Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOBKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Akademickie kształcenie pielęgniarek w zakresie zarządzania - wyzwania wobec akredytacji i norm ISO 9001:2000.
Tytuł angielski: University education of nurses in the field of management: challenges in the face of ISO 9001:2000 accreditation norms.
Autorzy: Głowacka Maria Danuta, Sobkowski Maciej, Staszewski Rafał
Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.7-11, il., bibliogr. 4 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,929

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W dobie dynamicznych zmian w otoczeniu zakładów opieki zdrowotnej i wzrostu konkurencyjności placówek ochrony zdrowia coraz większą rolę odgrywa poziom jakości świadczonych usług medycznych. Owa jakość zdeterminowana jest wieloma czynnikami, wśród których można wymienić m.in. sprawne zarządzanie na każdym szczeblu struktury organizacyjnej. Kształtowanie zdolności personelu pielęgniarskiego do realizacji zadań operacyjnych wymaga uwzględnienia w toku kształcenia akademickiego problematyki związanej z zarządzaniem personelem. Nowym wyzwaniem są również zagadnienia jakości opieki zdrowotnej potwierdzonej przez zewnętrzne systemy certyfikacji. Zapewnienie wysoko wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej wymaga ciągłego doskonalenia umiejętności. Należy pamiętać, iż od postępowania personelu medycznego oraz jakości udzielonych przez niego świadczeń zależy ogólny wizerunek szpitala. Personel pielęgniarski pełniący różnorodne funkcje kierownicze musi wykazywać umiejętności niezbędne do zarządzania personelem. Z drugiej strony także personel pielęgniarski niższego szczebla powinien posiadać podstawową wiedzę na temat funkcjonujących mechanizmów polityki kadrowej. Powyższe wymagania warunkują, iż edukacja kadr pielęgniarskich powinna opierać się na komplikacji różnych dziedzin nauki. W niniejszej pracy scharakteryzowano wybrane zagadnienia dotyczące zarządzania zasobami, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów ludzkich w pracy pielęgniarskiej i ich powiązanie z zewnętrznymi ...

  Streszczenie angielskie: In the period of dymanic changes in health care institutions and in the face of the rising competition on the medical market the quality level of medical services plays an increasingly greater role. The quality is determined by a number of factors, for instance such as efficient management at every level of organizational structure. Developing the abilities of the nursing staff to conduct organizational tasks calls for incorporating the problems of human resources management into academic education. The issue of the health care quality acknowledged by external systems of certification poses a new challenge as well. In order to assure a highly qualified nursing staff an ongoing skills development process is required. It should be remembered that the general opinion about the hospital depends on the conduct of the medical staff and the quality of services provided. The nursing staff performing various managerial functions must exhibit skills crucial to human resoures management. On the other hand, the nursing staff of the lower level should also possess basic knowledge about the functioning of the personnel policy mechanisms. Thus, the education of the nursing staff should be based on combining various disciplines as is determined by the aforemenioned requirements. The present paper discussed selected problems linked with the human resources management, with particular reference to the nursing staff, and the issue regarding the external systems od quality assessment. ...

  stosując format: