Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKRZYDLEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Wpływ podłoża na uwalnianie jonów hydroksylowych z preparatów wodorotlenkowo-wapniowych.
Tytuł angielski: Influence of the vehicle on release of hydroxyl ions from calcium hydroxide preparations.
Autorzy: Pawińska Małgorzata, Skrzydlewska Elżbieta
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.141-146, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena uwalniania jonów hydroksylowych z preparatów wodorotlenkowo-wapniowych w zależności od użytego podłoża w warunkach in vitro. Do badań zastosowano materiał na bazie wodorotlenku wapnia Biopulp rozrabiany z wodą destylowaną oraz pasty powstałe z połączenie Biopulpu z gliceryną, Biopulpu z maścią metronidazolową i Biopulpu z Deksadentem. Na podstawie uzyskanych rezultatów stwierdzono, że dodatek gliceryny powoduje znamiennie większe, a dodatek maści metronidazolowej i Deksadentu znamiennie mniejsze uwalnianie jonów hydroksylowych przez materiał wodorotlenkowo-wapniowy Biopulp, w wiekszości czasów obserwacji. W celu ujawnienia pełnych zdolności alkalizujących, Biopulp powinien być aplikowany do kanałów korzeniowych przynajmniej na siedem dni, niezależnie od rodzaju użytego podłoża.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was an in vitro evaluation of the release of hydroxyl ions from calcium hydroxide preparations depending on the vehicle used. The calcium hydroxide medicament used in the study was Biopulp mixed with distilled water, as well as in the form of a paste made mixing Biopulp and glycerine, Biopulp and Dexadent, and Biopulp and Meteronidazole. The results of the study showed that the addition of glycerine causes a significantly higher release of hydroxyl ions from Biopulp whereas the addition of Dexadent and Metronidazole cause a significantly release, in most of the periods of the observation. In order to achieve maximum therapeutic effectiveness, Biopulp should be applied to the root canals for a period of at least 7 days, regardles of the type of vehicle used.


  2/6

  Tytuł oryginału: Rola czynnika aktywującego płytki (PAF) w fizjologii i patologii ośrodkowego układu nerwowego.
  Tytuł angielski: The role of platelet activating factor (PAF) in physiology and pathology of the central nervous system.
  Autorzy: Farbiszewski Ryszard, Dudek Henryk, Skrzydlewska Elżbieta, Lewko Janusz
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.801-808, bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono biochemiczne mechanizmy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego wywołanego za pośrednictwem fosfolipidowego czynnika aktywującego płytki - PAF-u. Silnymi stymulatorami syntezy PAF-u i uwalniania jego z komórek są stany niedokrwienne tkanki nerwowej, ostre urazy ośrodkowego układu nerwowego, niektóre metaboliczne, toksyczne i zwyrodnienowe neuropatie a także wzrost stężenia jonów wapnia w komórce. Docelowymi komórkami czynnika są neurony, komórki gleju lub mikrogleju, populacje komórek monocytarnych, makrofagów jak i komórki śródbłonkowe naczyń krwionośnych. Zastosowanie antagonistów receptorów PAF-u zapobiega częściowemu uszkodzeniu komórek OUN oraz adhezji leukocytów do komórek śródbłonkowych.


  3/6

  Tytuł oryginału: Ocena potencjału oksydoredukcyjnego u chorych z neuroboreliozą.
  Tytuł angielski: Evaluation of oxidoreductive potential of patients with neuroborreliosis.
  Autorzy: Pancewicz Sławomir A., Skrzydlewska Elżbieta, Hermanowska-Szpakowicz Teresa, Stankiewicz Anna, Kondrusik Maciej
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (3) s.425-433, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniami objęto 25 chorych z rozpoznaniem neuroboreliozy pod postacią zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, wykazując w płynie mózgowo-rdzeniowym zaburzenia równowagi oksydoredukcyjnej wyrażające się wzrostem aktywności dysmutazy nadtlenkowej (SOD) oraz obniżeniem aktywności peroksydazy glutationowej (GSH-Px), reduktazy glutationowej (GSSG-R), a wzrostem stężęnia grup -SH i aldehydu malonowego (MDA). W surowicy wykazano wzrost aktywności enzymów SOD, GSH-Px i GSSG-R oraz stężenia grup -SH i MDA.


  4/6

  Tytuł oryginału: System antyoksydacyjny wątroby i surowicy krwi szczura w zależności od wieku i stosowanej diety : praca doktorska
  Autorzy: Augustyniak Agnieszka, Skrzydlewska Elżbieta (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
  Źródło: 2002, [1], 151 k. : il., tab., bibliogr. k. 132-151, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20008

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  5/6

  Tytuł oryginału: Effect amifostine on lung oxidative stress after cyclophosphamide therapy.
  Autorzy: Stankiewicz Anna, Skrzydlewska Elżbieta, Sulkowska Mariola, Sulkowski Stanisław
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: 46 (1) s.87-94, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • weterynaria
 • toksykologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The ability of amifostine to protect healthy rat lung cells from cyclophosphamide-induced injury was evaluated. It was shown that cyclophosphamide decreased the activity of superoxide dismutase, gluthatione reductase and catalase as well as the level of reduced gluthatione, vitamin C and total antioxidant status and increased lipid peroxidation measured as malondialdehyde. Amifostine alone did not change or cause the increase in the antioxidative parameters and decrease in lipid peroxidation. Amifostine with cyclophosphamide only partially prevented changes in lung cells caused by cyclophosphamide.


  6/6

  Tytuł oryginału: Wpływ alkoholu etylowego na powstawanie stresu oksydacyjnego w wątrobie.
  Tytuł angielski: Influence of ethanol on oxidative stress in the liver.
  Autorzy: Skrzydlewska Elżbieta, Roszkowska Agnieszka, Kożuszko Bożena
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.848-853, il., bibliogr. 93 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Spożycie alkoholu etylowego zwiększa generację wolnych rodników w wątrobie. Spowodowane jest to głównie indukcją cytochromu P-450 w mikrosomach, konwersją dehydrogenazy ksantynowej i oksydazę ksantynową w cytozolu oraz zwiększoną jednoelektronową redukcją tlenu w mitochondriach. W następstwie tych procesów dochodzi do obniżenia zdolności antyoksydacyjnej wątroby charakteryzującej się mianami w aktywności enzymów antyoksydacyjnych i obniżeniem zawartości antyoksydantów nieenzymatycznych charakteryzujących się różnym nasileniem zmian zależności od sposobu spożywania alkoholu, jednorazowego lub przewlekłego. Konsekwencją powyższych zmian jest wystąpienie stresu oksydacyjnego w wątrobie i na skutek tego nasilone działanie wolnych rodników na składniki komórki charakteryzujące się oksydacyjną modyfikacją lipidów, białek i kwasów nukleinowych, co w efekcie końcowym może prowadzić do poalkoholowego uszkodzenia wątroby.

  Streszczenie angielskie: Ethanol ingestion causes an increase in free radical generation in the liver mainly by induction of microsomal cytochrome P-450, conversion of xanthine dehydrogenase into xanthine oxidase in cytosol and increased one electron oxygen reduction in mitochondria. As a result, the decrease in antoxidant status characterized by changes in acitivity of antioxidant enzymes and by decrease in nonenzymatic antioxidant level with different intensifiacton depended on acute or chronic alcohol ingestion. The consequence of the above changes is oxidative stress in the liver. It intensifies free radical action on cell compartments which are characterized by oxidative modification of lipids, proteins and nucleic acids. These cytotoxic processes may finally lead to alcoholic liver injury in the end.

  stosując format: