Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SPIECHOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Leczenie implanto-protetyczne pacjentów z hipodoncją z zastosowaniem techniki sterowanej regeneracji kości.
Tytuł angielski: Prosthetic treatment of hypodontic patients employing implants and techniques of guided bone regeneration.
Autorzy: Adamczyk Ewa, Gładkowski Jerzy, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Spiechowicz Eugeniusz, Feder Tomasz, Mateńko Dariusz, Ciechowicz Katarzyna
Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.9-16, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum. - 25 Konferencja Europejskiego Towarzystwa Protetycznego Praga 06-08.09. 2001
Sygnatura GBL: 305,334

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Hipodoncja należy do najczęściej występujących wad wrodzonych w obrębie twarzowej części czaszki. Zazwyczaj dotyczy braku zawiązków stałych zębów przedtrzonowych oraz bocznych siekaczy. Pacjenci z hipodoncją w obrębie zębów przednich wymagają najczęściej przygotowania ortodontycznego, którego celem jest stworzenie odpowiedniej ilości miejsca na uzupełnienie brakujących siekaczy bocznych. W Interdyscyplinarnym Centrum Implantologicznym przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej AM w Warszawie prowadzone jest od kilku lat zespołowe leczenie pacjentów z hipodoncją z zastosowaniem wszczepów śródkostnych. U chorych tych badania kliniczne i radiologiczne wykazują często niewystarczjącą ilość tkanki kostnej dla typowych metod implantologicznych. Często konieczne jest zastosowanie wszczepów o mniejszej średnicy, a niejednokrotnie także różnych technik sterowanej regeneracji kości. W pracy przedstawiono etapy postępowania chirurgicznego i protetycznego u pacjentek z wrodzonym brakiem zawiązków stałych siekaczy bocznych. Wyniki badań klinicznych i radiologicznych, poprzedzone dwuletnim przygotowaniem ortodontycznym, pozwoliły na wykonanie zabiegu wprowadzenia wszczepów systemu Branemarka o średnicy 3,3 mm (wąska platforma).

  Streszczenie angielskie: Hypodontia is the most common congenital defect in maxillofacial area and most frequently refers to the lack of germs of premolars or lateral incisors. Patients lacking teeth in front areas of dental arch often require orthodontic pretreatment, to obtain adequate space for reconstruction of lateral incisors. At the Center of Implantology at Warsaw Medical University the interdisciplinary treatment of hypodontic patients has been performed for couple of years with the use of interosseus implants and fixed applicances supported on implants. The clinical and radiological examinations of those patients often reveal insufficient amount of bone tissue to perform routine implantological treatment. Frequently, the use of low-diameter implants or the techniques of guided bone regeneration is necessary. The aim of this presentation is to shed light on stages of surgical and prosthodontic treatment of patients suffering from congenital lack of permanent lateral incisors. The result of clinical and radiological examinations, preceded by two years of orthodontic preparation, allowed for the installation of two Branemark implants. Case of insufficient amount of bone tissue compelled the authors to use the techiques of guided bone regeneration with xenogenic Bio Os and resorbable Bio Gide membrane. After several months of initial bone-implant intergration, prosthodontics were made for the patients.


  2/7

  Tytuł oryginału: Procera All-Ceram - system jednolicie ceramicznych uzupełnień stałych.
  Tytuł angielski: Procera All-Ceram - all ceramic system for fixed restorations.
  Autorzy: Szczyrek Przemysław, Okoński Piotr, Gładkowski Jerzy, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Spiechowicz Eugeniusz
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.103-107, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Streszczenie polskie: System Procera został opracowany przez Andersona i wsp. na początku lat 90-tych XX wieku w Szwecji. Materiał ten wykonywany jest z najnowocześniejszej technologii CADD/CAM, w którym projektowanie i wykonanie uzupełnień protetycznych jest wspomagane przez system komputerowy. Autorzy przedstawili w artykule procedurę klinicznego i laboratoryjnego wykonawstwa uzupełnień w systemie Procera. Omówili również na podstawie piśmiennictwa i własnych doświadczeń właściwości materiału Procera.

  Streszczenie angielskie: Procera system was invented by Anderson et all in Sweden at the beginning of 90-thies of XX century. CADD/CAM technology was used in the designing and production of fixed prosthetic appliances made with this material. Clinical and laboratory procedures were presented in this article by the authors. They comments main properties of The Proces system, based on literature and own experiences.


  3/7

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z działalności Komisji Współpracy z Zagranicą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
  Tytuł angielski: Report of Foreign Affairs Commission of Polish Dental Association.
  Autorzy: Spiechowicz Eugeniusz, Okoński Piotr
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (2) s.116-119
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne


  4/7

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z dorocznego Kongresu Światowj Federacji Stomatologów (FDI), Kuala Lumpur 2001 r.
  Autorzy: Spiechowicz Eugeniusz
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.267-269 - Kongres Światowej Federacji Stomatologów (FDI) Kuala Lumpur 27.09-01.10. 2001
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Światowa Federacja Stomatologów


  5/7

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z dorocznego Kongresu Światowej Federacji Stomatologów (FDI) Kuala-Lumpur 2001.
  Autorzy: Spiechowicz Eugeniusz
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (5) s.314-316 - Doroczny Kongres Światowej Federacji Stomatologiocznej Kuala-Lumpur 27.09-01.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Światowa Federacja Stomatologów


  6/7

  Tytuł oryginału: Wykonanie koron wspartych na implantach w przypadkach niekorzystnego usytuowania długiej osi wszczepu.
  Tytuł angielski: Crowns retained on implants in cases of unfavourable position of implants axis.
  Autorzy: Stendera Piotr, Spiechowicz Eugeniusz, Ciechowicz Barbara, Gawor Ewa, Feder Tomasz
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (6) s.357-361, il., bibliogr. 10 poz., sum. - 19 Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Jastrzębia Góra 12-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pojedyncze braki zębowe coraz częściej uzupełniane są koronami wspartymi na wszczepach śródkostnych. Wykonanie koron cementowanych jest metodą prostą, ale obarczoną ryzykiem odcementowania korony. W przypadkach konieczności dokręcenia śruby mocującej łącznik mogą się pojawić również problemy związane ze zdjęciem uzupełnienia. Wykonanie koron przykręcanych wydaje się być metodą pozbawioną powyższych wad, ale dla estetycznego wykonania uzupełnienia otwór wlotowy dla śruby (będący przedłużeniem długiej osi wszczepu) powinien być usytuowany na powierzchni żującej lub podniebiennej, na co nie zawsze pozwalają warunki podłoża kostnego. W pracy przedstawiono własne doświadczenia w wykonawstwie koron przykręcanych do wszczepów w przypadkach niekorzystnego usytuowania długiej osi wszczepu. Istnieją dwie podstawowe możliwości wykonania takich uzupełnień - albo otwór dla śruby na powierzchni przedsionkowej zostaje zamknięty materiałem kompozytowym o wysokich walorach estetycznych, albo należy zmodyfikować klucz, którym przykręcona zostaje korona. W pracy przedstawiono przypadki kliniczne, w których zastosowano powyższe rozwiązania.

  Streszczenie angielskie: Crowns retained on endosseous implants are more and more popular treatment of choice for patients with single teeth missing. Cemented crowns are simple solution but there is still risk of loosing of retention or some problems with removing the crown when it is necessary to tighten the abutment screw. Screw-retained crowns seem to be free from those disadventages but for the aesthetic reasons the screw hole (that is same as long axis of implant) sholud be situated on occlusal or palatal surface that is not always possible due to the bone conditions. The paper presents own experience in application of screw-retained crowns in cases of unfavourable position of implants axis. There are two main possibilities: the screw hole is closed with composite resin with good aesthetic quality or it is necessary to modify the key used for crown tightening. The paper presents some clinical cases with application of mentioned solutions.


  7/7

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z działalności Komisji Współpracy z Zagranicą Zarządu Głównego Towarzystwa Stomatologicznego.
  Tytuł angielski: Report of the committee for co-operation with overseas of the board of the Polish Dental Association.
  Autorzy: Spiechowicz Eugeniusz, Okoński Piotr
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (7) s.474-477
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne

  stosując format: