Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SOŚNIK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Ocena bezpieczeństwa ćwiczeń czynnych z oporem mięśni czworogłowych uda u chorych z niewydolnością serca.
Autorzy: Sośnik Katarzyna, Łazorczyk Małgorzata, Jankowska Ewa, Kaczmarek Agnieszka, Petruk-Kowalczyk Jolanta, Banasiak Waldemar, Ponikowski Piotr
Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (2) s.93-97, tab., bibliogr. 7 poz.
Sygnatura GBL: 306,312

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Pierwotna dysfunkcja mięśnia sercowego, która jest punktem wyjścia do niewydolności serca (NS), indukuje wiele mechanizmów obwodowych, zaburzając homeostazę także w obrębie mięśni szkieletowych, które - jak się obecnie sugeruje, odrywając kluczową rolę w patogenezie tego zespołu, a tym prowadzą do nietolerancji wysiłku z dusznością wysiłkową. Stąd też mięśnie szkieletowe wydają się obecnie interesującym potencjalnym celem terapeutycznym u chorych z NS. Postanowiliśmy wprowadzić do ćwiczeń rehabilitacyjnych chorych z NS ćwiczenia czynne z oporem mięśni czworogłowych uda. Celem pracy była ocena bezpieczeństwa ćwiczeń czynnych z oporem mięśni czworogłowych u chorych z niewydolnością serca w okresie wyrównania. Badaniem objęto dwunastu mężczyzn z NS (średni wiek mężczyzn - 64 ń 11 lat, klasa I/II/III/IV/-1/4/6 1, w przebiegu choroby niedokrwiennej serca i kardiomiopatii rozstrzeniowej - 8/4, frakcja rzutowa (EFproc) - 29 ń 5 proc. w okresie stabilizacji klinicznej w przebiegu NAS, przy optymalnym leczeniu farmakologicznym przez okres miesiąca przed włączeniem do badania). Badanie przeprowadzono na fotelu UPR 1 A firmy Summer (Opole) z tensometrycznym przetwornikiem momentu siły, podłączonym z elektronicznym momentomierzem posiadającym mikroprocesor, sprzężony z programem komputerowym. Pomiar powtarzano trzykrotnie wybierając wyniki o największej wartości. Udo, biodro i tułów chorego stabilizowno. Stosowano stalą długość dźwigni oraz stabilizację uda, biodra i tułowia. Chory wykonał ćwiczenia czynne z oporem mięśni czworogłowych uda (naprzemiennie kończyny lewej i prawej) ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Ocena zasięgu stosowania niekonwencjonalnych metod leczenia przez chorych na wybrane, porównywalne rokowniczo, jednostki onkologiczne i kardiologiczne.
  Tytuł angielski: The estimation of the prevalence of alternative treatment methods used by patients with prognostically similar oncological and cardiological entities.
  Autorzy: Świątoniowski Grzegorz, Kłaniewski Tomasz, Sośnik Katarzyna, Pokryszko Anna, Rychlik Magdalena, Warszylewicz-Szymanek Magdalena, Molenda Włodzimierz
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (2) s.81-86, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ekonomika
 • gastroenterologia
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Niekonwencjonalne metody leczenia są istotnym problemem współczesnej medycyny. Znaczne rozpowszechnienie tych praktyk wśród poważnie chorych pacjentów stanowi wystarczający powód do próby racjonalizacji zjawiska - a więc analizy wybranych przyczyn i skutków funkcjonowania terapii niekonwencjonalnych. Cel pracy: Celem naszej pracy było porównanie niektórych aspektów stosowania terapii niekonwencjonalnych w dwóch grupach pacjentów (chorzy onkologiczni i kardiologiczni) z uwzględnieniem rokowania. Materiał i metody: Badanie w formie ankietowej (bezpośredniej) objęło 50 chorych na zaawansowaną przewlekłą niewydolność krążenia i 50 chorych na raka piersi i jelita grubego. W każdej z grup wydzielono podgrupy o rokowaniu niepewnym i złym. Wyniki i wnioski: Większość (54 proc.) spośród leczonych przez nas pacjentów z chorobami nowotworowymi stosuje różne formy terapii alternatywnych. Chorzy na zaawansowaną przewlekłą niewydolność krążenia czynią to o wiele rzadziej (12 proc.). Ponadto znacznie mniejszy odsetek pacjentów kardiologicznych niż onkologicznych (odpowiednio 34 proc. i 94 proc.) jest w ogóle zorientowany, co do możliwości terapii alternatywnej swojej choroby. Rokowanie w obu badanych grupach - onkologicznej i kardiologicznej - w nieznacznym tylko stopniu wpływa na częstość stosowania terapii niekonwencjonalnych. Badane czynniki demograficzne (płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie) mają niewielki wpływ na stosowanie bądź nie terapii alternatywnych, ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The alternative therapies are essential problem for current medicine. The spread of the use of these methods among seriously sick patients is a reason good enough for an attempt to rational this phenomenon - that is to analyse the selected reasons and results of their application. Objectives: The objective of our study was to compare some aspects of the application of the alternative therapies in two groups of patients: with oncological and cardiological diseases. Material and methods: The investigation in a questionaire form involved a group of 50 patients suffering from chronic cardiac failure and a group of 50 patients with breast or colorectal cancer. Each group was divided into two subgroups: with poor and doubtful prognosis. Results and conclusions: Majority of cancer patients (54 p.c.) uses various forms of the alternative treatments, while the patients with chronic cardiac failure do it sporadically (12 p.c.). In addition, a much smaller percentage of the cardiological patients is aware of existence of the alternative therapy (respectively 34 p.c. of the cardiological patients and 94 p.c. of the oncological patients). The prognosis in both investigated groups influences the frequency of the use of the alternative therapies. Investigated demographic factors (sex, location, education) have a small impact on fact that patients give up a conventional medicine and turn to alternative form of treatment. The only exception to this rule is that women ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Cholecystektomia w prewencji raka pęcherzyka żółciowego : praca doktorska
  Autorzy: Sośnik Katarzyna, Rabczyński Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Źródło: 2002, [3], 87 k., [34] k. tabl. : bibliogr. 158 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20535

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: