Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOBKOWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Własna metoda echokardiograficznej oceny przemodelowania lewej komory u chorych po zawale serca : rozprawa habilitacyjna
Autorzy: Sobkowicz Bożena; Akademia Medyczna Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddział Kardiologii we Wrocławiu we Wrocławiu
Źródło: - Wrocław, Dział Wydaw. AM 2002, [2], 120 s. : il., tab., bibliogr. 198 poz., 21 cm.
Sygnatura GBL: 735,207

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/6

  Tytuł oryginału: Leczenie trombolityczne zawału serca na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - problem mało znany.
  Tytuł angielski: Thrombolytic therapy in patients with acute myocardial infarction treated in the Anaesthesiology and Critical Care Unit - three case reports.
  Autorzy: Rak Marcin, Sobkowicz Bożena, Niedziółka Andrzej, Wrabec Krzysztof
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.541-543, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Three patients with acute myocardial infarction complicated by cardiac arrest and resuscitation procedures who were treated with thrombolytic therapy in the Anaesthesiology and Critical Care Unit, are described. No bleeding complications were observed. The safety and efficacy of the use of thrombolysis in such patients are discussed.


  3/6

  Tytuł oryginału: Echokardiografia w stanach naglących
  Autorzy: Cwynar Aldona, Domańska Ewa, Lenartowska Lucyna, Kratochwil Dorota, Sobkowicz Bożena, Mrukowicz Mirosław
  Opracowanie edytorskie: Sobkowicz Bożena (red.), Wrabec Krzysztof (przedm.).
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. Medyczne Urban i Partner 2002, VI, [2], 156 s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,446

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/6

  Tytuł oryginału: Leczenie trombolityczne pacjentów ze świeżym zawałem serca powikłanym nagłym zatrzymaniem krążenia ze skuteczną resuscytacją - ocena korzyści i ryzyka.
  Tytuł angielski: Thrombolytic therapy after successful cardiopulmonary resuscitation in acute myocardial infarction: risk-benefit analysis.
  Autorzy: Rak Marcin, Sobkowicz Bożena, Niedziółka Andrzej, Wrabec Krzysztof
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.8C-12C, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie czynników wpływających na podejmowanie decyzji o terapii trombolitycznej (TT) pacjentów ze świeżym zawałem serca (AMI) powikłanym nagłym zatrzymaniem krążenia (CA) oraz ocena korzyści i ryzyka TT u chorych hospitalizowanych w odziale anestezjologii i intensywnej terapii. Retrospektywna analiza objęła 133 chorych: 26 leczonych streptokinazą [grupa SK (+)] oraz 107, u których nie stosowano TT [grupa SK (-)]. Oceniano wpływ: wieku, płci, lokalizacji zawału, stopnia niewydolności krążenia wg Kimballa i Killipa, przebiegu akcji ratowniczej (czas od CA do podjęcia CPR i czas trwania CPR), postaci elektrokardiograficznej CA i miejsca, gdzie doszło do CA, na decyzję o zastosowaniu TT oraz przeżywalność w OAiIT chorych w obu grupach. Analizowano również występowanie i przebieg powikłań krwotocznych leczenia w obu grupach. Do TT kwalifikowano istotnie częściej osoby do 50 roku życia (p 0,005), rzadziej zaś powyżej 70 roku życia (NS). Rzadziej kwalifikowano również kobiety (NS). TT podejmowano częściej u osób z IV klasy Kimballa - Killpa, u pacjentów, u których ściśle określomo czas od CA do podjęcia CPR (p 0,005), jak i u których czas CPR nie przekraczał 15 minut (p 0,025), a także u chorych po CA w postaci migotania komór (VF)(p 0,05). Przeżycie w grupie SK (+) było wyższe niż w grupie SK (-) (61,5 proc. vs 40,2 proc., p 0,05). Poprawę przeżycia w grupie SK (+) stwierdzono u chorych do 66 roku życia, nie przeżył zaś żaden pacjent z tej grupy po 70 roku życia. Obserwowano również istotną poprawę przeżycia u chorych w IV klasie Kimballa - Killpa...

  Streszczenie angielskie: In this retrospective study we analysed decision-making process, risk and benefits of thrombolytic therapy (TT) in the acute myocardial infarction patients after successful cardiopulmonary resuscitation (CPR). Patients were allocated to two groups: 26 who received streptokinase (SK [+]) and 107 who did not (SK [-]). We have analyzed effects of: relationship between age, sex, infarction site, Kimball-Killip cardiac failure scale, time from cardiac arrest (CA) to beginning of CPR, duration of CPR, ECG recording during CA and place of CA in the decision-making process concerning TT, survival rate and frequency of haemorrhagic complications. TT was started more frequently in patients younger than 50 (p 0.005), Kimball-Killip class IV, precisely defined time from cardiac arrest (CA) to beginning of CPR (p 0.005), when CPR lasted nor longer than 15 min (p 0.025) and in ventricular fibrillation CA (p 0.05). Survival rate in the SK [+] group was higher (61.5 vs. 40.2 p.c., p 0.05). All patients older than 70 died. Survival rate was higher in the Kimball-Killip class IV patients (p 0.005), ventricular fibrillation-related CA (p 0.05) and out-hospital CA (p 0.05). We found a higher incidence of haemorrhagic complications in the SK [+] group (19.2 vs. 0.9, p 0.0005). We conclude that TT was beneficial in younger patients and can be used even during cardiogenic shock; risk-benefit ratio regarding haemorrhagic complications favoured TT.


  5/6

  Tytuł oryginału: Przydatność echokardiografii dwuwymiarowej w ocenie tętniaka lewej komory. Porównanie z metodą rezonansu magnetycznego oraz oceną śródoperacyjną.
  Tytuł angielski: Validation of two-dimensional echocardiography for quantifying left ventricular aneurysm: comparison with magnetic resonance imaging and evaluation during cardiac surgery.
  Autorzy: Sobkowicz Bożena, Hirnle Tomasz, Harań Tomasz, Wrabec Krzysztof, Milecki Tadeusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.632-637, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności echokardiografii dwuwymiarowej (2DE) w ocenie tętniaka lewej komory (LVA) oraz zbadanie czy analizowane parametry wielkości LVA mogą być pomocne w wyborze techniki operacji tętniaka. Materiał i metoda: Grupę 1 stanowiło 10 chorych z LVA stwierdzonym metodą 2DE. Badanie techniką rezonansu magnetycznego (MRI) było dla tej grupy metodą referencyjną. Dla oceny powierzchni LVA (LVA-area) i objętości (LVA-volume) w obu wypadkach wykorzystano ujęcie 4-jamowe z koniuszka. Grupę 2 stanowiło 33 chorych z LVA, których operowano metodą plastyki wewnątrzkomorowej (EVP): 18 z zastosowaniem łaty, 15 bez łaty. 2DE z oceną LVA-area, LVA-volume wykorzystano przed i po operacji. Wyniki: Grupa 1 (2DE/MRI): W ocenie 2DE średnie wartości LVA-area oraz LVA-volume były odpowiednio 17,5 ń 6 cmý i 62.6 ń 32 ml. W MRI zaś odpowiednio 20,9 ń 7 cmý i 65.5 ń 35 ml. Dla LVA-area stwierdzono doskonałą korelację pomiędzy 2DE i MRI: r = 0,85 a dla LVA volume r = 0,82 (p 0,001). W porównaniu z MRI parametry LVA w ocenie 2DE były mniejsze. Grupa 2 (chorzy operowani). Średnia wartość LVA-area była 15 cmý, a LVA-volume 50 ml. LVA o objętości przekraczającej 50 ml uznawano za duże. Ocena LVA metodą 2DE była zgodna z oceną śródoperacyjną. Za wyjątkiem jednego wszyscy chorzy z LVA-volume przekraczającym 56 ml byli operowani metodą EVP z łatą. EVP bez łaty wykonywano w przypadkach mniejszych LVA. Wnioski: 1. Przy zastosowaniu MRI jako metody referencyjnej stwierdzono, że 2DE dostarcza właściwych informacji dotyczących obecności i wielkości LVA. 2. Zastosowane parametry LVA-area oraz LVA-volume mogą być wykorzystane w planowaniu operacji techniką EVP.


  6/6

  Tytuł oryginału: Elektrokardiograficzne cechy przeciążenia prawej komory serca przydatne w rozpoznawaniu nadciśnienia płucnego na tle przewlekłej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych z przewlekłą dusznością wysiłkową.
  Tytuł angielski: Electrocardiographic signs of right ventricular overload useful in improving diagnosis of chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTE-PH) in patients with chronic exertional dyspnea.
  Autorzy: Lewczuk Jerzy, Ajlan Abdul Wahab, Piszko Piotr, Mikulewicz Małgorzata, Jagas Jacek, Sobkowicz Bożena, Wrabec Krzysztof
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1049-1054, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wczesne rozpoznanie przewlekłego nadciśnienia płucnego na tle choroby zakrzepowo-zatorowej (CTE-PH) jest znacznie utrudnione z powodu czasami długotrwałego okresu tzw. miesiąca miodowego, w którym jedynym objawem może być przewlekła duszność wysiłkowa. W celu ustalenia, czy rutynowa elektrokardiografia może być pomocna w rozpoznaniu CTE-PH oceniono siłę rozpoznawczą elektrokardiograficznych kryteriów przeciążenia prawej komory (RVO) w rozpoznaniu potwierdzonym angiograficznie u 30 chorych CTE-PH, a także zbadano siłę rozpoznawczą tych kryteriów w rozpoznawaniu przewlekłego nadciśnienia płucnego (CPH) w grupie 90 kolejnych chorych z chorobami, poza CTE-PH, przebiegającymi z przewlekłą dusznością wysiłkową. W EKG przynajmniej 1 z 12 znalezionych cech RVO wystąpiła u 50 proc. chorych. Najczęściej występujące (u ponad 20 proc. chorych) to: ujemny załamek T w V1-V5, dekstrogram i P pulmonale, ale także rzadziej występujące elektrokardiograficzne cechy RVO odznaczały się małą lub umiarkowaną czułością i negatywną wartością przewidującą rozpoznanie oraz bardzo dużą, ponad 80 proc. swoistością i dodatnią wartością przewidującą rozpoznanie CPH i 90-100 proc. - rozpoznanie CTE-PH. Wyniki pracy wskazują, że cechy RVO, jeśli występują w rutynowym elektrokardiogramie u chorych z przewlekłą dusznością wysiłkową, mogą być pomocne we wstępnej diagnostyce CPH, w szczególności zaś CTE-PH.

  Streszczenie angielskie: The early recognition of chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTE-PH) is troublesome becouse of "honey moon" period with chronic dyspnea on exertion as the only one symptom. To find if routine electrocardiography may be useful in improving the diagnosis, value of right ventricular overload (RVO) signs in recognition echocardiographically determined chronic pulmonary hypertension (CPH) and angiographically confirmed CTE-PH in 90 consecutive patients hospitalized due to chronic exertional dyspnea was studied. CPE was found in 76.5 p.c. and CTE-PH in 33 p.c. of those patients, at least one of twelve founded electrocardiographic signs of RVO was present in 50 p.c. patients. The most frequently occured signs: negative T wave in lead V1-V6, right axis deviation and pulmonale P wave as well as 9 other occured at frequency below 20 p.c. signs of RVO had low to medium sensitivity and negative predictive value and 80-90 p.c. positive predictive value for diagnosing CPE and 90-100 p.c. positive predictive value for diagnosing CTE-PH. It was concluded that in patients with chronic exertional dyspnea electrocardiographic signs of RVO may be useful initial diagnosing of CPH and CTE-PH in particular.

  stosując format: