Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: SKONECZNA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Radical prostatectomy in patients with preoperative prostate specific antigen 15 ng/ml and higher.
Tytuł polski: Radykalna prostatektomia u chorych z wysokim przedoperacyjnym poziomiem PSA ( 15 ng/ml).
Autorzy: Neulander Endre Z., Skoneczna Iwona, Murphy William M., Douvdevani Amos, Rivera Inoel, Wajsman Zev
Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.190-194, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel. Ocena wyników leczenia radykalną prostatektomią (RP) chorych, z przedoperacyjnym wysokim poziomem PSA (15 ng/ml.). Materiał i metoda. W okresie 1989 - 1997, 85 chorych z poziomem PSA ň 15 ng/ml (mediana 26 ng/ml, przedział 15 - 126 ng/ml) zostało poddanych RP. Chorzy z palpacyjnie wyczuwalnym guzem stercza otrzymali 3 miesięczną neoadjuwantową hormonoterapię. U 36 chorych (42 proc.) zastosowano wczesną (w okresie 3 - 4 miesięcy) adjuwantową radioterapię, ze względu na stopień zaawansowania pT3 i/lub stwierdzenie dodatnich marginesów chirurgicznych. Wyniki. Mediana obserwacji wyniosła 58 miesięcy (2 - 104). Nawrót choroby wystąpił u 33 proc. chorych. 6 chorych (7 proc.) zmarło w okresie obserwacji, 3 wskutek raka stercza z przerzutami. U chorych z guzami T1c obserwowano znacząco niższy odsetek nawrotów (p = 0,03), niż w grupie chorych z guzem wyczuwalnym i przedoperacyjnym badaniu per rectum (cT2 cT3). Wiek powyżej 65 lat okazał się być znaczącym negatywnym czynnikiem prognostycznym w odniesieniu do odsetka nawrotów biochemicznych (p = 0,01). U chorych uzupełniająco napromienianych obserwowano znacząco niższy odsetek nawrotów biochemicznych w porównaniu do chorych, u których nie stosowano radioterapii (p = 0,05). Wykazano, że przedoperacyjny poziom PSA nie miał istotnego znaczenia prognostycznego w odniesieniu do częstości nawrotów biochemicznych w analizowanej grupie chorych. Jakkolwiek, chorzy z zajęciem pęcherzyków nasiennych (pT3c), u których znacznie ...

  Streszczenie angielskie: Objective. To report on the outcome of patients who underwent radical prostatectomy (RP) with preoperative PSA ň 15 ng/ml. Methods. Eighty-five consecutive patients with PSA ň 15 ng/ml (median 26 ng/ml, range 15 - 126 ngm/ml) underwent RP between 1989 and 1997. Patients with palpable cancer received 3 months neoadjuvant hormone therapy. Thirty-six patients (42 p.c.) underwent early (3 - 4 months after RP) adjuvant radiation for pT3 disease and/or positive surgical margins. Results. The median follow-up was 58 months (range 2 - 104 mos.). The overall relapse rate was 33 p.c. Six patients (7 p.c.) died during follow up, three due to metastatic prostate cancer. Patients with T1c tumors had a significantly lower recurrence rate than those with palpabale (cT2 and cT3) cancer (p = 0.03). Age above 65 was found to be a significant negative prognostic factor with respect to biochemical recurrence (p = 0.01). Adjuvant radiation was associated with significantly lower biochemical recurrence rates compared to patients who were not radiated (p = 0.05). Overall, the preoperative PSA level was not found to have prognostic significance with respect to the biochemical recurrence in this gorup of patients. However, in patients with seminal vesicle invasion (pT3c) patients with biochemicial recurrence had a significantly higher preoperative PSA (p = 0.05). Conclusions. In selected patients with nonpalpabale prostate cancer and with preoperative PSA ň 15 ng/ml (median 26 ng/ml) RP is a ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Skojarzone leczenie chorego z nowotworem zarodkowym jądra z przerzutami do zaotrzewnowych węzłów chłonnych, płuc i mózgu prowadzące do całkowitwej remisji.
  Tytuł angielski: Combined treatment of patient with germ cell tumour of the testis and metastases in retroperitoneal space, lungs and brain leading to complete remission.
  Autorzy: Sadowska Małgorzata, Demkow Tomasz, Skoneczna Iwona, Szczerbicki Marek
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.93-96, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • pulmonologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorego z nienasieniakiem jądra lewego z przerzutami do płuc, mózgu i węzłów chłonnych przestrzeni zaotrzewnowej. Całkowitą remisję uzyskano dzięki zastosowaniu leczenia skojarzonego, polegającego na intensywnej chemioterapii wielolekowej, skojarzonej z leczeniem chirurgicznym (usunięcie przerzutu z mózgu i zmian przetrwałych po chemioterapii z jamy brzusznej i klatki piersiowej). Po upływie dwudziestu czterech miesięcy od chwili zakończenia leczenia u pacjenta pozostającego w obserwacji nie występują cechy czynnej choroby nowotworowej.

  Streszczenie angielskie: The case of a patient with nonseminomatous germ cell tumour of the left testis with metastatic lesions in brain, lung and retroperitoneal space has been presented. The patient achieved complete remission (CR) with combined treatment consisted of intensive chemotherapy and surgery: craniotomy with metastasectomy and removal of residual masses from thorax and retroperitoneal space. There is no evidence of disease in the patient in the moment of publication, 24 months after completion of the therapy.


  3/3

  Tytuł oryginału: Leczenie raka pęcherza moczowego: stan obecny i perspektywy.
  Tytuł angielski: Treatment of bladder cancer: present and perspectives.
  Autorzy: Nawrocki Sergiusz, Milecki Piotr, Skacel Tomasz, Skoneczna Iwona, Kwias Zbigniew
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (7) s.465-470, 472, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rak pęcherza moczowego w Polsce jest czwartym pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym. Najczęściej stosowaną metodą leczenia raka powierzchniowego jest przezcewkowe usunięcie zmiany w pęcherzu moczowym z następową miejscową immunoterapią lub chemioterapią. Pomimo takiego postępowania w trakcie obserwacji u ok. 30 proc. chorych dochodzi do nawrotu choroby lub progresji w postać inwazyjną. Badane obecnie nowe metody leczenia, takie jak immunoterapia BCG w połączeniu z interferonem w niskiej dawce lub zastosowanie rekombinowanych szczepów BCG dają nadzieję na poprawę tej niekorzystnej sytuacji. Jednak dopiero po ich weryfikacji w kontrolowanych badaniach klinicznych będzie można ocenić ich przydatność w praktyce klinicznej. Intensywnie prowadzone badania, mające na celu poznanie biologii guza i zagadnień związanych z jego immunologią mogą być pomocne w wytypowaniu chorych charakteryzujących się wysokim ryzykiem progresji choroby. To z kolei uzasadnia zastosowanie w tej podgrupie chorych wcześniejszego lub bardziej agresywnego leczenia. Reasumując, w powierzchniowym raku pęcherza moczowego zapobieżenie rozwojowi lub nawrotowi nowotworu jest podstawowym celem terapii. W stadium inwazyjnym podstawową metodą leczenia raka pęcherza moczowego jest radykalna cystektomia. Neoadjuwantowa chemioterapia jest obiecującą opcją leczenia, zwłaszcza w guzach głęboko naciekających ścianę pęcherza moczowego lub tkanki około-pęcherzowe. Wyniki dwóch badań klinicznych III ...

  Streszczenie angielskie: Bladder cancer is one of the most frequent tumours of the urinary tract in Poland. The superficial disease is treated with transurethral resections and additionally with local immunotherapy or chemotherapy with good results. However, there is a considerable fraction of BCG-refractory tumours (30 p.c.) and progression to muscle-invasive cancer. New approaches such as BCG combined with low-dose interferon or recombinant BCG strains are promising but need tobe explored in prospective clinical trials. Better understanding or tumour biology and immunology probably will enable to distinguish patients with a high risk of progressive disease and to tailor further therapy options. The cornerstone of muscle invasive tumours treatment is radical cystectomy. The neoadjuvant chemotherapy is a promising option, especially in tumours invading surrounding organs but requires confirmations of early results in phase III trials before introduction as a standard treatment. Combined chemotherapy and modern 3-D conformal radiotherapy enable to preserve the organ and function of the bladder (bladder conserving therapy) and is intensively studied in ongoing trials, another issue which is intensively studied is a molecular characterisation of individual tumours. It might help to choose for particular patient the bladder conserving therapy or cystectomy in the near future. The use of neodjuvant or adjuvant chemotherapy with surgery or radiotherapy is still controversial, however the results ...

  stosując format: