Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOBIESZCZAŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Zaburzenia wybranych parametrów układu fibrynolizy i krzepnięcia u kobiet z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego. Doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Disorders in selected parameters of fibrinolysis and coagulation in women with diagnosed anorexia nervosa. Preliminary communication.
Autorzy: Sobieszczańska Sylwia, Połać Ireneusz, Rabe-Jabłońska Jolanta
Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (1) s.27-31, tab., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,609

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań wybranych parametrow układu fibrynolizy i krzepnięcia u kobiet z rozpoznanym jadłowstrętem psychicznym i niską masą ciała. Grupę badawczą stanowiło 15 kobiet z jadłowstrętem psychicznym, w wieku od 16 do 24 lat (śr. wieku 19,7 roku) z ciężarem ciała od 35 do 48 kg (wskaźnik BMI 14-18,5 kg/mý, śr. 16 kg/mý). Oceniano stężenie PAI-1 ag,tPAag, aktywność PAI-1, tPA i czynnika vWillebranda - vWf, stężenie fibrynogenu, At III oraz czynnika VII. Grupę porównawczą stanowiło 15 zdrowych kobiet z prawidłowym ciężąrem ciała (wskaźnik 19-14,8 kg/mý, śr. 21,3 kg/mý), w wieku od 17 do 25 lat (śr. - 20,1 roku). U kobiet z jadłowstrętem psychicznym stężenie PAI-1 ag, tPA ag było niższe niż u badanych z grup porównawczej (p 0,05 i p 0,01). stwiertdzono również podwyższoną aktywność PAI-1 w grupie badawczej (p 0,05). Aktywność czynnika vWf byla także istotnie statystycznie wyższa w grupie badawczej (p 0,001), podobnie jak stężenie fibronogenu. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między grupą badawczą i kontrolną w zakresie stężenia AT III. Wyniki te świadczą o tym, że u badanych z jadłowstrętem psychicznym występują istotne zmiany w układzie fibrynolizy i krzepnięcia.

  Streszczenie angielskie: The article presents preliminary findings of the studies of selected parameters in fibrinolysis and coagulation in women with diagnosed anorexia nervosa and low body weight. the examined group consisted if 15 women with anorexia nervosa, aged from 16 to 24 (19.7 on average), with body weight from 35 to 48 kg (BMI 14-18.5 kg/mý). Assessment covered: concentration of PAI-1 ag, tPA ag, activity of PAI-1, tPA and factor vWillebrand - vWf, fibrinogen concentration, AT III and factor VII. The comparative group consisted of 15 healthy of 15 health women with normal body weight (BMI 19-24.8 kg/mý, on average - 21.3 kg/mý), at the age of 17-25 (average age 20.1). In women with anorexia nervosa the concentration of PAI-1 ag, tPA ag was lower than in those from comparative group (p 0.05 and p 0.01). In addition, an increased activity of PAI-1 in the tested group was ascetained (p , 0.05). The activitty of vWf factor was also statistically significantly higher in the examined group (p 0.001), as was the concentration of fibrinogen. No statistically significant differences were found between the examined group and control group within AT III concentration. These results indicate that the subjects with anorexia nervosa exhibit significant changes in the fibronolysis and coagulation system.


  2/12

  Tytuł oryginału: Wpływ adherencji enteropatogennych szczepów Escherichia coli na organizację cytoszkieletu enterocytów.
  Tytuł angielski: The influecne of enteropathogenic strins of Escherichia coli on enterocytes cytoskeleton organization.
  Autorzy: Sobieszczańska Beata Magdalena
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 (2) s.111-131, il., bibliogr. 71 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Streszczenie angielskie: Pathogenic strains of E. coli remain an important etiologic agent of severe and pesistent infantile diarrhea. up to now the pathomechanism of enterotoxigenic E. coli (ETEC) producing termostabile and termolabile enterotoins, enteoinvasive E. coli (EIEC), which pathogenicity is connected with invasiveness into enterocytes, and enterohemorhagic E. coli (EHEC) producing cytotoxins like Shiga toxin becam revealed and is described. Pathomechanism of enteropathogenic strains of E. coli (EPEC) that are responsible for infant diarrhea is less understanding. The recent data revealed three - stage model of infection. In the first stage of infection bacteria bind to the enterocytes through adhesive pili BFP leading in teh second stage to the secretion of bacterial proteins through secretion system of type III. The third stage of infection is characterized as intimate attachment of bacteria with enterocytes mediated by binding bacterial protein - intimin with bacterial receptor Tir that is inserted into membrane of host cell. Intimate attachement of bacteria with enterocytes leads to the reorganization of host's cell cytoskeleton and forming morfological lesions in microvilli. The mechanism of diarrhea remains unknown.


  3/12

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności klinicznej i tolerancji leczenia kwetiapiną adolescentów z rozpoznaniem schizofrenii - I epizodem i z nawrotem.
  Tytuł angielski: Evaluation of clinical efficacy and tolerance of quetiapine treatment of adolescents with diagnosed schizophrenia - I episode and recurrence.
  Autorzy: Rabe-Jabłońska J[olanta], Sobieszczańska S., Kotlicka-Antczak M[agdalena], Dietrich-Muszalska A[nna], Gmitrowicz A[gnieszka], Wyszogrodzka-Kucharska A[nna], Melcer P[aweł]
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.159-163, tab., bibliogr. 5 poz. - Tekst równol. w jęz ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki 6-tygodniowego leczenia kwetiapiną (średnia dawka + 450 mg/dobę) u 32 młodocianych z rozpoznaniem schizofrenii. Po 6 tygodniach leczenia istotną poprawę stanu psychicznego, mierzoną przy pomocy PANSS stwierdzono u 56,3 proc. badanych, a remisje u 15,6 proc. pacjentów. Po 12 tygodniach leczenia poprawę odnotowano u jeszcze wyższego odsetka badanych - 62 proc., remisję u ponad 1/5 badanych. Tolerancja leku przez badanych była dobra.

  Streszczenie angielskie: Authors present data of 6-weeks' treatment with guatiapine in 32 adolescents with schizophrenia. After 6 weeks significant improvement of mental state assessed with PANSS was noted in 56,3 p.c. of subjects, remission in 15,6 p.c. of patientts. After 12 weeks of treatment with quetiapine the percent of subjects with significant improvement and remission was higher - 62 p.c. and more than 1/5 of subjects. Tolerability of quetiapine treatment in studied group was good.


  4/12

  Tytuł oryginału: Comparison of Multiplex PCR, and an immunochromatographic method sensitivity for the detection of Escherichia coli O157:H7 in minced beef.
  Autorzy: Gryko Romuald, Sobieszczańska Beata M., Stopa Peter J., Bartoszcze Michał A.
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (2) s.121-129, il., tab., bibliogr. [30] poz.
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: In this study, the sensitivities of multiplex PCR and an immuno-chromatographic methods to detect Escherichia coli 0157:H7 in minced beef were compared. The detection of Escherichia coli 0157:H7 in minced beef inoculated with 1-100 cells of this bacterium was possible after enrichment of culture and subsequent analysis by either of two methods. Enrichment conditions were eight hours of incubation at 37řC or 42řC in a non-selective medium (Buffered Peptone Water). Multiplex PCR analysis was performed using three primer sets with analysis by gel electrophoresis. The QuixTM immuno-chromatographic assay which is a new kit being marketed by New Horizons Diagnostics, Columbia, MD, was used for immunological analysis of the enriched broths. The sensitivity of both tests was similar. The results depended on the concentration of the specific bacterium in the culture since the influence of the proportion of other bacteria to the E. coli 0157:H7 was not observed. The data suggests taht either method or used together, when coupled with an enrichment technique, could provide a rapid mean to detect the presence of this pathogen in minced meat samples.


  5/12

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności testu badania awidności przeciwciał klasy G w serodiagnostyce toksoplazmozy.
  Tytuł angielski: Evaluation of the usefulness examination of IgG avidity for serodiagnosis of toxoplasmosis.
  Autorzy: Sobieszczańska Beata Magdalena
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.111-115, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Test oznaczania awidności przeciwciał klasy G swoistych dla T. gondii jest użytecznym wskaźnikiem serologicznym toksoplazmozy, pozwalającym w wielu przypadkach potwierdzić na popdstawie jednokrotnego badania lub wykluczyć aktywną toksoplazmozę. W pierwotnej, aktywnej toksoplazmozie przeciwciała klasy G wykazują niską awidność, natomiast wysoką awidność IgG charakteryzuje przewlekłe zarażenie T. gondii. W niniejszej pracy oznaczono testem skriningowym obecność przeciwciał swoistych dla T. gondii w 80 surowicach: 47 surowicach pobranych od chorych z podejrzeniem ostrej inwazji, 23 surowicach kobiet w ciąży oraz 10 surowicach zdrowych dawców krwi. We wszystkich surowicach oznaczono obecność przeciwciał klasy G, M i A oraz oznaczono awidność przeciwciał klasy G. W 34 (42,5 proc.) spośród 80 badanych surowic, w których obok IgG wykazano obecność IgM, sygerujących pierwotną inwazję, w 22 (64,7 proc.) stwierdzono niską awidność IgG oraz obecność IgA, co potwierdziło aktywną toksoplazmozę. Wśród pozostalych 12 (35,3 proc. przypadków, w 3 surowicach indeks awidnośvci IgG był graniczny a w 9 wysoki, mimo obecności IgM. W 46 (57,5 proc.) surowicach nie sztwierdzono przeciwciał klas M i A, a awidność obecnych IgG była wysoka, wskazując jednoznacznie na przewlekłą toksoplazmozę. Oznaczenie awidności IgG swoistych dla T. gondii z współtowarzyszącymi przeciwciałami klasy M i/lyb A stanowi dobre uzupelnienie serodiagnostyki toksoplazmozy, a w wielu przypadkach może być badaniem rozstrzygającym.

  Streszczenie angielskie: An assay measuring the avidity of T. gondi-specific IgG is a useful serological indicator of toxoplsmosis which in many cases allows on the basis of single serum sample testing to confirm or exclude acute infection. IgG antibodies against T. gondii produced in the recent primary infection are of low-avidity while IgG antibodies in the chronic toxoplasmosis are of high-avidity. In the present study 80 sera; 47 sera of patients with suspected acute toxoplasmosis, 32 sera of pregnant women and 10 sera of healthy blood donors, were evaluated for the presence of IgM, IgA and IgG antibodies and for the acidity of IgG. Among the 80 tested sera IgM antibodies were present in 34 (42,5 p.c.) cases of which 22 (67,7 p.c.) showed low-avidity of IgG and the presence of IgA antibodies conforming acute toxoplasmosis. In the rest of these 34 sera three of them showed low avidity index and nine other high avidity in spite of the presence of IgM antibodies. In these 12 sera IgA antibodies were not present. In 46 (57,5 p.c.) examined sera IgM or IgA antibodies were not detectable and the present the IgG antibodies showed high-avidity what is characteristic of chronic infection. An assay for evaluation of avidity of IgG antibodies specific for T. gondii is valuable in complementing existing tests and in many cases it has decisive value for interpretation of resutlts.


  6/12

  Tytuł oryginału: Izolacja enteroagregacyjnych szczepów Escherichia coli (EAEC) u dzieci chorych na przewlekłą biegunkę.
  Tytuł angielski: Isolation of enteroaggregative strains of Escherichia coli (EAEC) from cases of chronic children's diarrhea.
  Autorzy: Sobieszczańska Beata, Mowszet Krystyna, Pytrus Tomasz
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (11) s.937-939, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • in vitro

  Streszczenie polskie: U 6 dzieci z przewlekłą biegunką izolowano z kału szczepy Escherichia coli, które w teście adhezji in vitro wykazały typowy dla enteroagregacyjnych E. coli (EAEC), agregacyjny typ adherencji. Na tej podstawie oraz dodatkowych badań, izolowane szczepy zaliczono do grupy EAEC. Enteroagregacyjne szczepy E. coli odpowiedzialne są za ostre i przewlekłe biegunki u dzieci i osób dorosłych. Większość izolowanych szczepów EAEC nie należy do żadnego znanego serotypu chorobotwórczych E. coli, co znacznie utrudnia identyfikację tej grupy patogenów, jako czynnika etiologicznego biegunki. Izolowane z kału badanych dzieci szczepy EAEC w 3 przypadkach należały do niepatogennych E. coli, w jednym był to szczep E. coli 0127 a w dwóch szczepy szorstkie. Izolacja EAEC od dzieci z przewlekłą biegunką wskazuje że patogeny te mogą stanowić ważny czynnik etiologiczny przewlekłych biegunek u dzieci poniżej 3 roku życia w Polsce.


  7/12

  Tytuł oryginału: Standardy postępowawania w chorobach tarczycy w okresie ciąży.
  Autorzy: Lewiński Andrzej, Karbownik Małgorzata, Sobieszczańska-Jabłońska Antonina
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (10) s.554-560, bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W obecnej pracy w sposób zwięzły przedstawiono standardy postępowania w podstawowych chorobach gruczołu tarczycowego w okresie ciąży. Szczególną uwagę zwrócono na diagnostykę i właściwe leczenie nadczynności tarczycy (wraz z przełomem tyreotoksycznym) oraz nadczynności tarczycy. Z innych chorób, specyficznych dla okresu ciąży bądź okresu po porodzie, omówiono przejściową ciążową nadczynność tarczycy oraz poporodowe zapalenie tarczycy. Specjalny nacisk położono na wskazanie procedur diagnostycznych bądź terapeutycznych, których wykonanie jest bezwzględnie przeciwwskazane w ciąży i okresie karmienia.


  8/12

  Tytuł oryginału: Stany zapalne narządu rodnego u kobiet.
  Tytuł angielski: Inflammatory states of female reproductive organs.
  Autorzy: Cajdler-Łuba Agata, Sobieszczańska-Jabłońska Antonina
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.504-508, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zapalenia narządów płciowych u kobiet są najczęstszą przyczyną zgłaszania się kobiet do ginekologa. Najczęstszymi objawami są świąd sromu i ból w dole brzucha. Jeżeli bariera ochronna pochwy i szyjki macicy zostanie przełamana przez czynnik chrobotwórczy wówczas drogą wstępującą może dojść do zapalenia macicy, przydatków, czy nawet do uogólnionej infekcji narządów miednicy mniejszej. Groźną konsekwencją stanów zapalnych narządu rodnego u młodych kobiet może być niepłodność. Stąd rozpoznawanie i leczenie zakażeń pochwy ma duże znaczenie w codziennej praktyce.

  Streszczenie angielskie: Inflammations of female reproductive organs have been the most frequent causes of looking for gynaecological consuelling. The most frequent symptoms include vulva pruritus and the pain in the lower abdominal region. If the protective barrier of the vagina and collum uteri is broken by the microbe - uteritis, adnexitis or the generalized infection of pelvic organs may develop via ascending mode. Infertility may occur as a dangerous consequence of inflammatory diseases of sexual organ in young women, thus the timely diagnosis and effective treatment of vaginitis is very significant in daily practice.


  9/12

  Tytuł oryginału: Grzybice narządów płciowych u kobiet i metody leczenia.
  Tytuł angielski: Mycoses of female sexual organs and the methods of treatment.
  Autorzy: Cajdler-Łuba Agata, Sobieszczańska-Jabłońska Antonina
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.509-511, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Grzybice sromu i pochwy należą do bardzo częstych chorób narządu rodnego u kobiet i są jedną z częstszych przyczyn zgłaszania się pacjentki do ginekologa. Rozpoznanie infekcji grzybiczej opiera się przede wszystkim na charakterystycznym obrazie klinicznym. Wybór leku i drogi podania zależy głównie od preferencji i możliwości finansowych pacjentki. Skuteczność leczenia przeciwgrzybiczego sięga 80-95 proc.

  Streszczenie angielskie: Mycoses of the vulva and the vagina are common diseases of female sexual organs, being one of the most frequent causes of looking for gynaecological counseling. The diagnosis of mycosis is based on its characteristic clinical symptoms. The choice of medications and the way of application depend on patient's preferences and financial possibilities. The efficiency of antimycotic treatment quits 80-95 p.c.


  10/12

  Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na skuteczność hormonalnej terapii zastępczej z zastosowaniem estrogenów i progestagenów u kobiet.
  Tytuł angielski: Current views on hormonal replacement therapy in females with use of estrogenes and progestagenes.
  Autorzy: Sobieszczańska-Jabłońska Antonina, Cajdler-Łuba Agata, Lewiński Andrzej
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.513-516, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przegląd pismiennictwa dotyczącego wpływu estrogenów i progestagenów na układ sercowo-naczyniowy, metabolizm tkanki kostnej i ośrodkowy układ nerwowy. Przedstawiono i omówiono dane z piśmiennictwa dotyczące korzyści i ryzyka stosowania hormonalnej terapii zastępczej.

  Streszczenie angielskie: A review of literature, concerning infuence of estragens and progestins on cardiovascular system, metabolism of bone tissue and central nervous system, is presented in the study. Data from literature on the benefis and risks of hormonal replacement therapy are presented and discussed.


  11/12

  Tytuł oryginału: Niepłodność - aktualne standardy postępowania.
  Tytuł angielski: Sterility - current management standards.
  Autorzy: Sobieszczańska-Jabłońska Antonina, Cajdler-Łuba Agata, Smyczyńska Joanna, Karbownik Małgorzata, Lewiński Andrzej
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.517-521, bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono szereg zagadnień związanych zarówno z diagnostyką, jak i leczeniem niepłodności. Sposób postępowania zależy od przyczyn niepłodności. Postępowanie zachowawcze w leczeniu niepłodności było, jest i nadal będzie postępowaniem właściwym. Należy jednak rozważyć, kiedy i jak leczyć oraz jak długo stsować leczenie zachowawcze, a kiedy techniki rozrodu wspomaganego.

  Streszczenie angielskie: We present the complexity of problems concerned with both diagnosis and therapy of sterility. The management depends on the cause of sterility. Conservative management in infertility therapy is the appropriate mode. We have to consider, when and how to treat and how long to continue therapy with conservative management and when with assisted reproductive techniques.


  12/12

  Tytuł oryginału: Amplitudy załamków wzrokowych potencjałów wywołanych w grupie pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii.
  Tytuł angielski: Amplitudes of visual evoked potentials in a group of patients diagnosed with schizophrenia.
  Autorzy: Pilecki Witold, Małyszczak Krzysztof, Kubiszewski Marek, Maciejowski Andrzej, Sobieszczańska Małgorzata
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (4) s.365-370, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie wywołanych potencjałów wzrokowych przeprowadzono w grupie 30 pacjentów (22 kobiet i 8 mężczyzn) ze schizofrenią rozpoznaną wg kryteriów DSM-III-R, (6 - osób schizofrenia zdezorganizowana, 12 - schizofrenia paranoidalna, 6 - schizofrenia rezydualna i 6 - schizofrenia niezróżnicowana). W okresie badania 20 pacjentów było leczonych neuroleptykami, 10 pacjentów nie przyjmowało leków psychotropowych. Grupa kontrolna składała się z 50 zdrowych osób (25 kobiet i 25 mężczyzn). Zastosowano stymulację pełną szachownicą. Rejestrowano różnicę potencjałów pomiędzy elektrodą umieszczoną na szczycie głowy a punktami O1 i O2. Oceniano symetrię wykresów oraz amplitudy załamków i porównywano z wykresami uzyskanymi u osób zdrowych. Wyniki wykazały różnice średniej amplitudy załamków P1, P100 i N2. Średnia amplituda załamków P1 i N2 była większa w grupie chorych, natomiast średnia amplituda P100 była większa w grupie kontrolnej. Różnice amplitud były symetryczne i dotyczyły zarówno załamków prawostronnych, jak i lewostronnych. W przypadku załamków N1 i P300 różnice rozkładu amplitud nie były statystycznie znamienne. Odchylenia standardowe amplitud w grupie chorych były kilkakrotnie większe niż w grupie kontrolnej, co świadczy o większej zmienności międzyosobniczej wzrokowych potencjałów wywołanych u osób z rozpoznaniem schizofrenii.

  Streszczenie angielskie: A study of visual evoked potentials (VEP) was carried out on a group of 30 patients (8 males and 22 females) with a DSM-III-R diagnosis of schizophenia: disorganised (5 cases), paranoid (12), residual (6), or undifferentiated schizophrenia (6 cases). During the study 20 patients were treated with neuroleptics, while 10 patients received no psychotropic medication. A control group consisted of healthy persons (25 males and 25 females). A full chessboard stimulation was applied. Differences between evoked potentials from electrodes located on the top of the head and in EEG points O1 and O2 were registered. Symmetry of registered VEPs and their amplitudes were assessed and compared with these obtained from healthy controls. Differences in mean amplitudes of P1, P100 and N2 were found. The mean amplitudes of P1 and N2 were higher in the group of schizophrenic patients, while the mean P100 amplitude was higher in the control group. The amplitude differences were symmetrical and pertained both to left-and right-sided VEPs. As regards N1 and P300 amplitudes, the differences in their distribution were statistically insignificant. Standard deviations of amplitudes in the group of schizophrenic patients were much higher than these in the control group, which indicates a much more marked inter-individual VEP variability in patients diagnosed with schizophrenia.

  stosując format: