls and 212 boys between the ages of 15-18 years. The gender differences were not statistically significant nor were the differences in age groups. The control group consisted of 80 individuals with no parafunction. The methodology was based on clinical examinations. The results were subjected to statistical analysis using the SPSS/PC+ computer program.


  2/7

  Tytuł oryginału: Wpływ składowych dysfunkcji narządu żucia i wieku badanych na wykres strzałkowego toru głów żuchwy.
  Tytuł angielski: The effect of oromandibular dysfunction components and the age of subjects on a sagittal condylar path tracing.
  Autorzy: Suliborski Bartosz, Split Wojciech
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.27-34, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ustalenie jaki wpływ na patologię wykresu strzałkowego toru głów żuchwy mają parafunkcje narządu żucia, objawy bólowe i akustyczne podczas ruchu żuchwy, ograniczenie ruchu jej opuszczania oraz wiek badanych. W diagnostyce posłużono się kinematycznym łukiem twarzowym systemu Gerbera. Badaniom poddano 104 osoby z dysfunkcją narządu żucia w wieku od 14 do 70 lat. Nieprawidłowy wykres toru strzałkowego głów żuchwy odnotowano u 64,4 proc. badanych. Stwierdzono zależność wykresu od wieku. 76,5 proc. nieprawidłowych wykresów dotyczyło osób z parafunkcjami zwarciowymi, 67,4 proc. z objawami bólowymi. U 26,9 proc. osób nieprawidłowy wykres dotyczył drogi stawowej obu głów żuchwy. Znamienny wpływ na to miały parafunkcje zwarciowe, objawy akustyczne, bóle w czasie ruchu żuchwy, ograniczenie ruchu opuszczania żuchwy. W ocenie ilościowej u 52,9 proc. badanych ustalono prowadzącą prawą głowę żuchwy, u pozostałych prowadzącą lewą głowę. W obu grupach zarejestrowano narastanie wartości kątowych wraz z wiekiem. Stwierdzono zależność średnich wartości kąta nachylenia drogi głów żuchwy od patologicznego wykresu. Średnie wartości różnicy między kątami nachylenia drogi głów żuchwy z prowadzącą prawą głową wynosiły 10,1ř, zaś dla przypadków z prowadzacą lewą głową 8,2ř. Najwyższe średnie różnice między kątami nachylenia drogi dotyczyły przypadków z parafunkcjami zwarciowymi (11,6ř dla prowadzącej prawej głowy i 10ř dla lewej) i ograniczeniem ruchu opuszczania żuchwy ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to establish the effect of masticatory parafunctions, pain and acouistic sounds during mandibular movement, reduction of mandibular vertical movement and the age of subject studied on pathology of sagittal condylar path tracing. A kinematic Gerber face - bow was used in the investigations. The total number of 104 subjects with oromandibular dysfunction at the age between 14 and 70 years was examined in the study. Pathological sagittal condylar path tracing was observed in 64.4 p.c. of subjects. Correlation between the tracing and the age was found. Pathological tracings - 76.5 p.c. occurred in subjects with occlusal parafunctions, 67,4 p.c. with pain sympyoms. In 26.9 p.c. of subjects pathological tracing was associated with bilateral paths of both mandibular condyles. Occlusal parafunctions, acoustic sounds, pain on moving the mandible, restriction assessment revealed right mandibular condyle guidance in 52.9 p.c. of the sample, and the left condyle guidance in the rest of cases. In both groups increasing with age angle values were registered. The realtionship between mean values of inclination angles of condylar paths and pathological tracing was seen. Mean difference values between condylar paths inclination angles and the guiding right condyle were 10.1 and for the cases with guiding left condyle - 8.2. The highest mean differences between path inclination angles occurred in cases with occlusal parafunctions (11.6 for guiding right condyle ...


  3/7

  Tytuł oryginału: Zespół objawów klinicznych w anomalii Kimmerlego.
  Tytuł angielski: Clinical symptoms and signs in Kimmerle anomaly.
  Autorzy: Split Wojciech, Sawrasewicz-Rybak Małgorzata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.416-422, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zwrócenie uwagi na anomalię Kimmerlego (na kręgu szczytowym zamknięcie bruzdy tętnicy kręgowej mostkiem kostnym) jako na wariant anatomiczny, który może wywoływać zespół objawów klinicznych. badaniom poddano 108 osób z podejrzeniem tej anomalii, ustalonym na podstawie badań radiologicznych. Wśród badanych było 58 kobiet i 50 mężczyzn w wieku od 18 do 59 lat (średnia 36,9; SD = 9,6). Grupę kontrolną stanowiło 40 osób bez anomalii w podobnym przedziale wieku. W ustaleniu objawów opierano sie na badaniach podmiotowym, internistycznym i neurologicznym oraz EEG, ENG i WPW. Uzyskane wyniki poddano obliczeniom statystycznym za pomocą programu komputerowego SPSS/PC+. Ustalono, iż objawy kliniczne w anomalii pojawiają się najczęściej w trzeciej i czwartej dekadzie życia (65 proc. osób). W obrazie chorobowym dominują bóle w tyłogłowiu i karku z promieniowaniem do szczytu głowy (83 proc. badanych). Najczęściej są to bóle typu napięciowego (tj. 50 proc. badanych z bólami głowy), w pozostałych przypadkach naczyniowe (26 proc. badanych) i nerwobóle (24 proc. badanych). Intensywność bólów głowy jest znaczna i często towarzyszą im zawroty głowy (59 proc. badanych),a w 1/3 przypadków nudności, rzadziej wymioty, parestezje kończyn, zaburzenia równowagi, krótkotrwala utrata przytomności czy ubytki w polu widzenia. sporadycznie występują szumy uszne, nagłe upadki i objawy wegetatywne. W przypadkach bezbólowych najczęstrzymi objawami sa krótkotrwala utrata przytomności i ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to consider Kimmerle anomaly (ponticulus posterior of the atlas) as an anatomic variant, which can cause a set of clinical symptoms ansd signs. a hundred and eight patients 58 females and 50 males at the age of 18-59 years (m. 36.9 years, SD = 9.6) with radiologically verified Kimmerle anomaly were examined. A control group comprised 40 healthy subjects at the similar age range. The diagnosis of headaches was based on the criteria proposed by the IHS. A character of headaches, their localization, frequency, duration, number of days with headaches per year, circumstances associated with their onset and concomitant symptoms were evaluated. All the patients were subjected to electrophysiological studies (ENG, EEG and VEP). The results were statistically analyzed using a SPSS/PC+ computer system. It was revealled that clinical symptoms and signs in Kimmerle anomaly occurred most frequently in the third and fourth decade of life (65 p.c. of cases). These were most often tension-type headaches (50 p.c. of cases with headaches), vascular headaches (26 p.c. of cases) and neuralgia (24 p.c. of cases). Intensity of headaches was high. Headaches were accompanied by other complaints like vertigo (59 p.c. of cases) and in one third of cases - nausea. About 10 p.c. of patients also suffered from vomiting, paresthesia, dizziness, short periods of loss of consciousness. Sporadically - tinitus, drop attack, and vegetative symptoms. In cases without pain the ...


  4/7

  Tytuł oryginału: Rola enzymów w ślinie.
  Tytuł angielski: Role of enzymes in the saliva.
  Autorzy: Turski Wojciech, Split Wojciech
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (3) s.28-32, bibliogr. [36] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Streszczenie polskie: W warunkach fizjologicznych w ślinie występują hydrolazy, oksydoreduktazy, transferazy i liazy. Wytwarzane są przez ślinianki i bakterie bytujące w jamie ustnej. Rola enzymów zależy od ich swoistego łączenia się z substratem i od oddziaływania produktów reakcji enzymatycznej. Enzymy w ślinie biorą udział we wstępnym trawieniu pokarmów, wpływają na rozwój mikroflory bakteryjnej i na homeostazę w jamie ustnej, biorą udział w tworzeniu płytki nazębnej, odgrywają znaczącą rolę w regulacji pH w jamie ustnej. Biorą udział w reakcji mineralizacji i remineralizacji. Wpływają również na percepcję bólu i smaku w jamie ustnej. Nadal pozostaje nie ustalona rola wielu enzymów i miejsce ich powstawania.

  Streszczenie angielskie: In the saliva of healthy subjects there are different hydrolases, oxidoreductases, transferases and lyases. They are produced by the salivary glands or by bacteria living in the oral cavity. The role of enzymes depends on their specific binding with the reaction substrate(s) and the kind and action of the reaction product(s). Enzymes of the saliva take part in the initial phase of digestion of blood, affect the growth of oral microflora and the homeostasis within the oral cavity. They take part in the formation of dental plaque and play an important role in the regulation of the oral pH. They also participate in the mineralization, demineralization and remineralization processes and in pain perception and taste. However, the role of some salivary enzymes, as well as their origin, has not been established until now.


  5/7

  Tytuł oryginału: Przydatność kinematycznego łuku twarzowego systemu Gerbera w diagnostyce dysfunkcji narządu żucia.
  Tytuł angielski: The usefulness of the Gerber kinematic face-bow in diagnosing oromandibular dysfunction.
  Autorzy: Kercz Tomasz M., Dubojska Anna M., Split Wojciech
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (5) s.43-46, tab., bibliogr. [18] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano przydatność kineamtycznego łuku twarzopwego systemu Gerbera w diagnostyce dysfunkcji narządu żucia (dnż). Metodykę oparto na badaniu klinicznym oraz diagnostyce instrumentalnej przy użyciu wspomnianego łuku. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, stosując test Chi-kwadrat, test wariancji F-Fishera oraz korelację Spearmana. Badaniom poddano 100 osób z dnż w wieku 16-29 lat (M=21,9). Jakościowa analiza wykresu łuku gotyckiego u wszystkich badanych ujawniła nieprawidłowości, w tym u 86 upośledzenie ruchu wysuwania i cofania żuchwy, u 93 osób nieprawidłowości w rysunku wierzchołka łuku gotyckiego, a u 49 osób ograniczenie ruchów bocznych. Analiza wykresów ruchów wysuwania i cofania żuchwy w płaszczyźnie strzałkowej wykazała asymetrię miedzy kątami nachylenia obu głów żuchwy. Średnie wartości różnic między kątami nachylenia głów żuchwy korelowały z objawami dnż i patologicznym wykresem łuku gotyckiego. Analiza jakościowa wykresu wykazała zmiany u 33 osób. Wniosek: Badanie instrumentalne za pomocą kinematycznego łuku twarzowego systemu Gerbera pozwala na obiektywne ustalenie zmian czynnościowych w przebiegu dnż.


  6/7

  Tytuł oryginału: Ocena warunków zwarciowych u młodzieży szkolnej z dysfunkcją i bez dysfunkcji narządu żucia : praca doktorska
  Autorzy: Pordes-Kotowska Monika, Split Wojciech (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Stomatologii, Zakład Neurologii i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia w Łodzi
  Źródło: 2002, [7], 102 k., [32] k. tabl., : il., tab., bibliogr. 103 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20063

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/7

  Tytuł oryginału: Wpływ parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych na narząd żucia.
  Tytuł angielski: Influence of occlusal and non-occlusal parafunctions on the masticatory system.
  Autorzy: Wierzbicka-Ferszt Anita, Split Wojciech
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.594-600, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie wpływu na narząd żucia parafunkcji zwarciowych (PZ) i niezwarciowych (PZN). Zbadano 200 licealistów wybranych losowo spośród 557. Wśród badanych było 100 dziewcząt i 100 chłopców. PZ stwierdzono u 56 osób, PNZ u 144 osób. W badaniu klinicznym oceniano bóle w okolicy stawów skroniowo-żuchwowych (ssż) w czasie ruchów żuchwy objawy akustyczne, uczucie drętwienia zębów starcie zębów i ślady przygryzania błony śluzowej jamy ustnej, zakres ruchu opuszczania żuchwy. Cechy dysfunkcji narządu żucia stwierdzono u 31 badanych z PZ (55,4 proc.) i u 41 z PNZ (28,5 proc.) (p=0,005).

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estabilish the influence of occlusal and non-occlusal and non-occlusal parafunctions on the masticatory system. Two hundred secondary school students with parafunctions, randomly selected out of 557, were examined. In this group were 100 girls and 100 boys. Occlusal parafunctions were diagnosed in 56 persons; non-occlusal parafunctions were observed in 144 persons. The clinical examination evaluated pain in the region of the temporomandibular joint (TMJ) during movement of the mandible, acustic symptoms, a numb sensation of the teeth, dental attrition and signs of biting the oral mucosa, and the range of movement in lovering the mandible. Features of oromandibular dysfunction were found in 31 subjects with occlusal parafunctions (55.4 p.c.) and in 41 subjects with non-occlusal parafunctions (28.5 p.c.) (p=0.05).

  stosując format: