Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOBCZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Czy obecność surfaktantu płucnego w krążeniu może być wykładnikiem uszkodzenia płuc podczas zabiegów kardiochirurgicznych z użyciem krążenia pozaustrojowego? Studium morfologiczne.
Tytuł angielski: Can the presence of surfactant in pulmonary circulation be regarded as a marker of lung injury during cardiopulmonary bypass? Morphological study.
Autorzy: Wąsowicz Marcin, Drwiła Rafał, Sobczyński Paweł, Biczysko Wiesława, Przybyłowski Piotr, Andres Janusz, Dziatkowiak Antoni
Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.81-85, il., bibliogr. 20 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
Sygnatura GBL: 305,376

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było wykonanie badań morfologicznych wycinków tkanki płucnej pobranych po zakończeniu CPB, ocena stanu bariery powietrze-krew, jej uszkodzenie i ewentualne znalezienie substancji, która mogłaby stanowić wskaźnik uszkodzenia układu oddechowego podczas zabiegów pomostowania aortalno-wieńcowego. Studium obejmowało 50 pacjentów w wieku 45-72 lat poddanych w trybie planowym zabiegowi pomostowania aortalno-wieńcowego z użyciem CPB i uzyskało akceptację Komisji Etycznej ds. Badań Naukowych. Metody anestezji, procedury chirurgiczne oraz związane z CPB były podobne we wszystkich przypadkach. 10 min. po zakończeniu CPB pobierano 2 lub 3 wycinki tkanki płucnej z płuca lewego. U 5 chorych wykonano biopsję przed CPB i próbki te stanowiły grupę kontrolną. Obserwacje wycinków pobranych przed CPB nie wykazały cech ostrego uszkodzenia terminalnej części układu oddechowego. Wycinki obserwacji skrawków pobranych po CPB były podobne we wszystkich 50 przypadkach i wykazały znaczne uszkodzenie elementów bariery powietrze-krew. Obrzękniete były zarówno komórki nabłonka oddechowego jak i śródbłonka, w wielu pęcherzykach błony podstawne barier pęcherzykowo-włośniczkowych pozbawione były wyściółki komórkowej od strony światła pęcherzyków. Liczne pęcherzyki płucne były wypełnione płynem obrzękowym, a w ich świetle obserwowano nagromadzenie makrofagów pęcherzykowych. W świetle włośniczek pęcherzykowych i w świetle pęcherzyków płucnych nagromadzone były granulocyty obojętnochłonne. W ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess morphologically lung tissue, sampled in vivo after CPB discontinuation. We have also tried to find a specific marker of lung injury resulted from CPB. After approval of the local ethical committee we enrolled 50 patiebts, aged 45-72, scheduled for coronary bypass grafting. Aneshesia, surgical protocol and methods of extracorporeal circulation were the same in all cases. 10 minutes after termination of CPB, 2-3 microbioptates were taken from the left lung of each patient. 5 microbioptates, sampled before CPB, served as a control. Specimens taken CPB revealed no lung injury. Samples obtained after CPB termination showed morphological signs of injury in the terminal part of the respiratory tract. Type I pneumocytes as well as endothelial cellas were swollen, in many alveoli basement membranes of air-blood barriers were "denuded" (lacking cellular component). Many lung alveoli were filled with edema fluid and contained activated macrophages and extravasated erythrocytes. Neutrophils were accumulated in the lumina of alveoli as well as in alveolar capillaries. In the edematous alveoli pulmonary surfactant was not present on the epithelial surface. Additionally pulmonary surfactant was present within the alveolar capillaries and surrounding structures. We proved that coronary artery bypass grafting has caused structural damage to the terminal part of the lung. Moreover, pulmonary surfactant has entered blood vessels. Therefore, since ...


  2/6

  Tytuł oryginału: Badania mechanizmów uszkodzenia oraz sposobów ochrony układu oddechowego przed skutkami krążenia pozaustrojowego : studium czynnościowe i morfologiczne : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Sobczyński Paweł
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM im. Karola Marcinkowskiego 2002, 135, [5] s. : il., tab., bibliogr. 195 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,105

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/6

  Tytuł oryginału: 40 lat anestezjologii akademickiej w Poznaniu
  Autorzy: Jurczyk Witold
  Opracowanie edytorskie: Szulc Roman (red. i tł.), Sobczyński Paweł (tł.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 26, [8] s. : il., 21 cm. - Tyt. i tekst również w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 660,789

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia po r.1945

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  4/6

  Tytuł oryginału: Postępowanie okołooperacyjne
  Autorzy: Andrys Bożena, Drobnik Leon, Hartmann-Sobczyńska Roma, Jałowiecki Przemysław, Jastrzębski Jacek, Jurczyk Witold, Karwowska Katarzyna, Kruszyński Zdzisław, Krzywańska Agnieszka, Kbler Andrzej, Kusza Krzysztof, Mayzner-Zawadzka Ewa, Płotast Hanna, Rybicki Zbigniew, Skalisz Hanna, Sobczyński Paweł, Sokół-Kobielska Elżbieta, Suchorzewska Janina, Szreter Tadeusz, Szulc Roman, Wierusz-Wysocka Bogna, Wordliczek Jerzy, Złotorowicz Małgorzata, Żaba Zbigniew
  Opracowanie edytorskie: Jurczyk Witold (red.), Szulc Roman (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 294, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 48
  Sygnatura GBL: 735,976

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia


  5/6

  Tytuł oryginału: Ocena czynników ryzyka powikłań oddechowych u chorych poddanych operacji na aorcie brzusznej
  Autorzy: Oszkinis Grzegorz, Balcerkiewicz K., Micker M., Kamiński J., Sobczyński Paweł, Stolarczyk D., Waliszewski K.
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.272-279, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/6

  Tytuł oryginału: Medycyna okołooperacyjna z perspektywy anestezjologa.
  Tytuł angielski: Perioperative medicine. The anaesthesiologist's perspective.
  Autorzy: Dick Wolfgang F.
  Opracowanie edytorskie: Sobczyński Paweł (Oprac.).
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.355-357, sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: "Medycyna okołooperacyjna" oznacza działania medyczne w odniesieniu do chorego chirurgicznego oraz chorych w stanie zagrożenia życia, ktore zaczynają się od okresu przygotowania przedoperacyjnego i trwają do późnego okresu pooperacyjnego. Działania zmierzające do utworzenia tego kierunku w medycynie uzasadnione są celami nadrzędnymi, do których należą: (1) konieczność uchronienia pacjenta of ryzyka niezgodności pomiędzy wynikami procedur diagnostycznych a działaniami leczniczymi okresu okołooperacyjnego oraz (2) koordynowanie wszelkich działań medycznych w wymienionym okresie. W aspekcie przestrzennym działania medyczne okresu okołooperacyjnego są w następujących miejscach szpitala: (1) poradnia anestezjologiczna (centrum oceny przedoperacyjnej), (2) pomieszczenie służące indukcji znieczulenia, (3) sala operacyjna, (4) oddział wybudzeniowy w obrębie bloku operacyjnego, (5) oddział intensywnej terapii, (6) sale oddziałów zabigowych, ktore są bjęte działaniami zespołu kontroli bolu pooperacyjnego. Wszystkie działania diagnostyczne i lecznicze okresu okołooperacyjnego mają również wymiar ekonomiczny. Charakteryzuje go konieczność redukcji kosztów diagnostyki i leczenia szpitalego chorych. Niezależnie od rozwiązywania problemów bieżących przedstawić można perspektywistyczne kierunki działania w obrębie medycyny okołooperacyjnej, do których należy głównie optymalizacja popstępowania przedoperacyjnego i przeprowadzenie pogłębionej analizy odległych skutków leczenia operacyjnego (follow-up).

  Streszczenie angielskie: "Periooperative Medicine" is a collective term which means medical activities directed towards surgical patients and other groups of critically ill patients and lasting from the preoperative preparation of the patient until the late postoperative period. Activities leading to the foundation of this branch of medicine are based on goals such as: (1) the need to protect the patient from incompatibilities between the results of diagnostic procedures and therapeutic interventions and (2) the co-ordination of any medical activities during this priod. The spatial aspects of perioperative medicine are situated in the following locations within the hospital: (1) the preoperative clinic, (2) induction room, (3) operating theatre, (4) recovery room, (5) intensive therapy unit, and (6) operative depertments in which an acute pain team is operating. There also economic aspects of all diagnostic and therapeutic interventions. These are characterised by the necessity to cut the costs of hospital treatment. Apart from sorting out the current problems there are some major issues to be solved in a longer perspective, such as preoperative management and in-depth follow-up surgical patients.

  stosując format: