Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOWIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/25

Tytuł oryginału: Zbadanie stanu czynnościowego i morfologicznego tarczycy w populacji przebadanej w latach 1987-1990, której wiek w czasie awarii wahał się od 1 do 35 roku życia - badania w regionie zachodnim Polski.
Tytuł angielski: Evaluation of the functional and morphological state of the thyroid gland in a population, whose age during the Chernobyl accident varied between 1 and 35 years, examined during the years 1987-1990 - studies in the Western Region of Poland.
Autorzy: Gembicki Maciej, Ruchała Marek, Oleksa Robert, Bączyk Maciej, Czepczyński Rafał, Sowiński Jerzy
Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 2: Czarnobyl - jod - tarczyca. Program zamawiany PBZ 38-08: II faza badań: materiały naukowe s.75-91, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,167

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Temat korporatywny:
 • Czarnobyl

  Streszczenie polskie: Skażenie promieniotwórcze regionu wielkopolskiego po awarii w Czarnobylu określono jako średnie. Skontrolowano 2591 osób spośród 11086 objętych badaniami w latach 1987-1990. Celem oceny stanu funkcjonalnego i morfologicznego tarczycy oraz skuteczności profilaktyki wykonano badania kliniczne i biochemiczne. Odnotowano utrzymujący się łagodny/umiarkowany niedobór jodu oraz endemię wola. W stosunku do poprzednich badań stwierdzono zwiększone występowanie przeciwciał antytyreoperoksydazowych i antytyreoglobulinowych oraz chorób autoimmunologicznych tarczycy. Nowotwory tarczycy wykryto u 3 osób.

  Streszczenie angielskie: Radioactive contamination of the region of Great Poland after the Chernobyl accident was defined as moderate. 2591 out of 11086 persons, who had been examined previously in 1987-1990, were included in the study. The aim of the study was to examin the functional and morphological state of the thyroid and to evaluate the efficacy of iodine supplementation by means of clinical and biochemical tests. We found a moderate iodide deficiency and mild endemy of goiter. In comparison to the previous study, a higher incidence of autoimmune thyroid disease and higher levels of a-TPO and a-Tg autoantibodies in the population were noted. Thyroid cancer was diagnosed in three cases.


  2/25

  Tytuł oryginału: Weryfikacja histopatologiczna rozpoznań cytologicznych u dzieci operowanych z powodu choroby guzkowej tarczycy w latach 1997 - 1999 w regionie Wielkopolskim.
  Tytuł angielski: The histopathological verification of cytologic diagnoses in children from Wielkopolska operated for thyroid nodular disease in 1997 - 1999 period.
  Autorzy: Majewski Przemysław, Łącka Katarzyna, Bolko Paweł, Rólski Michał, Trejster Ewa, Ruchała Marek, Niedziela Marek, Bręborowicz Danuta, Manuszewska Ewa, Czarnywojtek Agata, Korman Eugeniusz, Gembicki Maciej, Sowiński Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.97-101, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Weryfikacja histopatologiczna rozpoznań cytologicznych u dzieci operowanych z powodu choroby guzkowej tarczycy w latach 1997 - 1999 w regionie Wielkopolskim. Celem naszej pracy była weryfikacja histopatologiczna wyników badań cytologicznych wykonanych u dzieci leczonych operacyjnie z powodu choroby guzowatej tarczycy w latach 1997 - 1999 w regionie Wielkopolski. Badaniem objęto 63 dzieci w wieku od 8 - 17 lat (średnio 15,25 lat). U wszystkich dzieci wykonano biopsję aspiracyjną cienkoigłową tarczycy pod kontrolą ultrasonografii (BACC) oraz badanie histologiczne materiału operacyjnego. Cytologicznie w 35 (55,5 proc.) przypadkach rozpoznano zmianę łagodną, w 14 (22 proc.) guzek pęcherzykowy, w 3 (5 proc.) raka brodawkowatego a u 11 (17,5 proc.) dzieci nie można było ustalić rozpoznania cytologicznego. Rozpoznaniu cytologicznemu zmiany łagodnej (n = 35) w 26 (74 proc.) przypadkach odpowiadało rozpoznanie histologiczne wola koloidowego, w 1 (3 proc.) przewlekłego zapalenia, w 4 (11,5 proc.) gruczolaka pęcherzykowego i w 4 (11,5 proc.) raka brodawkowatego. Przy rozpoznaniu cytologicznym guzka pęcherzykowgo (n = 14) w 4 (28,5 proc.) przypadkach rozpoznano wole koloidowe, w 6 (43,5 proc.) gruczolaka pęcherzykowego, w 3 (21 proc.) raka brodawkowatego i w 1 (7 proc.) raka pęcherzykowego. We wszystkich 3 przypadkach potwierdzono cytologiczne rozpoznanie raka brodawkowatego. BACC tarczycy cechowała się czułością 73 proc., swoistością 90 proc., WRP 76 proc., WRW 77 proc. i ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the present study was histopathological verification of cytology taken from children for Wielkopolska treated surgically for thyroid nodular disease in the period of 1997 - 1999. The study group consists of 63 children at the age form 8 to 17 years (mean 15.25 years). In all cases a fine needle aspiration (FNA) biopsy under the ultrasound control was performed. After the surgery the material was evaluated histologically. The cytologic diagnoses were as follow: benign lesion in 35 cass (55.5 p.c.), nodulus follicularis in 14 patients (22 p.c.), papillary carcinoma in 3 cases (5 p.c.) and in 11 patients (17.5 p.c.) the cytologic material was non-diagnostic. After verification of the surgical material we found that in the gorup of cytologically diagnosed as benign lesions (n = 35), the histological diagnoses were as follow: in 26 cases (74 p.c.) colloid goiter, chronic inflammation in 1 patient (3 p.c.) follicular adenoma in 4 cases (11.5 p.c.), papillary carcinoma in 4 patients (11.5 p.c.). In the group diagnosed cytologically as nodulus follicularis (n = 14) after histological verification there were following diagnoses: colloid goiter in 43 patients (28.5 p.c.), follicular adenoma in 6 cases (43.5 p.c.), papillary carcinoma in 3 patients (21 p.c.) and follicular carcinoma in 1 case (7 p.c.). The cytologica diagnosis of papillary carcinoma was confirmed in histopathological study in all cases. The FNA of thyroid has 73 p.c. sensitivity, 90 p.c. specificity, ...


  3/25

  Tytuł oryginału: Ocena struktury i czynności tarczycy dzieci operowanych z powodu choroby guzkowej tarczycy w latach 1997-1999 w regionie Wielkopolski.
  Tytuł angielski: Evaluation of the thyroid structure and function in children operated for thyroid nodular disease in 1997 - 1999 in the Wielkopolska district.
  Autorzy: Gembicki Maciej, Łącka Katarzyna, Bolko Paweł, Rólski Michał, Czarnywojtek Agata, Niedziela Marek, Bręborowicz Danuta, Manuszewska Ewa, Trejster Ewa, Ruchała Marek, Korman Eugeniusz, Sowiński Jerzy
  Źródło: Pediatr. Prakt. 2002: 10 (1) : Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku : [materiały konferencyjne] s.103-106, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży u progu XXI wieku Poznań 18-20.04. 2002
  Sygnatura GBL: 306,430

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W dobie rozpowszechnienie ultrasonografii rozpoznawanie guzków w obrębie tarczycy stało się powszechne. Problemem jest właściwa i wczesna diagnostyka cytologiczna umożliwiająca rozpoznawanie stanów wymagających interwencji chirurgicznej. Celem naszej pracy była ocena kliniczna, ultrasonograficzna, scytygraficzna, hormonalna oraz cytologiczno-histopatologiczna dzieci z chorobą guzkową tarczycy operowanych w latach 1997 - 1999 w Regionie Wielkopolski. Badaniem objęto 63 dzieci w wieku od 8 - 18 lat (15,25 ń 1,67), w tym 56 dziewczynek (8 - 17; 15,21 ń 1,68) oraz chłopców (8 - 17; 15,21 ń 1,68). U chorych wykonano ocenę kliniczna i ultrasonograficzną tarczycy (aparat Kontron Sigma 7.5 MHz), scyntygrafię tarczycy przy użyciu 99mTc, oznaczenia stężeń TSH, wT4 i przeciwciał przeciwtyreoperoksydazowych w surowicy, a także stężenie jodu w moczu. Ponadto wszystkim badanym wykonano celowaną biopsję aspiracyjną cienkoigłową (BACC) tarczycy i badanie histopatologiczne skrawków tarczycy uzyskanych w wyniku tyreoidektomii. U 98 proc. badanych stwierdzono klinicznie wole. Średnia objętość tarczycy w ultrasonografii wynosiła 24 cm3 ń 11,36 (6,3 - 67,8). U wszystkich badanych ultrasonograficznie stwierdzono obecność obszarów o charakterze zmian litych, lito-torbielowatych lub torbielowatych. Scyntygrafia tarczycy wykazała (n = 55) jednorodne gromadzenie znacznika u 4 chorych (6,3 p.c.), guzek gorący u 7 chorych (11,1 proc.), guzki zimne u 23 badancyh (36,5 proc.) oraz obraz wola ...

  Streszczenie angielskie: In the age of ultrasonography thyroid nodule diagnosis has become common. Cytological diagnosis should be proper and early enough to make finding cases which require surgical intervention possible. The aim of our study was a clinical, ultrasonographic, scintigraphic, hormonal and cytological-histopathological evaluation of children with thyroid nodules who were operated on in 1997 - 1999 in the Wielkopolska District. The study comprised 63 children aged from 8 to 17 (15.25 ń 1.67), including 57 girls (8 - 17; 15.21 ń 1.68) and 6 boys (8 - 17; 15.2 ń 1.68). In each case the following were performed: clinical examination, neck ultrasonography (Kontron Sigma with 7.5 MHz head), thyroid scintigraphy using 99mTc, serum TSH, fTc, serum TSH, fT4, anti-TPO antibodies and urine iodide concentration. Also in each patient fine needle aspiration biopsy (FNAB) and histopathological examination of thyroid tissue obtained during surgery were investigated. Results: Goitre was found in 98 p.c. of the patients. Ultrasonographic mean volume of the thyroid was 23.8 cm3 ń 11.36 (range: 6.3 67.8). Thyroid ultrasonography showed solid, solid-cyst and cyst changes in every studied case. Thyroid scintigraphy (n = 55) indicated homogenous uptake in 4 cases (6.3 p.c.), hot nodule in 7 cases (11.1 p.c.), cold nodule in 22 cases (34.9 p.c.) and multinodular goitre image in 22 cases (34.9 p.c.). mean value of TSH level was 2.0 mU/I ń 6.35 (0.05 - 50.5), fT4 - mU/I ń 6.35 (0.05 - 50.5), anti-TPO ...


  4/25

  Tytuł oryginału: Taktyka chirurgiczna i postępowanie pooperacyjne w wolu guzowatym - próba weryfikacji niektórych zasad leczenia na podstawie wyników odległych.
  Tytuł angielski: Surgical tactics and postoperative management in nodular goitre - an attempt to verify several treatment principles based on long-term results.
  Autorzy: Pyda Przemysław, Kędziora-Bartkowska Renata, Junik Roman, Bartkowski Rafał, Meissner Wiktor, Stawny Bolesław, Sowiński Jerzy, Stajgis Paweł, Drews Michał
  Opracowanie edytorskie: Tołłoczko Tadeusz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (5) s.379-392, tab., bibliogr. 33 poz. - Tekst. równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Próba określenia zasad taktyki chirurgicznej i postępowania pooperacyjnego na podstawie oceny zakresu resekcji i analizy powikłań odległych po zabiegach wykonanych z powodu leczenia obojętnego wola guzowatego. Materiał i metodyka. Ocenie poddano 250 chorych operowanych w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej AM w Poznaniu w latach 1980-1983 z powodu obojętnego wola guzowatego. W 61 proc. były to operacje subtotalnego obustronnego wycięcia tarczycy, a w pozostałej części resekcje bardziej ograniczone. Wyniki. Najpoważniejszym i najczęstszym odległym powikłaniem pooperacyjnym był nawrót wola stwierdzony u 24 proc. ogółu operowanych. Najczęściej, bo w 29 proc. przypadków, nawrót wystąpił po najbardziej wówczs rozległym wycięciu, czyli po subtotalnej obustronnej resekcji tarczycy. Po zabiegach bardziej oszczędzających odsetek nawrotów wahał się od 8 do 19 proc. Inne odległe powikłania miały mniejsze znaczenie i w większości związane były właśnie z nawrotoem wola. Wnioski. Pozostawienie niewielkiej ilości niewydolnej hormonalnie tkanki tarczycy nie stanowi żadnej korzyści dla chorego, a może być przyczyną nawrotu wola. W związku z tym u określonych chorych należy rozważyć wykonanie strumektomii całkowitej.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was an attempt to set principles of surgical and postoperative treatment of non-toxic nodular goitre, based on the analysis of the extent of surgical excision and distant surgical complications. Material and methods. The study group comprised 250 patients operated at the Chair and Department of General, Gastroenterological and Endocrinological Surgery, between 1980 and 1983 due to non toxic nodular goitre. In 61 p.c. of cases surgery comprised bilateral subtotal resections, whle the rest were less extensive resections. Results. The most severe and frequent late complication was postoperative goitre recurrence reported in 24 p.c. of al operated patients. Most often (29 p.c.) recurrence occurred following the most extensive procedure, which included subtotal bilateral thyroid removal. In case of less extensive resections the recurrence rate ranged between 8 and 19 p.c.. Other complications were less important and mostly related to goitre recurrence. Conclusions. Sparing thyroid tissue, which is hormonally insufficient, is of no benefit for the patient and may be the reason of postoperative recurrence. Therefore, in selected patients total strumectomy should be considered.


  5/25

  Tytuł oryginału: Czy nadczynność tarczycy często występuje u chorych ze zróżnicowanym rakiem tarczycy?
  Tytuł angielski: Is hyperthyroidism often present in patients with thyroid differentiated carcinoma?
  Autorzy: Bolko Paweł, Łącka Katarzyna, Manuszewska Ewa, Ruchała Marek, Majewski Przemysław, Sowiński Jerzy
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.555-559, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Współistnienie raka tarczycy z nadczynnością jest potwierdzone przez wielu autorów. Wydaje się, że częstość obu jednostek może być większa ze względu na brak właściwej i wnikliwej diagnostyki biopsyjnej oraz kwalifikacji do leczenia operacyjnego wola guzkowego nadczynnego, jak i choroby Gravesa i Basedowa, szczególnie postaci współistniejącej z guzkami. Celem naszej pracy była ocena występowania nadczynności tarczycy u chorych leczonych z powodu zróżnicowanego raka tarczycy. Grupę stanowiło 217 chorych z rozpoznanym zróżnicowanym rakiem tarczycy, wśród których u 20 (9,1 proc.) występowała rozpoznana na podstawie typowych objawów klinicznych oraz wyników oznaczeń hormonalnych nadczynność tarczycy. U 17 chorych stwierdzono wole guzkowe nadczynne, a u 3 chorobę Gravesa i Basedowa, potwierdzoną oznaczeniem przeciwciał przeciwreceptorowych dla TSH. W wykonanej ultrasonografii przedoperacyjnej stwierdzono wole guzkowe u 17 chorych oraz obraz wola ze znacznie obniżoną echogenicznością z obszarami hipo- i hipergenicznymi. Po wykonanej tyreoidektomii w grupie chorych z nadczynnością tarczycy u 16 osób rozpoznano raka brodawkowatego tarczycy, u 4 osób raka pęcherzykowatego tarczycy. Częstość występowania raka i nadczynności tarczycy w naszej grupie badanej wynosiła 9,1 proc. Wyniki naszych obserwacji nie odbiegają od danych z piśmiennictwa światowego i wskazują na potrzebę dokładnej analizy chorych z nadczynnością tarczycy i właściwej kwalifikacji do leczenia operacyjnego zmian podejrzanych o złośliwy proces nowotworowy.

  Streszczenie angielskie: The coexistence of thyroid cancer and hyperthyroidism is confirmed by many authors. It appears that the frequency of both disease can be greater as a results of lack of proper and penetrating biopsy diagnosis and qualification to surgery treatment patients with hyperfunctional goiter and Graves disease, especially coexisting with nodes. The aim of our study was estimation of occurrence of hyperthyroidism in the patients with thyroid differentiated cancer. We examined group of 217 patients with diagnosed thyroid differentiated cancer, 20 patients (9.1 p.c.) of them were earlier hyperthyroidism diagnosed. 17 of them were hyperfunctional goiter diagnosed and three as Graves disease, confirmed by presence of anti-TSH receptor antibodies (TRAK). Before thyreoidectomy ultrasounography showed nodular goiter in 17 patients and hypoechogenic goiter with nodules in 3 patients. After thyroidectomy at the hyperthyroid patients in 16 papillary thyroid cancer and in 4 follicular thyroid cancers were diagnosed. The frequency of coexistence of cancer and hyperthyroidism in our material amounted for 9.1 p.c. The results of our observation do not diverge from facts given in world literature and is point out the need for precise analysis of patients with hyperthyroidism and of proper qualification to surgery treatments changes suspected to be malignant process.


  6/25

  Tytuł oryginału: Dostęp przezudowy w rewizyjnych protezoplastykach stawu biodrowego po obluzowaniu protezy połowiczej typu Austina-Moore'a.
  Tytuł angielski: Transfemoral approach in revision hip replacement after loosening of Austin-Morre hemiprosthesis.
  Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof, Cejmer Wojciech, Sowiński Tomasz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.59-62, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują dostęp przezudowy w przypadku protezoplastyki rewizyjnej stawu biodrowego w przebiegu obluzowania elementów protezy typu Austin-Moore. W latach 1997 - 2000 do zabiegu zakwalifikowano 7 chorych w wieku 72 do 84 lat. W kontrolnych badaniach klinicznych i radiologicznych u wszystkich chorych uzyskano wyniki dobre i bardzo dobre. Powyższa metoda operacyjna jest godna polecenia.

  Streszczenie angielskie: The authors present transfemoral approach in the case of revision hip joint prosthesis implantation due to loosening of Austin Moore prosthesis elements. In the years 1997 - 2000 seven patients aged 72 - 84 years were qualified for surgery. In control clinical and radiological examinations good and very good results were obtained in all patients. The above surgical treatment method is worth recommendation.


  7/25

  Tytuł oryginału: Reartroskopia stawu kolanowego.
  Tytuł angielski: Rearthroscopy of the knee joint.
  Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof, Płomiński Janusz, Sowiński Tomasz, Ratyński Grzegorz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.79-80, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Objawy chorobowe po przebytej artroskopii stawu kolanowego mogą stanowić wskazania do ponownej artroskopii u 2 - 7 proc. operowanych. U naszych chorych ponowna artroskopia była konieczna u 25 chorych (1,1 proc.), średnio po 8 mies. Najczęściej przyczyną ponownej artroskopii było uszkodzenie operowanej łąkotki i powierzchni chrzęstnej. Decyzja reartroskopii stawu kolanowego wymaga szczególnej analizy obrazu klinicznego, dokumentacji wcześniej wykonanej artroskopii i umiejętności właściwego postępowania operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Pathological symptoms after arthroscopy of the knee can be the indication to rearthroscopy in 2 - 7 p.c. of patients operated on. In the Department of Ortropaedics rearthorscopy was necessary in 25 patients (1.1 p.c.), on the average often 8 months. Most often in reathroscopy new lesion of the meniscus operated on and damage of chondral surface. Were diagnosed. Decision about rearthroscopy of the knee requires detailed analysis of clinical symptoms, detalis of arthroscopy performed before and knowledge of proper operating procedure.


  8/25

  Tytuł oryginału: Doświadczalna ocena przyczyn uszkodzeń trzpieni protez okienkowych typu Austina-Moore'a.
  Tytuł angielski: Analysis of reasons of fractures of the Austin Moore protheses. Experimental assessment of the causes of damages to pins of fenestrate prostheses of Austin-Moore type.
  Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof, Cejmer Wojciech, Sowiński Tomasz, Skalski Konstanty, Pawlikowski Marek
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.81-84, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W pracy podjęto małorozpoznaną problematykę związaną z analizą przyczyn uszkodzeń okienkowych (ażurowych) trzpieni protez Austina-Moore'a. Po naświetleniu aspektów leczenia operacyjnego tymi protezami oraz analizie obserwowanych powikłań i uszkodzeń tych protez, zaproponowano wykonanie oceny przyczyn ich pękania. Zaproponowano również trójparametryczną charakterystykę trzech różnych trzpieni wytypowanych do oceny wytrzymałościowej poprzez zredukowane naprężena Hubera-Misesa. Opracowano modele geometryczne tych protez w systemie komputerowego wspomagania - projektowania. Zdefiniowano warunki obciążeń i mocowanie w biomechanicznym układzie kość - proteza. Po przeprowadzeniu obliczeń numerycznych stawów naprężeń wykazano, że obszarem najbardziej zagrożonym na zniszczenie protez jest otwór pozycjonujący, co też potwierdzono w obserwacji klinicznej. Ustalono, że wytężenie protezy o największej ażurowości limitowane jest istotnie ciężarem ciała chorego.

  Streszczenie angielskie: In the paper the poorly known problem is tackled of the analysis of the causes of damages to fenestrate (openwork) pins of Austin T. Moore prosthess. After presentation of the aspects of surgical treatment with these prostheses and analysis of the observed complications and damages to these prostheses, an assessment of the causes of their fractures has been proposed. A three-parametrical characteristics has been also proposed, of theree different pins chosen for strenght assessment through reduced Huber-Mises stresses. Geometrical models of these prostheses were developed using a computer-assisted designing system. The weight-bearing conditions and fastening in the biomechanical bone-prosthesis system have been defined. After performing of calculations of numerical conditions of stressed it was demonstrated that the region at the highest risk of prosthesis destruction is the positioning opening which was also confirmed in clinical observations. It was established that the effort of prosthesis of the highest openwork structure is significantly limited by patient's body weight.


  9/25

  Tytuł oryginału: Rzadki przypadek porażenia nerwu kulszowego po alloplastyce stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Rare case of sciatic nerve palsy after total cementless hip arthroplasty.
  Autorzy: Sowiński Tomasz, Kwiatkowski Krzysztof
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.91-94, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek nagłego, przemijającego porażenia nerwu kulszowego o nietypowj etiologii, który wystąpił u chorego w 9 dobie po alloplastyce bezcementowej stawu biodrowego. Omówiono najczęstsze przyczyny okołooperacyjnych porażeń nerwów w alloplastyce stawu biogrowego.

  Streszczenie angielskie: This authors present an atypical case of acute sciatic nerve palsy 9 days after total cementless hip arthroplasty. Theories of nerve palsy in hip arthroplasty are presented.


  10/25

  Tytuł oryginału: Staw rzepkowo-udowy w protezoplastyce całkowitej stawu kolanowego.
  Tytuł angielski: Patellofemoral joint in total knee arthroplasty.
  Autorzy: Stachowiak Jacek, Kwiatkowski Krzysztof, Sowiński Tomasz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.102-106, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy zawarto syntetyczne ujęcie zagadnień dotyczących biomechaniki, oceny klinicznej i metod operacyjnych stawu rzepkowo-udowego w protezoplastyce kolana bez wymiany elementu rzepkowego. Uwagę skupiono na niezborności stawu rzepkowo-udowego a w szczególności na bocznym podwichnięciu rzepki. Omówiono zasady poprawnej techniki operacyjnej, która ogranicza liczbę powikłań "rzepkowych" po protezoplastyce.

  Streszczenie angielskie: Almost 50 years of history of knee joint prosthesis implantation is a cross-section of material technology achievements and constant perfectioning of surgical technique. Almost all systems of knee joint prosthesis implantation offer the possibility of patellar element implantation. However, as it has been unanimously stressed by most authors, patellar prosthesis implantation is fraught with numerous and difficult-to-treat complications. In the article an attempt was mode at a synthetic approach to the biomechanics and clinical diagnosis of the patellofemoral joint after knee joint prosthesis implantation without patellar element exchange.


  11/25

  Tytuł oryginału: Zmodyfikowany zabieg operacyjny Elmslie w leczeniu nawykowego bocznego zwichnięcia rzepki.
  Tytuł angielski: Modification of the Elmslie Trillat procedure for surgical treatment of recurrent lateral pattela dislocation.
  Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof, Sowiński Tomasz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.107-109, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili własną modyfikację operacyjnego leczenia nawykowego zwichnięcia rzepki sposobem Elmslie oraz metodykę postępowania pooperacyjnego.

  Streszczenie angielskie: The authors present their own modification of Elmslie method in operational treatment of recurrent patella dislocation and methodology of post-operational procedure.


  12/25

  Tytuł oryginału: Własna metoda usprawniania po operacyjnym leczeniu nawykowego bocznego zwichnięcia rzepki.
  Tytuł angielski: Own method of rehabilitation after surgical treatment of recurrent lateral patella luxation.
  Autorzy: Siwek Wiesław, Sowiński Tomasz, Kozłowski Zbigniew
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.110-111, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono własną metodykę postępowania usprawniającego po zabiegu przeniesienia przyczepu więzadła rzepki w przebiegu leczenia nawykowego bocznego zwichnięcia rzepki.

  Streszczenie angielskie: Own method is presented of postoperative rehabilitation after surgical treatment of recurrent patella luxation by translocation of the patellar ligament attachment.


  13/25

  Tytuł oryginału: Stopień zgodności działalności Pracowni Medycyny Nuklearnej Katedry i Kliniki Endokrynologii i Przemiany Materii Akademii Medycznej w Poznaniu z normą ISO 9001:2000.
  Tytuł angielski: Complicance of the activity of the Laboratory of Nuclear Medicine with the International Standard ISO 9001:2000. Department of Endocrinology and Metabolism, School of Medical Sciences, Poznań, Poland.
  Autorzy: Wyszomirska Anna, Sowiński Jerzy
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (8) s.515-518, tab., bibliogr. 1 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu

  Streszczenie polskie: Wstęp: Prawo atomowe nakada obowiązek opracowania i wdrożenia programu zapewnienia jakości na jednostki mające zezwolenie na wykorzystywanie źródeł promieniowania jonizującego. ISO jest ogólnoświatową federacją krajowych jednostek normalizacyjnych, która zajmuje się tworzeniem norm międzynarodowych, a której ustalenia normatywne dotyczą także jakości. Metody: Rodzina norm ISO zawiera wymagania dotyczące opracowywania i wdrażania systemów jakości. Model zapewnienia jakości o najszerszym zakresie jest opisany w normie ISO 9001:2000. Norma nie zawiera żadnych szczegółowych wytycznych czy obowiązków, które dotyczą czynności wykonwyanych w określonym zakładzie. Budowa całego systemu w większości zależy od jednostki, która go tworzy. Opracowanie systemu zapewnienia jakości (SZJ) nie polega na całkowitych zmianach w systemie pracy danej jednostki. SZJ tworzy jedynie niezbędne ramy i uwarunkowania, pozwala na uporządkowanie działań, poprawę stosowanych metod pracy, sformułowanie sposobów postępwoania, a przede wszystkim wymaga dokumentowania wszystkich działań podejmowanych przez daną jednostkę. Podstawą dokumentacji SZJ są instrukcje i procedury. Norma ISO 9001:2000 wymaga ustanowienia 6 udokumentowanych procedur, oczywiście w zależności od indywidualnych potrzeb określonej jednostki liczba procedur może być zwiększona. Wyniki: W Pracowni Medycyny Nuklearnej (PMN) w Poznaniu nie ma jeszcze opracowanego SZJ, aczkolwiek działania w tym kierunku są już podjęte. Analizując procesy zachodzące w pracowni, a także porównując je do poszczególnych wymagań normy określono stopień zgodności działalności PMN z normą ISO 9001:2000...


  14/25

  Tytuł oryginału: Wyspiak trzustki - trudności w uwidocznieniu guzka.
  Tytuł angielski: Insulinoma of the pancreas - difficulties with imaging.
  Autorzy: Owecki Maciej, Waśko Ryszard, Horst-Sikorska Wanda, Drews Michał, Stawny Bolesław, Sowiński Jerzy
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.983-986, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 29-letniego pacjenta, u którego pomimo braku cech gruczolaka trzustki w USG i TK dokonano interwencji chirurgicznej i usunięto gruczolak typu insulinoma. Wyspiaka rozpoznano na podstawie obrazu klinicznego (triadą Whipple'a) potwierdzonego dodatnim wynikiem próby głodowej, którą zakończono z powodu objawów neuroglikopenii po 11,5 godzinach przy wartości glikemii 2,0 mmol/l (36 mg/dl) i insulinemii 11,0 ćU/ml. Zabieg chirurgiczny polagał na laparotomii, podczas której palpacyjnie i ultrasonograficznie zlokalizowano guzek w głowie trzustki. Zmianę o średnicy 12 mm wyłuszczono. W badaniu histopatologicznym rozpoznano łagodny gruczolak typu insulinoma. Po operacji pacjent bez dolegliwości, z prawidłowymi poziomami glikemii został wypisany do domu. Przypadek ten potwierdza dużą przydatność śródoperacyjnego USG i badania palpacyjnego podczas zabiegu w poszukiwaniu guza trzustki typu insulinoma.


  15/25

  Tytuł oryginału: Influence du lanr‚otide sur la concentration s‚reique de prolactine chez les patients atteints de tumeurs somato-lactotropes.
  Tytuł angielski: Effect of lanreotide on prolactin level in patients with pituitary mixed tumors.
  Autorzy: Wasko R., Sawicka J., Stachowiak C., Kozak W., Junik R., Sowiński J.
  Źródło: Ann. Endocrinol. 2002: 63 (6 cz. 1) s.532-535, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Acromegaly is a disease caused by a pituitary tumor (somatotropinoma) or by ectopic secretion of GH or IGF-1. About 15 p.c. of tumors secrete not only GH but PRL as well. Last time a lanreotide and an octreotide (the somatostatine analogues) are useful in the therapy of acromegaly. We observed the influence of the lanreotide on GH and prolactin. We noticed that the lanreotide caused not only serum level reduction of a growth hormone but also prolactine in patients with mixed pituitary tumors.


  16/25

  Tytuł oryginału: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Orbitopatia tarczycowa" pod patronatem Sekcjii Tyreologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.
  Opracowanie edytorskie: Bednarek Janusz (Red.), Czarnywojtek Agata (red.), Sowiński Jerzy (red.).
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 1: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Orbitopatia tarczycowa" s.1-114, il., tab., bibliogr. [przy ref.] - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Orbitopatia tarczycowa Poznań 14-15.12. 2001 - Zamieszczono również streszcz. ref.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie


  17/25

  Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na patogenezę i leczenie wyniszczenia nowotworowego.
  Autorzy: Jarosz Jerzy, Sowiński Piotr
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (10) s.21-22, 24, 26-28, bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W publikacji przedstawiono obraz kliniczny, patomechanizm oraz metody leczenia wyniszczenia nowotworowego (zespołu kacheksja/anoreksja). Omówiono zaburzenia metaboliczne wywołane obecnością i rozwojem nowotworu złośliwego oraz działaniem czynników współistniejących, nasilających niedobory białkowo-kaloryczne. Przedstawiono zasady terapii chorych z wyniszczeniem nowotworowym, preparaty stosowane w żywieniu dojelitowym i pozajelitowym oraz leki wykorzystywane w farmakoterapii wyniszczenia nowotworowego - leki prokinetyczne, glikokortykoidy, progestageny, niesteroidowe leki przeciwzapalne, talidomid, kannabinoidy.


  18/25

  Tytuł oryginału: Zastosowanie izotopów promieniotwórczych w leczeniu endokrynopatii.
  Autorzy: Sowiński Jerzy
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) suppl. 1: 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku s.47-48 - Konferencja naukowa pt. 50 lat endokrynologii, diabetologii, ginekologii i chirurgii endokrynologicznej na Dolnym Śląsku Wrocław 25-26.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/25

  Tytuł oryginału: Zespół wyniszczenia/osłabienia nowotworowego - kacheksja/astenia.
  Tytuł angielski: Treatment of the cancer destruction group.
  Autorzy: Hagmajer Elżbieta, Sowiński Piotr
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (6) s.268-276, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Objawy zespołu wyniszczenia nowotworowego występują u około 70-80 proc. chorych w terminalnej fazie choroby - jest to więc problem dot. corocznie ponad 50 tys. chorych w Polsce. Jego leczeniu zaczęto poświęcać uwagę dopiero w ostatnich latach. Wyniszczeniu nowotworowemu towarzyszy najczęściej utrata chęci do jedzenia lub jadłowstręt i dlatego często określane jest ono jako zespół anoreksja/kacheksja. Wystąpienie kacheksji nie jest uwarunkowane tylko zmniejszeniem ilości przyjmowanych pokarmów, ale też zaburzeniami metabolicznymi polegającymi na "podkradaniu" energii przez guz nowotworowy i na jego wpływie na zmianę metabolizmu wskutek produkowanych w organizmie chorego cytokin i limfokin. Po zdiagnozowaniu zespołu wyniszczenia nowotworowego stosowane leczenie powinno zapewnić choremu możliwie najlepszą jakość życia. Cel ten można osiągnąć znosząc:"usuwalne" przyczyny zespołu anoreksja/kacheksja, takie jak bóle, zaparcia, biegunki, nudności, wymioty, suchość błon śluzowych jamy ustnej oraz lęk i depresję. Stosowana dieta pod względem składu i wielkości posiłków powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb chorego. W celu poprawy łaknienia stosuje się różne środki farmakologiczne. Najlepsze wyniki uzyskuje się stosując octan megestrolu. Można także stosować leki stymulujące motorykę przewodu pokarmowego i kortykosterydy. Podstawowym czynnikiem warunkującym skuteczność leczenia jest jego wczesne wdrożenie, niezwłocznie po rozpoznaniu zespołu wyniszczenia nowotworowego.

  Streszczenie angielskie: Symptoms of the cancer destruction group appear in about 70-80 p.c. patients in the terminal phase of sickness. So, it is a problem involving yearly over 50 000 patients in Poland. Lately more attention is paid to the treatment of the cancer destruction group. A loss of apetite or anorexia are accompanying the cancer destruction group and that is why it is often described as the anorexia/cachexia group. Appearance of cachexia is not only causing by reduction of the eaten food, but also metabolic disorders consisting in energy "stealing" by a tumor and its fluency on changing the host metabolism in consequence to production of cytokines and lymphokines in the sick organism. After diagnosing the cancer dectruction group applied treatment should assure patient possibly the best quality of life. This aim can be achieved by abolishing the "removable" causes of the anorexia-cachexia group, such like pain, constipation, diarrhea, nausea, vomiting, mouth dryness, fear and depression. Applying diet should be fotted to patient's individual needs with regard to meal's composition and volume. To improve apetite different pharmacological remedies are used. The best results are obtained by using the megestrol acetate. The remedies stimulating motor activity of the alimentary tract and cortycosteroids can be used either. Basic factor conditioning the treatment efficacy is its early inculcating, immediately after recognizing the cancer destruction group.


  20/25

  Tytuł oryginału: Karbamazepina w leczeniu zaburzeń psychicznych na podstawie własnego materiału klinicznego.
  Tytuł angielski: Carbamazepine in the treatment of psychiatric disorders based in retrospective clinical material.
  Autorzy: Afeltowicz Zbigniew, Majkowicz Mikołaj, Michalik Katarzyna, Radziwiłłowicz Piotr, Sowiński Piotr, Smoczyński Stefan, Trzebiatowska Iwona A.
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.303-310, tab., bibliogr. 21 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Medical records of patient treated in I Department of Psychiatry Medical University of Gdańsk in 1996-2000 were analyzed. Carbamazepine was used in 383 patients, 209 male and 174 female. Mean age for the whole group 41,2 years, for male 40,6, for female 41,9. Carbamazepine was mainly used in affective disorders (F30 - 33) and organic affective disorders (F06.3 - 107 persons. Second the most common indication was organic personality disturbances (F07.0) - 121 persons. Carbamazepine was used in 100-2000 mg per day (mean dose 415 mg) during 5-189 days (mean 36 days). Treatment was well tolerated. Only 24 patients (6,3 p.c.) have mild side effects. Drug level in blood was checked in 19 patients during two last years of analysed material. Carbamazepine was used mainly with tricyclic antidepressants (30,3 p.c.), second generation antidepressive drugs (22,2 p.c.) and typical neuroleptic (11,1 p.c.). More than half of patients (55,6 p.c.) were recovered. based on clinical material carbamazepine seems to be active agent in treatment of affective disorders and diseases connected with organic brain lesion.


  21/25

  Tytuł oryginału: Wpływ diety i aktywności fizycznej na przebieg i leczenie osteoporozy.
  Tytuł angielski: Influence of diet and physical activity on the course and therapy of osteoporosis.
  Autorzy: Owecki Maciej, Horst-Sikorska Wanda, Baszko-Błaszyk Daria, Sowiński Jerzy
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.473-476, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Osteoporoza jest chorobą, której przebieg uzależniony jest m.in od stosowanej diety i aktywności fizycznej. Celem pracy było określenie związku między tymi czynnikami a zmiana gęstości kości odcinka L1-L4 kręgosłupa lędźwiowego. Badaniami objęto 82 kobiety z rozpoznaną pierwotną osteoporozą pomenoauzalną lub starczą, Leczone kalcytoniną, hormonalną terapią zastępczą i witaminą D. Dokonano pomiaru średniej gęstości kości kręgosłupa metodą DEXA przed leczeniem i po 12 miesiącach terapii. Chore podzielono na 4 grupy, zależnie od ilości spożywanego wapnia i czasu trwania aktywności fizycznej dziennie. Wyniki: tylko w grupie kobiet aktywnych fizycznie i spożywających powyżej 500 mg wapnia w diecie na dobę (n = 32) stwierdzono statystycznie istotną poprawę gęstości kości: przyrost wskaźnika T o + 0,23 (p = 0,010449). W pozostałych grupach nie stwierdzono statystycznie znamiennej zmiany gęstości kości. Wnioski: spożycie powyżej 500 mg wapnia w dobowej diecie połączone z codzienną aktywnością fizyczną trwającą ponad 45 minut zapewnia większej przyrost gęstości kości podczas farmakoterapii osteoporozy w porównaniu z samą farmakoterapią lub farmakoterpią skojarzoną tylko z jednym z powyższych elementów.

  Streszczenie angielskie: Osteoporosis is a disease, the course of which is dependent among others on diet and physical activity. The aim of study was to find correlation between these factors and changes in bone density measured in lumbar spine. The project comprised 82 women with primary postmenopausal or senile osteoporosis treated with calcitonin, hormone replacement therapy and vitamin D. Bone density was measured by DEXA method before and after 12 month therapy. The patients were divided into four groups depending upon amount of ingested calcium and time of physical activity performed daily. Results: only in the group of women (n = 32) who were physically active and presented high dietary calcium intake (over 500 mg daily) statistically significant improvement in bone was found: T-score increased by +0,23 (p = ,010449) No statistically significant difference of bone density in other subgroups was found. Conclusions: daily dietary calcium intake over 500 mg and physical activity performed for over 45 minutes every day provides higher bone density increase during pharmacotherapy of osteoporosis compared to pharmacotherapy alone or pharmacotherapy associated with only one of the above mentioned elements.


  22/25

  Tytuł oryginału: Schemat postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w orbitopatii tarczycowej.
  Tytuł angielski: Algorithm of diagnostic-therapeutic management in thyroid-associated orbitopathy.
  Autorzy: Bednarek Janusz, Sowiński Jerzy
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 1: Konferencja naukowo-szkoleniowa "Orbitopatia tarczycowa" s.59-65, tab., bibliogr. 23 poz., sum. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Orbitopatia tarczycowa Poznań 14-15.12. 2001
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca omawia zmiany oczne, obserwowane u pacjentów z chorobą Gravesa-Basedowa ze szczególnym naciskiem na orbitopatię tarczycową. Zaprezentowane są metody oceny stopnia zaawansowania i aktywności orbitopatii tarczycowej wraz z przedstawieniem metod terapii tej choroby. Autorzy podkreślają, że skuteczność leczenia orbitopatii tarczycowej zależy od zastosowania postępowania wielospecjalistycznego na odpowiednim etapie choroby.

  Streszczenie angielskie: The paper discusses eye changes, observed in patients with Graves' disease, with a particular emphasis on thyroid-associated orbitopathy. Evaluation methods of the degree of orbitopathy progression and activity are presented, together with therapeutic methods, applied in cases of the disease. The authors emphasize that the efficacy of thyroid-associated orbitopathy treatment is obtained via multi-branch therapeutic management, applied at an appropriate stage of the disease.


  23/25

  Tytuł oryginału: Przydatność wybranych technik psychoterapii w leczeniu chorób tarczycy.
  Tytuł angielski: The usefulness of selected psychotherapeutic techniques in the treatment of thyroid diseases.
  Autorzy: Warmuz-Stangierska Izabela, Czarnywojtek Agata, Sowiński Jerzy
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (1) s.35-38, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Istotny udział stanu psychiki pacjenta w procesie leczenia zainspirował nas do zastosowania elementów psychoterapii w leczeniu chorób tarczycy. Stwierdziliśmy istotny spadek poziomu lęku i wyraźną poprawę samopoczucia w grupie pacjentów leczonych relaksacją z elementami wizualizacji.

  Streszczenie angielskie: The important role of the state of patient's psychic in the treatment was the reason of our investigation on using psychotherapy in hyperthyroidism. We found out a significant decrease of anxiety and increase of self-feeling in a group of patients cured with relaxation and visualisation.


  24/25

  Tytuł oryginału: Principal component analsyis of patient variables as an objective method of classification of thyroid disorders.
  Tytuł polski: Analiza składników głównych jako obiektywny sposób klasyfikacji schorzeń tarczycy.
  Autorzy: Buciński Adam, Krysińska Iwona, Sowiński Jerzy, Bączek Tomasz, Kaliszan Roman
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) s.123-136, il., tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Analiza składników głównych (principal component analysis, PCA) wykorzystana została do obiektywnej klasyfikacji pacjentów ze schorzeniami tarczycy. Analiza PCA została przeprowadzona na dużym zbiorze parametrów klinicznych. Metoda pozwoliła na ocenę złożonych zależności pomiędzy zmiennymi charakteryzującymi pacjentów i choroby, w konsekwncji umożliwiając klasyfikację poszczególnych schorzeń tarczycy. Studia przeprowadzono na grupie 230 pacjentów cierpiących na sześć schorzeń tarczycy. Pacjentów charakteryzowało 6 zmiennych, włączając płeć, wiek i oznaczony we krwi poziom pięciu hormonów. Macierz 230 x 6 została poddana analizie składników głównych wykorzystując komercyjnie dostępny program statystyczny i komputer osobisty. Wyekstrahowane dwa składniki główne, PC1 i PC2, opisują 63,09 proc. całkowitej zmienności próby. Wyraźne zróżnicowanie położeń punktów w przestrzeni wyznaczonej przez dwa pierwsze składniki główne interpretowano w kategoriach podobieństw (różnic) między przypadkami.

  Streszczenie angielskie: An advanced multivariate data processing method, principal component analysis (PCA), was demonstrated to provide an objective classification of patients with tyroid disorders by making use of large collections of routine clinical parameters of patients. The method allows for detection of complex systematic relationships between diverse patient and disease variables and hence for the classification of individual thyroid disorders. Two hundred thirty patients with six kinds of thyroid disorders were subjected to the study for whose seven variables including sex, age and blood level of five hormones were determined. A matrix of 230 x 7 data points was analyzed by PCA employing commercially available statistical software and a personal computer. Two principal components, PC1 and PC2, were extracted which accounted cumulatively for 63.09 p.c of the variance in the data set. A clear-cut clustering of patients have been observed, which are interpreted in terms of similarity (dissimilarity) of the variables and of the patients.


  25/25

  Tytuł oryginału: Przydatność badania SPECT w chorobie Alzheimera i chorobie Parkinsona - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Application of SPECT in Alzheimer's disease and Parkinson disease - individual experience.
  Autorzy: Junik Roman, Lenart-Jankowska Danuta, Kozubski Wojciech, Sowiński Jerzy, Gembicki Maciej, Wender Mieczysław
  Źródło: Rocz. Psychogeriatr. 2002: 5 s.13-22, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań było porównanie regionalnego przepływu mózgowego krwi badanego metodą tomografii emisyjnej w chorobie Parkinsona (PD) z otępieniem i bez otępienia oraz w różnych okresach tej choroby. Oceniano też wartość wzorca scyntygraficznego tomografii emisyjnej z użyciem 99m Tc-HMPAO w przewidywaniu rozpoznania choroby Alzheimera (AD) u pacjentów z utratą pamięci lub zaburzeniami percepcji. Badaniem objęto 17 chorych z otępieniem i 7 bez cech otępienia w przebiegu PD oraz 40 chorych z podejrzeniem AD. U 20 z nich chorobę Alzheimera wykluczono. Akwizycję wykonywano po podaniu 20 mCi 99mTc-HMPAO (Ceretec, Amersham). Tomografię emisyjną wykonywano jednoglowicową gammakamerą Diacam (Siemens). Przepływ mózgowy krwi określono jako względne wartości zainteresowania (ROI) w odniesieniu do móżdżku. U pacjentów z PD stwierdzono hipoperfuzję w płatach mózgowych i w głębokich strukturach mózgowia, obejmujących jądra podstawy już we wczesnym okresie choroby. Nie obserwowano uchwytnych różnic w przepływie mózgowym krwi u chorych z otępieniem i bez niego. Średnia wartość ń SD współczynników mózg/móżdżek uzyskane z regionów ciemieniowych i skroniowych osób z AD były znamiennie niższe (p 0,01) w porównaniu z pacjentami u których AD wykluczono. Wnioski: Wyniki badania regionalnego przepływu mózgowego świadczą o większym niż dotychczas sugerowno stopniu upośledzenia funkcji centralnego układu nerwowego u chorych z chorobą Parkinsona. Istnieje wzorzec wychwytu HMPAO u chorych z AD i ...

  Streszczenie angielskie: The purpose of the present study was to compare the regional cerebral blood flow (rCBF) in SPECT examination in Parkinson's disease with and without dementia and in various clinical stages of the disease, as well. The next goal was to determine the predictive value of scintigraphic patterns for the diagnosis of Alzheimer's disease (AD) when 99mTc-HMPAO SPECT was performed in patients with memory loss or cognitive abnormalities. Seventeen patients with and seven ones without dementia with Parkinson's disease and 40 patients suspected of AD were investigated. In 20 of them the diagnosis of AD was ruled out. The patients underwent SPECT examination after intervenous application of HMPAO (Createc, Amersham) with 740 MBq (20 mCi) pertechnate 99mTc. SPECT was performed with a Simens Diacam single-head rotating gamma camera. The results were defined in relative values of ROI in relation to cerebellum. Patients with Parkinson's diseases showed hypoperfusion in cerebral lobes and in deep cerebral structures including the basal ganglia. Regional perfusion deficit in SPECT was seen with and without associated dementia and in early stage of the disease, already. The mean values ń SD of the cortical/cerebellar ratios obtained from parietal and temporal regions in patients with AD were significantly lower (p 0.01) as comparing to non-AD. Conclusions: Our results of regional cerebral blood flow testify that in Parkinson's disease the dysfunction of the central nervous system is ...

  stosując format: