Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOBCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Niewydolność wielonarządowa w przebiegu posocznicy Klebsiella pneumoniae ESBL z towarzyszącą bakteriemią mieszaną i naprzemienną u donoszonego noworodka - opis przypadku.
Tytuł angielski: Multiorgan dysfunction syndrome (MODS) in course of Klebsiella pneumonia ESBL sepsis with associated mixed and alternating bacteriaemia in full-term newborn.
Autorzy: Poradowska-Jeszke Wanda, Sobczak Bożena, Rajca Grzegorz
Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.259-263, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przezentujemy zakończony pomyślnie przypadek noworodka, u którego w przebiegu posocznicy Klebsiella pneumoniae ESBl rozwinął się DIC oraz ciężki zespół niewydolności wielonarządowej.

  Streszczenie angielskie: A successfuly treated case of newborn's sepsis is presented. The sepsis caused by Klebsiella pneumoniae ESBL was complicated with disseminated intravascular coagulation (DIC) and severe multiorgan dysfunction syndrome. (MODS)


  2/8

  Tytuł oryginału: Powikłania ciąży u kobiet z cukrzycą przedciążową.
  Tytuł angielski: Gestational complications in women with pregestational diabetes mellitus.
  Autorzy: Sobczak Małgorzata, Cyranowicz Bogusława, Cypryk Katarzyna, Wilczyński Jan
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.160-164, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie wyników ponad 10 letnich doświadczeń Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej Instytutu CZMP w Łodzi w opiece położniczej nad ciężarnymi z cukrzycą przedciążową. Badany materiał stanowiło 309 pacjentek z cukrzycą przedciążową: 86,7 proc. chorych na cukrzycę typu 1, 12 proc. typu 2 i 1,3 proc. pozostałe rodzaje cukrzycy. Wśród najczęściej występujących powikłań spotykano nadciśnie tętnicze - 17,5 proc. (nadciśnienie przewlekłe, HA - 12,3 proc., indukowane przez ciążę, PIH - 5,2 proc.), zagrażający poród przedwczesny wymagajacy leczenia farmakologicznego (14,2 proc. oraz niedokrwistość (12,9 proc.). częstym powikłaniem były infekcje dróg moczowych spotykane u 17,2 proc. pacjentek (bakteriomocz bezobjawowy - 12,3 odmiedniczkowe zapalenie nerek - 43,9 proc.), najczęściej z niewłaściwym wyrównaniem metabolicznym cukrzycy. Hipotrofia noworodków (poniżej 10 centyla) wystąpiła u 7,6 proc., hipertrofia ( 90 centyla0 u ponad 21 proc., natomiast makroasomia (masa urodzeniowa 4000 g) wystąpiła u 17,5 proc. noworodków. W cukrzycy przedciążowej nadal ryzyko powikłań w trakcie ciąży jest większe niż w ogólnej populacji ciężarnych, podobnie niebezpieczeństwo zgonu wewnątrzmacicznego w ciąży powikłanej cukrzycą jest nadal wysokie.


  3/8

  Tytuł oryginału: Reactive oxygen intermediates production and mannan binding lectin concentration in early pregnancy complicated by type 1 diabetes mellitus - preliminary report.
  Tytuł polski: Ocena produkcji reaktywnych form tlenu i stężenia białka wiążącego mannozę we wczesnej ciąży powikłanej cukrzycą typu 1 - doniesienie wstępne.
  Autorzy: Pertyńska-Marczewska Małgorzata, Tchórzewski Henryk, Cedzyński Maciej, Sobczak Małgorzata, Lewkowicz Przemysław, Cypryk Katarzyna, Podciechowski Leszek, Wilczyński Jan
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.181-185, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Układ dopełniacza odgrywa ważną rolę we wrodzonej i nabytej odpornosci. Może być on aktywowany na trzech drogach: klasycznej, alternatywnej i lektynowej. MBL (mannan-binding lectin) odgrywą ważną rolę w odporności wrodzonej. Wiele doniesień wskazuje na to, że u chorych na cukrzycę obserwuje się wzmożoną produkcję reaktywnych form tlenu (RFT) przez neutrofile krwi obwodowej. Wiadomo także, że składowe wrodzonej aktywności są aktywowane w czasie ciąży. Cel pracy. Ocena produkcji RFT oraz stęzenia MBL we wczesnej ciąży matek z cukrzycą oraz zdrowych ciężarnych. Materiał: W ocenie stężenia MBL badaną grupę stanowiło: 7 ciężarnych chorych na cukrzycę, z dobrym wyrównaniem metabolicznym między 7. a 13. tygodniem pierwszej ciąży oraz 10 zdrowych ciężarnych kobiet między 7. a 13. tygodniem pierwszej ciąży. Grupami kontrolnymi było 30 zdrowych, nieciężarnych kobiet oraz 9 nieciężarnych kobiet chorujących na cukrzycę typu 1. W celu oceny produkcji RFT przebadano 12 ciężarnych chorych na cukrzycę, pomiędzy 7-13 tygodniem ciąży. 14 zdrowych nieciężarnych, 14 chorych na cukrzycę nieciężarnych kobiet; oraz 14 zdrowych ciężarnych pomiędzy 7-13 tygodniem ciąży. W celu oceny stężenia MBL zastosowano zmodyfikowana mwetodę Aittonniemiego. Do analizy statystycznej użyto testu U Manna-Whitney'a. Produkcja ROI została oceniono metodą chemiluminescencji, przy użyciu stymulatorów fMLP, PNA, OZ oraz po 15 min. primingu TNF-ŕ. Zastosowano MLX Microtier Plate Luminometr DYNEX, USA. Wraz z programem komputerowym Revelation 97. Wyniki: 1. Zjawisko primingu...


  4/8

  Tytuł oryginału: Noworodek matki chorej na cukrzycę - analiza powikłań okresu noworodkowego w okresie 10 lat na bazie doświadczeń Szpitala Klinicznego w Poznaniu.
  Tytuł angielski: Newborn of diabetic mother - neonatal complications in the last 10 years in the University Hospital in Poznań.
  Autorzy: Szymankiewicz Marta, Uchman Jolanta, Sobczak Ewa, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.187-191, tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono retrospektywną analizę najszęstszych powikłań okresu noworodkowego występujących u noworodków matek chorych na cukrzycę. Oceniono 450 noworodków, z czego 109 dzieci urodzonych było w latach 1989 - 1991, a 341 noworodków - w latach 1998-1999. Znaczący wzrost liczby noworodków matek chorych na cukrzycę obserwowany w okresie ostatniego dziesięciolecia wiązano z regionalizacją opieki perinatalnej, realizowaną w województwie wielkopolskim od połowy lat dziewięćdziesiątych. W okresie noworodkowym stwierdzono istotne zmniejszenie częstości występowania ciężkich postaci zespołu zaburzeń oddychania, kardiomiopatii przerostowej, hipoglikemii i policytemii. W analizowanym okresie czasu liczba noworodków z wadami uległa obniżeniu, a śmiertelność z tego powodu została zredukowana do zera.


  5/8

  Tytuł oryginału: Makrosomia u dzieci matek z cukrzycą przedciążową - nadal aktualny problem.
  Tytuł angielski: Macrosomia in children of mothers with gestational diabetes mellitus - still an important issue.
  Autorzy: Sobczak Małgorzata, Pertyńska Magdalena, Pawłowska Barbara, Wilczyński Jan
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.192-197, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Makrosomia płodowa jest z punktu widzenia definicji i etiologii zespołem heterogennym i określa się nią noworodki/płody których bezwzględna masa przekracza 4000 lub 4200 g. Predyspozycja do nadmiernego wzrostu płodu pochodzi zarówno z warunków wewnątrzmacicznych, jak i genomu płodu. Istotnym czynnikiem powodującym nadmierny wzrost płodu jest wpływ hormonów, a szczególnie hiperglikemia z hiperinsulinemią u płodu z powodu nietolerancji glukozy czy cukrzycy u matki. Celem pracy było przedstawienie materiału własnego dotyczącego występowania makrosomii wśród dzieci matek z cukrzycą przedciążową oraz jego wpływu na wyniki położnicze. Ciężarne z cukrzycą (n = 291) podzielono na dwie badane grupy: kobiety które urodziły z makrosomią (n = 51; 17,5 proc.) i bez makrosomii (n = 240). Istotne różnice dotyczyły czasu trwania cukrzycy, który był krótszy w grupie z makrosomią (7,23 vs. 9.51 lat, p 0,02). Nie stwierdzono istotnych różnic w wyrównywaniu metabolicznym cukrzycy ocenianym za pomocą HbA1c pomiędzy obu badanymi grupami w kolejnych trymestrach ciąży. Noworodki makrosomiczne częściej miały hipoglikemię, hiperbilirubinemię oraz hipokalcymię w porównaniu do pozostałej grupy.


  6/8

  Tytuł oryginału: Makrosomia - istotny problem noworodków matek z cukrzycą ciążową.
  Tytuł angielski: Macrosomia - an important complication in newborns of gestational diabetic women.
  Autorzy: Cypryk Katarzyna, Szymczak Wiesław, Sobczak Małgorzata, Zawodniak-Szałapska Małgorzata, Jędrzejewska Elżbieta, Lewiński Andrzej, Wilczyński Jan
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.198-202, tab., bibliogr. 44 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W cukrzycy ciążowej (GDM) zaburzony jest metabolizm glukozy u ciężarnej co doprowadza do szeregu nieprawidłowości w przebiegu ciąży, porodu i powikłań u noworodków. Jednym z tych zaburzeń jest nadmierny wzrost płodu - makrosomia. Celem pracy była ocena częstości występowania makrosomii w grupie kobiet z cukrzycą ciążową i ocena czynników ryzyka jej wystąpienia. Badaniem pobjęto 1501 ciężarnych w wieku (śr. ń SD) 28 ń 5,4 lat, które podzielono na 3 grupy: NGDM - 993 ciężarne z prawidłową tolerancją glukozy, GDM - 508 ciężarnych z cukrzycą ciążową. Grupę GDM podzielono dodatkowo na dwie podgrupy: GDM1 - 376 ciężarnych z cukrzycą ciążową leczonych wyłącznie dietą, GDM2 - 132 ciężarne z cukrzycą ciążową leczonych dietą i insuliną. U wszystkich kobiet przeprowadzono badanie podmiotowe (wywiad położniczy, rodzinny, masa ciała przed ciążą) dokonano oceny gospodarki węglowodanowej oraz określono czas porodu, masę noworodków (masa bezwzględna, centyl wg siatki Janczewskiej). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. częstość występowania makrosomii w grupie GDM wynosiła 11,8 proc. w grupie NGDM 6,2 proc., a dzieci o nieprawidłowo wysokiej masie ciała (LGA) odpowiednio 14,0 proc i 4,5 proc. W grupie GDM2 stwierdzono znamiennie więcej noworodków makrosomicznych niż w GDM1 (odpowiednio 19,7 proc. i 9.0 proc.). Masa urodzeniowa noworodków korelowała niezależnie w obu grupach ze wskaźnikiem masy ciała (BMI) matki przed ciążą (NGDM - p = 0,013, GDM - p = 0,001). W grupie NGDM stwierdzono korelację między masą urodzeniową dziecka a wynikiem testu...


  7/8

  Tytuł oryginału: Analiza wad wrodzonych u żywo urodzonych noworodków matek z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Congenital malformations in newborns of mothers with type 1 diabetes mellitus.
  Autorzy: Cyranowicz Bogusława, Gulczyńska Ewa, Sobczak Małgorzata, Cypryk Katarzyna, Wilczyński Jan, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.208-211, tab., bibliogr. 19 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę wad wrodzonych u żywo urodzonych noworodków matek z cukrzycą typu 1. Badany materiał stanowiły dane 300 ciężarnych chorych na cukrzycę typu 1. Ciężarne podzielono na cztery grupy w zależności od stanu wyrównywania cukrzycy w ciąży i jej zaawansowania: grupa I - 113 ciężarnych klas B-C wg White'a, z cukrzycą wyrównaną - glikemia na czczo 95 mg/dl, w godzinę po posiłku 140 mg/dl; grupa II - 70 ciężarnych klas B-C wg White z cukrzycą niewyrównaną - glikemia na czczo 95 mg.dl, w godzinę po posiłku 140 mg/dl; grupa III - 80 ciężarnych klas D-RF wg White z cukrzycą wyrównaną, grupa IV - 37 ciężarnych klas D-RF wg White z cukrzycą niewyrównaną. Badaniami objęto 300 żywo urodzonych noworodków matek z cukrzycą typu 1: z I grupy - 113 noworodków, z II grupy - 70, z III grupy - 80, a z IV grupy - 37 noworodków. W przeprowadzonych badaniach stwierdzono, iż prawidłowe wyrównanie cukrzycy zmniejsza częstość występowania wad wrodzonych u noworodków, zwłaszcza wad dużych. Najczęściej występowały wrodzone wady serca. Na częstość występowania wad wrodzonych u noworodków nie miał wpływu stopień zaawansowania choroby u matki wg klasyfikacji White'a.


  8/8

  Tytuł oryginału: Położnictwo : podręcznik dla położnych i pielęgniarek
  Autorzy: Bręborowicz Grzegorz H., Brzezińska Emilia, Chełkowska Elżbieta, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Gadzinowski Janusz, Kempiak Joanna, Kornacki Jakub, Markwitz Wiesław, Nowakowska Dorota, Opala Tomasz, Pięt Małgorzata, Ronin-Walknowska Elżbieta, Ropacka Mariola, Seremak-Mrozikiewicz Agnieszka, Skręt Andrzej, Skrzypczak Jana, Słomko Zbigniew, Słomko Iwona, Sobczak Małgorzata, Spaczyński Marek, Szymankiewicz Marta, Wilczyński Jan
  Opracowanie edytorskie: Bręborowicz Grzegorz H. (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 476 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,256

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • standard

  stosując format: