Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKOWROŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Urazy nerwów obwodowych w wielotkankowych uszkodzeniach kończyn.
Tytuł angielski: Nerve lesions in multitissue extremity injuries.
Autorzy: Skowroński Jan, Bielecki Marek
Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (2) s.3-13, il., bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 306,434

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Urazy nerwów obwodowych w wielotkankowych, ciężkich uszkodzeniach kończyny górnej są zasadniczym problemem w chirurgii ortopedycznej. Spośród wielu systemów klasyfikacyjnych ciężkich uszkodzeń kończyny górnej za najbardziej przydatną uważamy klasyfikację Buechlera i Hastingsa. Klasyfikacja ta uwzględnia system zależnych od siebie tkanek kończyny obejmujący: kość, stawy, mięśnie prostowniki i zginacze zewnętrzne, mięśnie wewnętrzne ręki, nerwy, naczynia, skórę. Uszkodzenia wielkotkankowe (złożone) dzielone są na urazy zmiażdżeniowe, urazy złożone dłoniowe, rozległe dłoniowe ubytki tkanek, urazy złożone grzbietowe, a także jednoczesne urazy dłoniowe i grzbietowe. Od mechanizmu działania danego urazu zależy typ i stopień urazu pnia nerwu. Na końcowy wynik regeneracji nerwu mają też wpływ współtowarzyszące urazy innych tkanek. Wszystkie w/w czynniki określają właściwy sposób leczenia uszkodzeń nerwów obwodowych w wielotkankowych uszkodzeniach kończyny górnej.

  Streszczenie angielskie: Nerve lesions in extensive injuries of the upper extremity are a challenging clinical problem for the orthopedic surgeon. Of a variety of classifications of severely injured upper extremities we consider the Buechler and Hastings classification to be the most useful. It takes into consideration the so-called relevant structural systems of the upper extremity: these include bone, joints, extrinsic extensors, extrinsic flexors, the intrinsic system, nerves, arterial blood supply, venous drainage, skin. Combined injuries in this classification system include crush injuries, volar combined injuries, extensive volar defects, dorsal combined injuries, and dorsal and volar combined injuries. The mechanism of a given combined injury determines the form and degree of nerve lesion and concomitant structural injuries influence the clinical outcome of the repaired nerve. All these factors determine the mode of treatment of nerve lesions in severe multitissue extremity injuries.


  2/11

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia uszkodzeń nerwów palcowych.
  Tytuł angielski: Outcome of digital nerve injury treatment.
  Autorzy: Bielecki Marek, Skowroński Jan
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (2) s.15-22, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przeprowadzono retrospektywną analizę 95 napraw nerwów palcowych (szew pierwotny osłonkowy, szew wtórny, wolny autogenny przeszczep nerwu) w grupie 72 pacjentów, którzy zgłosili się do kontroli. Chorzy byli operowani w Klinice Ortopedii i Traumatologii od stycznia 1993 do grudnia 2002 roku. Powrót czucia oceniano po upływie więcej jak 12 miesięcy od chwili zabiegu operacyjnego. W ocenie powrotu czucia zastosowano statyczny i dynamiczny test dwupunktowego czucia, który przeprowadzano na obu krawędziach operowanego palca w odniesieniu do identycznego palca ręki zdrowej. Najlepsze wyniki leczenia uzyskano w grupie chorych leczonych metodą szwu pierwotnego osłonkowego (73 proc. bardzo dobrych wyników). Pierwotny szew osłonkowy zastosowany w urazach narzędziem ostrym (rany cięte) dawał lepsze wyniki leczenia aniżeli szew pierwotny w ranach szarpanych piłą krajzegową. Pacjenci w wieku poniżej 40 roku życia wykazywali lepsze wyniki leczenia w stosunku do grupy pacjentów w wieku powyżej 40 roku życia.

  Streszczenie angielskie: We have carried out a retrospective study of 95 digital nerve repairs (primary, secondary repair and nerve grafting) in 72 patients who presented to our department between January 1993 and December 2002. Evaluations were made more than 1 year after surgery. Moving and static two-point discrimination tests were determined on both lateral aspects of the injured and contralateral uninjured digits. The most favorable results were obtained in patients after primary epineural nerve repair (73 per cent of nerves treated with nerve suture). Primary nerve suture in clean, sharp cuts gave a better outcome than primary nerve suture after saw injuries. Patients under 40 years of age had better two-point discrimination than those over 40.


  3/11

  Tytuł oryginału: Technika tubulizacji nerwów obwodowych jako metoda pomostowania ubytków pni nerwów - badania elektrofizjologiczne.
  Tytuł angielski: Tubulization technique as a reconstructive method in peripheral nerve lesions-electrophysiological study.
  Autorzy: Bielecki Marek, Skowroński Rafał, Drozdowski Wiesław, Skowroński Jan
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (2) s.23-36, il., tab., bibliogr. 54 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniano przydatność metody tubulizacji w rekonstrukcji uszkodzonego pnia nerwu kulszowego szczura. Doświadczenia przeprowadzono na lewych kończynach dolnych 54 szczurów rasy Wistar, o wadze ciała 200-250 g. podzielonych na 3 grupy. W pierwszej grupie zwierząt w nerwie kulszowym szczura wytwarzano ubytek wielkości 17 mm, kikut dalszy nerwu łączono z kikutem bliższym tubulą o takiej samej długości (17 mm). W drugiej grupie zwierząt wytworzony w nerwie kulszowym ubytek długości 19 mm zastępowano tubulą długości 19 mm z fragmentem nerwu kulszowego w połowie jej długości (19+N). W trzeciej grupie z nerwu kulszowego resekowano fragment długości 9 mm a kikut bliższy zespalano z dalszym kikutem tubulą długości 9 mm. Prawych kończyn zwierząt nie operowano - zdrowa grupa kontrolna. Procesy regeneracji nerwu kulszowego (po upływie 1, 3 i 6 miesięcy) oceniano na podstawie analizy chodu szczura (współczynnik nerwu kulszowego wg Medinaceli) oraz badań elektroneurograficznych. Uzyskane wyniki poddawano analizie statystycznej na podstawie testów Mann Witney U. Po upływie 3 miesięcy współczynnik regeneracji nerwu kulszowego w II grupie zwierząt wzrósł do wartości -58 (42 proc. powrotu), w III grupie zwiększył się do wartości -51 (49 proc. powrotu), podczas gdy w I grupie wzrósł nieznacznie do wartości -92 (8 proc. powrotu). Mniej dynamicznie wzrastał wskaźnik regeneracji nerwu od 3 do 6 miesiąca obserwacji. W pierwszym miesiącu obserwacji w badaniu elektroneurograficznym nie ...

  Streszczenie angielskie: In this study a defect created in the rat sciatic nerve was treated by the tubulization technique. The left sciatic nerves of 54 rats weighing aproximately 200-250 g were operated on. The animals were divided into 3 groups. In the first group, a sciatic nerve gap (17 mm in length) was bridged by an empty tube (length-17 mm). In the second group, a sciatic nerve gap (19 mm) was bridged by a tube containing a short 2 mm interposed nerve segment in the middle of the tube (19 mm+N). In the third group, a 9 mm nerve gap was bridged by a 9 mm empty conduit. The rats' right hind limbs were not operated on (healthy controls). Regeneration processes were evaluated after 1, 3 and 6 months on the basis of walking track analysis (sciatic functional index in the Medinacelli method) and electroneurographic examination. The assessments were statistically analysed using the Mann-Witney U test. After 3 months the sciatic functional index (SFI) values recovered to -58 (42 p.c. recovery) in the second group, to -51 (49 p.c. recovery) in the third group, whereas only to -92 (8 p.c. recovery) in the first group. Between the 3rd and 6th months, the SFI values did not recover so rapidly. After one month, in the first group the electroneurographic examination revealed no response. The latency at that time in the III group was statistically significantly higher than in the II group. After three months, evoked potentials were polyphasic with decreased amplitude and increased latency. There ...


  4/11

  Tytuł oryginału: Odtworzenie funkcji zgięcia stawu łokciowego w uszkodzeniach splotu ramiennego i innych wysokich uszkodzeniach nerwów kończyny górnej.
  Tytuł angielski: Restoration of elbow flexion after brachial plexus injuries and high nerve lesions.
  Autorzy: Bielecki Marek, Skowroński Jan
  Źródło: Pol. Hand Surg. 2002 (1) s.23-34, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum
  Sygnatura GBL: 306,434

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Uszkodzenia splotu ramiennego a także wysokie uszkodzenia pni nerwów powodują znaczny ubytek funkcji kończyny górnej. Warunkiem poprawy tak utraconej funkcji jest odtworzenie zgięcia stawu łokciowego (siły i zakresu ruchomości). W pracy omawiane są dwie grupy zabiegów odtwarzające zgięcie stawu łokciowego: transfery nerwów oraz transfery mięśni. W pierwszej grupie jednym z najczęściej stosowanych nerwów dawczych jest nerw międzyżebrowy, z transferów uszypułowanych mięśni swą kliniczną wartość potwierdził mięsień najszerszy grzbietu oraz mięsień trójgłowy ramienia. Autorzy przedstawiają kliniczne przykłady zastosowania wspomnianych metod, dyskutują szczegóły techniki operacyjnej, a także korzyści i niedogodności omawianych zabiegów.

  Streszczenie angielskie: Brachial plexus trauma and other high nerve palsies of the upper extremity result in a considerable loss of upper extremity function. The restoration of this function requires elbow flexion of adequate strength and range of motion. Two options for restoring elbow flexion are discussed: nerve transfer and muscle transfer. The most suitable nerve for nerve transfer is the intercostal nerve, the pedicled latissimus dorsi muscle and the triceps brachii muscle can also give good results in restoring elbow flexion. Clinical examples, operative technique, the advantages and disadvantages of nerve and muscle transfers are discussed.


  5/11

  Tytuł oryginału: Serum matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of metalloproteinases in different histological variants of rheumatoid synovitis.
  Autorzy: Klimiuk P. A., Sierakowski S[tanisław], Latosiewicz R[obert], Cylwik B[ohdan], Skowroński J[an], Chwiecko J.
  Źródło: Rheumatology 2002: 41 (1) s.78-87, il., tab., bibliogr. 50 poz.
  Sygnatura GBL: 303,271

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective. Rheumatoid synovitis is characterized by an invasive and tissue-destructive infiltrate of lymphocytes, macrophages and synoviocytes. Matrix metalloproteinases (MMPs) and tissue inhibitors of metalloproteinases (TIMPs) produced by these cells are important in the remodelling of the articular tissue in rheumatoid arthritis (RA). The aim of this study was to explore whether the serum concentrations of MMPs and their inhibitors were correlated with the histological appearance of the disease. Methods. Tissue and serum samples were obtained from 37 patients with clinically active RA and 30 with osteoarthritis (OA). Morphological analysis allowed the division of RA synovial specimens into two distinct types. In 22 samples only diffuse infiltrates of mononuclear cells without further microanatomical organization were found. In 15 specimens we observed lymphocytic conglomerates with germinal centre-like structures. Serum concentrations of interstitial collagenase (MMP-1), stromelysin-1 (MMP-3), gelatinase B (MMP-9), TIMP-1 and TIMP-2 were measured with an ELISA technique. Results. Unique serum profiles of MMPs and TIMPs were identified in each of the two histological types of RA synovitis. The serum concentrations of MMP-1, MMP-3 and MMP-9 were higher in RA patients than in OA patients used as a control group (P 0.001 for all comparisons). These three MMPs dominated in the serum of RA patients with follicular synovitis compared with those diffuse synovitis (P 0.05, P 0.01 and P 0.001 respectively)...


  6/11

  Tytuł oryginału: Diagnostyka różnicowa krwawień z przewodu pokarmowego z punktu widzenia lekarza rodzinnego.
  Tytuł angielski: Differential diagnosis of bleedings from the alimentary tract.
  Autorzy: Hańczyc Halina, Sebzda Tadeusz, Skowroński Robert
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.241-246, tab., bibliogr. 26 poz.,sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przeanalizowano różne postacie krwawień z przewodu pokarmowego i uszeregowano je w dwie grupy: krwawienie z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, małe (przewlekłe/ostre), masywny krwotok z przewodu pokarmowego. Podawano najczęstsze przyczyny prowadzące do krwotoków. W tym celu przeprowadzono diagnostykę różnicową krwawień. Opisywano postępowanie doraźne, diagnostyczne i terapeutyczne, podkreślając, że w tak ciężkim stanie, jakim jest krwotok z przewodu pokarmowego i mogące wystąpić gwałtowne powikłania z potrzebą leczenia chirurgicznego, konieczna jest obecność w czasie ostrego dyżuru teamu: internista, chirurg, anestezjolog.

  Streszczenie angielskie: Various forms of bleedings from the alimentary tract have been analyzed and divided into two gorups: bleeding from the upper and lower parts of the alimentary tract, mild (chronic/and/acute) massive alimentary tract bleeding. Differntial diagnosis of the bleedings was carried out. Immediate management, diagnostic and therapeutic procedures have been described, emphasizing that in a condition as severe as bleeding from the alimentary tract possibly resulting in acute complications necessitating surgical treatment, the presence of a team consisting of a physician, a surgeon and an anaestehesiologist is required on the emergency duty.


  7/11

  Tytuł oryginału: Soluble adhesion molecules (ICAM-1, VCAM-1, and E-selectin) and vascular endothelial growth factor (VEGF) in patients with distinct variants of rheumatoid synovitis.
  Autorzy: Klimiuk P. A., Sierakowski S., Latosiewicz R., Cylwik J. P., Cylwik B., Skowroński J., Chwiecko J.
  Źródło: Ann. Rheum. Dis. 2002: 61 (9) s.804-809, il., tab., bibliogr. 46 poz.
  Sygnatura GBL: 310,264

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Cell adhesion molecules and endothelial growth factors have an important role in the infiltrating of rheumatoid synovium with mononuclear cells, leading to the initiation and progression of the disease. Objective: To investigate whether the serum profile of soluble adhesion molecules and of vascular endothelial growth factor (VEGF) is associated with the histological apperance of rheumatoid arthritis (RA). Methods; Serum levels of soluble intercellular adhesion molecule-1 (slCAM-1), vascular cell adhesion molecule-1 (sVCAM-1), E-selectin (sE-selectin), and VEGF were assessed by enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) in 40 patients with RA and 32 patients with osteoarthritis (OA). Results: Histological analysis of synovium specimens distinguished two types of rheumatoid synovitis. Twenty four RA samples presented diffuse infiltrates of mononuclear cells without any further microanatomical organisation, whereas in the remaining 16 samples lymphocytic follicles with germinal centrelike structures were identified. In comparison with patients with OA, constituting a control group, higher serum concentrations of slCAM-1 (p 0.001), sE-selectin (p,0.01), and VEGF (p0.001) were detected in patients with RA. Raised concentrations of slCAM-1, and VEGF dominated in the serum of patients with RA with follicular synovitis compared with those with diffuse synovitis (p 0.01 for all comparisons). The serum concentrations of slCAM-1, sVCAM-1, and VEGF correlated with markers of disease activity such as the erytchrocyte sedimentation rate and C reactive ...


  8/11

  Tytuł oryginału: Ocena odpowiedzi wentylacji spoczynkowej i wysiłkowej u chorych z niewydolnością serca : praca doktorska
  Autorzy: Skowroński Robert, Hańczyc Halina (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Podstawowej Opieki Medycznej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 105 k. : il., tab., bibliogr. k. 90-97, streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20177

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/11

  Tytuł oryginału: Szkolenie z zakresu obsługi AED w Niemieckim Czerwonym Krzyżu.
  Autorzy: Skowroński Roman
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (1) s.87-88, tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  10/11

  Tytuł oryginału: Analiza stężenia metaloproteinaz i tkankowych inhibitorów metaloproteinaz w surowicy chorych z różnymi postaciami histologicznymi reumatoidalnego zapalenia stawów
  Autorzy: Klimiuk Piotr A., Latosiewicz Robert, Sierakowski Stanisław, Cylwik Bohdan, Skowroński Jan, Chwiećko Justyna
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.334-335, tab. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/11

  Tytuł oryginału: Procedura diagnostyczna w sprawach wykorzystania seksualnego dzieci.
  Tytuł angielski: The diagnostic procedure in child sexual abuse cases.
  Autorzy: Skowroński Dariusz
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 2 s.7-16, bibliogr. 16 poz., sum. - 17 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Przemoc w rodzinie - kto i dlaczego znęca się nad dziećmi? Dobieszów k. Łodzi 13-16.09. 2000
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono tematykę wykorzystania seksualnego w aspeckcie diagnozy psychologicznej dot. wiarygodności zeznania dziecka, ofiary. Przedstawiono procedurę diagnostyczną wykorzystywaną w sprawach dot. wykorzystania seksualnego dzieci, która minimalizuje ryzyko błędu diagnostycznego. Procedura ta opiera się na analizie ilościowej i jakościowej zeznania dziecka pod kątem sprawdzenia, czy w zeznaniu tym można stwierdzić występowanie 19 treściowych kryteriów trafności zeznania.

  Streszczenie angielskie: This article discusses the problem of psychological diagnosis in sexual abuse cases. In particular, the focus is on the realiability of child victims' evidence . A diagnostic procedure minimising the risk of diagnostic error is presented. This procedure is based on the quantitative and qualitative analysis of children's testimonies against 19 contentrelated criteria of the validity of the evidence.

  stosując format: