Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKRĘT
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Deklaracja porodu XXI wieku.
Autorzy: Klimek R[udolf], Basta A., Bręborowicz G[rzegorz]. H., Chazan B., Czajkowski K., Dębski R., Dubcak J., Fedor-Freybergh P., Hajek Z., Kamiński K., Klimek M., Krzysiek J., Lauterbach R., Lukacin S., Malarewicz A., Maly Z., Marianowski L[ongin], Oleszczuk J., Pisarski T., Reroń A., Roztocil A., Sajdak S., Skręt A., Śtencl J., Szymański W., Wilczyński J., Unzeitig V., Zdebski Z.
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.3-13, il., tab., bibliogr. 48 poz.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża


  2/12

  Tytuł oryginału: Ekspresja białka HER2 u chorych na raka gruczołu piersiowego bez przerzutów do węzłów chłonnych.
  Tytuł angielski: Overexpression of HER2 protein in lymph node-negative breast cancer patients.
  Autorzy: Kłosowska Anna, Skręt Joanna, Chmaj Karolina
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.5-8, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Celem pracy było wykrycie ekspresji białka HER2 u chorych na raka gruczołu piersiowego bez przerzutów do węzłów chłonnych w stadium G2, pT1-2, pNO, leczonych na Oddziale Chirurgii Katedry Onkologii Akademii Medycznej w Poznaniu. Materiał i metody: Badaniami objęto 36 pacjentek w wieku 36-82 lat. W analizie uwzględniono wiek pacjentek, postać histologiczną nowotworu, wielkość guza, stopień złośliwości histologicznej, stan węzłów chłonnych, obecność receptora dla estrogenów i progesteronu oraz ekspresję białka p53 i katepsyny D w komórkach nowotworowych. Ekspresję białka HER2 badano przy użyciu testu immunohistochemicznego firmy DAKO - "DAKO Hercep Test for Immunoenzymatic Staining (Code No. 5204)". Wyniki i wnioski: Nadekspresję białka HER2 stwierdzono u 11 pacjentek (30,6 proc.). U kobiet w wieku przedmenopauzalnym stwierdzono większą ekspresję HER2 (42,9 proc.). Nie zaobserwowano zależności między wielkością guza a ekspresją HER2. Nadprodukcja białka HER2 u pacjentów z obecnością receptorów dla estrogenów wynosiła 33,3 proc. Oznacza to bardziej agresywną postać choroby i sprzyja oporności na terapię hormonalną. W przypadku obecności białka p53 jak i jego braku nadekspresja wynosiła 30 proc. Konkluzja: Nadekspresję białka HER2 wykryto u 30,6 proc. badanych chorych, co pozwala na wyodrębnienie grupy pacjentek o niekorzystnym rokowaniu.

  Streszczenie angielskie: Aim: The aim of this study was to analyse the expression of the human epidemal growth factor receptor - 2 (HER2) in patients with no detected lymph node metastases, tumor size below 5 cm and in G2 stage. HER2 is a product of an HER2 proto-oncogen. It plays an important role in regulating cell growth. HER2 overexpression is generally associated with a more aggressive disease and a worse prognosis. The cases were those of patients treated by the Surgical Ward of Oncology Department of Karol Marcinkowski University of Medical Science in yeras 1999 and 2000. Materials and methods: We identified 36 cases suitable for inclusion in the study. Variables taken into consideration included the age of patients, histological type, size of tumor, grading, status of lymph nodes, the presence of estrogen and progesterone receptors, p53 and catepsin D in breast cancer cells. The patients were aged between 36 and 82 years. 72.2 p.c. of cases were ductal breast cancer. 72.2 p.c. of tumors had below 2 cm in diameter. Estrogen receptors were found in 75 p.c. of cases and progesterone receptors in 80.6 p.c. Expression of 53 was detected in 52.8 p.c. of women. Expression of HER2 was detected using the "DAKO Hercep Test for Immunoenzymatic Staining (DAKO-Code No. 5204)". Results and Conclusions: Overexpression of HER2 protein was detected in 11 patients (36 p.c.). Premenopausal women showed higher expression of HER2 (42.9 p.c.). Only two cases of lobular cancer did not provide adequate data for estimation of a relationship between histological type and expression of HER2...


  3/12

  Tytuł oryginału: Mleczanoglukonian wapnia - często stosowana sól wapnia.
  Tytuł angielski: Calcium lactogluconate - often used calcium salt.
  Autorzy: Skrętowicz Kamila, Skrętowicz Jadwiga
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (2) s.67-71, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Calcium lactogluconate is one of most spread orally used calcium salt. Calcium plays an important role in electrolite balance and function of many regulation mechanisms. In our paper we present the pharmacodynamics and pharmacokinetics of calcium lactogluconate.


  4/12

  Tytuł oryginału: Analiza przypadków zatruć pacjentów powyżej 65 roku życia leczonych w Oddziale Chorób Zawodowych i Toksykologii w Poznaniu w latach 1997 - 2001.
  Tytuł angielski: Acute intoxication in patients over 65 years old treated in Toxicological Center in Poznań in the years 1997 - 2001.
  Autorzy: Skręt Katarzyna, Mańkowski Wojciech
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.334-335, tab., bibliogr. 2 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena częstości występowania zatruć u osób powyżej 65 roku życia z uwzględnieniem przyczyn i środków użytych. Przeanalizowano historie chorób pacjentów powyżej 65 roku życia leczonych w Oddziale Chorób Zawodowych i Toksykologii w Poznaniu, w latach 1997 - 2001. W ciągu 5 lat było hospitalizowanych 4659 zatrutych pacjentów, w tym 118 powyżej 65 roku życia, co stanowiło 2,53 proc. wszystkich leczonych. Wśród nich zdecydowanie przeważały kobiety. Najczęściej używanym środkiem były same benzodiazepiny i benzodiazepiny skojarzone z innymi lekami (głównie przeciwnadciśnieniowymi, przebiwbólowymi, przeciwdepresyjnymi) i etanolem. Zdecydowaną większość zatruć stanowiły próby samobójcze, a ich przyczyną najczęściej była depresja. W analizowanym okresie 6 przypadków zatruć zakończyło się zgonem, przy czym bezpośrednią jego przyczyną nie były użyte leki, a głównie podeszły wiek i choroby współistniejące.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the frequency of intoxication in patients over 65 years, their motives and applied pharmaceutics. The medical reports of patients beyond 65 years treated in Toxicological Center in Poznań in the years 1997 - 2001 were reviewed. During 5 years 4659 patients were treated, among them were 118 patients (2.53 p.c.) elder than 65 years. Most of the patients were females. Most common used drugs were benzodiazepins alone or applied with other drugs (antihypertensive, antidepressive, pain-relievers and ethanol). Suicidal attempts in course of depression were the most common cause of intoxiction. In analysed material 6 cases of death were reorted. The advanced age and coexisting disease, not intoxication alone were main reasons of them.


  5/12

  Tytuł oryginału: Zatrucie samobójcze lekiem z przeszłości.
  Tytuł angielski: Suicidal attempt with old (currently unused) drug.
  Autorzy: Mańkowski Wojciech, Krupiński Bogusław, Skręt Katarzyna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.390-391, bibliogr. 5 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano przypadek samobójczego zatrucia preparatem Tardyl - lekiem od wielu lat wycofanym z lekospisu i z tego powodu trochę zapomnianym w toksykologii. Lek ten został przepisany pacjentowi przez psychiatrę ponad 20 lat temu i wciąż przechowywany był w domowej apteczce. Pacjent leczony był psychiatrycznie z powodu wielu prób samobójczych związancyh z zespołem depresyjnym. W przebiegu zatrcia obsewowano następujące objawy: zaburzenia równowagi, spowolnienie psychoruchowe, zaburzenia świadomości na przemian z okresami pobudzenia. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono glutetymid w moczu - 1,1 mg proc., we krwi - 0,5 mg proc. Pacjent leczono wg zasad intensywnej terapii zachowawczej, stan ogólny stopniowo poprawiał się, po 4 dobach leczenia chorego przekazano do Szpitala dla Psychicznnie i Nerwowo Chorych w Kościanie.

  Streszczenie angielskie: Suicidal attempt with old (currently unused) drug is described. The suicidal attemts are usually performed with the use of contemporary pharmcotherapeutics. In the report a case of suicidal attempt with old drug Tardyl is presented. Tardyl (Glutethimid) was prescribed to the patient and has been stored for 20 years. The patient was previously treated for depression and many sulicidal attempts. In the course of intoxication: balance distrubences, psychomotor retardation, changes in consciousness with temporary excitation were observed. The concentration of glutethimid in the uring was 1.1 mg p.c. and 0.5 mg p.c. in the blood. Patient was treataed according to the general rules of intensive care. After 4 days of therapy the patients improved and was transferred to psychiatric unit in Kościan.


  6/12

  Tytuł oryginału: Skinning vulvectomy w leczeniu przedinwazyjnego raka sromu - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Skinning vulvectomy in treatment of carcinoma in situ of the vulva - case report.
  Autorzy: Obrzut Bogdan, Skręt Andrzej, Kluz Tomasz, Chruściel Adam, Łoziński Tomasz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.617-622, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek wieloogniskowego przedinwazyjnego raka sromu u 23 letniej kobiety. Opisano wykonany zabieg operacyjny polegający na powierzchownym wycięciu zmienionej skóry sromu (skinning vulvectomy). Na podsatwie metaanalizy porównano skuteczność prezentowanej metody chirurgicznej i alternatywnych technik destrukcyjnych stosowanych w leczeniu śródnabłonkowej neoplazji sromu.

  Streszczenie angielskie: There has been a case presented of multifoci preinvasive cancer in a twenty three years old female. In the case an operation has been performed involving a superficial excision of the changing vulvar skin. On the basis of metaanalysis we compared the efficiency of the performed surgical method and other destructive techniques used in the intraepithelial vulvar neoplasm treatment.


  7/12

  Tytuł oryginału: Imikwimod - nowy lek immunomodulujący.
  Tytuł angielski: Imiquimod - the new immunomodulating agent.
  Autorzy: Skrętkowicz Kamila, Skrętkowicz Jadwiga
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (3) s.154-160, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • małpy
 • myszy
 • szczury
 • Świnki morskie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Imikwimod jest nowym lekiem immunomodulującym zarejestrowanym do leczenia brodawek płciowych i okołoodbytniczych. W badaniach u ludzi oraz na modelach zwierzęcych obserwowano jego skuteczność w zakażeniach wirusowycxh i pierwotniakowych. Imikwimod wykazuje również działanie przeciwnowotworowe.


  8/12

  Tytuł oryginału: Profilaktyka krwotoków poporodowych.
  Tytuł angielski: Prohylaxis of the postpartum hemorrhages.
  Autorzy: Skręt Andrzej, Obrzut Bogdan, Mora Olimpia, Magoń Tomasz
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (5) s.24-26, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Krwotoki poporodowe należą do najgroźniejszych i najbardziej nieprzewidywalnych powikłań położniczych. Rozpoznawane są najczęściej retrospektywnie. Kryterium diagnostycznym jest obniżenie hematokrytu o ponad 10 proc. w stosunku do wartości przedporowowych i/lub przetoczenie krwi. Najważniejsze grupy przyczyn to uszkodzenia kanału rodnego, krwawienia z miejsca łożyskowego oraz koagulopatie. Podstawą działań zapobiegawczych jest identyfikacja czynników ryzyka (wywiad chorobowy, dotychczasowy przebieg porodu) oraz profilaktyka farmakologiczna. Adekwatna reakcja na każde nieprawidłowe krwawienie poporodowe, nie spełniające kryteriów krwotoku decyduje o skuteczności postępowania medycznego.


  9/12

  Tytuł oryginału: Węzłowe kwestie społeczne polskiej wsi na progu nowego tysiąclecia.
  Tytuł angielski: Key social issues in Polish rural areas on the verge of the New Millennium. P. 1.
  Autorzy: Skrętowicz Biruta, Gorczyca Rafał
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.9-17, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W wyniku forsownej industrializacji dokonującej się w Polsce po II wojnie światowej aż do końca lat 60. ub. w. nastąpiło znaczne przesunięcie ludności ze wsi do miast. Niedoinwestowanie infrastruktury miejskiej powstrzymało jednak proces migracji. W kolejnym dwudziestoleciu urbanizacja postępowała w tempie umiarkowanym, zaś w okresie transformacji ustrojowej (lata 90.) udział mieszkańców wsi w ogólnej liczbie ludności naszego kraju niemal się nie zmieniał oscylując wokół wartości 38 proc. Nastąpiło wyraźne zahamowanie odpływu ludności ze wsi do miast. Charakterystyczną cechą stosunków ludnościowych całego powojennego okresu w naszym kraju było i pozostaje nadal zjawisko zwane falowaniem wyżów i niżów demograficznych. Od 1995 roku wzrasta liczba osób w wieku produkcyjnym (spodziewany jest dwumilionowy ich przyrost w ciągu 10 lat), wzrasta również liczba osób starszych w ogólnej liczbie ludności. Nastąpiła zmiana relacji między liczbą ludności pracującej i niepracującej, bezprecedensowy wzrost liczby i udziału ludności posiadającej niezarobkopwe źródła utrzymania. Szacunki, według których udział pracujących w rolnictwie w naszym kraju wynosi 25 - 27 proc., są oparte na błędnych założeniach. Prawidłowe szacunki uwzględniające wyłącznie gospodarstwa rolne produkujące na rynek wskazują na wartość około 16 proc. Analiza zmian struktury agrarnej ukazuje istnienie dwóch tendencji: wzrost udziału gospodarstw najmniejszych i największych (a zatem tendencjom do koncentracji towarzyszyły równoległe tendencje do rozdrabniania). Przez trzy dekady przyspieszonej industrializacji warunki...


  10/12

  Tytuł oryginału: Ocena porównawcza operacyjnego leczenia raka szyjki macicy : praca doktorska
  Autorzy: Kluza Roman, Skręt Andrzej (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy w Rzeszowie
  Źródło: 2002, [2], 69 k. : il., tab., bibliogr. 138 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  11/12

  Tytuł oryginału: Położnictwo : podręcznik dla położnych i pielęgniarek
  Autorzy: Bręborowicz Grzegorz H., Brzezińska Emilia, Chełkowska Elżbieta, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Gadzinowski Janusz, Kempiak Joanna, Kornacki Jakub, Markwitz Wiesław, Nowakowska Dorota, Opala Tomasz, Pięt Małgorzata, Ronin-Walknowska Elżbieta, Ropacka Mariola, Seremak-Mrozikiewicz Agnieszka, Skręt Andrzej, Skrzypczak Jana, Słomko Zbigniew, Słomko Iwona, Sobczak Małgorzata, Spaczyński Marek, Szymankiewicz Marta, Wilczyński Jan
  Opracowanie edytorskie: Bręborowicz Grzegorz H. (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 476 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,256

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • standard


  12/12

  Tytuł oryginału: Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii
  Autorzy: Bartkowiak Robert, Burakowska Barbara, Burakowski Janusz, Chazan Bogdan, Chazan Bernard, Chruściel Adam, Czajka Ryszard, Czajkowski Krzysztof, Dębski Romuald, Ejmocka-Ambroziak Anna, Gralińska Krystyna, Janeczko Jarosław, Jędrzejczak Joanna, Jóźwik Michał, Kawka Jarosław, Kiljańczyk Marek, Klimek Marek, Kucharski Krzysztof, Leibschang Jerzy, Małkowski Piotr, Marianowski Longin, Mora Olimpia, Niemiec Krzysztof Tomasz, Oleszczuk Jan, Otto Włodzimierz, Paluszkiewicz Rafał, Peterek Jan, Rogowiecka Ewa, Rondio Zdzisław, Sikorski Marek, Sikorski Radzisław, Skręt Andrzej, Śledziewski Adam, Teliga-Czajkowska Justyna, Torbicki Adam, Warenik-Szymankiewicz Alina, Wojciechowski Dariusz, Woźniewska Iwona, Zwoliński Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Chazan Bogdan (red.), Leibschang Jerzy (red.), Troszyński Michał (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 449, [1] s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  stosując format: