Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SMOCZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wpływ budowy stawów międzykręgowych w odcinku lędźwiowym na powstawanie kręgozmyku zwyrodnieniowego.
Tytuł angielski: The influence of the morphology of intervertebral facet joints on the development of the degenerative spondylolisthesis.
Autorzy: Łuczkiewicz Piotr, Smoczyński Andrzej, Smoczyński Maciej
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.151-155, il., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstwiono wyniki badania wpływu orientacji powierzchni stawowych, stawów międzykręgowych w odcinku L4-L5, na powstawanie kręgozmyku zwyrodnieniowego. Analizie poddano 31 chorych powyżej 45 roku życia, leczonych operacyjnie z powodu dolegliwości bólowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowej w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Badany materiał podzielono na dwie grupy. Pierwsza grupa składała się z chorych z rozpoznanym kręgozmykiem zwyrodnieniowym, na poziomie L4-L5. Druga grupa składała się z chorych leczonych operacyjnie z powodu stenozy kanału kręgowego, w przebiegu choroby zwyrodnieniowej, bez cech niestabilności na poziomie L4-L5. W obydwu grupach porównano nachylenie łuku kręgowego i powierzchni stawowych stawów międzykręgowych w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej na podstawie badania TK. Kąt nachylenia łuku kręgowego i powierzchni stawowych, w płaszczyźnie strzałkowej, w obydwu grupach był podobny. Stwierdzono jednak wyraźne różnice w orientacji wyrostków stawowych w płaszczyźnie horyzontalnej, co pozwala sądzić, że zwiększenie kąta nachylenia powierzchni stawowych w płaszczyźnie czołowej stanowi istotny czynnik predysponujący do powstania kręgozmyku zwyrodnieniowego. Brak zwiększenia wartości kąta nachylenia powierzchni stawowych w płaszczyźnie horyzontalnej, u chorych z zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi, bez cech niesabilności pozwala sądzić, że proces ten nie jest tylko wynikiem wtórnej przebudowy stawów w przebiegu zmian zwyrodnieniowych.

  Streszczenie angielskie: In this paper, the influence of the orientation of intervertebral facet joints in segment L4-L5 on the development of degenerative spondylolishtesis is presented. Thirty one patietns over 45 years old, who were operated because of back pain in spondyloarthrosis, were analyzed. All patients were divided into two groups. The first group consisted of the patietns with degenerative spondylolishtesis at the level L4-L5. The significant diferences in the sagittal orientation of facet joints were stated. We confirmed that the presence of more sagittaly orientated facet joints has influence on degerative spondylolisthesis. Lack of the increas in value of this angle in patietns with degenerative changes without instability allows to suppose that this process is not the result of arthritic remodeling.


  2/5

  Tytuł oryginału: Karbamazepina w leczeniu zaburzeń psychicznych na podstawie własnego materiału klinicznego.
  Tytuł angielski: Carbamazepine in the treatment of psychiatric disorders based in retrospective clinical material.
  Autorzy: Afeltowicz Zbigniew, Majkowicz Mikołaj, Michalik Katarzyna, Radziwiłłowicz Piotr, Sowiński Piotr, Smoczyński Stefan, Trzebiatowska Iwona A.
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.303-310, tab., bibliogr. 21 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Medical records of patient treated in I Department of Psychiatry Medical University of Gdańsk in 1996-2000 were analyzed. Carbamazepine was used in 383 patients, 209 male and 174 female. Mean age for the whole group 41,2 years, for male 40,6, for female 41,9. Carbamazepine was mainly used in affective disorders (F30 - 33) and organic affective disorders (F06.3 - 107 persons. Second the most common indication was organic personality disturbances (F07.0) - 121 persons. Carbamazepine was used in 100-2000 mg per day (mean dose 415 mg) during 5-189 days (mean 36 days). Treatment was well tolerated. Only 24 patients (6,3 p.c.) have mild side effects. Drug level in blood was checked in 19 patients during two last years of analysed material. Carbamazepine was used mainly with tricyclic antidepressants (30,3 p.c.), second generation antidepressive drugs (22,2 p.c.) and typical neuroleptic (11,1 p.c.). More than half of patients (55,6 p.c.) were recovered. based on clinical material carbamazepine seems to be active agent in treatment of affective disorders and diseases connected with organic brain lesion.


  3/5

  Tytuł oryginału: Katamnestyczna ocena jakości życia i efektów leczenia pacjentów z zaburzeniami odżywiania się: dynamika objawów depresyjnych i lękowych.
  Tytuł angielski: Follow-up study of quality of life and treatment of eating disorders patients: dynamics of the depressive and anxiety symptoms.
  Autorzy: Banaś Anna, Januszkiewicz-Grabias Aloiza, Radziwiłłowicz Piotr, Smoczyński Stefan
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.323-329, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: A group of 56 female patients with eating disorders (36 anorexic and 20 bulimic) aged 160-48 (average 23,9) was studied. According to DSM-IV and ICD-10 among anorectic 8 (14,3 p.c.) represented restricting type and 28 (50 p.c.) bulimic type, among bulimic 12 (21,4 p.c.)-purging type and 8 (14,3 p.c.)-nonpurging type. They were treated average 21,5 months in the I Department of Psychiatry Medical University of Gdańsk (some of them were outpatients) between 1995-2000. Duration of disorders was 4 months-10 years (X ń SD33,8 ń 28,6 months). Follow-up period lasted from 4 months to 2 years. All patients were examined twice time (before and after treatment) with the following methods: Structured Questionnaire, Hospital Depression and Anxiety Scale Beck Depression Inventory (BDI), PIL by Crumbaugh and Maholick, Spielberger Self-Evaluation Questionaire. The aim of our examination was to define changes in the state of patients after complex treatment (pharmacotherapy and psychotherapy) and important parameters of quality of life in our groups. After complex treatment (pharmacotherapy, individual and group psychotherapy) which lasted average 21,5 months we observed significant improvement of depressive and anxiety symptoms. Pharmacotherapy included tricyclic antidepressants (55,4 p.c.), tetracyclic antidepressants (10,7 p.c.), SSRI (44,6 p.c.), neuroleptics (10,7 p.c.). carbamazepine (32,1 p.c.). Some patients were treated more than one medicine. We received high correlation between ideal weight and weight after treatment...


  4/5

  Tytuł oryginału: Zastosowanie odbarczenia z tylną stabilizacją i przednim międzytrzonowym usztywnieniem w operacyjnym leczeniu stenozy kanału kręgowego w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego : praca doktorska
  Autorzy: Łuczkiewicz Piotr, Smoczyński Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Gdańsku
  Źródło: 2002, [2], 94 k. : il., tab., bibliogr. 243 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20558

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/5

  Tytuł oryginału: Doświadczalne badanie nad ruchomością kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego po zastosowaniu stabilizacji z wykorzystaniem implantów transpedikularnych : praca doktorska
  Autorzy: Smoczyński Maciej, Mazurkiewicz Stanisław (promot.).; Akademia Medyczna Klinika i Katedra Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Gdańsku
  Źródło: 2002, [2], 118 k. : il., tab., bibliogr. 131 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20560

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  stosując format: