Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOBIECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Trendy w otłuszczeniu ciała oraz występowanie nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży Krakowa w ostatnim trzydziestoleciu.
Tytuł angielski: Trends in body adiposity and overweight and obesity occurrence in children and youth in Cracow in the last thirty years.
Autorzy: Chrzanowska Maria, Gołąb Stanisław, Żarów Ryszard, Sobiecki Jan, Matusik Stanisław
Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (2) s.113-119, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,294

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Porównano dane dotyczące względnej masy ciała (BMI) i wybranych fałdów skórno-tłuszczowych z trzech serii badań: 1971, 1983 i 2000 roku (dwie pierwsze serie liczą po ok. 6,5 tys. osób zbadanych, seria trzecia - ok. 4.5 tys. chłopców i dziewcząt). Zatosowanie w opracowaniu różnego typu analiz doprowadziło do podobnych, ogólnych wniosków. W ostatnim trzydziestoleciu nastąpił wzrost względnej masy ciała (BMI), był on jednak bardziej wyraźny w okresie 1971-1983 niż w okresie 1983-2000 i większy u chłopców niż u dziewcząt oraz zróżnicowany w zależności od okresu rozwoju. W postpubertalnej fazie rozwoju najszczuplejsze są dziewczęta z serii badań przeprowadzonych w roku 2000.

  Streszczenie angielskie: Body Mass Index (BMI) and selected skin - fold thickness from three series of studies in 1971, 1983, 2000 (the first two series number about 6.500 subjects, the third - about 4.500 boys and girls) were compared. Different types of analyses le into similar general conclusions: in the last thirty years an increase in relative body mass (BMI) occurred, but this was more evident in 1971-1983 than in 1983-2000. The increase was higher in boys than in girls and differed relative to the period of development. The slimest girls were found with postpubertal period from the 2000 series.


  2/3

  Tytuł oryginału: Dziecko krakowskie 2000 : poziom rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży miasta Krakowa
  Autorzy: Chrzanowska Maria, Gołąb Stanisław, Żarów Ryszard, Sobiecki Jan, Brudecki Janusz
  Opracowanie edytorskie: Gołąb Stanisław (red.), Chrzanowska Maria (red.).; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
  Źródło: - Kraków, AWF 2002, 97, [2] s. : il., tab., bibliogr. s. 95-97, sum., 23 cm. - Część tekstu i tytuł również w jęz. ang
  Seria: Studia i Monografie / AWF w Karkowie 19
  Sygnatura GBL: 736,001

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/3

  Tytuł oryginału: Sprawność motoryczna a postawa ciała dzieci w wieku przedszkolnym.
  Tytuł angielski: Motor efficiency and body posture pre-school children.
  Autorzy: Suder Agnieszka, Sobiecki Jan, Kościuk Tomasz, Pałosz Jadwiga
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (4/5) s.230-235, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem pracy było określenie zróżnicowania wyników poszczególnych prób sprawności motorycznej dzieci przedszkolnych w grupach postaw ciała. Metodyka. Do celów opracowania wykorzystano pomiary 305 chłopców oraz 218 dziewcząt w wieku od 4 do 6 lat dotyczące wysokości i masy ciała, sprawności motorycznej oraz oceny postawy ciała wykonywane w ramach projektu "Dziecko krakowskie 2000". Ocenę postawy ciała dokonano metodą punktową wg Stobieckiej, w modyfkacji Chrzanowskiej (1976). Na podstawie łącznej liczby punktów wyodrębniono grupy po postawie bardzo dobrej, przeciętnej oraz wadliwej. Pomiar sprawności motorycznej obejmował następujące próby: rzut piłką lekarską (1 kg) oburącz w tył ponad głową, skok w dal z miejsca, bieg wahadłowy 4 x 5 m z przenoszeniem klocków. W grupach wyodrębnionych ze względu na postawę ciała, w poszczególnych kategoriach wieku, dokonano normalizacji cech morfologicznych oraz prób sprawnościowych na średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe cech ogółu badanych. W celu zniwelowania wpływu wysokości ciała obliczono wskaźniki relatywne dla każdej z prób sprawnościowych wg wzoru: wskaźnik relatywny próby = wskaźnik unormowany próby wysokości ciała. Wyniki. Wyniki badań wykazują, iż zarówno chłopcy, jak i dziewczęta w wieku przedszkolnym o wadliwej postawie charakteryzują się większą wysokością i masą ciała w porównaniu do ich równieśników o postawie bardzo dobrej. Analiza wyników prób sprawnościowych wskazuje na słabsze rezultaty osiągane ...

  Streszczenie angielskie: Aim. To relate the results of motor efficiency tirals in pre-school children in their body postures. Method. The height and body mass of 305 boys and 218 girls aged 4-6 their motor efficiency and estimation of body posture were used in this study. This data was collected as part of the "The Kraków Child 2000" project. Stobiecka's point method, modified by Chrzanowska was used. On this basis of the total number of points, posture was differentiated into three groups very good, average, and faulty. Motor efficiency was measured after the following trials: throwing a medicine ball from above the head, a long jump from standing position, and running backwards and forwards 4 x 5 metres carrying blocks. In groups selected on the basis of body posture in different age categories, the standarization of morphological characteristics and efficiency trials was conducted based on the arithmetic averages, and standard deviations of the whole group. To counterbalance the influence of body height, the relative factors foe each of the efficiency trials were worked out from the following formula: trial relative factor = trial normalised factor - body height normalised factor. Results. The results of this study shown that both pre-school boys and girls with faulty body posture are characterised by greater body height and body mass in comparison to children of the same age with very good posture. Analysis of the results of the efficiency trials shows that poorer results were achieved ...

  stosując format: