Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOBCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Zwapnienia jąder podstawy mózgu i móżdżku u chorego z rzekomą niedoczynnością przytarczyc - opis przypadku.
Tytuł angielski: Calcifications of basal ganglia and cerebellum in a patient with pseudohypoparathyroidism - case report.
Autorzy: Kalinowska-Nowak Anna, Garlicki Aleksander, Bociąga-Jasik Monika, Sobczyk-Krupiarz Iwona, Mach Tomasz
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.548-550, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek symetrycznych zwapnień w jądrach podstawy mózgu, w móżdżku i w istocie białej podkorowej półkul mózgu (zespół Fahra) u 34 - letniego mężczyzny z rzekomą niedoczynnością przytarczyc. W pracy zwrócono uwagę na charakterystyczne cechy zespołu Fahra oraz diagnostykę różnicową tego rzadko występującego schorzenia.

  Streszczenie angielskie: Presented is the case report of symmetrical calcifications of basal ganglia, cerebellum and subcortical white matter of cerebral hemispheres (Fahr's syndrome) in a 34 year old man with pseudohypoparathyroidism. Attention has been put on characteristic features of Fahr's syndrome and differential diagnosis of this rare disease.


  2/8

  Tytuł oryginału: Wybrane problemy anestezjologiczne w chirurgii serca.
  Tytuł angielski: Main anesthesiological problems in cardiac surgery patients.
  Autorzy: Wieczorek Ryszard, Drwiła Rafał, Wąsowicz Marcin, Sobczyk Dorota
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (4) s.143-147, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dynamiczny rozwój kardiochirurgii w ostatnich latach jest czynnikiem stymulującym rozwój okołooperacyjnych technik anestezjologicznych. W niniejszej pracy przedstawiono przegląd najnowszych doniesień z piśmiennictwa na podstawie doświadczenia autorów.

  Streszczenie angielskie: Rapid development of cardiac surgery requires more sophisticated perioperative anesthesia techniques. In our paper we present recent data and our experience in perioperative care in cardiac surgery patients.


  3/8

  Tytuł oryginału: Echokardiografia spoczynkowa i analiza zmienności rytmu serca w ocenie rokowania u pacjentów poddanych rewaskularyzacji chirurgicznej serca.
  Tytuł angielski: The role of rest echocardiography and heart rate variability analysis in prognosis assessment in patients after surgical myocardial revascularization.
  Autorzy: Myć Jacek, Sadowski Jerzy, Sobczyk Dorota, Śnieżek-Maciejewska Maria, Kapelak Bogusław
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (4) s.149-153, il., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W leczeniu choroby niedokrwiennej serca bardzo istotna jest identyfikacja czynników rokowniczych. Najważniejszymi czynnikami prognostycznymi w przypadku chorych poddanych rewaskularyzacji chirurgicznej serca okazały się: echokardiograficzne parametry oceniające kurczliwość mięśnia sercowego oraz parametry zmienności rytmu.

  Streszczenie angielskie: Identification of the prognostic factors is an important issue in coronary artery disease treatment. The most important prognostic factors for the patients after surgical myocardial revascularization are: echocardiographic parameters of myocardial contractility and heart rate variability parameters.


  4/8

  Tytuł oryginału: Postępowanie u pacjenta z podejrzeniem rozwarstwiającego tętniaka aorty piersiowej.
  Tytuł angielski: Management of patients with suspected thoracic aortic aneurysm.
  Autorzy: Kapelak Bogusław, Sadowski Jerzy, Pfitzner Roman, Sobczyk Dorota
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (4) s.155-158, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie postępowania u chorych z ostrym rozwarstwiającym tętniakiem aorty wstępującej, który ze względu na nagłe występowanie i dynamiczny przebieg należy do najbardziej naglących stanów klinicznych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the paper is the presentation of the thereapeutic management in acute dissecting aneurysm of the ascending aorta which - in view of its sudden onset and dynamic course - is one of major life-threatening clinical states.


  5/8

  Tytuł oryginału: Migotanie przedsionków po zabiegach pomostowania tętnic wieńcowych.
  Tytuł angielski: Atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting.
  Autorzy: Sobczyk Dorota, Sadowski Jerzy, Kapelak Bogusław, Drwiła Rafał
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (4) s.159-162, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Migotanie przedsionków jest częstym powikłaniem występującym u chorych poddawanych zabiegom pomostowania tętnic wieńcowych. Etiologia pooperacyjnego migotania przedsionków jest wieloczynnikowa i nie do końca wyjaśniona. W niniejszej pracy autorzy przedstawiają aktualne poglądy dotyczące częstości występowania, czynników ryzyka i strategii postępowania w migotaniu przedsionków po pomostowaniu aortalno-wieńcowym na podstawie aktualnego piśmiennictwa i własnego doświadczenia.

  Streszczenie angielskie: Atrial fibrillation is a common complication of coronary artery bypass graft surgery. Etiology of postoperative atrial fibrillation is mulifactoral and unclear. The aim of the persent review is to give an update on epidemiology, risk factors and therapeutic strategies of the atrial fibrilation following coronary artery bypass grafting, according to the recent literature and our clinical experience.


  6/8

  Tytuł oryginału: Patofizjologia i diagnostyka nadciśnienia płucnego u chorych kwalifikowanych do ortotopowego przeszczepu serca.
  Tytuł angielski: Pathophysiology and diagnosis of pulmonary hypertension in patients qualified for orthotopic heart transplantation.
  Autorzy: Wierzbicki Karol, Sobczyk Dorota, Sadowski Jerzy, Przybyłowski Piotr, Wróbel Krzysztof, Piątek Jacek
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (4) s.163-168, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadciśnienie płucne występujące w przebiegu niewydolności lewej komory serca jest czynnikiem w istotny sposób wpływającym na rokowanie. W niniejszej pracy skupiono się na przedstawieniu różnych modeli oceny stopnia zaawansowania i odwracalności nadciśnienia płucnego u chorych kwalifikowanych do ortotopowego przeszczepu serca.

  Streszczenie angielskie: Pulmonary hypertension in the patients with left ventricular heart failure is a predictor of poor prognosis. In our paper we focused on different diagnostic models for pulmonary hypertension assessment in the patients qualified for orthotopic heart transplantation.


  7/8

  Tytuł oryginału: Waskulopatia w przeszczepionym sercu.
  Tytuł angielski: Heart transplant vasculopathy.
  Autorzy: Starzyk Zbigniew, Sadowski Jerzy, Sobczyk Dorota, Wierzbicki Karol, Plicner Dariusz, Przybyłowski Piotr
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (4) s.169-174, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Waskulopatia jest istotnym czynnikiem pogarszającym odległe wyniki po przeszczepieniu serca. Złożona patogeneza schorzenia powoduje, że brak jednoznacznie skutecznych sposobów zapobiegania i leczenia. W niniejszej pracy przedstawiono aktualne poglądy na temat mechanizmu powstawania, dostępnych metod diagnostycznych i leczenia waskulopatii seca przeszczepionego.

  Streszczenie angielskie: Cardiac allograft vasculopathy is an important factor limiting long-term survival after heart transplantation. Pathogenesis of the disease is complicated, and prophylaxis and treatment strategies are uneffective. In the present paper we present the recent data about mechanism, diagnostic tools and terapeutic strategies of cardiac allograft vasculopathy.


  8/8

  Tytuł oryginału: Pozasercowe powikłania odległe u pacjentów po ortotopowym przeszczepie serca.
  Tytuł angielski: Non-cardiac complications following orthotopic heart transplantation.
  Autorzy: Sobczyk Dorota, Wierzbicki Karol, Sadowski Jerzy, Wróbel Krzysztof, Piątek Jacek, Sułowicz Władysław, Przybyłowski Piotr
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (4) s.175-178, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekłe stosowanie leków immunosupresyjnych, niezbędne dla utrzymania prawidłowej funkcji przeszczepionego serca, wpływa na występowanie licznych powikłań, limitujących odległe przeżycie pacjentów po transplantacji. W niniejszej pracy omówiono najważniejsze i najczęstsze pozasercowe powikłania odległe, występujące u chorych po ortotopowym przeszczepie serca.

  Streszczenie angielskie: Long-term immunosupressive therapy used after heart transplantation contribute to the development of many complications that limit the long-term survival. In our paper we described the most frequent and important non-cardiac complications following orthotopic heart transplantation.

  stosując format: