Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOKOŁOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Nowotwory złośliwe w województwie krakowskim w 1998 roku.
Tytuł angielski: Cancer in Cracow Region in 1998.
Autorzy: Rachtan Jadwiga, Sokołowski Andrzej, Urbańska Alicja, Geleta Małgorzata, Molog Łucja
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.11-16, il., tab., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W województwie krakowskim w 1998 roku zarejestrowano 4382 nowe zachorowania na nowotwory złośliwe, w tym 2154 u mężczyzn i 2228 u kobiet. U mężczyzn najczęściej rejestrowany był nowotwór złośliwy płuca (26,1 proc.), gruczołu krokowego (8,2 proc.) i żołądka (6,7 proc.), a następnie skóry (5,6 proc. i pęcherza moczowego (5,5 proc.). Nowotworami złośliwymi najczęściej rejestrowanymi u kobiet tyły nowotwory złośliwe piersi (20,1 proc.), szyjki macicy (7,7 proc.), płuca (7,4 proc.) a także jajnika (7,0 proc.) i skóry (6,0 proc.). W 1998 roku z powodu nowotworów złośliwych zmarły w województwie krakowskim 2793 osoby, w tym 1558 mężczyzn i 1235 kobiet. U mężczyzn najczęstszą przyczyną zgonów był nowotwór złośliwy płuca (33,2 proc.), żołądka (8,9 proc.), gruczołu krokowego (7,2 proc.), pęcherza moczowego (5,1 proc.) i okrężnicy (4,6 proc.) Największy odsetek zgonów na nowotwory złośliwe u kobiet stanowiły nowotwory piersi (13,8 proc.), płuca (10,3 proc.), okrężnicy (7,0 proc.), szyjki macicy (6,8 proc.) i jajnika (6,6 proc.). Prognoza wartości standaryzowanych współczynników zachorowalności na nowotwory złośliwe u mężczyzn i u kobiet do roku 2003 wykazała dalszy wzrost współczynników u obu płci, przy czym wzrost ten jest wyraźniejszy u kobiet.

  Streszczenie angielskie: There were registered 4382 cancer cases in the Cracow Region in 1998, 2154 in males and 2228 in females. For men the most frequently registered cancer cases were: cancer of the lung (26.1 p.c.), prostate (8.2 p.c.), stomach (6.7 p.c.), skin (5.6 p.c.), urinary bladder (5.5 p.c.). The most common in women were: cancer of the breast (20.1 p.c.), cervix uteri (7.7 p.c.), lung (7.4 p.c.), ovary (7.0 p.c.), skin (6.0 p.c.). In 1998, 2793 persons died of cancer, of which 1558 were males, and 1235 females. Lung cancer was the most frequent case of cancer death in males (33.2 p.c.). Cancer of the stomach (8.9 p.c.), prostate (7.2 p.c.), urinary bladder (5.5 p.c.) and colon (4.6 p.c.) were also a major cause of cancer death. Most of the women died from breast (13.8 p.c.) and lung cancer (10.3 p.c.), the next frequent sites of cancer were: colon (7.0 p.c.), cervix uteri (6.8 p.c.). The prognosis of standardised cancer incidence values in men and women by the year 2003, showed further growth in incidence rates for both sexes, but this growth is more evident in women.


  2/7

  Tytuł oryginału: Perforacja bocznej ściany gardła spowodowana ością - problem diagnostyczny.
  Tytuł angielski: Pharynx perforation caused by fishbone - diagnostic problem.
  Autorzy: Sokołowski Dariusz, Sosada Krystyn
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.772-777, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadki przypadek perforacji bocznej ściany gardła w wyniku zadławienia się ością, która w ciągu kilku godzin przemieściła się poza ścianę gardła. Ość spowodowała miejscowy stan zapalny i krwiak widoczny na bocznej części szyi, na wysokości chrząstki tarczowej, w postaci guza o wymiarach 50 x 70 mm. Na tej podstawie rozpoznano pierwotną chorobę miąższu tarczycy w postaci guza wychodzącego z lewego płata tarczycy. W wyniku tego rozpoznania chorą zakwalifikowano do zabiegu operacyjnego usunięcia guza tarczycy. Chora, podejrzewając zbieżność czasową pomiędzy zadławieniem ciałem obcym a pojawieniem się guza , skorzystała ponownie z możliwości konsultacji i badań w innym szpitalu. W wyniku tych badań jednoznacznie ustalono, że wspomnianym guzem jest naciek zapalny otaczający ość. U chorej wykonano zabieg operacyjny usunięcia ości z okolicy podobojczykowej lewej z nacieku zapalnego po 41 dniach od dnia zadławienia.

  Streszczenie angielskie: The authors presented a case of perforation of the left side of pharynx by fishbone, treated successfully in spite of wrong primary diagnosis and treatment. The fishborne quickly penetrated the pharynx wall and ewoked inflammatory process similar to thyroid gland tumor (size 50 x 70 mm). It was the cause of the wrong first diagnosis of thyroid gland tumor. Because of the diagnosis mthe patient was qualified to surgical ingtervention - the removal of thyroid tumor. However, the patient suspected the relationship between the tumor and choking with a foreign body. The patient was diagnosed again in another hospital where the proper diagnosis was made. The removal of fishbone from the left subclavian region was performed after 41 days from the day of choking.


  3/7

  Tytuł oryginału: Ocena potencjałów elektrokinetycznych na styku kości, implantu i środowiska zapalnego.
  Tytuł angielski: The evaluation of electrokinetic potentials at the border place of the bone, implant and inflammatory environment.
  Autorzy: Wnukiewicz Beata, Wnukiewicz Jan, Sokołowski Adam, Smoła Małgorzata
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (4) s.12-13, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono fizykochemiczne właściwości powierzchni biomateriałów. Wykonano badania potencjałów elektrokinetycznych na granicach faz: kość, środowisko ropne oraz zastosowany implant. Dokonano analizy porównawczej zmian zachodzących na granicy faz.

  Streszczenie angielskie: The physico-chemical properties of biomaterials surfaces were discussed. Investigations were performed of electrokinetic potential at phase boundaries: bone/environemnt and pus/applied impland. Comparative analysis of changes at phase boundaries was carried out.


  4/7

  Tytuł oryginału: Ocena zachowania dwuwarstwowych powłok Al2O3-TiO2 nakładanych metodą sol-gel na podłoża Ni-Cr-Mo, w środowisku sztucznych płynów ustrojowych.
  Tytuł angielski: Behaviour estimation of Al2O3-TiO2 dual coatings, deposited by sol-gel method on Ni-Cr-Mo substrates, in environment of simulated systemic fluids.
  Autorzy: Pietrzyk B., Klimek L., Sokołowski J.
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (21) s.22-26, il., bibliogr. 8 poz., - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,500

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy badano zachowanie dwuwarstwowych powłok AI2O3-TiO2 otrzymanych metodą zol-żel na podłożach Ni-Cr-Mo. Prowadzono badania zmian morfologii powierzchni i jej składu chemicznego w środowisku sztucznych płynów ustrojowych (sztucznej plazmy krwi i sztucznej śliny) za pomocą odpowiednio mikroskopu skaningowego (SEM) i mikroanalizatora rentgenowskiego (EDX). Adhezję powłoki oceniano poprzez scratch-test. Otrzymane wyniki pozwalają sądzić, że powłoki dwuwarstwowe AI2O3-TiO3 stanowią niezwykle obiecujący materiał poprawiający właściwości metalowych implantów, a także interesujący przedmiot dalszych badań.

  Streszczenie angielskie: In this paper behaviour of dual coating AI2O3-TiO2 deposited by sol-gel method on NiCr-Mo substrates has been investigated. Changes of surface morphology and composition in the simulated body and oral fluids have been studied by scanning electron microscopy (SEM) and energy disperse X-ray microanalysis (EDX) respectively. Adhesion of coatings have been evaluated by scratch-test. The obtained results allow to think that dual coatings AI2O3-TiO2 are very perspective material for improvement of metal implants and interesting subject for next studies.


  5/7

  Tytuł oryginału: Ocena bezpieczeństwa radiologicznego stosowania izotopowej metody oznaczania węzła wartownika w raku piersi z użyciem radioaktywnego technetu Tc 99m.
  Tytuł angielski: Evaluation of radiation hazard in sentinel lymph node biopsy in breast cancer using radioactive technetium Tc 99m.
  Autorzy: Jastrzębski Tomasz, Kopacz Andrzej, Lass Piotr, Karmoliński Andrzej, Gulida Grażyna, Sokołowski Dariusz, Drucis Kamil
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.581-584, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Metoda oznaczania węzła "wartownika" w raku piersi jest stosowana coraz częściej i zaczyna zajmować stałe miejsce w procesie diagnostycznym oceny stanu regionalnych węzłów chłonnych. Metodą, która jest uważana za najbardziej wiarygodną i obarczoną najniższym odsetkiem wyników fałszywie ujejmnych jest skojarzona metoda barwnikowa i izotopowa. Najczęściej używanym do tego celu izotopem jest roztwór radioaktywnego technetu (Tc 99m) o różnej aktywności promieniowania. Powszechnie stosuje się izotop o aktywności 8-60 MBq, podawany w dniu poprzedzającym operację lub w dniu operacji. Kontakt z materiałem radioaktywnym ma lekarz podający izotop pacjentowi, zespół operacyjny (zarówno lekarze, jak i pielęgniarki) oraz patolog wykonujący badanie bezpośrednio po zabiegu operacyjnym. Najbardziej narażone na promieniowanie są ręce chirurga wykonujące zabieg operacyjny w miejscu podania radioznacznika oraz ręce patologa badającego wycięty fragment gruczołu piersiowego, w obrębie którego znajduje się podany izotop. W poniższej pracy przedstawiono wyniki badań narażenia na promieniowanie podczas każdego z tych etapów styczności z materiałem radioaktywnym. W badaniu wzięło udział łącznie 28 osób (lekarz podający izotop pacjentowi, lekarze zespołu operacyjnego, pielęgniarki-instrumentariuszki oraz lekarz-patolog). Uzyskano zgodę na udział w badaniu od wszystkich biorących w nim udział. Do oceny promieniowania używano dawkomierzy pierścionkowych. Każdy dawkomierz był użyty jeden raz w celu oceny pojedynczego narażenia na promieniowanie. Przedstawione wyniki badania narażenia na...

  Streszczenie angielskie: The sentinel lymph node identification method is used more and more frequently. This technique has become increasingly accepted as a minimally alternative to routine auxillary dissection. The combination method of identification with the use of radioactive Tc 99m-labeled sulphur colloid and vital blue-dye is most frequent. The most used radioactive dose is 8-60 MB, which is injected a day before surgery. Safeguards should be established by each institution for the use of radioactive materials. Appropriate radiation safeguards must be employed for the operative staff, surgeons and pathologists. The radiation exposure of surgeons operating room personel and the staff of pathology from radiocolloid sentinel node technique is extremely low but it is very important to confirm this fact in own setting. The highest exposure rate concerns the surgeon's hands within the breast injection site and the pathologist's hands from lumpectomy specimen and this site of radiation exposure was assessed using ring dosimeters. 28 persons of medical staff (surgeons, nurses and pathologists) were enrolled in this study. The radioactivity rate was assessed using a ring dosimeter. This study was confirmed that radiation exposure to the sentinel lymph node identification method in the operating room and Dept. of Pathology is minimal and is about the same or less as the exposure to the mammograph.


  6/7

  Tytuł oryginału: Szpital powiatowy jako element otoczenia szpitala klinicznego.
  Autorzy: Atłachowicz Janusz, Sokołowski Maciej
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (3) s.43-44, il.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  7/7

  Tytuł oryginału: Budżetowanie w jednostce ochrony zdrowia.
  Autorzy: Atłachowicz Janusz, Sokołowski Maciej
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (6) s.39-41
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  stosując format: