Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOBANIEC
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Ocena skojarzonego leczenia karbamazepiną i piracetamem dzieci z padaczką.
Tytuł angielski: Assessment of combination therapy with carbamazepine and piracetam in epileptic children.
Autorzy: Śmigielska-Kuzia Joanna, Sobaniec Wojciech, Kułak Wojciech
Źródło: Epileptologia 2002: 10 (2) s.145-157, il., tab., bibliogr. s. 155-156, sum.
Sygnatura GBL: 306,380

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Mimo ogromnego postępu w leczeniu padaczki u około 20 proc. chorych stwierdza sie oporność na środki farmakologiczne (Majkowski, 1986; Wolf, 1994). W przypadku padaczki lekoopornej monoterapia często nie jest skuteczna i konieczne jest zastosowanie politerapii dwoma lub nawet trzema lekami przeciwdrgawkowymi. Dane te skłoniły nas do poszukiwań leku skutecznego i bezpiecznego w leczeniu padaczki wieku dziecięcego. Cel pracy. Celem pracy była próba oceny wpływu piracetamu (PIR) zastosowanego w terapii do karbamazepiny (CBZ) na przebieg kliniczny padaczki i czynność bioelektryczną mózgu i odpowiedź na pytania: 1) Czy PIR wpływa na częstość napadów padaczkowych? 2) Jaki jest wpływ tego leku na zapis EEG? 3) Czy PIR wpływa na stężęnie CBZ? 4) Czy możliwe jest łączne stosowanie PIR i CBZ w leczeniu padaczki u dzieci i czy może mieć to aspekt praktyczny? Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 26 dzieci z napadami padaczkowymi o charakterze częściowym z wtórnym uogólnieniem lub bez niego leczonych CBZ. Wiek pacjentów wynosił 7-17 lat, średnio 15,9 ń 3,3 roku. Średni czas trwania choroby wynosił 5,4 ń 4,4 roku, natomiast średni czas leczenia CBZ - 3,2 ń 1,7 roku. Pacjenci otrzymywali CBZ w dawce 10-20 mg/kg na dobę, średnio 16,34 ń 0,73 mg/kg na dobę. W zapisie EEG u 22 dzieci stwierdzono zmiany zlokalizowane, u 4 zmiany napadowe uogólnione. PIR podawano długotrwale w dawce średnio 50 mg/kg na dobę przez 6 miesięcy, dołączając go do dotychczasowej terapii CBZ. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. In spite of curent progress in therapy of epilepsy about 20 p.c. patients are resistant to pharmacologic agents (Majkowski, 1986; Wolf, 1994). In many cases of the intractable epilepsy, monotherapy is often ineffective, and it is necessary to introduce polytherapy, two or even three antiepileptic drugs. The present situation persuades us to search for a new therapy methods of child epilepsy. Aim of study. Assessment of piracetam (PIR) efficacy in add-on treatment with carbamazepine (CBZ) of partial and secondary generalized epilepsy and braain activity. We asked following questions: 1) Does PIR influence on the seizure frequency? 2) Does PIR exert an effect on EEG records? 3) Does PIR influence on CBZ levels? 4) Is it possible to combine PIR and CBZ in the therapy of epileptic children and may it have some practical aspects? Material and methods. Twenty six children aged 7-17 years (mean 15.9 ń 3.3) with complex partial seizures with or without secondary generalization treated with CBZ were entered the study. Mean duration of the epilepsy was 5.4 ń 4.4 years, mean duration CBZ therapy 3.2 ń 1.7 years. Patients were treated with CBZ in dose 10-20 mg/kg/day; mean 16.34 ń 0.73. EEG records revealed in 22 patients focal changes and in 4 generalized changes. PIR was administered as an add-on treatment at dose 50 mg/kg during six months. CBZ levels and side-effects were monitored. The frequency of seizures and quantitative and qualitative EEG were analyzed. ...


  2/9

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności piracetamu w porównaniu z flunaryzyną w leczeniu migreny i napięciowych bólów głowy u dzieci.
  Tytuł angielski: Assessment of efficacy of piracetam in comparison with flunarizine in the treatment of migraine and tension - type headaches in children.
  Autorzy: Śmigielska-Kuzia Joanna, Sobaniec Wojciech, Kułak Wojciech, Boćkowski Leszek
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.45-58, il., tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu piracetamu na przebieg migreny i napięciowych bólów głowy u dzieci. Pacjenci podzieleni byli na dwie grupy. W grupie pierwszej zastosowano profilaktycznie piracetam, w drugiej flunaryzynę. Grupę I stanowiło 30 dzieci (16 chłopców, 14 dziewczynek), średni wiek 12,8 ń 2,84 lat. Wśród badanych było 16 dzieci z migreną i 14 z napięciowymi bólami głowy. W zapisie EEG u 14 dzieci stwierdzono zmiany zlokalizowane, u 5 zmiany napadowe uogólnione, a w 11 przypadkach zmiany zlokalizowane współistniały ze zmianami napadowymi uogólnionymi. Grupę II stanowiło 21 dzieci (12 chłopców i 9 dziewczynek), średni wiek 12,51 ń 2,90 lat. Było wśród nich 11 dzieci z migreną i 10 z napięciowymi bólami głowy. W zapisie EEG u 10 dzieci stwierdzono zmiany zlokalizowane, u 5 zmiany napadowe uogólnione, a w 6 przypadkach zmianom zlokalizowanym towarzyszyły zmiany napadowe uogólnione. Piracetam stosowano przewlekle w śr. dawce 50 mg/kg/dobę, fluaryzynę w dawce 5 mg jeden raz na dobę przez okres 3 miesięcy. W obu grupach porównywano ogólną liczbę incydentów bólowych oraz częstotliwość bólów głowy w ciągu 3 miesięcy przed rozpoczęciem badania i w ciągu 3-miesięcznej kuracji piracetamem lub flunaryzyną. Oceniono natężenie bólów głowy w 10-stopniowej skali wg Turk i wsp. Badania EEG wykonywano aparatem MEDELEC DG COMPACT 32 (wielka Brytania), stosując układ "10-20", na początku badania i po 3 miesiącach leczenia piracetamem lub flunaryzyną. Dokonywano analizy ilościowej ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was the assessment effects of piracetam in the therapy of migraine and tension-type headaches. The patients were divided into two groups. In the first group, piracetam was administered, in the second - flunarizine. In group I 30 children (16 boys, 14 girls), average age 12.8 ń 2.84 years, were examined. 16 children suffered from migraine and 14 had tension-type headaches. EEG records showed focal changes in 14 children and generalized changes in 5 cases, focal and generalized changes in 11 patients. In group II 21 children (12 boys and 9 girls), mean age 12.51 ń 2.90 years were studied. 11 children suffered from migraine and 10 had tension-type headaches. EEG records showed focal changes in 10 children, generalized changes in 5 cases, focal and generalized changes in 6 patients. The patients received 50 mg/kg/day oral piracetam for the treatment or flunarizine 5 mg/day during 3 months. In both groups we compared total number of headache was evaluated in 10-score scale of Turk et al., EEG records were performed using MEDELEC DG COMPACT 32 with the 10-20 system in resting conditions with eyes closed, before and after 3 months of piracetam or flunarizine therapy. Quantitative and qualitative EEG analysis was performed. Twenty artifact-free 2 sec.-epochs of EEG from P3-01 leads were selected and analyzed for the following frequency bands: alpha, theta, delta, beta. We compared the percentage of frequency bands before and after 3 monts' drug therapy. ...


  3/9

  Tytuł oryginału: Heterotopie jako przyczyna lekoopornej padaczki.
  Tytuł angielski: Heterotopies - a cause of intractable epilepsy.
  Autorzy: Jankowicz Eleonora, Sobaniec Wojciech, Walecki Jerzy
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (21) s.73-84, il., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Heterotopie należą do grupy zaburzeń migracji neuronalnej powodujących między innymi tworzenie skupisk komórek nerwowych typu guzkowatego lub pasmowego w nieprawidłowym miejscu, najczęściej w istocie białej półkuli mózgu. W doniesieniu przedstawiono proces migracji komórek nerwowych w rozwijającym się układzie nerwowym oraz czynniki zaburzjace go. Opisano etiologię heterotopii, ich obraz anatomopatologiczny, a także następstwo kliniczne. Heterotopie mogą istnieć bezobjawowo i bywają wykrywane przpadkowo w MRI lub występują z różnymi objawami, m.in. z padaczką, zwykle oporną na leczenie. Typy napadów padaczkowych bywają różne. Niekiedy obserwuje się ich kilka u tego samego pacjenta. W pracy omówiono nieprwidłowosci w zapisie elektroencefalograficznym (EEG), obrazie MRI oraz możliwosci leczenia padaczki związanej z zaburzeniami migracji neuronalnej. Lekooporna padaczka objawowa często wymaga leczenia operacyjnego. W omówieniu zwrócono uwagę na genetyczne i pozagenetyczne przyczyny hetrotopii, podkreślając znaczenie poradnictwa genetycznego oraz opieki nad ciężarną we wczesnym okresie ciąży. Podkreślono też znaczenie badania MRI w diagnostyce padaczki lekoopornej.

  Streszczenie angielskie: Cortical heterotopies belong to the neuronal migration disorders leading to the formation of clusters of neurons in incorrect localization. In majority of cases, the modular and strip types of cortical cellular clusters are located in the white matter of cerebral hemispheres. This report presents data on nerve cells migration in the developing nervous system and factors which disturb this process. We describe the etiology, pathological picture and clinical sequelas of heteroyopies. Theses disorders may accur asymptomaticaly and thay are detected by the MRI or occur with epilepsy. The types of seizures are various. The abnormalities in the EEG, MRI picture and treatment of symptomatic epilepsy are presented. It is noteworthy that simetimes epilepsy due to neuronal migration disturbances id drug - resistant and needs the surgical intervention. We discuss the genetic and exogemous causes of heterotopies, the role of genetic couseling and of care pregnant women. The role of neuroimaging methods (MRI) in patients with refractory epilepsies is emphasized.


  4/9

  Tytuł oryginału: Ultrastructure of synaptic junctions in the cerebellar cortex in experimental valproate encephalopathy and after terminating chronic application of the antiepileptic.
  Autorzy: Sobaniec-Łotowska Maria E.
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (2) s.87-96, il., bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyse in TEM the evolution of changes in structural elements of synaptic junctions of the cerebellar cortex in rats in valproate encephalopathy induced by chronic 12-month administration of sodium valproate - VPA (once daily intragastrically, in a dose of 200 mg/kg b.w.) and after withdrawal of this antiepileptic for 1 and 3 months. After 9 and 12 months of the experiment, synaptic endings of both the symmetrical and asymmetrical synapses in the neuropil of the cerebellar cortex, especially in the molecular layer, showed signs of sever damage (mainly swelling) and even disintegration. They were mostly observed in axodendritic endings and axospinal endings on the dendritic spines of Purkinje cells, being manifested in teh presence of large vacuolar structures, electron lucent areas and swollen mitochondria within the cytoplasm. A reduced number of axonal synaptic vesicles (with more type F vesicles preserved) could be seen. One and 3 months after the end of chronic application of VPA, the synaptic junctions did not show morphological exponents of the repair processes. The alterations observed in the synaptic junctions of the cerebellar cortex may suggest disorders in neurotransmission processes, such as exhaustion and damage caused by ischaemia due to damage to the blood-brain barrier induced by VPA and/or its toxic metabolites.


  5/9

  Tytuł oryginału: Zaburzenia mowy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
  Tytuł angielski: Speech disturbances in children with cerebral palsy.
  Autorzy: Otapowicz Dorota, Kułak Wojciech, Sobaniec Wojciech
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (22) s.49-58, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jedną z najczęstszych konsekwencji mózgowego porażenia dziecięcego (mpdz), po dysfunkcjach ruchowych, są zaburzenia mowy. Biologiczne podstawy mowy: W pracy omówiono lokalizację i funkcjonowanie najważniejszych dla mowy struktur ośrodkowego układu nerwowego, które mogą ulec uszkodzeniu w mpdz. Zaburzenia podstawowych czynności mowy: Przedstawiono zaburzenia wykonawczych funkcji mowy (oddychania, fonacji i artykulacji) jako najczęstszych objawów zaburzeń mowy w tym zespole. Opisano również główne czynniki decydujące o ich powstawaniu. Czynniki etiologiczne zaburzeń mowy w mpdz: Dysfunkcje mowy w mpdz mają najczęściej charakter zaburzeń realizacyjnych o typie dyzartrii. Podsumowanie: Są następstwem uszkodzeń odpowiednich struktur ośrodkowego układu nerwowego, związanych z oddychaniem, fonacją i artykulacją. Jakość i nasilenie objawów zaburzeń mowy zależą od lokalizacji i stopnia uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. W przypadkach uszkodzeń obejmujących struktury funkcjonalne wyspecjalizowane dla mowy mogą wystąpić zaburzenia językowe o typie afazji.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Language disturbances after physical disabilities are more common in cerebral palsy. Biological basis of language: In this paper authors discussed localization, physiology of important brain structures which can be damaged in cerebral palsy. Disturbances of speech: There was presented oromotor disturbances of speech (breathing, phonological processing, articulation) as more often impairments of the language in this syndrome. Speech disturbances and main etiological factors was described. Conclusion: Motor production disturbances (dysarthia) is more common in children with cerebral palsy. It is due motor dysfunction of speech (breathing, phonological processing, articulation). Quality and severity of the speech impairments are related with the localization of particular brain structures. In cases of the brain structures damages responsible for control of speech can be develop language disturbances - aphasia.


  6/9

  Tytuł oryginału: Analiza aktywności antyoksydacyjnej i stężenia produktów peroksydacji lipidów w surowicy krwi pacjentów dorosłych z ostrymi schorzeniami naczyniowymi mózgu : praca doktorska
  Autorzy: Łukasiewicz Dariusz, Sobaniec Wojciech (promot.).; [Akademia Medyczna] Dziecięcy Szpital Kliniczny, Klinika Neurologii Dziecięcej w Białymstoku
  Źródło: 2002, 132 k. : il., tab., bibliogr. 220 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20545

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/9

  Tytuł oryginału: Analiza procesów peroksydacji lipidów oraz aktywności układów antyoksydacyjnych w surowicy krwi i erytrocytach u dzieci z padaczką : praca doktorska
  Autorzy: Sołowiej Elżbieta, Sobaniec Wojciech (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Neurologii Dziecięcej w Białymstoku
  Źródło: 2002, [3], 99 k. : il., tab., bibliogr. 174 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20568

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/9

  Tytuł oryginału: Alergia na rękawice lateksowe u lekarzy stomatologów.
  Tytuł angielski: Allergy to latex gloves in dentists.
  Autorzy: Sobaniec Henryka, Jurgielewicz Monika
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.64-67, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca popularna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stomatolodzy, tak jak i inni pracownicy służby zdrowia stosujący regularnie rękawice lateksowe w swojej praktyce, stanowią grupę podwyższonego ryzyka występowania reakcji alergicznych na lateks. Celem pracy było określenie częstości występowania reakcji nadwrażliwości na rękawice gumowe wśród lekarzy stomatologów z Białegostoku i okolic. Do badań wykorzystano ankietę. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że około 1/3 badanych stomatologów odczuwa dolegliwości związane z używaniem rękawic. Najczęściej zgłaszanymi były świąd (43,4 proc.), wyprysk (24,5 proc.), pokrzywka (18,7 proc.).

  Streszczenie angielskie: Dentists, like other health care workes who regularly use latex gloves, comprise a group of increased risk to allergic reactions to latex. The aim of the study was to investigate the frequency of hypersensitivity reactions to rubber gloves in dentists from Białystok and environs. A questionnaire was used. The results show that about one third of the dentists surveyed suffer from complications with the use of gloves. The most common complaints were itching (43.4 p.c.), eczema (24.5 p.c.), and rash (18.7 p.c.).


  9/9

  Tytuł oryginału: CD44 w immunodiagnostyce raka jelita grubego.
  Tytuł angielski: CD44 in the immunodiagnostics of colorectal cancer.
  Autorzy: Sobaniec-Łotowska Maria, Pogumirski Józef, Sulkowska Mariola, Barwijuk-Machała Małgorzata, Zalewski Bogdan, Famulski Waldemar, Woińska-Rojecka Teresa
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (3) s.218-222, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Polska należy do krajów o niskim wskaźniku występowania nowotworów okrężnicy i odbytu. Częstotliwość ich występowania wykazuje jednakże stałą tendencję wzrostową. Bardzo niski odsetek pomyślnych wyleczeń raków jelita grubego w naszym kraju spowodowany jest głównie przez późne rozpoznanie choroby. Jednym z warunków pozwalających na zmianę tej sytuacji jest wprowadzenie, oprócz powszechnie stosowanych profilaktycznych badań przesiewowych na obecność krwi utajonej i kolonoskopii, nowych metod umożliwiających bardzo wczesne rozpoznanie. Jedną z sugerowanych metod diagnostycznych poza stosowanymi dotychczas badaniami (np. badaniem przez odbyt, testami na obecność krwi utajonej oraz testami na obecność antygenu CEA w surowicy) jest badanie immunoreaktywności złuszczonych komórek jelita grubego wydalanych z kałem na obecność antygenu CD44. Praca przedstawia rolę glikoproteiny międzybłonowej CD44, która jest cząsteczką adhezyjną i antygenem wykorzystywanym we wczesnej immunodiagnostyce raka jelita grubego. Ekspresję CD44 i białka PCNA zależnego od cyklu komórkowego porównano z nadekspresją CD44 w przebiegu raków okrężnicy wykazuje asynchroniczny związek z replikacją komórki. W publikacji skoncentrowano się na standardowej postaci glikoproteiny CD44 zakodowanej w krótkim ramieniu ludzkiego chromosomu 11 o masie cząsteczkowej 90kDa oraz jej najpowszechniej występujących izoformach (CDv6, CDv10) obserwowanych w przebiegu takich nowotworów. Po usunięciu guza stwierdza się znamienny spadek poziomów CD44v6 i CD44v10. Należy podkrreślić, że wykrywanie powyższych markerów w kale jest metodą całkowicie nieinwazyjną, a jednocześnie bardzo pomocną we wczesnej immunodiagnostyce raka okrężnicy.

  stosując format: