Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKOWROŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Utrata heterozygotyczności w nowotworach głowy i szyi
Autorzy: Walenczak Izabela, Rogowski Marek, Pepiński Witold, Skowrońska Małgorzata, Sieśkiewicz Andrzej
Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.40-44, tab., bibliogr. 15 poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
Sygnatura GBL: 740,321

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/9

  Tytuł oryginału: Chirurgia : podręcznik dla studentów
  Autorzy: Burchardt Wojciech, Drews Michał, Dyszkiewicz Wojciech, Fibak Jan, Jacyna-Onyszkiewicz Adam, Jankowski Andrzej, Karoń Jacek, Kolasiński Jerzy, Król Jerzy, Kwias Zbigniew, Murawa Paweł, Nowak Stanisław, Pyda Przemysław, Sikorski Jerzy, Skowrońska-Piekarska Urszula, Słowiński Krzysztof, Stajgis Paweł, Tukałło Konstanty, Wierusz-Wysocka Bogna, Zapalski Stanisław
  Opracowanie edytorskie: Fibak Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 772, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 737,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia


  3/9

  Tytuł oryginału: Przypadek inercji jelita grubego (slow transit constipation) w różnicowaniu przewlekłych zaparć.
  Autorzy: Kościński Tomasz, Skowrońska-Piekarska Urszula
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (3) s.64-66, 68, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska


  4/9

  Tytuł oryginału: Porównanie precyzji i dokładności wybranych komercyjnie dostępnych glukometrów.
  Tytuł angielski: Comparison of precision and accuracy of three commercially available glucose meters.
  Autorzy: Skowrońska Marzena, Marczewska Barbara, Marczewski Krzysztof
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (2) s.92-95, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Typ dokumentu:
 • praca techniczna

  Streszczenie polskie: Porównano precyzję i dokładność instrumentalną trzech dostępnych komercyjnie glukometrów: Glucotrend (Roche Diagnostics), One Touch (Lifescan) oraz Precision QID (MediSense). W badaniach wykorzystano certyfikowane roztwory kontrolne - Glucotrend Plus Control G (Roche Diagnostics): G1, o zawartości glukozy 50 mg/dl oraz G2, o zawartości glukozy 150 mg/dl. Wykazano, że wszystkie testowane glukometry charakteryzują się stosunkowo dobrą precyzją, jednakże wątypliwości budzi ich dokładność instrumentalna. Stosunkowo najmniejszym błędem obciążone są wyniki otrzymane za pomocą glukometru Glucotrend (błąd względny 10 proc.).

  Streszczenie angielskie: Precision and accuracy of three glucose meters: Glucotrend (Roche Diagnostics), One Touch (Lifescan) and Precision QID (Medisense), were compared. Good instrumental precision, but doubtful accuracy characterizes all examined glucometers. Glucose meter Glucotrend showed significantly better precision and accuracy than the other tested devices.


  5/9

  Tytuł oryginału: Rak krtani i gardła dolnego
  Autorzy: Janczewski Grzegorz, Osuch-Wójcikiewicz Ewa, Biczysko Wiesława, Bień Stanisław, Bruzgielewicz Antoni, Chęciński Piotr, Fruba Joanna, Golusiński Wojciech, Maniecka-Aleksandrowicz Barbara, Nazarewski Sławomir, Piotrowski Jerzy, Sikorowa Ludwika, Skowrońska-Gardas Anna, Szmidt Jacek, Szwejda Elżbieta, Szyfter Krzysztof, Zatoński Witold, Zatoński Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Janczewski Grzegorz (red.), Osuch-Wójcikiewicz Ewa (red.).
  Źródło: - Bielsko-Biała, ŕ-medica press 2002, 271 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,447

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/9

  Tytuł oryginału: Osteoporoza - metody zapobiegania i leczenia.
  Tytuł angielski: Osteoporosis - methods of prophylaxis and treatment.
  Autorzy: Skowrońska-Jóźwiak Elżbieta, Koptas Włodzimierz, Sewerynek Ewa, Smyczyńska Joanna, Lewiński Andrzej
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.552-557, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy, mającej charakter przeglądowy, zostały przedstawione podstawowe zasady zapobiegania i leczenia osteoporozy. Omówiono także epidemiologię, czynniki ryzyka złamań i przyczyny osteoporozy wtórnej.

  Streszczenie angielskie: In the present review paper, the general rules of treatment and prophylaxis for osteoporosis were described. The epidemiology, risk factors of fractures, reasons of secondary osteoporosis were also discussed.


  7/9

  Tytuł oryginału: Tężyczka - problem wciąż aktualny.
  Tytuł angielski: Tetany - a problem still on time.
  Autorzy: Drożdż Małgorzata, Skowrońska-Jóźwiak Elżbieta, Koptas Włodzimierz, Smyczyńska Joanna, Lewiński Andrzej
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (5/6) s.564-568, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono definicję tężyczki, omówiono jej zasadnicze przyczyny, obejmujące hipokalcemię i inne zaburzenia elektrolitowe (hipomagnezemia, hipokaliemia) i zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (alkaloza). Przedstawiono również zagadnienie tężyczki jako powikłania zabiegów operacyjnych (tyreoidektomii, paratyreoidektomii).

  Streszczenie angielskie: In this paper, the definition of tetany, the main causes of tetany, including hypocalcemia and other electrolyte disturbances (hypomagnesemia, hypokalemia) acid/base balance disturbances (alkalosis), as well as the problem of tetany following susrgery (thyroidectomy, parathyroidectomy) have been described.


  8/9

  Tytuł oryginału: The evaluation of results and late complications of radiotherapy in children treated for orbital rhabdomyosarcoma.
  Tytuł polski: Ocena wyników i późnych powikłań radioterapii u dzieci leczonych z powodu mięsaka prążkowanokomórkowego oczodołu.
  Autorzy: Skowrońska-Gardas Anna, Pędziwiatr Katarzyna, Chojnacka Marzanna
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.389-393, il., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Ocena wyników i późnych powikłań radioterapii u dzieci leczonych z powodu mięsaka prążkowanokomórkowego oczodołu. Materiał i metody. W latach 1980-2000 w I Zakładzie Radioterapii Centrum Onkologii w Warszawie leczono 34 dzieci z rozpoznaniem mięsaka prążkowanokomórkowego oczodołu, w wieku 1-15 lat (mediana 7). Wszystkie dzieci z wyjątkiem 2 otrzymały wstępną chemitoerapię, u 3 zastosowano okaleczający zabieg chirurgiczny (egzenterację). Sześcioro dzieci napromieniano z powodu nawrotu po chemioterapii. U wszystkich dzieci zastosowano chemioterapię megavoltową, za pomocą promieniowania z Co-60 lub akcelatora liniowego. U połowy pacjentów zastosowano indywidualne osłony soczewki i aparatu łzowego. Pięcioro dzieci, leczonych w latach 1996-2000, napromieniano z zastosowaniem technik konformalnych. W celu uzyskania informacji o późnych powikłaniach rozesłano kwestionariusz, z pytaniami dotyczącymi stanu leczonego oka oraz struktur oczodołu i wyglądu twarzy. Wyniki. Trzydziestu jeden pacjentów (91 proc.) żyje, od 24 do 264 miesięcy (mediana 138), po zakończeniu radioterapii i 28 (82 proc.) bez objawów nawrotu. U sześciorga dzieci, napromienianych z powodu wznowy, przeżycie całkowite i bez nawrotu wynosiło odpowiednio 80 proc. i 60 proc. U 33 proc. pacjentów stwierdzono uszkodzenie aparatu łzowego, u 29 proc. zaćmę, i u 20 proc. wpadnięcie gałki ocznej. Retinopatia wystąpiła u 2 dzieci, jaskra u 2, u 3 znaczna asymetria twarzy. W jednym przypadku wykonano enukleację ...

  Streszczenie angielskie: Aim. To analyse treatment results and late complications of radiotherapy in children treated for orbital rhabdomyosarcoma. Material and methods. Between the years 1980 and 2000 34 children (median age 7 yrs. range: 1-15) with orbital RMS, were treated in the 1st Department of the MCCMCC in Warsaw. All but two of the patients received induction chemotherapy; 3 children were treated after ablative surgery (exentertaion); 6 children were irradiated due to recurrence after chemotherapy. All the children were treated with megavoltage radiotherapy from a Co-60 unit or linear accelerator. We applied individual lens and lacrimal apparatus shielding in 16 patients. Five children, treated between 1996-2000, received conformal radiotherapy, with CT and 3-D treatment planning system. To obtain inforamtion about late side effects, we developed a questionnaire, including questions about the status of the affected eye, appearance of the orbit and facial structures. Results. Thirty one patients (91 p.c.) are still living (between 24 and 264 months - median 138 mos) after completion of radiotherapy and 28 (82 p.c.) with no recurrence. In six patients treated due to recurrent tumour OS and DFS was 80 p.c. and 60 p.c., respectively. Late complications were evaluated in 24 patients. We observed lacrimal duct stenosis in 33 p.c., cataract in 29 p.c., enophtalmos in 20 p.c. of patietns. Retinopathy developed in 2 children, glaucoma in 2 pts, and facial asymmetry in 3 pts. In one case ...


  9/9

  Tytuł oryginału: Wpływ IGF-I oraz IGFBP-3 na gęstość mineralną kości u kobiet z przewlekłymi chorobami wątroby.
  Tytuł angielski: Effects of IGF-I and IGFBP-3 on bone mineral density in women with chronic liver diseases.
  Autorzy: Skowrońska-Jóźwiak Elżbieta, Białkowska Jolanta, Jabłkowski Maciej, Lewiński Andrzej
  Źródło: Terapia 2002: 10 (6) s.35-36, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The progressing decrease of IGF-I concentration in serum may be one of the factors, particpating in the pathogenesis of osteoporosis. IGFBP-3 is a IGF-I-binding protein, standing for a metabolic reservoire of IGF-I and prolonging the half-life time of the latter. In the course of chronic liver diseases, protein synthesis is suppressed. The goal of the study was to assess the effects of IGF-I and IGFBP-3 on bone mineral density (BMD) in premenopausal women with chronic liver diseases. Results: The mean concentration of IGF-I in the studied group was 185.3 (8.8 ng/mL, manifesting a positive correlation with BMD (r=0.5, p 0.05). The mean concentration of IGFBP-3 was 2161 (14.1 ng/mL, correlating with BMD (r = 0.52, p 0.04). In seven (7) patietns (43.8 p.c.), BMD was decreased and the concentrations of IGF-I and IGFBP-3 were significantly lower (p 0.05). Conclusion: Our observations indicate that patietns with chronic liver diseases are at particular risk of secondary osteoporosis, the decreased concentrations of IGF-I and IGFBP-3 being probably involved in this process.

  stosując format: