Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SPACZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Immunohistochemical assay of p53, cyclin D1, c-erbB2, EGFr and Ki-67 proteins in HPV-positive and HPV-negative cervical cancers.
Autorzy: Kędzia Witold, Schmidt Marcin, Frankowski Andrzej, Spaczyński Marek
Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (1) s.37-41, il., tab., bibliogr. 27 poz.
Sygnatura GBL: 304,846

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of the present study was to analyse clinical correlation between HPV type 16 and 18 infection, expression of p53, cyclin D1, Ki-67, c-erbB2 and EGFr gene products in cervical cancer cells as well as their nuclear ploidy. The morphological parameters evaluated, such as differentiation of carcinomas, vascular invasion, ploidy and expression of oncogenic proteins, indicate the increased biological malignancy of HPV 16/18-positive carcinomas. The majority of them were poorly differentiated revealed significantly higher frequence of vascular invasion (p 0.05), were more frequently aneuploid and showd overexpression of cyclin D1. The comparison of the data obtained with the mortality rate of the patients suggests that the overexpression of EGFr and moderate expression of Ki-67 seem to be unfavorable prognostic factors, regardless of the presence of HPV 16/18.


  2/10

  Tytuł oryginału: Erytropoetyna w onkologii ginekologicznej.
  Tytuł angielski: Erythropoietin in gynecological oncology.
  Autorzy: Spaczyński Marek, Przybylski Marcin, Dańska Anna, Sodowski Krzysztof
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.96, 98, 102-104, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nowotwory narządów płciowych u kobiet stają się coraz poważniejszym problemem zarówno dla ginekologów, jak i onkologów. Stały wzrost liczby zachorowań zmusza do poszukiwania coraz nowszych metod wczesnego wykrywania, jak i doskonalszego leczenia pacjentek dotkniętych chorobami nowotworowymi. Jednym z istotnych osiągnięć przyczyniających się do polepszenia wyników leczenia w onkologii ginekologicznej było wprowadzenie do lecznictwa ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny (rhEpo). W przebiegu chorób o podłożu nowotworowym dochodzi do upośledzenia produkcji tego białka w organizmie. Prowadzi to do rozwoju niedokrwistości wtórnej, która często zmusza do przerwania leczenia. Taka korekta planu leczenia raka negatyuwnie odbija się na uzyskiwanych wynikach. Nie bez znaczenia pozostaje też jakość życia pacjentek. Rosnace trudności i koszty pozyskiwania preparatów krwiopochodnych oraz ryzyko ich stosowania dodatkowo promują stosowanie cytokin krwiotwórczych, w tym rhEpo. Artykuł jest próbą zapoznania czytelnika z podstawami mechanizmów leżących u podłoża rozwoju anemii nowotworowej i jej wpływu na chorobe zasadniczą. W oparciu o doświadczenia własne i doniesienia piśmiennictwa światowego przedstawiono zasady leczenia preparatami ludzkiej rekombinowanej erytropoetyny, ze szczególnym uwzględnieniem jej wykorzystania w raku jajnika.

  Streszczenie angielskie: Malignant neoplasms of female genital organs remain more and more important problem and difficulty for both gynecologists and oncologists. The increasing number of cancer patients makes search for better methods of early detection and more effective treatment. Anaemia is frequently seen in nonmhaematological malignancies, and is associated with poor tumor oxygenation, debillating fatique, subsequent reduced quality of life, and limitation of further therapy. An important issue, which has not been sufficient evaluated, is that anaemia also may adversely influence the outcome of cancer treatment. Although oncologists realize thAt patients suffer from fatigue, the understanding of etiology and possible interventions seldom seems to be put into the practice and has not been implemented in the routine management of cancer anaemia. The pathogenesis of anaemia is multifactorial, including tumor disease and cancer treatment, and resembles anaemia in other chronic diseases. Anaemia is traditionally treated by transfusions with an immediate but transient effect on haemoglobulin levels. The introduction of erythropoietin (EPO) now offers a new approach to mariage anaemia by acting on patients own blood cells and thus avoiding the risks and problems associated with transfusions. EPO is well tolerated and approximately 60 p.c. of patients treated respond with increased haemoglobin levels, reduced fatigue and obviously increased quality of life. This paper summarised the present evidence-based knowledge regarding cancer-related anaemia and the use of erythropoietin in gynecological malignancies....


  3/10

  Tytuł oryginału: Receptory dla hormonów steroidowych, białko szoku termicznego i p53 w rakach endometrioidalnych i jasnokomórkowych o różnej lokalizacji.
  Tytuł angielski: Steroid hormonal receptors, heat shock protein and p53 of endometrioid and clarocellulare cancers in different localization.
  Autorzy: Kędzia Witold, Spaczyński Marek
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.685-690, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zbadano 53 raki typu endometrialnego i jasnokomórkowego metodą immunohistochem. na obecność recepotorów dla hormonów steroidowych, białka p53, białka szoku termicznego. Wykazano istnienie odwrotnej zależności pomiędzy obecnością receptorów dla hormonów steroidowych, a akumulacją białka p53. Ekspresja białka p53 i brak receptorów dla hormonów steroidowych w badanych rakach sugeruje gorszy przebieg kliniczny choroby nowotworowej. Ponad połowa raków jasnokomórkowych jajnika posiada receptory dla hormonów steroidowych.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Most endometrioid, well differentiated cancers are positive for ER and PgR. Materials and methods: By using specific monoclonal antiER, PgR, p53 and hsp 90 antibodies, immunochistochemical reaction was used to study paraffin-embedded specimens from 53 patients with primary endometrioid and clarocellulare. cancers. Results: Most carcinomas with p53 overexpression showed no reactivities of ER and PgR. Conclusions: Presence of p53 and absence of steroid hormon receptors suggesst a poor clinical prognosis for patients with endometrioid and clarocellulare cancers.


  4/10

  Tytuł oryginału: Diagnostyka wczesnych stanów przedrakowych oraz raka piersi.
  Tytuł angielski: Diagnostics of early precancerous condition and breast cancer.
  Autorzy: Budner Marek, Ruhland Frank, Przybylski Marcin, Spaczyński Marek
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (5) s.288, 290, 292, 294-299, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Problem: Ocena wartości diagnostycznej mammografii i ultrasonografii niewyczuwalnych palpacyjnie zmian w sutku oraz wartości obydwu metod badawczych w postępowaniu przed- i śródoperacyjnym (proces znakowania zmian, badanie mammograficzne oraz ultrasonograficzne preparatu operacyjnego, biopsja sztancowa). Materiał i metoda: W okresie od 16.06.1995 r. do 11.08.1997 r. u 199 pacjentek w wieku 29-85 lat (średnia wieku 53,6 lat) pobrano wycinki z piersi, z miejsc podejrzanych w badaniach obrazowych, a niebadalnych palpacyjnie. Oceny wartości metod obrazowych dokonano poprzez wyliczenie czułości swoistości oraz negatywnej i pozytywnej wartości predykcyjnej na podstawie uzyskanych wyników badania histopatologicznego materiału tkankowego. Wyniki: W badaniu histopatologicznym potwierdzono 33 inwazyjne raki, 6 raków przewodowych in situ (DCIS - ductal carcinoma in situ) oraz 160 zmian niezłośliwych sutka. 28 przypadków (84,8 proc.) raka inwazyjnego sutka wykryto mammograficznie. W 26 przypadkach znalazło to potwierdzenie w obrazie ultrasonograficznym. Zdiagnozowane wyłącznie w badaniu mammograficznym 2 inwazyjne raki sutka okazały się wczesnoinwazyjnymi rakami piersi w stadium pT1a (inwazyjny rak przewodowy przewodu mlecznego) oraz pT1b (inwazyjny rak przewodu mlecznego). W 5 przypadkach (15,2 proc.) raka sutka wykryto jedynie w ultrasonografii, z czego tylko jeden został wtórnie potwierdzony w obrazie mammograficznym .Cztery raki piersi wykryto więc wyłącznie dzięku ...

  Streszczenie angielskie: Problem: Evaluation of the diagnostic value of mammography and sonomamography in impalpable breast lesions and the value of both methods in pre and intra surgical diagnostic procedures (breast lesion marking process, mammography and somomammography of tisue samples from surgery, high speed biopsy). Material and methods: From 16th of June 1995 up to 11th of August 1997 199 patient age 29 to 85 years (mean age 53.6 years) underwent breast surgery. In each case, no palpable lesion was detected though suspicion had been raised by visualization diagnostic methods. Visualizing diagnostic methods were evaluated by calculating their sensitivity, specificty and both positive and negative predictive value on base of tissue histopatological results. Results: 33 invasive carcinomas, 6 ductal carcinomas "in situ" and 160 benign breast tumors were confirmed by histopatological examination. 28 cases (84.8 p.c.) of invasive breast cancer were diagnosed by mammography, 26 of which were confirmed by sonomammography. Two invasive breast cancers diagnosed by mammography only, were early invasive breast cancer stage pT1a (invasive ductal cancer of mammal duct) and stage pT1b (invasive cancer of mammal duct). 5 cases of breast cancer (15.2 p.c.) were diagnosed by sonomammography, while only one was confirmed by mammography. Breast cancer was diagnosed by sonomammography in 3 premenopausal and one postmenopausal women. Sensitivity of mammography and sonomammography was 87 p.c. Combination ...


  5/10

  Tytuł oryginału: Expression of nm23H1, proliferative activity and the presence of papillomavirus in squamous epithelial carcinoma of uterine cervix.
  Autorzy: Kędzia W[itold], Schmidt M., Olejnik A., Goździcka-Józefiak A., Spaczyński M.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (4) s.205-211, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: the purpose of the paper was to analyse nm23H1 protein expression in squamous epithelial carcinoma of uterine cervix in relation to the stage and grade of carcinomas, clinical progression, proliferative activity and presence of HPV 16 and 18 viruses. Patients and methods: the expression of nm23H1 was analysed in 38 cases of squamous epithelial carcinma by means of the immunohistochemical method. For virological studies DNA was isolated from carcinomatous tissue and the presence of HPV 16 and 18 viruses determined by the PCR method. Results: no correlation was found between the accumulation of nm23H1 protein and the degree of clinical progression, histological maturity and presence of HPV 16 and 18 viruses. However, a statistically significant correlation was found between the group of not differentiated and well differentated carcinomas (p 0.0213). It was noted that all carcinomas characterised by overexpression of nm23H1 protein were HPV 16, 18 positive. Conclusions: overexpression of nm23H1 protein presence of HPV 16, 18 might indicate clinically more malignant form of squamous epithelial carcinoma of uterine cervix.


  6/10

  Tytuł oryginału: Położnictwo : podręcznik dla położnych i pielęgniarek
  Autorzy: Bręborowicz Grzegorz H., Brzezińska Emilia, Chełkowska Elżbieta, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Gadzinowski Janusz, Kempiak Joanna, Kornacki Jakub, Markwitz Wiesław, Nowakowska Dorota, Opala Tomasz, Pięt Małgorzata, Ronin-Walknowska Elżbieta, Ropacka Mariola, Seremak-Mrozikiewicz Agnieszka, Skręt Andrzej, Skrzypczak Jana, Słomko Zbigniew, Słomko Iwona, Sobczak Małgorzata, Spaczyński Marek, Szymankiewicz Marta, Wilczyński Jan
  Opracowanie edytorskie: Bręborowicz Grzegorz H. (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 476 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,256

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • standard


  7/10

  Tytuł oryginału: Laparoskopowa neurektomia przedkrzyżowa w leczeniu zespołu bólowego miednicy mniejszej.
  Tytuł angielski: Laparoscopic presacral neurectomy in treatment of pelvic pain.
  Autorzy: Jędrzejczak Piotr, Spaczyński Robert, Sokalska Anna, Serdyńska Monika, Pawelczyk Leszek
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.16, 18-20, il., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • chirurgia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Po raz pierwszy chirurgiczne przerwanie unerwienia autonomicznego dotyczącego miednicy mniejszej w celu leczenia przewlekłego bólu miesiączkowego opisali w roku 1899 niezależnie Jaboulay i Ruggi. W następnych latach metoda ta była kontynuowana, lecz wraz z wprowadzeniem niesterydowych leków przeciwzapalnych, antygonadotropin i analogów GnRH udział neurektomii przedkrzyżowej, wykonywanej na drodze laparotomii zmniejszył się. Dopiero początek lat 90. i burzliwy rozwój laparoskopii operacyjnej spowodował ponowne zainteresowanie tą metodą terapeutyczną, zarezerwowaną dla pacjentek niereagujących na dotychczasowe leczenie farmakologiczne. Znajomość anatomii przewodzenia bólu z narządów miednicy mniejszej była podstawą opracowania chirurgicznego leczenia ZBMM poprzez neurektomię przedkrzyżową: impulsy bólowe z więzadła szerokiego, macicy i proksymalnych odcinków jajowodów biegną przez splot podbrzuszny górny do rdzenia kręgowego. To tłumaczy skuteczność neurektomii przedkrzyżowej w leczeniu ZBMM z dominującą komponentą bólu centralnego. Efekty odległe laparoskopowej neurektomii przedkrzyżowej są zadowalające w większości przypadków, a za główne przyczyny niepowodzeń uważa się niewłaściwą kwalifikację pacjentów i niekompletną resekcję splotu nerwowego.

  Streszczenie angielskie: Since it was described by Jaboulay and Ruggi in 1899 presacral neurectomy triaditionally has been performed for the relief of pelvic pain unresponsive to medical therapy. Surgical management of pelvic pain decreased with the advent of nonsteroidal anti-inflammatory drugs, antigonadotrophins and GnRH analogues. In the 1990s operative endoscopy facilitated the adaptation of the laparoscopic approach to pelvic denervation. The theory behind presacral neuroctomy for pain relief is based on the sensory pathways from the pelvic viscera: pain impulses from the latum ligament, uterus proximal parts of fallopian tubes travel through the superior hypogastric plexus to the spinal column. It explains, why presacral neurectomy markedly reduce the midline component of pelvic pain. Long-term outcome of laparoscopic presacral neurectomy is satisfactory in majority of patients and the most common reasons for failure of this procedure are inappropriate selection of patients and incomplete resection of presacral nerve plexus.


  8/10

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Rak gruczołowy wewnątrznabłonkowy szyjki macicy. Systematyczny przegląd możliwości terapeutycznych i czynników rokowniczych przetrwania zmian chorobowych oraz wystąpienia nawrotów].
  Autorzy: Spaczyński Marek
  Źródło: Med. Prakt. Ginekol. Położ. 2002 (2) s.29-30 - Tł. artyk. na podst. czas. Obstetrical and Gynecological Survey 2001; 56(9) : 567-575
  Sygnatura GBL: 313,517

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  9/10

  Tytuł oryginału: Położnictwo i ginekologia : podręcznik dla studentów
  Autorzy: Banaszewski Szymon, Biczysko Romuald, Brązert Jacek, Bręborowicz Grzegorz H., Chmielnicka-Kopaczyk Maria, Cyganek Anna, Cymerys Zbigniew, Czerniak Tomasz, Derwich Krzysztof, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Ejmocka-Ambroziak Anna, Galicki Tomasz, Głyda Andrzej, Jasiński Piotr, Jędrzejczak Piotr, Kądziołka Przemysław, Kempiak Joanna, Kędzia Helena, Kołodziejczyk Beata, Kopaczyk Andrzej, Kordel Krzysztof, Kruszyński Zdzisław, Kubiaczyk-Paluch Beata, Kurpisz Maciej, Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Marianowski Longin, Markwitz Wiesław, Mróz Małgorzata, Obara Marian, Opala Tomasz, Pawelczyk Leszek, Pisarska-Krawczyk Magdalena, Pisarski Tadeusz, Przybylski Zygmunt, Sajdak Stefan, Skrzypczak Jana, Spaczyński Marek, Szczapa Jerzy, Szczepańska Małgorzata, Szpakowska-Rzymska Iwona, Szymanowski Krzysztof, Urbaniak Tomasz, Wielgoś Mirosław, Wilczak Maciej
  Opracowanie edytorskie: Pisarski Tadeusz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 4 unowocz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, XI, [1], 884, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  10/10

  Tytuł oryginału: Pregnancies after chemotherapy of gestational trophoblastic disease.
  Autorzy: Nowak-Markwitz Ewa, Magnowski Piotr, Spaczyński Marek
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (2) s.40-42, tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The reproductive performance of 48 women successfully with chemotherapy in Gynecologic Oncology Department between 1980-2000 because of gestational trophoblastic disease was analyzed. Among 19 nulliparous were conceiving 18 (95 p.c.), among 29 multiparous conceived 12 (41 p.c.), 11 (38 p.c.) women applying contraceptives and the sterility was recognized in 6 (21 p.c.). We compared also the fertility depending on cytostatic drug combination received during treatment. Results show, that neither type of chomptherapy (single agent or multi agent) nor the duration of treatment not have any importance in further pregnancies and child condition. We have not observed any malformations in children. Also the abortion ratio in our patients was low. Our 30 women have had 48 pregnancies with 41 (86 p.c.) live full term delivery, 4 (8 p.c.) spontaneous abortion, 2 (4 p.c.) repeated hydatidiform moles and 1 (2 p.c.) stillbirth.

  stosując format: