Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOKOŁOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Padaczka w przebiegu bezzakrętowości-olbrzymiozakrętowości w 1. i 2. roku życia - opis przypadku.
Tytuł angielski: Epilepsy in lissencephaly-pachygyria during the first two years of life - a case report.
Autorzy: Sokołowska Dorota, Wendorff Janusz, Juchniewicz Barbara, Kreisel Jacek
Źródło: Epileptologia 2002: 10 (1) s.65-75, il., bibliogr. s. 73-74, sum.
Sygnatura GBL: 306,380

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Bezzakrętowość-olbrzymiozakrętowość jest wadą migracji kory mózgowej powstałą między 9. a 13. tygodniem życia płodowego i będącą często przyczyną padaczki trudno poddającej się leczeniu. Cel. Celem pracy jest prezentacja rzadko rozpoznawanej wady migracji i wskazanie na możliwość różnorodnego przebiegu padaczki w dwóch pierwszych latach życia. Opis przypadku. Opisano przypadek bezzakrętowatości-olbrzymiozakrętowości rozpoznany w trzecim miesiącu życia na podstawie badania RM mózgu. U dziecka występowało znacznego stopnia opóźnienie rozwoju psychoruchowego, małogłowie, hipotonia i padaczka. Przedstawiono przebieg padaczki z ewolucją od napadów skłonów do padaczki z napadami wtórnie uogólnionymi z towarzyszącymi zmianami w EEG (od tzw. szybkiego wariantu hypsarytmii do zlokalizowanych, napadowych zmian w lewej półkuli). Zwrócono uwagę na różną podatność na leczenie padaczki towarzyszącej tej wadzie w dwóch pierwszych latach życia - u większości padaczka bywa oporna na leczenie, ale niekiedy poddaje się leczeniu, jak np. w naszym przypadku. Wnioski. Bezzakrętowość-olbrzymiozakrętowość jest rzadką przyczyną padaczki u niemowląt i małych dzieci. Przebieg padaczki wykazuje różnorodność zależną od stopnia dojrzałości o.u.n. i indywidualnej podatności na leczenie.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Lyssencephaly-pachygiria, a migration defect of the cerebral cortex which originates between the 9th and 13th week of foetal life, may cause epilepsy that is difficult to treat. Aim. The aim of the study is to present the rarely diagnosed migration defect and emphasise the variability of the course of epilepsy during the first two years of life. Description of the case. The authors present a case of lyssencephaly-pachygiria diagnosed at the age of three months on the basis of MRI of the brain. Serious delay of psycho-motor development, microcephaly, hypotonia and epilepsy occured in the child. The characteristic course of the epilepsy with secondary generalised attacks and accompanying EEG changes (from so-called fast variant of hypsarythmia to localised paroxysmal changes in the left hemisphere) is outlined. Attention is paid to changes in susceptibility to treatment in the first two years of life. Conclusions. Lyssencephaly-pachygyria is a rare cause of epilepsy in infants. The course of epilepsy has shown variability depending on the brain development and individual susceptibility to treatment.


  2/13

  Tytuł oryginału: Rozwiązywanie problemów klinicznych w stomatologii
  Autorzy: Odell Edward W.
  Opracowanie edytorskie: Kaczmarek Urszula (red. i tł.), Sokołowska-Trelka Agnieszka (tł.), Kobierska-Brzoza Joanna (tł.), Ciszewska Ewa (tł.).
  Źródło: - Lublin, Wydaw. CZELEJ Sp. z o.o. 2002, [10], 207 s. : il., tab., 30 cm.
  Sygnatura GBL: 802,191

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/13

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia promocji zdrowia
  Autorzy: Cianciara Dorota, Gębska-Kuczerowska Anita, Karski Jerzy B., Leowski Jerzy, Leśniewska-Bąkowska Iwona, Miller Maria, Sokołowska Maria; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Szkoła Zdrowia Publicznego, Zakład Epidemiologii i Biostatystyki w Warszawie, Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy, Zakład Promocji Zdrowia w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, CMKP ; PZH 2002, 113 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,544


  4/13

  Tytuł oryginału: Ocena dynamiki wybranych parametrów krzepnięcia i fibrynolizy u chorych poddanych zabiegowi wszczepienia cementowej protezy stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Evaluation of selected parameters of blood coagulation and the fibrynolosis system in patients undergoing total hip replacement surgery.
  Autorzy: Sokołowska Bożena, Piecuch Wiesław, Walter-Croneck Adam, Dmoszyńska Anna, Furmanik Franciszek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.502-508, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Chorzy poddani operacjom ortopedycznym, a zwłaszcza wszczepieniu całkowitej protwezy cementowej stawu biodrowego należą do grupy chorych dużego ryzyka rozwoju powikłań zakrzepowo-zatorowych. Pooperacyjna zakrzepica żył głębokich może dotyczyć od 40 do 80 proc. tych chorych. U 4 - 19 proc. chorych rozwija się jawna klinicznie zatorowość płuc i z tej grupy ok. 7 proc stanowią przypadki śmiertelne. Dokładna ocena zaburzeń krzepniecia w okresie okołooperacyjnym mogłaby doprowadzić do wyłonienia czynników ryzyka rozwoju powikłań zakrzepowo-zatorowych i ułatwić skuteczniejsze postępowanie profilaktyczne. Celem pracy była ocena dynamiki wybranych parametrów krzepnięcia i fibrynolizy u chorych poddanych zabiegowi wszczepienia całkowitej cementowej protezy stawu biodrowego. Badaniem objęto 66 pacjentów poddanych zabiegowi wszczepienia całkowitej cementowej protezy stawu biodrowego. Wśród chorych było 51 kobiet i 15 mężczyzn w wieku od 47 do 78 lat, średnio 64 lata. U 32 (grupa A) chorych zabieg wykonano z zastosowaniem normowolemicznej hemodylucji, u 34 (grupa B) - zabieg wykonano bez zastosowania tej procedury. Wszyscy chorzy otrzymywali profilaktycznie heparynę drobnocząsteczkową, preparat Clexane w dawce 40 mg/dz. Badania układu krzepnięcia wykonywano trzykrotnie: w dniu zabiegu rano - badanie 1, w dniu zabiegu wieczorem - badanie 2 i w pierwszej dobie po zabiegu - badanie 3. Oceniano: stężenia: kompleksów trombina-antytrombina (TAT), fragamentów 1 + 2 protrombiny (F1 + ...

  Streszczenie angielskie: Patients underging orthopedic surgery, particularly total hip replacement procedure belong to a group of patients with a high risk of thromboembolic complications. Postoperative deep vein thrombosis may occur in 40 - 80 of these patients. 4 - 19 p.c. of patients develop clinically evident pulmonary embolism and approximately 7 p.c. of cases in this group result in death. A through evaluation of coagulation disorders in the perioperative period could lead to detecting risk factors of thromboembolic complications development and could facilitate more effective prophylaxis management. The aim of this study was to evaluate the dynamics of serlected blood coagulation and fibrynolosis parameters in patients undergoing total hip replacement surgery. The study included 66 patients undergoing total hip replacement surgery. The group consisted of 51 women and 15 men, within the age range of 47 - 78, the mean age was 64. In 32 (group A) patients surgery was performed with the use of normovolemic hemodilution, in 34 (gropup B) the hemodilution procedure was not applied. The patients received low molecular heparin as prophylaxis started 12 hours prior surgery and continued for 5 weks after. The examination of the coagulation system was performed: in the morning of the day of the operation - examination 1, on the day of the operation in the evening - examination 2, and on the first day after operation - examination 3. We determined the concentrations of thrombin-antithrombin ...


  5/13

  Tytuł oryginału: The ç-glutamyltransferase activity and non-protein sulfhydryl compounds levels in rat kidney of different age groups.
  Autorzy: Włodek Przemysław, Sokołowska Maria, Smoleński Olgierd, Włodek Lidia
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.501-507, il., bibliogr. s. 506-507
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The present work was aimed to obtain information about age-dependent changes of ç-glutamyltransferase (GGT) activity and the levels of non-protein sulfhydryl compounds (NPSH) in rat kidneys. In addition, protein-bound cysteine (PB-Cys), sulfane sulfur compounds and reactive oxygen species (ROS) were estimated. The results indicate that the activity of GGT and NPSH levels in the kidneys are reduced with age. At the same time, a significant increase in the level of protein-bound cysteine was observed. Simultaneously, the content of sulfane sulfur compounds was increased in the group of the oldest animals. These findings indicate that the capacity for extracellular glutathione degradation adn, in consequence, the availability of cysteine for intracellular glutathione biosynthesis may be impaired. The increased PB-Cys level indicates potentiation of the thiolation reaction, i.e. development of protein-mixed disulfides. These results reveal age dependent disturbances in the thiol-disulfide equilibrium in the dineys which leads to an imbalance between pro- and antioxidatory processes.


  6/13

  Tytuł oryginału: Występowanie zakażeń Bartonella henselae i Bartonella quintana w Polsce w latach 1998-2001.
  Tytuł angielski: Seroprevalence of Bartonella henselae and Bartonella quintana infections in Poland in 1998-2001.
  Autorzy: Podsiadły Edyta, Sokołowska Edyta, Tylewska-Wierzbanowska Stanisława
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (3) s.399-407, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Bakterie z rodzaju Bartonella wywołują zakażenia o różnych objawach i umiejscowieniu. Wyróżnia się kilka klinicznych postaci zakażeń B. henselae lub B. quintana. Najczęściej jest to choroba kociego pazura-CSD (ang.: cat scratch disease), a także bakteriemia, zapalenie wsierdzia, pręcikowata naczyniakowatość, plamica wątrobowa. W Polsce CSD nie była objęta obowiązkowym zgłaszaniem i rejestracją, dlatego głównym źródłem informacji o jej występowaniu są dane z badań laboratoryjnych. W przedstawionej pracy przeprowadzono analizę epidemiologiczną zachorowań na bartonelozę w latach 1998-2001.


  7/13

  Tytuł oryginału: Sterols in the the herb and rhizomes from Comarum palustre L.
  Tytuł polski: Sterole w zielu i kłączach Comarum palustre L.
  Autorzy: Sokołowska-Woźniak A[nna], Krzaczek T[adeusz], Białopiotrowicz Ł., Gawdzik J., Mardarowicz M.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.210-213, il., tab., bibliogr. 6 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Z ekstraktu eteru naftowego z ziela i kłącza C.palustre w typowy sposób wyodrębniono frakcję octanów steroli. Metodą wagową określano całkowitą ilość steroli w zielu (0,1192 proc.) i kłączu (0,0517 proc.) w 100 g surowca. Skład mieszaniny steroli badano metodą kapilarnej chromatografii gazowej. W obu badanych frakcjach stwierdzono występowanie: stigmasterolu, á-sitosterolu, kampesterolu i ergosterolu. Stigmasterol i á-sitosterol były związkami dominującymi w zielu i kłączach C. palustre.

  Streszczenie angielskie: The fraction of sterols acetates from the herb and rhizomes from C. palustre have been isolated in the typical way from petrolum ether extract. By means of the weight method the total amounts of sterols was determined in herb (0.1192 p.c.), in rhizomes (0.0517 p.c.) . The mixture of sterols acetates was investigated by capillary gas chromatography GC MS techniques. Stigmasterol, á-sitosterol, campesterol and ergosterol were identified in both fractions. Stigmasterol and ásitosterol were the predominant sterol components in analysed raw materials from c. palustre.


  8/13

  Tytuł oryginału: Phenolic acids from Cydonia japonica Pers.
  Tytuł polski: Kwasy fenolowe w Cydonia japonica Pers.
  Autorzy: Sokołowska-Woźniak A[nna], Szewczyk K, Nowak R[enata]
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.214-218, tab., bibliogr. 11 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Metodą dwukierunkowej chromatografii cienkowarstwowej (2D-TLC) oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) analizowano zespółfenolokwasów z owocni, nasion i liści C. japonica. Zidentyfikowano czternaście fenolokwasów. Dominującymi kwasami w badanych surowcach były: kawowy, protokatechowy, galusowy, p-hydroksybenzoesowy, p-kumarowy, syryngowy i wanilinowy. Zawartość poszczególnych kwasów w badanych frakcjach była zróżnicowana. W liściach kwasy występowały w największej ilości, zwłaszcza kwas kawowy - 266,25 ćg/g, i kwas protokatechowy - 123,80 ćg/g.

  Streszczenie angielskie: Phenolic acids from pericarps, seeds and leaves in the C. japonica were analysed by means of two dimensional thin layer chromatography and RP-HPLC methods. The fourteen acids were identified. The following phenolic acids predominated in all the examined material: caffeic, protocatechnic, gallic, p-hydroxybenzoic, p-coumaric, ferulic, syringic, vanilic. The content of nine major phenolic acids was described. In leaves acids occurred in the greatest content, especially caffeic (266.25 ćg/g) and the protocatechuic acid (123.80 ćg/g).


  9/13

  Tytuł oryginału: 400 lat Katedry Anatomii w Krakowie (1602 - 2002)
  Tytuł angielski: = 400 years of the Chair of Anatomy in Kraków (1602 - 2002)
  Autorzy: Sokołowska-Pituchowa Janina
  Opracowanie edytorskie: Śródka Andrzej (przedm.).
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, 242 s. : il., bibliogr. 82 poz., 22 cm. - Część tekstu w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 736,139

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • historia XVII wieku
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku
 • historia okresu wojny 1939-1945
 • historia XXI wieku


  10/13

  Tytuł oryginału: The phenolic acids of some species of the Berberidaceae family.
  Tytuł polski: Kwasy fenolowe w niektórych gatunkach rodziny Berberidaceae.
  Autorzy: Bogucka-Kocka Anna, Sokołowska-Woźniak Anna, Krzaczek Tadeusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.201-208, il., tab., bibliogr. 22 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  11/13

  Tytuł oryginału: Comparative evaluation of safety and efficacy of pamidronate and zoledronic acid in multiple myeloma patients (single cenetr experience).
  Autorzy: Kraj Maria, Pogłód Ryszard, Maj Stanisław, Pawlikowski Jan, Sokołowska Urszula, Szczepanik Janusz
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (6) s.478-482, tab., bibliogr. 12 poz. - 3 Multidyscyplinarna Konferencja nt. badań nad lekami Piła 13-16.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Osteolytic bone destruction, caused by the aberrant production and activation of osteoclasts, results in significant morbidity for patients with multiple myeloma (MM). Pamidronate [(3-amino-1-hydroxypropylidene)-1,1-bis-phosphonate] inhibits osteoclastic activity and reduces bone resorption. A potency of zoledronic acid (2-[imidazol-1-y1]-1-hydroxyethylidence-1,1-bisphosphonic acid, a new third generation bisphosphonate, as inhibitor of resorption was 850-fold greater than pamidronate, as was shown in preclinical models of bone resorption. Randomized, double-blind study was conducted to compare the efficacy and safety of zoledronic acid and pamidronate for treating mycloma bone disease. Since March 1999 the efficacy and safety of pamidronate and zoledronic acid is evaluated in MM patients all receiving anti-myeloma chemotherapy acc. to VMCP/VBAP alternating regimen. Nine patients with stage III myeloma and osteolytic lesions (3 female, 6 male, median age 57 years, range 52-67, with monoclonal protein: IgG-7, IgA-2) were randomly assigned (1:1:1 ratio) to treatment with either 4 or 8 mg of zoledronic acid via 15-minute intravenous infusion or 90 mg of pamidronate via 2-hour intravenous infusion every 3 to 4 weeks for 12 months. All patients have received 500 mg of calcium supplements and 500 IU of vit.D, orally, once daily, for the duration of administration of study medication. In extension phase of the study (June 2000 - April 2002) patients did not received bisphosphonates. In 7 patients 18 cycles of assessed treatment was administered to each of them and one patient received 16 cycles...


  12/13

  Tytuł oryginału: Osteoprotegerin and sRANKL serum levels in multiple myeloma patients.
  Autorzy: Centkowski Piotr, Kraj Maria, Kruk Barbara, Sokołowska Urszula
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (4) s.129-135, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Beckground: Receptor activator of NF-kappaB (RANK) is a TNF receptor superfamily member expressed on the surface of osteoclasts and their precursors that mediates their differentation, survival, and activation upon interaction with its ligand, RANKL, expressed by osteoblasts, stromal cells and multiple myeloma (MM) plasma cells, RANKL is produced as a membrane bound protein and cleaved into a soluble form by a metalloprotease. The primary secreted form is produced by activated T-lymphocytes. Osteoprotegerin (OPG) is a secreted TNFR, it acts as a decoy receptor for RANKL and inhibitor of RANK-RANKL interaction. Recent studies suggest that MM triggers osteoclastogenesis by disrupting the balance between RANKL and its natural inhibitor, OPG. Therefore in this study we analyzed the concentrations of serum OPG and sRANKL in MM patients at diagnosis. Material and methods: Determinations of serum OPG and sRANKL concentrations were performed in 25 healthy subjects and 44 MM patients (6 at stage I, 2 - II, 29 - IIIA, 7 - IIIB acc. to DS.m 33 had lytic lesions at skeletal X-ray survey; monoclonal protein IgG was in 33 patients, IgA - 6, Bence Jones - nonsecretory - 1) bymeans of ELISA method using Osteoprotegerin Elisa and sRANKL ELISA kits (Biomedica, GmbH, Vienne, Austria). Results: In the whole group of MM patients, OPG concetration in particular patients ranged from 42 to 346 pg/ml with a mean concentration of 111 ń 69, median 88 pg/ml while in healthy age - and sexmatched controls OPG levels ranged from 49 to 130 pg/ml, mean 77 ń 22, median 74 pg/ml (p = 0,0208)...


  13/13

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności leczenia ektopii gruczołowych z widocznym rysunkiem naczyniowym preparatem Solcogyn.
  Tytuł angielski: Solcogyn treatment efficacy evaluation of glandular ectopia with visible vascular markings.
  Autorzy: Florczak Konrad, Sokołowska Beata, Nande Moses, Kucharczyk Zbigniew, Ostrowski Jacek
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (3) s.39-45, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania było określenie skuteczności i czasu leczenia oraz jakości życia chorych w trakcie leczenia preparatem Solcogyn w grupie 128 kobiet z rozpoznaną ektopią gruczołową. W grupie badanej n = 31 (24,2 prpoc.) kolposkopowo rozpoznano w obrębie ektopii gruczołowej nie podejrzany rysunek naczyniowy. Kontrolę stanowiło n = 97 (75,8 proc.) chorych z ektopią gruczołową bez widocznego rysunku naczyniowego w obrębie ektopii gruczołowej. Metoda. Chorym z nie podejrzanym wynikiem badania cytologicznego i kolposkopowego w odstępach dwutygodniowych do uzyskania wyleczenia podawano preparat Solcogyn oraz wykonano badanie kolposkopowe połączone z oceną wielkości ektopii i pomiar pH ubocznym sklepienia pochwy. Wyniki. Uzyskano 100 proc. wyleczeń w grupie badanej i 99 proc. wyleczeń w grupie kontrolnej. Średnia liczba podań preparatu do momentu uzyskania wyleczenia istotnie różniła się (p 0,003) w grupie badanej (1,74 podań) i kontrolnej (1,48 podań). Wykazano istotne wydłużenie średniego czasu leczenia (p 0,003) w grupie badanej (38,4 dni) w odniesieniu do średniego czasu leczenia w grupie kontrolnej (34,4 dni). W obu grupach odnotowano w trakcie leczenia statystycznie istotne obniżenie pH mierzonego w bocznym sklepieniu pochwy. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między grupami. W zakresie jego zmiany u wszystkich chorych w grupie badanej obserwowano zanik rysunku naczyniowego do momentu uzyskania wyleczenia. Wnioski. Podawanie preparatu Solcogen jest ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the evaluation of efficacy treatment, treatment period and quality of live for patients treated with Solcogym in group of 128 women with diagnosed glandular ectopia. In the test group of 31 patients (24.3 p.c.), the unsuspected vascular markings were detected. Control group contained of 97 patients (75.8 p.c.) with glandular ectopia without any vascular markings. Method. Patients after cilposcopy and cytology were administered with Solcogyn with two weeks intervals yill the time of complete healing. Simultaneously, colposcopy as well as the vaginal pH measurement were performed. Results. The complete healing was observed in all cases in active group and 99 p.c. in the control group. The average number of Solcogyn application was statistically differ (p 0.003) in the test group (1.74 applications) and in the control group (1.48 applications). Statistical difference in treatment time (p 0.003) was proved for active group (38.4 days) and control group (34.4 days). The statistically significant decrease of vaginal pH related to all cases was observed. There was no statistically difference for that variables between two groups. All patients in the test group have been reported with vascular markings atrophy untill the end of the treatment. Conclusions. Treatment with Solcogyn appears as on effective treatment method of glandular ectopia with visible vascular markings. The presence of vascular markings in glandular ectopia lengthens time of ...

  stosując format: