Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKRZYPCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Zmiany w kosmówce i doczesnej u kobiet z poronieniami nawracającymi i z dodatnim mianem przeciwciał antykardiolipinowych.
Tytuł angielski: Chorional and decidual lesions in patients with recurrent miscarriage and anticardiolipin antibodies.
Autorzy: Dybowicz Piotr, Jasiński Piotr, Migdał Magdalena, Skrzypczak Jana
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.89-98, il., tab., bibliogr. 49 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/11

  Tytuł oryginału: Zastosowanie glikokortykosteroidów w stymulacji dojrzewania układu oddechowego podczas ciąży wielopłodowej.
  Autorzy: Gurynowicz Grzegorz, Bręborowicz Grzegorz H., Markwitz Wiesław, Skrzypczak Jana, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.117-119, tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/11

  Tytuł oryginału: Profilaktyka poronień.
  Autorzy: Skrzypczak Jana
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.17-24, bibliogr. 68 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artykuł dotyczy przyczyn poronień nawracających oraz możliwości ich rozpoznawania i leczenia. W świetle danych z literatury autorka przedstawiła własne wyniki i obserwacje. W ostatnich latach zanotowano istotny wzrost zainteresowania problemem nawracających poronień. Powołanie specjalistycznych ośrodków przyczyniło się do znacznego postępu wiedzy w tym zakresie. Specjalistyczne ośrodki zajmują się wyodrębnieniem kobiet z określoną przyczyną niepowodzeń położniczych i dużym ryzykiem utraty kolejnej ciąży oraz ich rekrutacją do randomizowanych, prospektywnych badań umożliwiających określenie optymalnego schematu leczenia. Takie postępowanie pozwala uniknąć leczenia u tych par, u których przyczyna niepowodzeń położniczych nie została zidentyfikowana, co dotyczy ok. 50 proc. par z nawracającymi poronieniami. Jednak przy zapewnieniu tym kobietom podczas następnej ciąży kompetentnej opieki specjalistycznej, łącznie z silnym wsparciem emocjonalnym, szansa urodzenia żywego dziecka sięga 75 proc. Do badań, które mają największą przydatność w ustaleniu przyczyn poronień nawracających należą: ocena kariotypu rodziców, ultrasonografia przezpochwowa, histeroskopia, badania przeciwciał antyfosfolipidowych, ocena stężenia progesteronu w II fazie cyklu, ocena stosunku LF/FSH i mikroskopowe badanie endometrium. Należy podkreślić, że poza troskliwą opieką we wczesnej ciąży, szczególnie nad kobietami z nieokreśloną przyczyną poronień, udowodnione korzyści daje jedynie leczenie aspiryną ...

  Streszczenie angielskie: The article deals with the etiology of recurrent miscarriage and the possibilities of diagnosis and treatment. After a review of data from current literature the author gives her own observations. In the recent years three is a noticeable increase in the recurent miscarriages. Funding of specialized centers paved the way for broadening of knowledge in this field. These specialized centers aim to seek women with a certain reason for miscarriage and their recruitment of randomized, prospective trials which will enable us to define the best way of treatment. This procedure allows us to avoid unnecessary treatment of couples in which the etiology of miscarriage could not be found (about 50 p.c. of couples with recurrent miscarriage). However even these couples, given specialized care and high emotional support have a chance of a live birth of about 75 p.c. Among diagnostic tests which are proved to have the highest value in detecting the etiology of recurrent miscarriage are: kariotyping of both parents, transvaginal ultrasound, histeroscopy, assessment of antiphospholipid antibodies, evaluation of progesterone in the second phase of the cycle, assessment of the LH/FSH ratio and microscopic evaluation of the endometrium. It is of the up most importance to stress that, apart from care provided in the first trimester, especially in women with recurrent miscarriage, treatment with aspirin and heparin in women with positive titter of antiphospholipid antibodies and ...


  4/11

  Tytuł oryginału: Leczenie jest sztuką - na podstawie wybranych obszarów działalności szpitala ginekologiczno-położniczego.
  Tytuł angielski: Healing is a form of art - thesis based on observing every day's work in gynecological-obstetrical hospital.
  Autorzy: Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Skrzypczak Jana, Szczepańska Małgorzata
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (10) s.884-887, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W procesie terapeutycznym sposób komunikowania się lekarza z chorym i ich wzajemne relacje jakie nawiązują, stanowią istotny element sztuki lekarskiej. Lekarz ginekolog-położnik w swojej praktyce zawodowej towarzyszy kobiecie od zarania jej życia, aż do późnej starości. Celem pracy było przedstawienie z punktu widzenia psychologicznego wybranych sytuacji z obszarów działalności lekarskiej w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym: macierzyństwo, sytuacja noworodka i rodziców na Oddziale Neonatologicznym, chirurgia ginekologiczna, okres klimakterium i starości.

  Streszczenie angielskie: In the therapeutic process the means of communication between a physician and a patient and the interactions between them constitute an important element of medical procedures. The gynecologist and obstetrician accompany women from their births till late old age. The aim of the study was to describe from the psychological point of view certain situations arising in everyday work in Gynecological-Obstetrical Hospital: motherhood, the place of a newborn and his/her parents in the Neonatal Ward, gynecological surgery, climacterium and senium.


  5/11

  Tytuł oryginału: Ocena czynników ryzyka hipoksemii tętniczej podczas zabiegów wideotorakoskopowych.
  Tytuł angielski: Assessment of risk factors of hypoxemia during one lung ventilation.
  Autorzy: Tyczka Joanna, Wołowicka Laura, Dyszkiewicz Wojciech, Nadolski Jacek, Skrzypczak Mariusz, Chorąży Zofia
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.13C-16C, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie zależności pomiędzy wartościami PaO2 podczas wentylacji jednego płuca (OLV) a przedoperacyjnymi danymi demograficznymi, spirometrycznymi i gazometrycznymi chorych oraz wybranymi parametrami mechaniki oddechowej podczs operacji. Badaniem objęto 90 chorych poddanych planowanym zabiegom wideotorakoskopowym. Hipoksemia tętnicza wystąpiła u 16 proc. chorych podczas OLV. Korelację z PaO2 podczas OLV wykazywały: BMI, PaO2 podczas wentylacji obu płuc, ciśnienia szczytowe, średnie i plateau w drogach oddechowych podczas OLV oraz podatność statyczna płuc i klatki piersiowej (p 0,05). W przypadki BMI i wartości ciśnień w drogach oddechowych występowała korelacja ujemna, w przypadku PaO2 podczas wentylacji obu płuc i podatności statycznej - dodatnia. Stwierdzono, że otyłość chorego stanowi istotny czynnik ryzyka hipoksemii tętniczej podczas OLV, a duże znaczenie dla utlenowania ma dobór parametrów wentylacji.

  Streszczenie angielskie: Hypoxemia during one lung ventilation (OLV) is a common problem. The aim of the study was to analyze the correlation between PaO2 during OLV and preoperative demographic, spirometric and loboratory data and selected respiratory mechanic parameters in 90 adult patients scheduled for videothoracoscopic surgery. Arterial hypoxemia occurred in 16 p.c. of cases. We found correlation between PaO2 during OLV and BMI, PaO2 before OLV, peak, mean plateau airway pressures and static compliance. Obesity was identified as a significant risk factor for hypoxemia.


  6/11

  Tytuł oryginału: Integrin pattern in rats endometrium after endometriosis induction.
  Autorzy: Szymanowski K., Florek E., Mikołajczyk M., Skrzypczak J.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (2) s.293-298, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of the study was to describe the expression of ŕ3á1, ŕ4á1 and á1 integrins in rats endometrium and their possible changes after surgically induced endometriosis. Material and methods: An experimental was performed on 28 Wistar rats. Fragment of endometrium was implanted into the mesentery of the contralateral horn of the uterus. At the time of the second laparotomy endometrial foci were found in 21 rats. Endometrial foci were excised and fragment of uterine horn of all animals was taken for immunohistochemical staining for ŕ3á1, ŕ4á1 and á1 integrins. Results: Pirmarily all integrins presented identical integrin pattern - no staining in uterine glandular epithelium and moderate or strong in stromma and blood vessels epithelium. In the material from the second laparotomy we observed expression of ŕ3á1 in glandular epithelium of 17 rats. Among them 16 had endometriosis. The next 2 integrins - ŕ4á1 and á1 chain were detected in endometrial glandular epithelium of 18 rats with endometriosis. Conclusion: All the integrins investigated by us were shown to be a good marker of endomteriosis presence.


  7/11

  Tytuł oryginału: Integrin pattern in rats endometrium after endometriosis excision.
  Autorzy: Szymanowski K., Mikołajczyk M., Rączyńska P., Florek E., Skrzypczak J.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (2) s.299-302, bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Search for a reliable endometriosis marker still continues. In this study an analysis was performed of the ŕ3á1, ŕ4á1 integrins and á1 integrin subunit in the endometrial glandular epithelium in 28 rats, before peritoneal endometriosis induction, 3 months after induction and 3 months after endometriosis excision. Peritoneal endometriosis induction caused characteristic changes in integrin pattern in uterine glandular epithelium. Of all investigated integrins no one could be detected in glandular epithelium. After endometriosis induction, which succeeded in 21 animals ŕ3á1, ŕ4á1 subunit could be found in endometrial glandular epithelium of 16,18 and 18 animals, respectively. Three months after endometriosis excision these integrins were still present in endometrial epithelium of 6, 5 and 8 rats of the above groups, respectively. The endometrial sampling did not reveal complete return of the integrin pattern in glandular to the pattern observed before endometriosis induction. The question remains whether ŕ3á1, ŕ4á1 and á1 chain has not a fully satisfactory prognostic value in endometriosis diagnosis or did the inflammatory process associated with tissue healing influence integrin pattern.


  8/11

  Tytuł oryginału: Infertility and oxidative stress: is there a connection?
  Autorzy: Szczepańska Małgorzata, Koźlik J., Skrzypczak J., Mikołajczyk M.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (1) s.243-251, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Oxidative stress, that is impairment in homeostasis leading to an increase in stationary level of reactive oxygen species, may have serious consequences for the organism Last years' research was focused on answering the question whether oxidative stress might be a cause of infertility This subject concerns mainly women with so-called idiopathic infertility. The aim of this study was to assess the activity of glutathione peroxidase, superoxide dismutase, total antioxidant potential and lipid peroxides in peritoneal fluid from fertile and infertile women. The material was divided into three groups: patients with idiopathic infertility, infertile patients diagnosed with PCO and control - fertile patients, without any pathology within the pelvis. In a group of patients with idiopathic infertility we noted the highest activity of antioxidant enzymes which was accompanied by a rise in total antioxidant status. The results of our research did not confirm the role of antioxidant stress in the pathogenesis of infertility in women with an unexplained cause of infertility. Women with idiopathic infertility are probably too heterogeneous. At this moment the cause of infertility in this group of women cannot be explained by inappropriate antioxidant defense or by lowered activity of enzymes of the antioxidant system.


  9/11

  Tytuł oryginału: Położnictwo : podręcznik dla położnych i pielęgniarek
  Autorzy: Bręborowicz Grzegorz H., Brzezińska Emilia, Chełkowska Elżbieta, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Gadzinowski Janusz, Kempiak Joanna, Kornacki Jakub, Markwitz Wiesław, Nowakowska Dorota, Opala Tomasz, Pięt Małgorzata, Ronin-Walknowska Elżbieta, Ropacka Mariola, Seremak-Mrozikiewicz Agnieszka, Skręt Andrzej, Skrzypczak Jana, Słomko Zbigniew, Słomko Iwona, Sobczak Małgorzata, Spaczyński Marek, Szymankiewicz Marta, Wilczyński Jan
  Opracowanie edytorskie: Bręborowicz Grzegorz H. (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 476 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,256

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • standard


  10/11

  Tytuł oryginału: Położnictwo i ginekologia : podręcznik dla studentów
  Autorzy: Banaszewski Szymon, Biczysko Romuald, Brązert Jacek, Bręborowicz Grzegorz H., Chmielnicka-Kopaczyk Maria, Cyganek Anna, Cymerys Zbigniew, Czerniak Tomasz, Derwich Krzysztof, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Ejmocka-Ambroziak Anna, Galicki Tomasz, Głyda Andrzej, Jasiński Piotr, Jędrzejczak Piotr, Kądziołka Przemysław, Kempiak Joanna, Kędzia Helena, Kołodziejczyk Beata, Kopaczyk Andrzej, Kordel Krzysztof, Kruszyński Zdzisław, Kubiaczyk-Paluch Beata, Kurpisz Maciej, Łuczak-Wawrzyniak Jadwiga, Marianowski Longin, Markwitz Wiesław, Mróz Małgorzata, Obara Marian, Opala Tomasz, Pawelczyk Leszek, Pisarska-Krawczyk Magdalena, Pisarski Tadeusz, Przybylski Zygmunt, Sajdak Stefan, Skrzypczak Jana, Spaczyński Marek, Szczapa Jerzy, Szczepańska Małgorzata, Szpakowska-Rzymska Iwona, Szymanowski Krzysztof, Urbaniak Tomasz, Wielgoś Mirosław, Wilczak Maciej
  Opracowanie edytorskie: Pisarski Tadeusz (red.).
  Wydanie: - Wyd. 4 unowocz
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, XI, [1], 884, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  11/11

  Tytuł oryginału: Zespół objawów starzenia się mężczyzny a poczucie jakości życia.
  Tytuł angielski: The aging male and the quality of life.
  Autorzy: Kaczmarek Maria, Skrzypczak Magdalena
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.303-309, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Jednym z efektów starzenia się mężczyzn jest obniżanie się sekrecji androgenów nadnerczowych i gonadalnych. Prowadzi to do pogarszania się ogólnej sprawności organizmu mężczyzny, przejwia sie spadkiem libido oraz dolegliwościami natury somatycznej i psychicznej. Częstość oraz natężenie objawów starzenia się wykazuje indywidualne różnice uwarunkowane między innymi predyspozycją biologiczną, warunkami oraz stylem życia. Zmienia się również stosunek człowieka do własnego życia we wszystkich jego aspektach. Cel pracy. Głównym celem pracy było określenie, czy i w jakim stopniu, wraz z postępującym procesem starzenia sie organizmu mężczyzny, zmienia się postrzeganie własnych wartości, określane jako poczucie jakości życia. W pracy przedstawiono zróżnicowanie kliniczne symptomów starzejącego się mężczyzny w kategoriach wieku, wykształcenia, stanu cywilnego i miejsca zamieszkania oraz ich wpływu na poczucie jakości życia. Materiał i metody. Badaniom poddano 878 mężczyzn w wieku od 36 do 96 lat, pochodzących z różnych warstw społeczno-ekonomicznych. Kliniczne symptomy starzenia się rozdzielono na związane ze spadkiem libido, psychiczne i neuro-wegetatywne. poczucie jakości życia oceniono według propozycji Campbella na podstawie subiektywnych odczuć badanych mężczyzn (Campbell i wsp., 1976). Uzyskane dane opracowano w programie Statistica 6.0. Wnioski. Stwierdzono, że wraz z wiekiem nasila się występowanie zespołu objawów starzenia się i częściej występuje u mężczyzn ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. The age-related decline in secretionof adrenal and gonadal hormones in males participates in the decline in general physical performance and libido as well as somatic and psychological disturbanses. The incidence and intensity of ageing complaints vary to a considerable degree according to biological, social and lifestyle determinants. In the course of ageing the individual's attitude towards various facets of life also changes. Objectives. The main goal of this paper was to investigate whether any relationship exists between subjective feelings of well-being in ageing males and their social status, level of education and rural or urban domicle. Materials and methods. 878 males aged 38 to 96 years from all socio-economic strata were investigated in a cross-sectional survey carried out in the years 2000-2002. Complaints made by ageing males were investigated and classifield as neuro-vegetative and psychological and in terms of the decline in ibido. The quality of life was evaluated according to Campbell's questionnaire about the main areas of everyday life (Campbell et al., 1976). Raw data were then computed with the use of Statistica 6.0. Conclusions. It was found that the older and single males experienced more and stronger complaints. There was also a clear education gradient in the decline in libido and neuro-vegetative complaints. The lower the level of education the more abrupt the decline in libido. Urban males were found to be more sensitive to ...

  stosując format: